तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते.

चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते. त्याच्या शॉर्टमध्ये त्याचा कडक झालेला लंड तिला कळत होता.

निव्वळ तिला असे पाहून जर तो इतका उत्तेजित होत होता तर त्याने जर तिला अजून वेगळ्या अवस्थेत बघितले तर त्याचे काय होईल, असा विचार काजलच्या मनात आला. आपले सेक्सी अंग जर त्याने नग्न बघितले तर तो आपल्यावर रेपच करेल, असे तिला वाटले आणि त्या कल्पनेची तिला भीती वाटण्याऐवजी मजा वाटली!

किचनमध्ये आल्यावर ती विचार करायला लागली की ‘आता तरी अजित निव्वळ आपल्याकडे बघत होता पण जर त्याने आपल्याला वासनेने स्पर्श केला तर आपण त्याला थांबवू का? त्याने आपल्यावर काही जबरदस्ती केली तर आपण त्याला विरोध करू का?’ असे प्रश्न काजलच्या मनात उभे राहले

पण तिला त्याची उत्तर ‘नाही’ अशीच मिळू लागली. उलट त्या कल्पनेने तिला वेगळीच उत्तेजना वाटायला लागली आणि तिच्या योनित पाणी सुटायला लागले. तसल्या विचाराने ती कामोत्तेजित व्हायला लागली.

काजल असल्या विचारात मग्न होऊन ओट्याच्या सिंकजवळ उभी राहून काही भांडी धुवत होती तेव्हा किचनच्या दरवाज्यात पावलांची चाहुल लागली. तिने पटकन वळून दरवाज्यात पाहिले तर अजित चहाचा मग घेऊन किचनमध्ये शिरत होता. त्याच्या बर्म्युड्याचा तंबू अजून शाबूत होता आणि तो निर्लज्जपणे आपली ती उत्तेजना दाखवत आत येत होता.

अजित तिच्या चहाची तारीफ करत तिच्या जवळ यायला लागला आणि ती कसेनुसे हसून त्याच्याकडे बघत होती. त्याच्या लंडाचा फुगवटा बघून तिचा श्वास उरात अडकला आणि तिची छाती जोराने धडधडू लागली. तिने कल्पना केली तसे तो तिला काही करायला तर पुढे येत नाही ना असे तिला वाटायला लागले. ती पटकन वळून पुन्हा भांडी धुवायला लागली.

का कोणास ठाऊक त्या क्षणी काजलला भीती वाटण्याऐवजी प्रचंड उत्तेजना वाटत होती. तिच्या योनित पाणी सुटले आणि एक वेगळीच वळवळ तिला जाणवायला लागली. अजित तिच्या मागून तिच्या जवळ येत होता हे तिला जाणवत होते. पाठमोर्‍या काजलला पाहून अजितचा लंड अजूनच कडक झाला!

त्याचा कडक झालेला लंड पाहून ती पुन्हा काही बोलली नाही व वळून भांडी धुवायला लागली हे पाहून त्याला खात्री झाली की तिची काही हरकत नव्हती. तिच्या केसांचा आंबाडा निरखून बघत बघत तो तिच्या जवळ येत होता. त्या सेक्सी आंबाड्यात तोंड खुपसून त्याचा वास घ्यावा आणि खाली तिच्या सेक्सी गांडीवर आपला कडक लंड दाबावा अशी तीव्र इच्छा त्याच्या मनात उफाळली!

तिकडे काजलच्या मनात पुढे काय होणार ह्याची हुरहूर चालू होती. तिचा भाऊ तिला पाहून चांगलाच उत्तेजित झालाय हे तिला माहीत होते आणि आता तो काहीतरी केल्याशिवाय शांत होणार नव्हता ह्याची तिला खात्री होती.

क्षणभर तिला वाटले की उगाच मघाशी त्याला तिच्या रूमच्या दरवाज्यातून चोरून बघायला देऊन त्याला शो दाखवला. त्याने तो आता इतका चेकाळला होता आणि आता काय करेल ह्याची काही शाश्वती नव्हती. पण काहीतरी अघटित घडेल अशी तिला भीती वाटत नव्हती तर काहीतरी एक्साईटींग घडेल अशी तिला आशा होती. आणि त्यासाठी काजलची तयारी झाली होती!

