तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला ‘किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!’ पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की ‘अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!’

चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी त्याला सोडायला ते स्टेशनवर आले होते तेव्हा तो एक शिडशिडीत अंगाचा मुलगा होता. आज चार वर्षानंतर तो ट्रेनमधून उतरत होता तर बलदंड पुरूष वाटत होता.

दोघे जवळ उभे राहले तर तिला कोणी त्याची मोठी बहीण म्हटलेच नसते आणि दोघे एकाच वयाचे आहेत असे म्हटले असते. दिसताच क्षणी तिला तो आवडला होता आणि आपला लहान भाऊ इतका हॅन्डसम दिसायला लागला आहे ह्याचा तिला अभिमान वाटला!

आईला मिठी मारताना तो ज्या तर्‍हेने तिच्याकडे बघत होता तेव्हाच तिला त्याच्या नजरेतील फरक कळला होता. त्याची नजर एक भाऊ आपल्या बहिणीकडे बघतोय, अशी नव्हती तर एक पुरूष एका स्त्रीकडे बघतो अशी होती.

काही क्षण तिला त्याच्या नजरेचे आश्चर्य वाटले होते पण तो तिला खूप दिवसांनी बघतोय म्हणून असा न्याहाळत असावा, असे तिला वाटले. नंतर त्याला मिठीत घेतल्यावर त्याची उत्तेजना तिलाही समजली. मग बाकी तिला खात्री झाली की तिचा भाऊ तिच्या सौंदर्याने प्रभावित झाला आहे!

तिला खरे तर कसेतरीच वाटत होते की आपल्या भावाने आपल्याकडे असे नाही बघायला पाहिजे. पण अशी कोणा मुलाची नजर तिने खूप दिवसांनी अनुभवली होती तेव्हा तिला त्याची मजाही वाटली.

नंतर जेव्हा ते सगळे बाहेर पार्किंगमध्ये येताना ती व आई पुढे होती आणि त्यांच्या मागून अजित व तिचे वडील येत होते तेव्हाही तिला असे सारखे वाटत होते, जाणवत होते की तिच्या भावाची नजर तिच्या पाठमोर्‍या छबीवरच होती.

तो तिलाच मागून बघत असावा असे वाटल्याने आपोआप तिची चाल थोडी बदलली होती आणि ती आपले नितंब थोडे जास्तच मटकावत होती. त्याने तिची लांब वेणी चांगलीच हेलकावे खात तिच्या नितंबावर आदळत होती आणि तिला खात्री होती की तिचा भाऊ तेच मागून बघत असावा.

नंतर गाडीत बसल्यावर तिने आपली वेणी पुढे घेऊन मांडीवर घेतली आणि नंतर तिचा भाऊ तिला चिटकून बसला तेव्हा तर त्याची नजर इतक्या जवळून तिला न्याहाळायला लागली आणि तिला खूपच वेगळे फिलिंग यायला लागले.

अजितच्या मांडीच्या स्पर्शाने काजल सुद्धा उत्तेजित व्हायला लागली. प्रथमच कोणी असा हॅन्डसम मुलगा तिला असा चिटकून बसला होता आणि जरी तो तिचा भाऊ होता तरी त्याची अशी जवळीक तिला वेगळ्याच भावना जाणवून देत होती.

चार वर्षे तो तिच्यापासून दूर होता आणि आज असे तिला चिटकून बसला होता तेव्हा तिला ते वेगळेच फिलिंग वाटत होते. किंचित उकाड्याने अजितला घाम येत होता आणि त्याच्या घामाचा वेगळाच गंध तसेच त्याने लावलेल्या बॉडी-स्प्रेचा सुगंध तिला जाणवत होता.

पुरूषाच्या अश्या गंधाची गेल्या काही वर्षात तिला कल्पना नव्हती तेव्हा आता तिच्या भावाच्या त्या पुरूषी गंधाने तिला प्रभावित केले होते!

जवळ जवळ अर्ध्या तासाच्या प्रवासात घरी पोहचेपर्यंत अजित आपल्या बहि‍णीच्या वेणीचा शेंडा गुपचूप कुरवाळत होता आणि तिच्या सान्निध्याने आगळी उत्तेजना अनुभवत होता. काजल सुद्धा आपल्या भावाच्या स्पर्शाने तसेच केस कुरवाळण्याने वेगळीच उत्तेजना अनुभवत होती.

घरी पोहचल्यानंतर अजितच्या आई वडि‍लांनी त्याला त्याच्या रूममध्ये बॅगा ठेवून, फ्रेश होऊन यायला सांगितले म्हणजे त्याच्या बरोबर निवांत गप्पा मारत बसता येईल. असे सांगून त्याचे वडील हॉलमध्ये कोणाला तरी फोन करायला गेले आणि आई किचनमध्ये काहीतरी करायला गेली.

