तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते!

पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची कामासक्ती तिला जाणवायला लागली आणि तिची योनी पाझरायला लागली.

तिला असे वाटायला लागले की त्याला आत बोलवावे आणि त्याचा तो लांब जाडा लंड मनसोक्तपणे बघावा. जमलेच तर त्याचा तो लंड हातात घ्यावा आणि प्रेमाने गोंजरावे. पण तिला इतका छिनालपणा दाखवता येणार नव्हता तेव्हा आरशातून जेवढे बघायला मिळेल तितके ती बघत होती.

अजितची काम वासना खरे तर इतकी उफाळली होती की त्याला वाटले सरळ आत शिरावे आणि काजलदिदीच्या हातात लंड देऊन तिलाच लंड गाळायला लावावा. पण त्याला तसे करता येणार नव्हते.

मग त्याने विचार केला की खसाखस लंड हलवून तिथेच गाळावा का? का आपल्या रूममध्ये जाऊन काजलचे नाव घेत घेत लंड गाळावा? काय करावे ह्याचा निर्णय त्याच्या मनात होत नव्हता. शेवटी त्याने मनात काहीतरी ठरवले आणि तो पटकन तिच्या रूमच्या दरवाज्यातून निघाला आणि तडक आपल्या रूममध्ये गेला.

काजलने आरशातून पाहिले की अजित अचानक तिच्या रूमच्या दरवाज्यातून निघून गेला. तो असा पटकन का गेला? तो त्याच्या रूममध्ये गेला असेल का? काय करायला तो गेला? आपण जावे का त्याला बघायला? आणि त्याने आपल्याला पाहिले तर? असे एक ना अनेक प्रश्न काजलच्या मनात उभे राहले.

तिला प्रचंड उत्सुकता लागून राहिली की तो असा अचानक का निघून गेला ते बघण्याची. काही क्षण ती संभ्रमात विचार करत राहिली आणि शेवटी त्याला पहायला बाहेर निघाली. आधी तिने तसेच ब्रा-पॅन्टीवर बाहेर जायचा विचार केला पण अश्या अर्धनग्नतेला तिचे मन निर्ढावलेले नव्हते तेव्हा तिने पटकन पंजाबी ड्रेसचा एक कुर्ता अंगात घातला आणि बाहेर पडली.

तिकडे अजित भराभर आपल्या रूममध्ये शिरला. त्याला अंदाज होता की कदाचित काजलदिदी त्याला बघायला येईल तेव्हा त्यानेही त्याच्या रूमचा दरवाजा थोडा उघडा ठेवला. मग आपल्या बेडजवळ येऊन त्याने आपला बर्म्युडा काढून टाकला आणि आपला कडक लंड पूर्ण मोकळा केला.

बेडवर उश्यांवर रेलून बसत त्याने आपले पाय फाकवले आणि आपला कडक लंड पकडून तो हलवू लागला. तो मुद्दाम दरवाज्याच्या दिशेने तोंड करून बसला आणि आपले डोळे मिटून घेऊन तो त्वेषाने आपल्या लंडावर मूठ मारायला लागला.

काजल दबक्या पावलाने अजितच्या रूमच्या दरवाज्या जवळ आली आणि तिला रूमचा दरवाजा थोडा उघडा दिसला. थोडीशी बाजूला राहत तिने हळूच रूममध्ये पाहिले आणि तिला अजित त्याच्या बेडवर बसून लंड हलवताना दिसला.

काजलची छाती जोरजोराने धडधडायला लागली आणि ती अजितच्या लंडाकडे निरखून बघायला लागली. उत्तेजनेने तसेच चोरून त्याला बघतेय ह्या हुरहुरीने तिचे अंग कंप पावत होते. प्रथमच ती अजितचा किंवा कोणा मुलाचा लंड असा व्यवस्थित बघत होती. त्याचा तो लांब कडक लंड पाहून तिची उत्तेजना वाढली आणि तिची योनी परत पाझरायला लागली.

काजल अगदी गुंग होऊन अजितचा तो लांब कडक लंड बघत होती. त्याच्या लंडाचा फुगवटा जेव्हा जेव्हा ती बघायची तेव्हा तेव्हा तिला वाटायचे की त्याचा लंड चांगलाच मोठा असण्याची शक्यता होती.

तिचा तो अंदाज खरा होता हे तिला आता समोर दिसत होते. त्याचा तो लंड बघून आपोआप तिच्या मनात विचार आला की हा लंड योनित घ्यायला कसे वाटेल? हा इतका लांब लंड योनित जाईल का? खास करून मा‍झ्या योनित.

हा आपल्या भावाचा लंड आपल्या योनित घालून घेता येईल का? ह्या लंडाने तो मला करेल का? असे विचार तिच्या डोक्यात चालू झाले आणि ती कामवासनेने थरथरू लागली.

