तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी!

झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली मांडीवर सरकवलेला होता आणि त्याचा लंड उघडा होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा लंड हलत आहे.

तो अजून भानावर आला तेव्हा त्याला आपल्या लंडाभोवती मुलायम स्पर्श जाणवला. तो स्पर्श केसांचा आहे ह्याची पुढच्याच क्षणी त्याला जाणीव झाली. त्या मुलायम केसांच्या विळख्यात त्याच्या लंडावर मूठ वरखाली होतेय, ह्याची जाणीव त्याला त्याच्या पुढे झाली.

त्याने डोळे किलकिले करून समोर पाहिले तर त्याला आपल्या मांडीजवळ एक आकृती बसलेली दिसली! त्याने डोळे पूर्ण उघडले तर आकृती स्पष्ट झाली आणि काजलचा चेहरा त्याला स्पष्ट दिसला!

तिला पाहून तो खुश झाला आणि आनंदाने हसला! ती त्याच्याकडे पाहून चावटपणे हसली! त्याची नजर खाली गेली आणि त्याला दिसले की तिने आपले केस दोन्ही खांद्यावरून पुढे आणले होते आणि आपल्या अंगावर पुढच्या बाजूला पसरले होते.

त्याने पाहिले की काजलने आपल्या केसाच्या एका जाडजूड बटेचा विळखा त्याच्या कडक लंडाभोवती घातला होता. त्यावर आपल्या हाताची मूठ आवळून ती वरखाली करत होती व त्याचा लंड हलवत होती.

ते पाहून अजितच्या मनात विचार आला ‘वाऊ! काय मस्त सुरुवात आहे दिवसाची! रोज दिवस असा सेक्सीपणे चालू झाला तर काय बहार येईल!’ तिचे केस ओलसर भासत होते त्यावरून ती डोक्यावरून न्हायल्या सारखी दिसत होती.

तिच्या ओलसर मुलायम केसांचा थंड स्पर्श त्याला वेड लावत होता. जाणवणाऱ्या संवेदनेने त्याचा जीव सुखावला आणि आपोआप त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. तिच्या रेशमासारख्या मुलायम केसांचा स्पर्श त्याला आपल्या लंडावर जाणवत होता.

त्याच्या मांडीला तिच्या मांडीच्या गरम त्वचेचा स्पर्श त्याला जाणवत होता. त्याच्या खाली त्याच्या पायावर तिच्या नितंबाची मांसल त्वचा त्याला अनोखे सुख देत होती. तिच्या नितंबाची त्वचा आपल्याला गरम का भासत आहे? तिच्या नितंबाचा आपल्याला असा स्पर्श का जाणवत आहे की ते उघडे आहेत?

अजितला ती जाणीव झाली आणि त्याने खाडकन डोळे उघडले!! डोळे उघडून त्याने खाली पाहिले तर त्याला काजलचा उघडा पाय दिसला! मग अजून बाजूला पाहिले तर तिचा उघडा नितंब दिसला.

तो आता असे इतके निरखून पहातोय ह्याची काजलला जाणीव झाली आणि ती चावटपणे हसत थोडी सरळ झाली आणि तिने आपला वर असलेला एक पाय खाली घेतला. त्याने अजितला तिच्या अंगाचा बराच भाग दिसायला लागला आणि जेव्हा त्याने तिच्याकडे पाहिले तेव्हा त्याचे डोळे आश्चर्याने विस्फारले!

काजलच्या अंगावर सुतभरही कपडा नव्हता! पूर्ण नागडी होऊन ती त्याच्या बाजूला बसली होती आणि त्याचा लंड हलवत होती. पण तिने आपले लांबसडक केस आपल्या पुढच्या भागावर पसरलेले होते त्यामुळे तिचे नग्न अंग त्याला जास्त दिसत नव्हते.

तरीही केसांच्या मधून मधून तिच्या नग्न अंगाची त्याला कल्पना येत होती. तिच्या केसांची एक जाडसर बट घेऊन ती त्याच्या लंडाभोवती गुंडाळून ती त्याचा लंड हळुवारपणे हलवत होती. त्याच्या चेहऱ्यावरील आश्चर्याचे भाव पाहून काजल चावटपणे हसत म्हणाली,

“काय? कसे वाटले सरप्राईज?”

“वाऊ दिदी! मी म्हटले होते मला तुला नग्न बघायचेय, पण इतक्या लवकर बघायला मिळेल ह्याची अपेक्षा नव्हती.” अजितने आनंदाने म्हटले.

