तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची त्याने जी स्तुति केली त्याने ती हरखून गेली होती!

खरोखर अजून पर्यंत कोणाही मुलाने तिच्या केसांची अशी तारीफ केली नव्हती. तिच्या मनातही उत्तेजनेचे ते स्ट्रेंज फिलिंग जाणवत होते जे तिच्या भावाला जाणवत होते. ही कामोत्तेजना आहे हे तिला चांगले कळत होते आणि आपल्या भावामुळे आपण ही कामोत्तेजना फिल करतोय ह्याचीच तिला शरमही वाटत होती आणि मजाही वाटत होती!

आपल्या धुंदीत, गाणे गुणगुणत काजल आपल्या रूममध्ये आली आणि कपडे बदलायला लागली. अंगात घातलेला सलवार कुर्ता तिने काढून टाकला आणि ती फक्त ब्रा आणि पॅन्टीवर आरशासमोर उभी राहिली.

आरशात स्वत:लाच इकडून तिकडून बघत ती स्वत:शीच मनात बोलू लागली,

“हं! नॉट बॅड! मी नक्कीच सेक्सी दिसते! मग मला पाहून माझा भाऊ जर उत्तेजित होत असेल तर त्यात काय नवल? शेवटी तोपण एक पुरूष आहे. जर त्याने मला अशी ब्रा-पॅन्टीवर पाहिले तर?”

आणि ह्या विचाराने काजलच्या योनिमध्ये खूपच वळवळ झाली! कामोत्तेजनेचे ते स्ट्रेंज फिलिंग तिला पुन्हा जाणवायला लागले. तिला असे वाटले की तिच्या योनितून पाणी सुटत आहे.

ती पटकन तिच्या रूममधील अटॅच्ड टॉयलेटमध्ये गेली आणि पॅन्टी खाली करून कमोडवर बसली. नकळत तिचा हात आपल्या योनिवर गेला आणि ती बोटाने आपली योनी कुरवाळू लागली. न राहून ती आपल्या योनिवरील दाणा चोळायला लागली.

तिची कामोत्तेजना आता भडकू लागली. पटकन तिच्या लक्षात आले, ‘अरे! आपण हे काय करतोय? आपल्या भावामुळे आपण असे उत्तेजित नाही व्हायला पाहिजे. हे बरोबर नाही!’ ह्या विचाराने ती भानावर आली आणि तिने आपला हात काढून घेतला.

आता कमोडवर बसलीच आहे तर तिने लघवी करून आपल्या योनितील प्रेशर रिलीव्ह केले. मग ती टॉयलेटमधून बाहेर आली आणि घरात घालायचा पंजाबी ड्रेस घालून बाहेर किचनमध्ये निघून गेली.

नंतर तास दिड तास सगळे फॅमिली मेंबर हॉलमध्ये बसून गप्पा मारत होते आणि अजितच्या गैरहजेरीत काय काय कसे कसे घडले ते त्याला सांगत होते. लांब केसांची सेक्सी काजल आपल्या भावाच्या सरबराईत गुंतली होती आणि सारखी आत-बाहेर करत त्याला काहीतरी स्नॅक्स खायला आणत होती तर कधी चहा-बिस्कीटे आणून देत होती.

तिने जो दुसरा पंजाबी ड्रेस घातला होता तो फिकट पिवळ्या रंगाचा होता आणि घरात असल्याने ओढणी घेतली नव्हती. त्यामुळे अजितची चोरटी नजर तिच्या टाईट ड्रेसमधून दिसणार्‍या तिच्या मादक अंगावर होती.

आता ओढणी नसल्याने तिच्या छातीचे उभार त्याला भलतेच मोठे मोठे वाटत होते. इकडून तिकडे जाताना तिच्या केसांची वेणी खूपच हेलकावत होती आणि तो तिच्याकडे चोरून बघत आहे हे माहिती असल्याने काजल जरा जास्तच नखरे करत होती.