तिच्या मनातही आता काहीतरी एक्साईटींग करण्याची इच्छा प्रबळ झाली. तिलाही वाटायला लागले की अजितसारख्या स्ट्रॉन्ग मुलाकडून आपले हे सेक्सी अंग रगडून घ्यावे. जरी तो आपला भाऊ होता तरी तो एक हॅन्डसम मुलगा होता.

त्याच्यासारख्या हॅन्डसम मुलाबरोबर काहीतरी एक्साईटींग करून आपली काम वासना शांत करून घ्यावी असे तिला वाटायला लागले. आपली ही मोठी पुष्ट छाती त्याच्या राकट हातानी दाबली जावी आणि त्याने आपल्या हातानी ती कुस्करावी अशी तीव्र वासना तिच्या मनात निर्माण झाली.

आपल्या छातीशी त्याने मनसोक्तपणे खेळावे असे तिला वाटायला लागले. आपले हे पसरट मोठे मोठे नितंबाचे नगारे त्याने चिवडून टाकावे. त्यांना कणीक मळल्यासारखे त्याने दाबून दाबून लाल लाल करावे. त्याच्या त्या शॉर्टमध्ये लपलेला त्याचा लंड त्याने बाहेर काढून आपल्या नितंबावर फिरवावा असेही तिला वाटायला लागले.

मग तोच त्याचा लंड आपल्या तडफडणाऱ्या योनित घालून त्याने आपल्याला खूप करावे. त्याच्या लंडाने त्याने आपली योनी कुटून कुटून तिची खाज मिटवावी अशी तीव्र भावना तिच्या मनात घर करू लागली.

तो आपला भाऊ असला म्हणून काय झाले? तो खूप हॅन्डसम आहे, स्ट्रॉन्ग आहे. त्याच्याकडून करून घेण्यात वेगळेच सुख मिळेल जे इतर कोणाकडून मिळणार नाही. आणि तो तिला करायला नक्की तयार होईल. तो ऑलरेडी तिच्यावर, तिच्या केसांवर फिदा आहे तेव्हा तो आनंदाने तिला कुटेल, ह्याची तिला खात्री होती.

आणि तो हे गुपीत कोणाला सांगणार नाही, त्यांचे हे अनैतिक संबंध तो कोणाजवळ उघड करणार नाही ह्याचा तिला विश्वास होता. तेव्हा आता त्याने अजिबात माघार न घेतला तिच्यावर हल्ला करावा असे तिला वाटायला लागले.

ती त्याच्या हल्ल्यासाठी तयार होती आणि एक एक क्षण वाट बघत होती की तो कधी सुरुवात करतोय. काजलला आपल्या अगदी जवळ अजितची चाहुल जाणवली!

नंतर त्याच्या गरम श्वासाची हवा तिला आपल्या मानेजवळ जाणवली. म्हणजे तो तिच्या अगदी मागे उभा होता आणि आता कुठल्याही क्षणी त्याचा तो कडक लंड तिच्या नितंबाला खुपसणार होता. ती स्तब्ध उभी राहून डोळे गच्च मिटून घेऊन त्याच्या त्या स्पर्शाची प्रतिक्षा करू लागली.

अजितच्या मनातही साधारण तसेच विचार होते. मनात काम वासना भरून आपल्या बहि‍णीला स्पर्श करावा अशी त्याची खूप जुनी इच्छा होती आणि तीच इच्छा आता पूर्ण होत होती. त्याचा कमालीचा कडक झालेला लंड तिच्या नितंबाच्या स्पर्शासाठी आतुर झाला होता.

अजितला भीती वाटत होती की आपल्या बहि‍णीच्या नितंबाला त्याच्या लंडाचा स्पर्श झाला तर त्याचा स्वत:वरचा ताबा सुटेल आणि त्याचा लंड गळायला लागेल. त्या भीतीनेच तो तिच्या नितंबाला लंड लावत नव्हता.