“ॲक्च्युअली काल तू म्हणालास तेव्हा रात्री मी विचार करत होते. तेव्हा मला सुचले की सकाळी आपण एकटे असतो तर आजच सकाळी तुझी इच्छा पूर्ण करावी. तसेही अंघोळ करताना कपडे काढावेच लागतात तेव्हा अंघोळ झाली की कपडे घालायचेच नाही आणि तसेच तुझ्यासमोर यायचे.” तिने उत्साहाने म्हटले.

“अच्छा! म्हणजे तू असे ठरवलेस. पण खरोखर तू सरप्राईज केलेस मला!” त्याने खुश होत म्हटले.

“मी इथे आले तर तू चांगला गाढ झोपला होतास. म्हटले तुला उठवावे का तसेच निघून जावे? तुझ्या बर्म्युड्याकडे पाहिले तर चांगलाच तंबू उभा होता. मग मला राहवले नाही. म्हटले तुला वेगळ्या प्रकारे उठवावे. म्हणून मी तुझा बाहेर काढला आणि ते करत होते.” तिने लाजत शरमत म्हटले.

“व्वा! आणि मला जाग आली तेव्हा मनात पहिला विचार आला की रोज जर तू मला असे उठवलेस तर किती मज्जा येईल.” अजितने उत्साहाने म्हटले.

“नाही हं. रोज नाही जमणार ते. पण ‘कध्धी कध्धी’ ठीक आहे.” काजलने लाडिकपणे म्हटले.

“चालेल ना! ‘कध्धी कध्धी’ पण चालेल. आणि अशीच नग्न येऊन करत जा. बरं! मला बघू तरी दे तुला डोळे भरून, जरा अशी समोर उभी रहा ना.” तिला तसे बोलून अजित उठून बसला.

काजल किंचित लाजत शरमत बेडवरून उठली आणि अजितच्या पुढे साधारण दोन फूटावर उभी राहिली. अजितची नजर अधाश्यासारखी तिच्या नग्न अंगावर फिरायला लागली.

तिने आपले लांबसडक केस दोन्ही खांद्यावरून पुढे आणले होते आणि आपल्या अंगाचा पुढचा भाग त्याने झाकला होता. त्यामुळे तिच्या दोन्ही छातीचे उभार केसांच्या आवरणाखाली लपले होते. तसेच तिच्या जांघेचा भाग आणि योनी सुद्धा केसांनी झाकली गेली होती.

तसेही तिची योनी केसाळ जंगलात लपली होती आणि त्यात वर तिच्या डोक्यांच्या केसांचे आवरण आले होते. पण केसांच्या आजूबाजूला तिच्या नग्न अंगाचा जो भाग दिसत होता तो अजितला वेड लावून जात होता.

त्याने काजलला फिरून मागचा भाग दाखवायला सांगितला. ती लाजत शरमत हळूहळू फिरली आणि पाठमोरी त्याच्यासमोर उभी राहिली. मागून बाकी काजल पूर्ण नग्न दिसत होती. तिची गोरा गोरी पाठ, बारीक कंबर, गरगरीत नितंब, सरळसोट मांड्या आणि गुबगुबीत पोटऱ्या सगळे सगळे अगदी सेक्सी दिसत होते.

अजितने तिला तिचे पुढे असलेले केस मागे घ्यायला सांगितले. काजलने आपल्या खांद्यावरून पुढे घेतलेले केस मागे घेतले आणि मागून तिचा नग्न दिसणारा मधला उभा भाग तिच्या काळ्याभोर भरघोस केसांनी झाकला गेला. वरून डोक्यापासून चालू झालेले केस तिच्या नितंबावरून बाकदार वळण घेत खाली तिच्या पोटऱ्यापर्यंत येऊन थांबले होते.

अजितने इंटरनेटवर अश्या पाठमोर्‍या पोझमध्ये अनेक लांब केसांच्या मुलींचे नग्न फोटो पाहिले होते पण समोर उभी असलेली त्याची बहीण त्याला सगळ्यात जास्त सेक्सी वाटत होती! अजितने पुन्हा काजलला फिरून पुढचा भाग दाखवायला सांगितले. काजल पुन्हा हळूहळू वळली आणि त्याच्याकडे तोंड करून उभी राहिली.