जेव्हा ती चहाचा ट्रे मध्ये ठेवलेल्या टिपॉयवर ठेवत होती तेव्हा साईडला बसलेल्या अजितची नजर तिच्या ड्रेसच्या गळ्यामध्ये गेली. बाजूच्या सोफ्यावर बसलेले त्याचे आई वडील बोलत बोलत समोर लावलेला टीव्ही बघत होते तेव्हा त्यांना माहीत नव्हते की अजितची नजर कुठे जात आहे.

किंचित खाली वाकल्याने आणि तसा अजित उंच असल्याने त्याची नजर सरळ तिच्या ड्रेसच्या गळ्यातून आत जात होती. आत तिने घातलेली काळी ब्रेसीयर आणि त्यामध्ये कसलेल्या तिच्या छातीच्या उभारांचा बऱ्यापैकी भाग त्याला दिसत होता.

नॉर्मली काजल अशी कधी खाली वाकली तर ती आपल्या ड्रेसच्या गळ्यावर हात ठेवायची जेणे करून गळ्यात फट पडून आतील उभार दिसू नये. पण का कोणास ठाऊक त्या क्षणी तिने मुद्दाम आपल्या गळ्यावर हात ठेवला नाही आणि नकळत अजितला आपल्या गळ्यातील दौलतजादा दाखवत होती.

खरे तर तिला लाजही वाटत होती आणि मजाही वाटत होती. आणि बाजूला बसलेल्या आई वडिलांचे भान ठेवणेही गरजेचे होते तेव्हा त्याला जास्त शो न दाखवता ती वर झाली आणि अजितकडे पाहून लज्जा युक्त शरमेने हसली. अजित त्याने ओशाळला आणि दुसरीकडे बघू लागला.

नंतर मग काजल अजितच्या बाजूलाच सोफ्यावर बसली आणि ती पण गप्पांमध्ये सामील झाली. त्यांनी बऱ्याच जुन्या आठवणींची उजळणी केली आणि अनेक गंमती जमती सांगून सगळ्यांची करमणूक केली.

सोफ्यावर अजितच्या बाजूला बसताना काजलने आपली वेणी पुढे घेतली होती आणि ती तिच्या मांडीवरून त्या दोघांच्या मांडीच्या मधल्या जागेत विसावली होती.

आता ते नकळत झाले होते की काजलने मुद्दाम केले होते ते तिलाच माहीत पण तिची वेणी अजितच्या मांडीला स्पर्श करत होती. अजितच्या ते लक्षात आले आणि गप्पा मारता मारता त्याने आपला हात खाली नेला आणि तिच्या वेणीवर ठेवला.

काजलच्या ते लक्षात आले व तिने हळूच खाली त्याच्या हाताकडे पाहिले आणि तिच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य फुलले. त्यांचे आई वडील बाजूच्या सोफ्यावर बसले होते तेव्हा त्या दोघांच्या मांडीमध्ये विसावलेला अजितचा हात काय करतोय हे त्यांना दिसत नव्हते.

अजित काजलची वेणी गाडीत केल्यासारखे कुरवाळू लागला. दोघेही आपल्या आई वडीलांबरोबर गप्पा मारत होते आणि खाली अजित साळसूदपणे आपल्या बहि‍णीची वेणी कुरवाळत होता.

थोड्या वेळानंतर अजितने आपला तो हात वर उचलला आणि सोफ्यावर आरामात रेलून बसत तो हात सोफ्याच्या बॅकरेस्टवर वर ठेवला. थोडेसे तिरके सोफ्यावर आरामात रेलून बसत आहे असे दाखवत त्याने आपला हात काजलच्या डोक्या मागे सोफ्याच्या बॅकरेस्टवर ठेवला.

