तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला.

उत्तेजनेने काजलची योनी पाझरत होती आणि तिच्या रसाने त्याचे तोंड बरबटत होते. त्याच्या लक्षात आले की तिची योनी आता झवून घ्यायला पूर्ण तयार होती आणि आता ती वेळ आली होती की त्याचा लंड आणि तिची योनी ह्यांचे मिलन होणे जरूरीचे होते.

तो वर झाला आणि त्याने आपला लंड धरून आपल्या बहि‍णीच्या योनिवर पवित्रा घेतला. आपल्या लंडाचा सुपाडा तिच्या योनिच्या चीरेवर त्याने टेकवला! जसे त्याच्या लंडाचा तिच्या योनिला स्पर्श झाला तसे काजलच्या तोंडून ‘स्स्स्स्स्स’ करत एक सित्कार बाहेर पडला!

अजित तिच्या योनित आपला लंड घालायला लागला. तिची योनी आधीच चांगली बुळबुळीत झालेली होती तेव्हा त्याचा लंड सहज आत जाईल असे त्याला वाटले. पण त्याला तिची योनी चांगलीच घट्ट वाटत होती आणि त्याचा सुपाडा काही आत शिरत नव्हता. त्याला माहीत होते की एकदा सुपाडा आत शिरला की बाकीचा लंड सहज आत जाणार होता तेव्हा तो ढकलतच राहला.

काजलला तिच्या योनित वेदना जाणवत होत्या आणि तिच्या भावाचा जाडजूड लंड सहजा सहजी तिच्या योनित शिरत नव्हता. पण तिलाही आज कसेही करून त्याचा लंड घालून घ्यायचा होता तेव्हा तिने त्या वेदनेकडे दुर्लक्ष केले.

आपला ओठ दाताखाली धरून ती वेदना सहन करत होती आणि त्याचा लंड घालून घेत होती. वेदनेने आपल्या तोंडून किंचाळी बाहेर येणार नाही ह्याची ती काळजी घेत होती.

शेवटी एकदाचा अजितचा सुपाडा आत शिरला आणि बाकीचा लंड आत शिरायला लागला. त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याने एखादा कडक बॉल कोणी आपल्या योनित घातला आहे असे फिलिंग तिला वाटायला लागले. हळूहळू आपला पूर्ण लंड अजितने काजलच्या योनित मुळापर्यंत घातला.

शेवटी त्या दोघांचेही स्वप्न पूर्ण झाले! अजितने आपल्या बहि‍णीच्या योनित लंड घातला आणि काजलने आपल्या भावाचा लंड आपल्या योनित घालून घेतला. ज्या लंडासाठी तिने कित्येक वेळा आपल्या योनित बोटे घालून घेतली होती तो लंड आज तिच्या योनित शेवटी घुसला होता! ज्या योनिसाठी अजितने कित्येक वेळा लंड गाळला होता त्या पुच्चीत शेवटी त्याचा लंड घुसला होता!

थोडा वेळ दोघेही स्तब्ध पडून राहले आणि त्या अनोख्या फिलिंगचा आस्वाद घेत राहले. अजित आपल्या बहि‍णीच्या योनीचे फिलिंग मनात साठवून घेत होता आणि काजल आपल्या भावाच्या लंडाने होणाऱ्या वेदना कमी होण्याची वाट बघत होती.

अजित मग थोडा वर झाला आणि त्याने तिच्या योनितून थोडा लंड बाहेर काढत पुन्हा आत घातला. काजलला पुन्हा वेदना जाणवल्या आणि ती ‘स्स्स्स्स’ करत वेदनेने चित्कारली! परत अजितने बाहेर काढत परत आत घातला आणि परत काजल वेदनेने चित्कारली.

पण आता अजित तिच्या वेदनेची पर्वा न करता जोमाने आतबाहेर करायला लागला. जस जसे त्याचा लंड काजलच्या योनित आतबाहेर करू लागला तस तसे तिच्या योनितील वेदना कमी कमी होत गेल्या. तिच्या वेदनेची जागा आता असीम सुखाने घेतली! त्याच्या झवण्याने काजलला अनोख्या सुखाची अनुभूति मिळायला लागली.

इतक्या वेळात प्रथमच तिने आपले डोळे उघडले आणि प्रेमाने अजितच्या डोळ्यात पाहिले. त्यानेही उत्सुकतेने तिच्या नजरेला नजर दिली. तो करतोय ते तिला आवडतेय हेच त्याला तिच्या नजरेत वाचायला मिळाले.