आत अजितला कल्पना आली की काजल बाहेर दरवाज्यातून गुपचूप त्याला बघत आहे. त्याने डोळे किलकिले करून ते चेक केले होते. आता आपली बहीण बाहेरून गुपचूप आपल्याला बघतेय ह्याची जाणीव झाली आणि त्याची काम वासना अजून पेटली. खसाखस मूठ मारून तो त्वेषाने लंड हलवायाला लागला.

आता त्याला काजलला दाखवून द्यायचे होते की तिच्यामुळे तो किती उत्तेजित होत असतो असते. त्याचा तो लंड कडक व्हायचे कारण तीच आहे हे त्याला दिला कळू द्यायचे होते. तेव्हा तो तोंडाने ‘काजलदिदी.. काजलदिदी..’ असे पुटपुटू लागला.

आधी आधी तो खूप हळू पुटपुटत होता आणि बाहेर काजलला ते ऐकू जात नव्हते. मग त्याने आपला आवाज वाढवत नेला,

“ओहहहऽऽऽ काजलऽऽ दिदीऽऽऽ ओहहऽऽऽ दिदीऽऽऽ तू किती सेक्सी आहेस. तुझे केस किती सेक्सी आहेत. दिदीऽऽ ओह्हहहऽऽऽ काजलदिदीऽऽऽ दिदीऽऽऽ दिदीऽऽऽ”

असे काही बरळून तो गचागच लंड हलवायाला लागला.

त्याला आपले नाव घेऊन बडबडताना पाहून काजल काही क्षण अचंबित झाली पण तिची उत्तेजनाही त्याने वाढायला लागली. ‘तो लंड हलवताना माझे नाव घेतोय, म्हणजे तो माझाच विचार करतोय.’ तिच्या विचाराने तो उत्तेजित होतोय ह्याची जाणीव काजलला झाली आणि ती मोहरून गेली!

आपण आपल्या बहि‍णीचे नाव मोठ्याने घेऊन मूठ मारतोय आणि ती बाहेर उभी राहून ते प्रत्यक्ष ऐकतेय, पहातेय ह्या भावनेने अजितची उत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचा त्याच्या लंडावरील ताबा सुटला आणि ‘दिदीऽऽ दिदीऽऽ’ करत त्याच्या लंडाने वीर्याची पिचकारी हवेत उडवली!

वीर्याची पहिली पिचकारी हवेत उडाली तसे बाहेरून चोरून बघत असलेल्या काजलच्या तोंडातून हलका चित्कार बाहेर पडला! तिचा चित्कार ऐकून अजितने डोळे उघडून दरवाज्यात पाहिले. क्षणभर दोघांची नजरानजर झाली!

अजितने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि तो गचागचा लंड हलवून पुढच्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडवू लागला. आपल्या अंगातली सगळी शक्ती आपल्या वीर्याच्या रूपाने लंडातून बाहेर पडतेय, असे त्याला वाटायला लागले. लंडातून वीर्य उडत होते आणि पुढे बेडशीटवर पडत होते.

अजितने आता तिला पाहिले आहे हे काजलच्या लक्षात आले आणि तिला स्वत:ची प्रचंड शरम वाटली! तिला खरे तर त्याचे वीर्य गळताना पुढे त्याला बघायचे होते. पण आता जेव्हा त्याला माहीत आहे की मी त्याला गुपचूप बघतेय तेव्हा आपण निर्लज्जासारखे असे बघत उभे राहणे योग्य नव्हे, असे तिला वाटले. तेव्हा काजलने तेथून काढता पाय घेतला.

अजित आपल्याच नादात डोळे मिटून घेऊन मूठ मारत लंड गाळत होता आणि काजलचे नाव घेत होता. त्याचा असा समज होता की काजल अजूनही बाहेरून त्याला बघत आहे. जेव्हा त्याच्या लंडातून वीर्य गळायचे पूर्ण थांबले तेव्हाच त्याने हळूच डोळे उघडले. त्याला दरवाज्यात काजल दिसली नाही तेव्हा क्षणभर तो चकीत झाला!

‘अरे! दिदी कधी निघून गेली? तिने मला पूर्ण गळताना बघितले असेल की नाही? जाऊन बघावे का कुठे गेली ती? का गेली तिच्या रूममध्ये आपल्या पुच्चीत बोटे घालून घ्यायला? जाऊन बघायचे का?’ असे विचार त्याच्या मनात आले खरे पण तो जागचा उठला नाही.