अजितच्या हाताचा पंजा काजलच्या डोक्यामागे त्यांच्या आई वडिलांना दिसण्याची शक्यता नव्हती. तेव्हा हळूच त्याने आपली बोटे काजलच्या डोक्यावरील केसांमध्ये खुपसली. त्याच्या स्पर्शाने काजल स्तब्ध झाली आणि तिने किंचित मान हलवून अजितकडे पाहिले.

अजित तिच्याकडे बघून सूचकपणे गालातल्या गालात हसला. काजलने क्षणभर त्याच्या डोळ्यात रोखून पाहिले आणि पुन्हा मान वळवून ती आपल्या आई वडिलांकडे बघू लागली.

मग अजित हळुवारपणे आपल्या बोटांनी तिचे रेशमासारखे केस कुरवाळायला लागला. काजलच्या डोक्यामागे अजितची बोटे काय करत होती ह्याची त्यांच्या आई वडिलांना दिसण्याची सुतराम कल्पना नव्हती.

अजून थोडा वेळ तश्या गप्पा मारून झाल्यावर त्यांच्या आईने म्हटले की आपण आता जेवून घेववूया. मग नंतर सगळे डायनिंग टेबलवर बसून गप्पा मारत जेवू लागले.

जेवताना काजल आणि अजित आजूबाजूला बसले होते. डायनिंग टेबल खाली काजलने गुपचूप आपला पाय नेऊन अजितच्या पायाला मारला. त्यानेपण गुपचूप तिच्या पायावर पाय देऊन तिला उत्तर दिले.

मग काही क्षण त्या दोघांचे डायनिंग टेबल खाली एकमेकांच्या पायाला पाय मारून थोडी मस्ती झाली. ते लहान असताना अशी मस्ती नेहमी करत असत आणि खूप दिवसांनी काजलला ते आठवले आणि तिने परत त्याच्या बरोबर तशी मस्ती केली.

पण आता काळ-वेळ बदलली होती. ते आता पहिल्यासारखे लहान राहले नव्हते. तेव्हा डायनिंग टेबल खालील ह्या मस्तीचा वयात आलेल्या अजितने फायदा न घेतला तर नवल होते!

काही क्षण तशी मस्ती केल्यावर त्याने आपला पाय काजलच्या पायाला चिकटवला आणि तो हळुवारपणे वरखाली तिच्या पायावर फिरवू लागला. तो तसे करायला लागला तेव्हा काजलच्या लक्षात आले की तो जे करतोय ती त्यांची नेहमीची मस्ती नव्हती.

तिने हळूच चोरून त्याच्याकडे पाहिले आणि तोसुद्धा चोरून तिच्याकडे पाहत मिश्किलपणे हसला. नंतर काजल शांतपणे बसून जेवत होती आणि अजित तिच्या पायावरून हळुवारपणे पाय फिरवत होता.

आपल्या बहिणीबरोबर अश्या चोरट्या गंमती जमती करून त्याला मजाही वाटत होती आणि एक प्रकारची उत्तेजनाही वाटत होती. नंतर त्यांचे जेवण झाल्यावर त्यांचे वडील झोपण्यासाठी त्यांच्या रूममध्ये निघून गेले आणि आई किचनमध्ये आवरा आवर करायला गेली.

काजल आपल्या रूममध्ये निघून जाणार होती पण अजितने तिला म्हटले की थोडा वेळ मा‍झ्या रूममध्ये बसून आपण गप्पा मारूया. ती तयार झाली आणि ते दोघे अजितच्या रूममध्ये आले. मग ते दोघे अजितचे कॉलेज, तिचे कॉलेज आणि नंतरचा जॉब, सिनेमा, हिरो-हिरॉईन वगैरे अनेक गोष्टींवर गप्पा मारायला लागले.

गप्पा मारता मारता अजित आपल्या बॅगा उघडून त्यातील आपले कपडे व इतर सामान कपाटात, रूममध्ये ठेवू लागला. काजल त्याच्या बेडवर पहुडली होती आणि गप्पा मारत होती. तिने मुद्दाम आपली लांबसडक वेणी पुढे बेडवर पसरवली होती आणि अजितचे लक्ष मध्ये मध्ये तिच्या वेणीवर जात होते.