मग जस जसे तो तिला झवत राहला तस तसे तिचे डोळे सुखाने मिटू लागले आणि तिच्या तोंडून उत्तेजनेचे सित्कार आणि चित्कार बाहेर पडायला लागले.

आता आपल्या झवण्याने तिला मजा वाटायला लागली आहे हे जेव्हा अजितच्या लक्षात आले तेव्हा त्याचा उत्साह वाढला. तो जोरजोराने तिच्या योनित धक्के देत तिला झवायला लागला. उत्कटतेने तो तिच्या योनित खोलवर धक्के मारत होता आणि त्याने तिचे अंग चांगलेच हलत होते.

काजलचा स्वत:वरच विश्वास बसत नव्हता की आपल्या भावाचा तो जाडजूड लंड तिने आपल्या योनित लीलया पेलला होता. नुसताच तिच्या योनिने त्याचा लंड गिळला नव्हता तर त्यातून तिला अपार आनंद मिळत होता. त्याने अजून जोर लावून तिला झवावे असे तिला वाटायला लागले.

नकळत तिच्या तोंडून त्याला प्रोत्साहन देणारे चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडायला लागले. आपल्या हुंकारात ती त्याला सांगू लागली की अजून जोराने कर. तिचे इशारे ऐकून अजित तिला अजून जोमाने झवायला लागला. आपल्या बहि‍णीच्या योनित किती खोलवर लंड घालू आणि किती बाहेर काढून तिला झवू असे त्याला झाले होते.

अजितचा झवण्याचा स्पीड वाढला आणि काजलची कामोत्तेजना शिगेला पोहचू लागली. ती आता कुठल्याही क्षणी झडणार ह्याची तिला कल्पना आली! ती खूप कंट्रोल करत होती कारण तिला त्याच्या झवण्याचा अजून आनंद घ्यायचा होता. पण एका क्षणी तिचा स्फोट झाला!

एक घुसमटलेली किंचाळी मारत ती झडायला लागली. तिच्या अंगाला झटके बसत होते, ते थरथरत होते. आपली मान इकडे तिकडे वळवून ती अस्वस्थ होऊन तडफडल्या सारखी करत होती. इतकी तीव्र उत्तेजना तिने कधीही अनुभवली नव्हती आणि त्या उत्तेजनेच्या भरात तिचा स्वत:वरचा ताबा सुटला होता.

काजल झडली होती पण अजित अजून स्वत:ला रोखून होता. ती झडली तेव्हा तो पण झडायच्या बेतात होता पण त्याने खूप मुश्किलीने आपले स्खलन रोखून धरले. अजून ४/५ खोलवर धक्के मारले आणि त्याने स्वत:ला झोकून दिले. शेवटचा एक खोल धक्का मारून त्याने तिच्या योनित लंड घालून ठेवला आणि तो तिच्या योनित गळायला लागला.

एका मागोमाग एक वीर्याच्या पिचकाऱ्या तो आपल्या बहि‍णीच्या योनित सोडायला लागला. किती वीर्य तो तिच्या योनित गाळत होता ते त्यालाच कळत नव्हते. तो धक्के मारत राहला, मारत राहला. शेवटी धक्के मारून मारून त्याला थकवा आला आणि तो तसेच तिच्या योनित लंड घालून पडून राहला. त्याचा लंड तिच्या योनित शेवटचे आचके देत राहला.

आपले पहिले वहिले झवणे संपवून दोघेही बहीण-भाऊ एकमेकांच्या मिठीत निपचित पडले होते. दोघांनाही एका वेगळ्याच सुखाची अनुभूति मिळाली होती आणि दोघांचेही चेहरे आगळ्या समाधानाने तृप्त दिसत होते!

थकव्याने दोघांना किंचित ग्लानि आली होती. नंतर हळूहळू दोघे भानावर आले. अजित तिच्या बाजूला पडला आणि पाठीवर झोपून पडून राहला. सगळ्यात पहिली काजल उठली आणि उठून बसली. तिने आपल्या मांड्यांमध्ये आपली योनी वगैरे चेक केले. तिची योनी तिच्या रसाने आणि अजितच्या वीर्याने बरबटली होती.

काजल बेडवरून उठली आणि बाथरूममध्ये गेली. सगळे साफ वगैरे करून ती फ्रेश झाली आणि दहा मिनिटांनी बाहेर आली. मग अजित उठला व बाथरूममध्ये गेला. तो पण फ्रेश होऊन साधारण पाच मिनिटांनी बाहेर आला. काजल तशीच नागडी बेडवर पडली होती.