काजल अजितला म्हणाली की मी तुला तुझ्या रूममध्ये बॅगा न्यायला मदत करते. मग तिने छोट्या दोन बॅगा घेतल्या आणि ती पुढे चालायला लागली. अजित मोठ्या दोन बॅगा घेऊन तिच्या मागून चालायला लागला. पुन्हा एकदा पुढे चालणाऱ्या पाठमोर्‍या काजलचे तो निरीक्षण करू लागला.

अजितची हपापलेली नजर तिच्या डेरेदार नितंबावर भिरभिरत होती आणि तिला त्याची कल्पना होती तेव्हा ती थोडी हळूहळूच चालत होती. नितंबाच्या मोहक हालचालीने तिची जाडजूड वेणी हेलकावे खात त्यावर आपटत होती.

पुन्हा तिच्या लांब केसांची वेणी पाहून तो उत्तेजित व्हायला लागला आणि जीन्समध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. दोन्ही हातात बॅगा असल्याने त्याला लंडाचा फुगवटा झाकताही येत नव्हता. त्याच्या रूममध्ये आल्यावर बॅगा खाली ठेवत काजल हसत म्हणाली,

“ही बघ तुझी रूम, एकदम चकाचक साफ करून ठेवली आहे.”

“ओह. थँक्स, दिदी.” अजितने तिच्या मागे आत शिरून हातातल्या बॅगा खाली ठेवत हसून उत्तर दिले.

“नुसते थँक्स बोलून नाही चालणार. तुझी रूम तुला अशीच टापटीप ठेवावी लागणार. अजून पण तुला पहिल्यासारखी गबाळेपणे रहायची सवय आहे का?” काजलने वळून त्याच्याकडे बघत किंचित हसून विचारले.

“नाही हं, दिदी. आता मी खूप बदललोय. तुला वाटते का माझ्याकडे बघून की मी पहिल्यासारखा गबाळ्या राहलो असेल?” अजितने हसून उत्तर दिले आणि स्टाईलमध्ये कंबरेवर हात ठेवून उभे राहत तिला विचारले.

“नाही. तसे तर वाटत नाही,” काजलने त्याला वरून-खालून बघत पुढे म्हटले, “इतका हॅन्डसम दिसतोय म्हणजे टापटीप राहत असणार तू.”

इतके बोलल्यावर तिची नजर त्याच्या जीन्समधील लंडाच्या किंचित फुगवट्यावर गेली आणि तिने लाजेने मान खाली घातली. तिच्या ते लक्षात आलेय हे पाहून तोपण थोडा कावराबावरा झाला आणि पान पालटत म्हणाला,

“दिदी, इतक्या लांब तुमच्यापासून दूर राहून मी बराच सुधारलोय आणि स्वावलंबी झालोय. तेव्हा नीटनेटके रहायची मला सवय झाली आहे. तू बघशीलच की आता मी कसा अप टू डेट राहतो ते.”

“हंम्मऽऽऽऽ पण तुझा नॉटीपणा काही कमी झालेला दिसत नाही.” काजलने किंचित हसत सूचकपणे म्हटले.

“का गं दिदी, असे का म्हणतेस?” त्याने आश्चर्याने विचारले.

“नाही. गाडीत तू माझी वेणी का पकडलीस आणि वर ओढून कुरवाळत होतास.” तिने प्रेमळपणे तक्रार केली.

“तेऽऽऽ होयऽऽऽ? ते असेच!!” त्याने थोडे ओशाळत उत्तर दिले.

“असेच? आणि असेच करून तुला काय मिळाले?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“माहीत नाही. पण तुझे इतके लांब केस मी खूप दिवसांनी बघत होतो. तेव्हा मला त्याला हात लावावासा वाटला. खूप मस्त आहेत तुझे केस.” अजितने काजलच्या केसांची तारीफ करत म्हटले.

“हंम्मऽऽऽ खरच तुला असे लांब केस आवडतात?” त्याला ते विचारताना काजलचे अंग मोहरून गेले!

“खूप खूप! लांब केस पाहिले की मला कसेतरीच होते.” अजितने तिच्याकडे रोखून पाहत म्हटले. ते तिला सांगताना तो उत्तेजित होत होता.

“काय होते तुला?” तिने लाजत विचारले.

“माहीत नाही. खूप वेगळीच आसक्ती वाटते. असे वाटते त्या केसांना स्पर्श करावा, ते केस हातात घेऊन त्यांना गोंजारावे. म्हणून मी तुझे केस हातात घेतले.” अजितने बेधडकपणे सांगितले.

“अरे पण वेड्या, आईने बघितले असते तर ती काय म्हणाली असती? केवढी पंचाईत झाली असती माझी.” काजलने शंका व्यक्त करत म्हटले.

“तिचे कुठे लक्ष होते आपल्याकडे, ती बाबांबरोबर बोलण्यात गुंतली होती आणि तसेही तू मा‍झ्या हातावर ओढणी टाकली होतीच ना.” त्याने हसून म्हटले.