आता तिचे केस सगळे पाठीवर होते तेव्हा समोरून ती पूर्ण नग्न दिसत होती. आपल्या भावाला आता पुढून आपली पूर्ण नग्नता दिसत आहे ह्याची तिला जाणीव झाली आणि शरमेने तिचा चेहरा लाल झाला! लाजून ती खाली बघायला लागली.

अजितची कामुक वासनेने भरलेली नजर तिच्या पूर्ण अंगावर रेंगाळत होती. आता तिच्या छातीचे उभार त्याला स्पष्ट दिसत होते आणि ते भरीव उभार त्याचा लंड कासावीस करत होते. त्या उभारावर असलेला तिचा निप्पल चांगलाच ताठरला होता म्हणजे काजलही चांगलीच उत्तेजित झालेली होती. आपल्या सेक्सी बहि‍णीच्या नागड्या जवानीला किती आणि कसे डोळे भरून बघू असे त्याला झाले होते.

त्याचा लंड कमालीचा कडक झाला होता आणि ताठरून ताठरतेचे लिमीट गाठल्याने त्याला एक प्रकारची वेदना लंडात जाणवत होती. अजितने आपला खाली गुडघ्यापर्यंत सरकवलेला बर्म्युडा पूर्णपणे काढला आणि काजलला आपल्या जवळ यायला सांगितले.

काजल लाजत लाजत त्याच्या जवळ आली. ती जवळ आल्यावर त्याने तिचा हात धरला आणि तिला आपल्या जवळ बेडवर बसवले. मग त्याने तिला मागे पाडले आणि ती हाताच्या कोपरावर आपले अंग सावरत किंचित एका कुशीवर पडली. त्याने तिचे केस तिच्या खांद्यावरून पुढे घेतले आणि तो तिच्या केसांचा वास घ्यायला लागला.

तिने केस धुतलेले असल्याने तिच्या केसांना शॅम्पूचा सुवासित गंध येत होता आणि त्या वासाने त्याला धुंद झाल्यासारखे वाटत होते. काही क्षण तिच्या केसांचा वास घेतल्यावर त्याने तिचे केस आपल्या मांडीवर पसरवले. त्या ओलसर सुगंधी केसांचा त्याच्या मांडीला होणारा थंडगार स्पर्श त्याच्या उत्तेजनेत भर टाकत होता!

मग अजितने तिच्या नग्न अंगावर नजर फिरवत आपला हात उचलला आणि तिच्या छातीच्या एका उभारावर ठेवला. आपल्या बहि‍णीच्या भरीव छातीच्या त्या नग्न उभाराला पहिली वेळ स्पर्श करताच त्याच्या लंडाने एक आचका दिला!

तिचा तो उभार त्याच्या हातात पूर्णपणे मावत नव्हता. तेव्हा त्याने थोडा थोडा करत तो दाबायला सुरुवात केली. तिच्या ताठरलेल्या निप्पलवर त्याची बोटे हळुवारपणे फिरत होती. जितका हळुवारपणा तो तिचे निप्पल कुरवाळताना दाखवत होता तेवढाच सक्तपणा दाखवत तो तिचे निप्पल चिमटीत पकडून दाबत होता.

काजलच्या त्या एका उभाराशी तसे मनसोक्त खेळल्यावर अजितने तिच्या दुसर्‍या उभारावर आपला मोर्चा वळवला. मग पहिल्या उभारासारखे त्याने दुसरा उभारही मन भरून दाबला, कुस्करला. नंतर तिच्या दोन्ही उभारांवर आपले दोन्ही हात ठेवून तो दोन्ही उभार एकाच वेळी दाबायला लागला.

काजल उत्तेजितपणे डोळे मिटून घेऊन त्याचे तिच्या छातीवरील प्रेम एंजॉय करत होती. तिच्या तोंडून हलके सित्कार आणि हुंकार बाहेर पडत होते. मध्ये मध्ये ती डोळे किंचित उघडून नशिल्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होती.

काजलच्या त्या कामुक कटाक्षाने, तिच्या छातीच्या उभाराच्या स्पर्शाने, तिच्या लांबसडक केसांच्या स्पर्शाने अजितच्या लंडातील कामोत्तेजना शिगेला पोहचली होती. आता त्याला आपल्या लंडावर थोडे अटेंशन पाहिजे होते.

त्याने काजलचा एक हात पकडला आणि आपल्या लंडावर आणून ठेवला. काजलने हळूच डोळे उघडले आणि त्याच्या लंडाकडे एक मादक कटाक्ष टाकला. मग ती प्रेमाने त्याचा लंड हलवायाला लागली.