अजित जाऊन तिच्या बाजूला पडला आणि त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली. काही क्षण दोघे एकमेकांच्या मिठीत पडून राहले. अजितला राहवत नव्हते तेव्हा त्याने काजलचे चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. ती पण त्याला साथ द्यायला लागली. अजितने तिला हळूच विचारले,

“दिदी, तुझा पिरीयड कधी होऊन गेला?”

“का रे? असे का विचारतोय?” तिने लाजत त्याला म्हटले.

“नाही. मी तुझ्या आत गळालोय. त्याने काही गडबड होऊ नये म्हणून विचारतोय. तू सेफ पिरीयड मध्ये आहेस का नाही त्यासाठी विचारतोय.” त्याने म्हटले.

“हंम्मऽऽऽ बरेच नॉलेज आहे की रे तुला! सेफ पिरीयड काय.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“ठेवायलाच पाहिजे, दिदी. नाही तर गडबड झाली तर निस्तरताना भारी पडायचे.” तो हसत म्हणाला.

“डोंट वरी, ब्रदर!” काजलने प्रेमाने त्याच्या गालावर एक हलकी चापट मारत म्हटले, “मी गोळ्या घेतल्या आहेत. खरं तर! जेव्हापासून आपण आपली मजा चालू केली आहे. तेव्हापासून मी रेग्युलर गोळ्या घेत आहे.” तिने लाजत खुलासा केला.

“ओहऽऽऽ व्हेरी गुड, दिदी! तू स्मार्ट आहेस!” आनंदाने तिला करकचून आवळत अजित म्हणाला.

“हंऽऽऽऽ आता बस झाले. आपल्याला तयार व्हायला पाहिजे, तिकडे आई वाट बघत असेल आपली.”

असे बोलून काजलने अजितच्या तावडीतून स्वत:ची सुटका करून घेतली आणि ती आवरायला लागली.

अजितला तसेच तिच्या बेडवर पडून राहिलेले पाहून तिने त्याला विचारले,

“काय रे, तुला यायचे नाही का लग्नाला?”

“यायचेय ना.”

“मग आवर ना तुझे. का असाच येणार आहेस.” काजलने त्याच्या लंडाकडे बोट दाखवून हसत म्हटले.

“नाही नाही. मी असा आलो तर मला मारून हाकलून देतील ना सगळे.” अजित हसत म्हणाला.

“मग उठ लवकर. आवरायला घे.”

“मला कितीसा वेळ लागणार आहे आवरायला? पाच मिनिटात होईल माझे. घेईन मी सावकाश आवरायला. तू तुझे तयार होणे चालू ठेव. मी तुला पाहत राहतो.”

अजित हसून तसे म्हणाला आणि काजल ते ऐकून फक्त हसत राहिली. मग तिने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ती स्वत:चे आवरायला लागली. तिने फणी घेतली आणि ती आपले केस विंचरायला लागली. ते पाहून अजित खुश झाला आणि तो सावरून बसत तिला पहायला लागला.

तिला माहीत होते अजित तिला पहातोय तेव्हा ती जास्तच लाडात येऊन, नखरे करत केस विंचरायला लागली. ती पण अजूनही नागडी होती तेव्हा केस विंचरताना ती आपल्या अंगाला असे झटके द्यायला लागली की तिच्या छातीचे उभार आणि गरगरीत नितंब मोहकपणे डुचमळायला लागले. ते बघून अर्थात अजितचा लंड परत उठायला लागला.

तिच्याकडे पाहत तो आपला लंड हातात घेऊन हलवायाला लागला. बघता बघता त्याचा लंड पुन्हा एकदम कडक झाला. त्याचा कडक लंड पाहून काजलच्या योनिला परत पाणी सुटायला लागले. त्याचा लंड परत एकदा आपल्या योनित घालून घ्यावा असे तिला वाटायला लागले.

तिकडे अजितच्या मनातही तिला परत झवण्याचे विचार होते पण आता थोडे वेगळ्या प्रकारे तिला झवावे असे त्याला वाटायला लागले. तो लंड हलवत जागेवरून उठला आणि तिच्याकडे चालायला लागला. काजलच्या छातीत धडधड व्हायला लागली की आता तो काय करतोय ह्या विचाराने.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!