“मग शेवटी मी काय करणार? तू चावटपणा करत होता तर मला तुला सांभाळून घ्यायलाच पाहिजे. नेहमीसारखे. आठवत तुला तू नेहमी काहीतरी डॅम्बिसपणा करायचा आणि मी तुला आईच्या मारापासून नेहमी वाचवत आले आहे.” काजलने जुन्या आठवणी काढत म्हटले.

“हो! आहे मा‍झ्या ते लक्षात. म्हणूनच मला माहीत होते. नेहमी सारखी ह्या वेळीही तू मला सांभाळून घेशील.” अजितने हसत म्हटले.

“हंम्म्म. पण आता जर तू जास्त चावटपणा केलास तर मीच तुला मार देईल बघ.” तिने हसत म्हटले.

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ! चालेल!! तुझ्या हातचा मार खायला मी नेहमी तयार आहे.” हसत अजित म्हणाला.

“हा! ते मला माहीत आहे. तुला माहीत आहे ना, मी तुला जोराने मारणार नाही. मग तू हसत माझा मार खाशील.”

“अगं तू जोराने मार नाही तर कशानेही मार. मी आता एकदम स्ट्रॉन्ग झालो आहे. रेग्युलर एक्जरसाईज करतो मी आता.” अजितने आपले दोन्ही हात वर घेऊन बॉडी बिल्डरची पोझ घेत तिला म्हटले.

“आहाहा माहीत आहे. आलाय मोठा बॉडी बिल्डर! आता पटकन फ्रेश होऊन बाहेर ये, आई बाबा वाट बघत असतील.”

तिने हसून त्याला म्हटले आणि ती बाहेर जायला वळली. अजित पटकन तिला म्हणाला,

“दिदी पण एक गोष्ट फ्रॅन्कली सांगू का?”

“हा बोल!”

“तुझे केस खरोखर खूप मस्त आहेत! आजच्या काळात अश्या मुली खूप कमी आहेत ज्या इतके लांब केस ठेवतात. आणि तू नुसते लांब केस ठेवले नाही तर चांगले मेंटेन्ड केले आहेत! तू खरोखर ग्रेट आहेस!”

“ओह अजित, थँक्स! खूप दिवसांनी कोणी तरी मा‍झ्या केसांची अशी तारीफ केली! असे काही ऐकले की खूप बरे वाटते!”

काजलने मोहरून जात म्हटले आणि ती रूमच्या बाहेर जायला लागली. ती पाठमोरी झाली तशी पुन्हा अजितची नजर तिच्या नितंबावर आणि हेलकावे खाणाऱ्या वेणीवर केली. परत त्याचा लंड कडक व्हायला लागला.

काजलला त्याची कल्पना होतीच तेव्हा पटकन तिने मागे वळून त्याच्याकडे पाहिले आणि मिश्किलपणे हसत म्हटले,

“अजित माझे लांब केस पाहून तू जरा जास्तच ‘इंप्रेस’ होतोय. त्याचा इफेक्ट मला ‘भलतीकडेच’ होत असलेला दिसतोय.”

हसून असे बोलत तिने एक कटाक्ष त्याच्या जीन्सवरील उंचवट्यावर टाकला आणि वळून आपले नितंब मटकावत मटकावत सावकाश ती रूमच्या बाहेर गेली.

अजित काही क्षण भारावल्या सारखा तिच्याकडे पाहत राहला!

ती निघून गेल्यावर तो भानावर आला. तिच्या लक्षात त्याच्या लंडाचा फुगवटा आला होता हे त्याला माहीत होते पण ती त्याबद्दल असे बिनधास्त काहीतरी बोलेल ह्याची त्याने अपेक्षा केली नव्हती. आणि तिच्या बोलण्यावरून त्याच्या उत्तेजित होण्याबद्दल तिचे काही ऑब्जेक्शन होते असे जाणवत नव्हते.

म्हणजेच तिला पाहून तो उत्तेजित होतोय ह्यात तिला जास्त काही स्ट्रेंज वाटत नव्हते. ह्याची जाणीव झाली आणि अजित एकदम खुश झाला! चान्स मिळाला तर आपल्या बहि‍णीला झवायला तो मागे पुढे बघणार नव्हता आणि तो चान्स मिळण्याची त्याला शक्यता आता दिसत होती.

खुशीत त्याने आपली बॅग उघडली आणि नाईट ड्रेस बाहेर काढला. मग तो बाथरूममध्ये गेला आणि अंघोळ करत फ्रेश व्हायला लागला. बाथरूममध्ये नागडा झाल्यावर त्याचा लंड टणकन कडक होऊन उभा राहला आणि आपोआप त्याचा हात आपल्या लंडावर गेला.

काजलदिदी बद्दल विचार करत करत, तिला पाहल्यापासून जे जे दिसले ते सगळे आठवत तो लंड हलवायाला लागला. काही क्षणात त्याच्या लंडातून वीर्य गळायला लागले. आपल्या बहि‍णीच्या नावाने खूप दिवसांनी आपल्या घरात वीर्य गाळून त्याने आपली काम वासना शांत केली.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!