पण शेवटी त्याला ते करायचेच होते. एकदा आगीत उडी टाकायचा निश्चय केला तर मग होरपळून निघण्याचे भय मनात कशाला ठेवायचे असा त्याने विचार केला. मनात ठाम निश्चय करून त्याने शेवटी आपला कडक लंड आपल्या बहि‍णीच्या नितंबाला टेकवला!

काजलला जणू करंट लागला तसे तिचे अंग थरारले! शेवटी कोणा पुरूषाच्या वासनेने भरलेल्या लिंगाचा स्पर्श तिच्या अंगाला झाला! आणि ते लिंग तिच्या लहान भावाचे होते ह्याचा तिला एक आगळा वेगळा आनंद जाणवत होता. अजितच्या लंडाचा स्पर्श तिला व्हावा ही तिची इच्छा पूर्ण झाली!

त्याच्या लंडाच्या स्पर्शाने तिच्या मनात वेगळ्याच आनंदाची एक उर्मी उफाळून आली. आणि तिची ती उत्तेजना त्याला न कळावी असे तिला मनातून वाटत होते पण ती उत्तेजना तिच्या तोंडावाटे बाहेर पडलीच. ‘स्स्स्सऽऽऽऽ आहहहहऽऽऽऽ’ असा उत्तेजनेने भरलेला सुस्कारा तिच्या तोंडामधून बाहेर पडला.

अजितच्या लंडाच्या स्पर्शाने काजलची योनी अक्षरश: पाझरायला लागली. तशी ती आधीच पाझरत होती पण त्याच्या लंडाच्या स्पर्शाने तिचा योनिवरचा ताबा सुटला आणि ती जास्तच पाझरायला लागली.

त्याच्या लंडाचे टोक जेमतेम तिच्या नितंबाला स्पर्श करत होते आणि तिच्या मनात तीव्र इच्छा झाली की आपले नितंब मागे सरकवून त्याच्या लंडावर दाबावे. पण मोठ्या मुश्किलीने तिने आपली ती इच्छा दाबून ठेवली.

जरी अजितच्या लंडाचा तिच्या नितंबाला स्पर्श होत होता तरी तो अजून तिला पूर्ण चिकटलेला नव्हता. तो मागून आपल्याला पूर्ण चिकटावा असे तिला वाटत होते आणि तिची ती इच्छा पण पुढच्याच क्षणी पूर्ण झाली!

अजित अजून पुढे सरकला आणि आपल्या बहि‍णीच्या अंगाला मागून चिकटला! तिच्या केसाच्या आंबाड्यात त्याने किंचित आपले नाक खुपसले आणि तो तिच्या केसांचा वास घेऊ लागला.

तिच्या पाठीपासून पायाच्या पोटऱ्यापर्यंत अजितच्या अंगाचा स्पर्श तिच्या अंगाला होत होता पण तिच्या नितंबात त्याचा कडक लंड खुपसल्याने त्याच्या जांघेचा भाग तिच्या नितंबाला टेकलेला नव्हता.

अजितच्या मनातही तिच्या नितंबाची ऊब आपल्या जांघेच्या भागावर घ्यावी अशी इच्छा होती पण कडक लंडामुळे त्याला तिच्या नितंबाला पूर्ण टेकता येत नव्हते. तेव्हा अजित किंचित खाली वाकला आणि आपल्या लंडाचे टोक त्याने काजलच्या नितंबाच्या फटीत घेऊन खाली सारले.

त्याने त्याच्या लंडाचे टोक तिच्या नितंबाच्या फटीतून खाली तिच्या मांड्यांत शिरले आणि तो पूर्णपणे तिच्या नितंबाला मागून चिकटला. आता त्याला तिच्या मांसल नितंबाचे पूर्ण स्पर्शसुख मिळायला लागले.

जरी तिने सलवार घातलेला होता तरी त्याला तिच्या नितंबाचा पुरेपूर स्पर्श मिळत होता आणि जरी त्याचा लंड बर्मुड्यात होता तरी त्याचा गरमपणा तिला जाणवत होता.