अजित आता तिचे त्याचा लंड हलवणे एंजॉय करायला लागला. पण ही मजा त्याने आधीही घेतली होती तेव्हा आता त्याला अजून काहीतरी करावेसे वाटत होते. त्याला आता वाटत होते की काजलने तिच्या हाताने नाही तर तोंडाने त्याच्या लंडाला प्रेम करावे. तिने त्याचा लंड तोंडात घेऊ चोखावा, अशी तीव्र इच्छा त्याच्या मनात निर्माण झाली!

पण आपली बहीण आपला लंड चोखेल का? अशी शंका अजितच्या मनात आली! तिला लंड चोखणे माहीत आहे का? तोंडाने लंडाला कसे चोखतात, कसे प्रेम करतात ह्याची तिला कल्पना असेल का? असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनात उभे राहले आणि त्याने त्याचा तिच्याकडून खुलासा करून घ्यायचे मनात ठरवले.

त्याने हळूच तिला विचारले,

“दिदी तुला बॉयफ्रेन्ड आहे का? म्हणजे कोणाबरोबर तुझे जवळचे संबंध आहेत का?”

“का रे, असे अचानक मध्येच का विचारतोस?” तिने किंचित हसून विचारले.

“नाही असेच. उत्सुकतेने विचारतोय, सांग ना.” तो म्हणाला.

“आहे! माझा एक बॉयफ्रेन्ड आहे ज्याच्याशी माझी जवळीक आहे.” तिने हसून प्रामाणिकपणे सांगितले.

“किती जवळीक आहे? म्हणजे त्याच्या बरोबर कितपत संबंध आहेत तुझे?” अजितने बिनधास्त विचारले.

“तसे आमच्यात बऱ्यापैकी जवळीक आहे, पण आम्ही अजून ऑल द वे गेलेलो नाही.” काजलने सूचकपणे उत्तर दिले.

“म्हणजे तुला ऑल द वे जातात म्हणजे काय करतात ते माहीत आहे तर.” त्याने तिरकसपणे म्हटले.

“हे काय विचारण झाले? मी तुझ्यापेक्षा चार वर्षे मोठी आहे म्हटले.” तिने किंचित फणकार्‍यात पण लाडिकपणे उत्तर दिले.

“अगं पण तू ऑल द वे गेलेली नाहीस तर तुला कसे काय माहीत ऑल द वे जाणे म्हणजे काय करतात ते?” त्याने तिला डिवचायला विचारले.

“ऑफकोर्स माहीत आहे! प्रॉक्टिकली जरी मी केलेले नसले तरी मी पाहिले आहे, म्हणजे ब्लू-फिल्ममध्ये.” तिने खुलासा केला.

“आय सी! म्हणजे तू ब्लू-फिल्म पाहिली आहेस तर.” ते जाणून त्याला आनंद झाला!

“बऱ्याच! म्हणजे इथे आपल्या घरात नाही, मा‍झ्या मैत्रिणीकडे.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“तुला आवडते? ब्लू-फिल्ममध्ये काय काय दाखवतात, करतात ते?” त्याने उत्सुकतेने विचारले.

“सगळे नाही. काही काही गोष्टी आवडतात.” तिने लाजून सांगितले.

“उदाहरणार्थ?” त्याने पटकन विचारले.

“उंहूंऽऽ मी नाही सांगणार, मला लाज वाटते!” तिने पुन्हा लाजत म्हटले.

“बरं. ते जे काही ब्लू फिल्ममध्ये करतात. तसे प्रॉक्टिकली कधी करावेसे नाही वाटले?”

“वाटले ना. पण करायची डेअरींग नाही झाली.” तिने म्हटले.

“का गं? त्याला काय घाबरायचे एवढे?” तो म्हणाला.

“घाबरायचा प्रश्न नव्हता. पण मा‍झ्या बॉयफ्रेन्ड बरोबर मी अजूनही तितकी इनवॉल्व्ह नाही. त्याच्या बरोबर ऑल द वे जावे असे मला मनापासून कधी वाटले नाही.” तिने खुलासा केला.

“आणि माझ्या बरोबर? माझ्या बरोबर ऑल द वे जाण्याचा विचार आहे?” त्याने हळूच विचारले.

“हंम्म्मऽऽऽऽ!” काजलने एक सुस्कारा टाकत पॉज घेतला आणि चावटपणे हसत म्हटले, ” हो! कदाचित.”

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!