अजितने एखादे पुस्तक किंवा सिडी बॅगेतून काढली की ती बघायला मागायची आणि मग तो तिच्याजवळ येऊन तिला ते देत त्याबद्दल तिला माहिती सांगायचा.

कधी कधी तो तिच्या बाजूला बेडवर पडून तिला त्या पुस्तकातील किंवा सिडीमधील काही माहिती सांगायचा. तिच्या बाजूला पडला की तो तिच्या पुढे पडलेल्या तिच्या वेणीला हात लावायचा आणि तिच्याशी बोलता बोलता तिच्या वेणीशी खेळायचा.

ती बेडवर कुशीवर पहुडली होती तेव्हा तिच्या कुर्त्याचा गळा बऱ्यापैकी ओपन व्हायचा आणि त्यातून तिची आतली काळी ब्रेसीयर आणि उभार दिसायचा. अजितची नजर मध्ये मध्ये तिच्या त्या उभारावर जात होती पण काजल काही ते झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत नव्हती.

नंतर जेव्हा अजितचे सगळे सामान लावून झाले तेव्हा तो तिच्या बाजूला येऊन बेडवर पहुडला. मग ते एकमेकांच्या बाजूला पडून मित्र-मैत्रिणी, गर्लफ्रेन्ड-बॉयफ्रेन्ड बद्दल गप्पा मारू लागले.

थोडेसे रोमान्सबद्दल, चावट-पांचट जोक्स मारत ते गप्पा मारायला लागले आणि तश्या गप्पांनी ते दोघेही उत्तेजित व्हायला लागले. तिच्या इतक्या जवळ पडण्याचा फायदा घेत अजित तिची वेणी हातात घेऊन कुरवाळायला लागला. त्याला तसे करताना पाहून काजल त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याने हसून तिला म्हटले,

“दिदी तुझी ही वेणी सोडून तुझे केस मोकळे कर ना.”

“का? पुन्हा तू वेणी घालणार आहेस का माझी?” तिने मिश्किलपणे हसत विचारले.

“नाही. मला बघायचेय तुझे केस किती फुलतात ते.” अजितने उत्तेजितपणे म्हटले.

“आणि ते बघून काय करायचेय तुला?” तिनेही उत्तेजितपणे विचारले.

“काही नाही. असेच. मला उत्सुकता आहे तुझे मोकळे केस किती लांब आणि फुललेले दिसतात ते बघण्याची.”

काजलने क्षणभर विचार केला की त्याला ते दाखवावे की नाही? पण त्यात तिला काही वागवे वाटले नाही तेव्हा ती त्याला म्हणाली,

“ठीक आहे. दाखवते. पण तू जरा दरवाजा लॉक करून ये. आई वगैरे आली तर आपली पंचाईत होईल.”

अजित आनंदाने दरवाजा लावायला पळाला आणि काजल उठून बेडवर बसली. अजित दरवाजा लॉक करून परत येईपर्यंत काजलने आपल्या केसांची वेणी सोडवायला सुरुवात केली. अजित बेडवर येऊन तिच्या समोर बसला आणि उत्सुकतेने तिच्या केसांकडे पाहू लागला.

तिने वेणी आपल्या छातीच्या उभारांच्या मध्ये घेतली होती आणि ती खालून वेणी सोडवत सोडवत वर येत होती. अजितची नजर खालून वर तिच्या वेणीवर भिरभिरत होती. उभारांच्या मधल्या वेणीकडे बघताना त्याची नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर जात होती आणि काही क्षण तेथे रेंगाळत होती.

आपली वेणी सोडता सोडता काजल मध्ये मध्ये त्याच्याकडे बघत होती आणि त्याची नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर जातेय हे पाहून तिला कसेतरीच होत होते.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!