तिच्या गरगरीत नितंबाची गोलाई त्याच्या जांगेच्या भागावर दबली होती आणि त्याचे अनोखे स्पर्शसुख त्याला वेड लावत होते. तिच्या मांड्यांच्या वर तिच्या नितंबाच्या फटीत त्याला त्याच्या कडक लंडावर प्रचंड गरमपणा जाणवत होता.

आता जेव्हा अजितने त्याचा लंड काजलच्या नितंबाच्या फटीत खुपसला होताच तेव्हा त्याचा फायदा घेत तिने पण आपले नितंब त्याच्या लंडावर दाबून त्याच्या लंडाचे पूर्ण स्पर्शसुख ती घेऊ लागली. मागे सरकून तिने आपला भार जवळ जवळ त्याच्या अंगावर टाकला होता.

अजितचे दोन्ही हात तिच्या कंबरेच्या बाजूने पुढे आले. उजवा हात त्याने ओट्यावर ठेवला आणि डाव्या हातात असलेला चहाचा मग त्याने पुढे सिंकमध्ये ठेवला.

मग आपोआप अजितचे हात वर गेले आणि त्याने तिचे खांदे पकडले. तिच्या खांद्याला धरून तो तिच्या केसांमध्ये तोंड खुपसून तिच्या केसांचा वास घेऊ लागला आणि खाली तिच्या नितंबाचे आणि अंगाचे स्पर्शसुख घ्यायला लागला.

आपला भाऊ आपल्याला मागून चिकटला आहे आणि आपल्या केसांमध्ये तोंड खुपसून त्याचा वास घेत आहे आणि आपण त्याबद्दल त्याला काही न बोलता त्याला ते करू देत आहोत, ह्याचे खरे तर काजलला आश्चर्य वाटत होते. पण तिच्या मनात आणि अंगात भडकलेली काम वासना तिला ते करू देत होती.

नवल म्हणजे ती स्वत: ते एंजॉय करत होती आणि आता तिला उत्सुकता होती की तो पुढे काय करतोय ते. अजितलाही खरे तर आश्चर्य वाटत होते की कसे काय आपली बहीण आपल्याला हे सगळे करू देत होती? तिला ह्यात काहीच कसे चूक वाटत नाही? आणि आपल्याबरोबर ती पण मजा घेतेय म्हणजे तिला पण हेच पाहिजे काय? आणि आता आपण पुढची काय स्टेप घ्यावी?

दोघेही ह्या विवंचनेत होते की आता पुढे काय करायचे आणि आता काय घडेल. दोघेही आपापल्या परीने त्याची मनातल्या मनात कल्पना करत होते आणि दुसरा काहीतरी पुढील हालचाल करेल ह्याची वाट बघत होते.

काजल मुलगी होती तेव्हा तिने काही हालचाल करण्याचा प्रश्नच नव्हता. तेव्हा अजितने विचार केला की आता त्यालाच पुढे काहीतरी करायला हवे होते.

‘टिंग टॉंगऽऽऽ टिंग टॉंगऽऽऽ‘ मेन डोअरची बेल वाजली!

बेलचा आवाज त्या दोघांनीही ऐकला पण आपल्याच धुंदीत असल्याने दोघांनाही क्षणभर काही कळले नाही. पण पुढच्याच क्षणी त्यांना ते कळले आणि अजित झटक्यात काजलपासून मागे झाला.

तो तिच्यापासून मागे झाला आणि त्याच्या मनात विचार आला की ‘यार! किती मस्त सुख मिळत होते. कोणी तरी तडमडले आणि सगळी मजाच खराब झाली!’

तो मागे झाला खरा पण त्याचे मन आपल्या बहि‍णीपासून दूर जायला तयार नव्हते तेव्हा तो मागे होऊन तसाच संभ्रमात उभा राहला का दरवाजा उघडायला जावे की थांबावे? जे कोणी असेल ते बेल वाजवून कंटाळून निघून जाईल, असा विचार करून तो थांबला.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!