खरे तर तो इतक्या पॉवरफूलपणे झडला होता की त्याच्यात उठण्याचे जास्त त्राण नव्हते तेव्हा त्याने तसेच पडून रहायचा विचार केला. असे आळीपाळीने एकमेकांना चोरून तरी किती वेळा बघत रहायचे? त्याला खरे तर लवकर आवरायचे होते तेव्हा काही मिनिटे पडून राहून मग उठायचे त्याने ठरवले.

तिकडे काजल आपल्या रूममध्ये गेली आणि तडक बाथरूममध्ये शिरली. तिची पॅन्टी योनिरसाने ओली चिंब झाली होती तेव्हा तिने खसकन ती ओढून काढून टाकली. मग कमोडवर बसून ती आपल्या योनित बोटे घालू लागली आणि अजितचा लंड आठवू लागली.

आपल्या योनिवरचा दाणा घासत, योनिच्या आत बोटे घालून ती अजितच्या लंड आठवू लागली आणि त्या लंडाबरोबर काय काय करता येईल ह्याचा विचार करून स्वत:ची तृप्ती करू लागली. पाच मिनिटातच ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तीव्रतेने झडली!

नंतर मग अर्ध्या तासाने अजित आवरून किचनमध्ये आला. काजलने त्याला नाश्ता, चहा वगैरे करून ठेवलेला होता. ती कुठे दिसत नव्हती पण त्याबद्दल फारसा विचार न करता अजितने पटकन नाश्ता खाऊन घेतला आणि चहा वगैरे पिऊन तो निघाला. आपण निघालोय हे काजलला सांगावे म्हणून तो तिच्या रूमकडे निघाला.

तिच्या रूमच्या दरवाज्यावर टकटक करून तो दरवाजा उघडून आत शिरला. काजल बेडवर पडली होती आणि त्याला दरवाज्यात पाहून ती उठून बसली. मनातून तिला थोडे धस्स झाले की हा काही करायला तर आला नाही ना? पण त्याच्या जंटलमन कपड्यावरून वाटत नव्हते की तो काहीतरी करायला आला होता.

तिच्याकडे जास्त निरखून न बघता अजित म्हणाला,

“दिदी, मी निघतोय. दुपारी आलो तर येईल नाही तर संध्याकाळीच येईल.”

“ठीक आहे! नीट जा. काळजी घे!” काजलने हसून त्याला म्हटले.

“श्युअर, दिदी!” त्याने पण हसून उत्तर दिले.

आपल्या बहि‍णीला हसलेले पाहून त्याला मनातून हायसे वाटले की झाल्या प्रकाराने त्यांच्यात काही टेंशन निर्माण झाले नाही म्हणून. मग तिची थोडी गंमत करावी किंवा तिला थोडे डिवचावे म्हणून तो पटकन वळून तिला म्हणाला,

“दिदी मा‍झ्या बेडवरची बेडशीट थोडी खराब झाली आहे, नंतर बदलून टाक.”

असे बोलून तो हसू दाबत वळला तर काजल त्याच्या वरची निघाली. तिने पटकन मिश्किलपणे त्याला म्हटले,

“टॉयलेटमधल्या गोष्टी बेडवर केल्या की बेडशीट खराब होणारच. तेव्हा जे जिथे करायला पाहिजे ते तिथेच केले पाहिजे.”

तो टॉयलेटमध्ये जाऊन मूठ मारतो, हे तिला माहीत होते तेव्हा तिने त्याला टोमणा मारला होता! मग तिला पण अजितने तोडीस तोड उत्तर दिले!

“दिदी जे मी बेडवर केले ते खरे टॉयलेटमध्ये नाही तर दुसऱ्याच एका ठिकाणी करतात. आता त्या जागी ते करायला मिळाले तर ना टॉयलेटमध्ये करायची गरज आहे ना बेडवर करायची.” त्याने चावटपणे हसत म्हटले.

“ती जागा अशी नाही मिळणार, त्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे.” काजलने लाजत शरमत म्हटले.

तिचे उत्तर ऐकून अजित चकीत झाला आणि स्तब्ध होऊन वळून तिच्याकडे आश्चर्याने पहायला लागला. तिचे उत्तर म्हणजे त्याला सरळ सरळ ग्रीन सिग्नल होता! त्याचा फायदा आत्ता घ्यावा की नंतर घ्यावा ह्या विचारात तो पडला.

तो थांबलेला पाहून काजलने त्याच्या मनातील भाव ताडले आणि ती पटकन त्याला म्हणाली,

“मला वाटते तुला उशीर होतोय. तुला निघायला हवं.”

तिचे ते वाक्य ऐकून त्याला मेसेज मिळाला की आत्ता ती वेळ नव्हती आणि त्याला आता निघायला पाहिजे होते. त्याचा पाय निघत नव्हता पण तिच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याला जाण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. तेव्हा तो जड पावलाने तिच्या रूममधून बाहेर पडला.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!