तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला.

तो आता काय करतोय ह्याची तिला खरोखर उत्सुकता वाटायला लागली. अजित आपला ताठ लंड धरून तिच्या मागे उभा राहला. ती स्टूलवर खाली बसलेली असल्याने त्याचा लंड बरोबर तिच्या केसांच्या आंबाड्याच्या रेषेत आला होता.

काजल समोरील आरशातून तो काय करतोय ते उत्सुकतेने पाहत होती. अजितने आपला ताठ कडक लंड पकडला आणि तिच्या आंबाड्यात घुसवला. आंबाडा थोडा लूज असल्याने त्याचा लंड केसांचे आवरण भेदत आत शिरला. तिच्या रेशमासारख्या मुलायम केसांचा आपल्या लंडाला जाणवलेला स्पर्श अजितला सुखावून गेला!

तिच्या केसांचा तो आंबाडा इतका मोठा होता की त्याचा पूर्ण लंड त्यात गायब झाला होता. तिच्या आंबाड्याची ऊब त्याला लंडावर जाणवत होती आणि त्याची काम वासना त्याने अजून उद्दीपित होत होती. तो काही क्षण तसाच तिच्या आंबाड्यात लंड खुपसून उभा राहला.

मग हळूहळू तो कंबर हलवायाला लागला आणि तिच्या आंबाड्यात लंड आतबाहेर करायला लागला. एक प्रकारे तो आपल्या बहि‍णीचा आंबाडा झवत होता. तिची योनी त्याने झवली होती आणि आता तिचा आंबाडा तो चोदत होता. एक वेगळीच उत्तेजना त्याला जाणवत होती.

काजल सुद्धा मजेत तो करतोय ते समोर आरशात पाहत होती. तिलाही वेगळीच उत्तेजना तिच्या योनित जाणवत होती. तो तिचा आंबाडा झवत होता आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तिच्या केसांचे आवरण भेदत तिच्या डोक्याला आणि मानेला ठुसे देत होता. खुपच वेगळे फिलिंग तिला मिळत होते.

थोडा वेळ तिचा आंबाडा झवत राहिल्यावर त्याच्या धक्क्याने तिचा आंबाडा सुटला आणि सगळे केस खाली पडत तिच्या पाठीवर पसरले. त्याने तिचे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ देत त्याचा एक जुडा बनवला.

मग तो जुडा आपल्या लंडाभोवती दोन तीनदा गुंडाळून त्याने टाईट खेचला जेणे करून तो त्याच्या लंडावर घट्ट बसेल. मग तो त्या तिच्या केसांच्या पिळ्यांमधून लंड हलवू लागला. तिचे टाईट पकडलेले केस त्याने ओढून धरले होते तेव्हा लंडाभोवतीचे पिळे घट्ट राहत होते आणि त्याच्या लंडाला चांगले घर्षण मिळत होते.

थोडा वेळ काजलचे केस तसे चोदल्यावर तो तिच्या पुढे आला. तिच्या चेहर्‍याजवळ त्याने आपला कडक लंड धरला. त्याला काय पाहिजे ते तिने जाणले आणि वर त्याच्याकडे बघत तिने गपकन त्याचा लंड तोंडात घेतला. हळूहळू त्याच्या लंडावर तोंड मागे पुढे करत ती त्याचा लंड चोखायला लागली आणि तो तिचे तोंड झवायला लागला. त्याने पुन्हा तिच्या केसांची जुडी केली आणि आपल्या लंडाला त्याचा एक वेढा घातला.

मग तिचे केस लंडाच्या मुळाशी घट्ट खेचून पकडत तो त्यामध्ये लंड मागे-पुढे करायला लागला आणि तिच्या तोंडात लंड आतबाहेर करायला लागला. त्याच्या लंडाला सुपाडा आणि पुढचा थोडा भाग ह्याला तिच्या उबदार तोंडाचे सुख मिळत होते आणि अर्ध्याच्या पुढील लंडाला तिच्या केसांच्या उबदार आवरणाचे सुख मिळत होते.

बराच वेळ अजित आपल्या बहि‍णीचे लांब केस धरून त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या लंडावर बांधून तिचे केस झवत होता. काहीही केले, कितीही केले तरी त्याचे समाधान होत नव्हते.

काजलला तो जे करत होता ते सगळे आवडत होते. तो तिच्या केसांवर किती प्रेम करत होता ते तिला त्यातून दिसत होते. त्याच्या प्रत्येक ॲक्शनने तिची काम वासना भडकत होती, चिघळत होती. तिची योनी पाझरत होती आणि खाली स्टूलवर गळत होती.

आता तिला तिच्या योनितील उत्तेजना असह्य झाली व त्याचा लंड पुन्हा योनित घ्यायला ती खूपच आतुर झाली! न रहावून ती त्याला म्हणाली,

“अजित, नाही सहन होत रे आता. परत घाल ना तुझा माझ्यात खाली.”

तिने तसे म्हटले तेव्हा अजित भानावर आला. तिच्या केसांच्या धुंदीत तो विसरून गेला की त्याला तिची योनी परत झवायची होती. त्याने तिला स्टूलवरून उठवले आणि तिचा हात धरून तिला बेडजवळ आणले. मग तो तिला बेडवर ढकलत म्हणाला,

“दिदी आता मी तुला मागून झवतो. डॉगी स्टाईल तुला माहीत असेलच.”

ते ऐकून काजल लाजली आणि तिने होकारार्थी मान हलवली. मग त्याने सांगितल्याप्रमाणे काजल बेडवर चढली आणि हाता गुडघ्यावर तोल सांभाळत उभी राहिली. अजितपण बेडवर चढला आणि त्याने तिच्या मागे पवित्रा घेतला.

तिचे गरगरीत नितंब पाहून तो चेकळला आणि त्याने आपला लंड हातात पकडून तिच्या नितंबावर तो आपटायला लागला. त्याच्या प्रत्येक फटक्याने तिचे नितंब डुचमळत होते आणि त्या हालचालीने तो अजून चेकाळत होता.

मग त्याने तिचे दोन्ही नितंब काही क्षण हाताने कुस्करले आणि ते फाकवले. तिच्या नितंबामधील फट मोठी झाली आणि तिच्या बोच्याचे भोक आणि खाली तिची केसाळ जंगलात लपलेली योनी त्याला दिसली.

क्षणभर त्याला वाटले की तिच्या बोच्याच्या भोकात लंड घालावा. पण तो रानटी विचार पटकन त्याने मनातून काढून टाकला. आपला लंड एका हातात पकडून त्याने तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसावला आणि तिच्या योनिच्या चीरेवर तो फिरवला.

तिच्या चीरेत लंड घालून त्याने तिचे भोक शोधले आणि लंड आत खुपसला. तिची योनी पाझरलेली असल्याने चांगली बुळबुळीत होती तेव्हा त्याचा लंड सहज तिच्या योनित गेला. त्या ॲन्गलने त्याचा लंड वेगळ्याच प्रकारे तिच्या योनित घुसला होता ज्याने काजलला वेगळीच वेदना योनित जाणवली.

ती ‘स्स्स्स्स’ करत खाली वाकली आणि तिने आपले डोके खाली उशीवर ठेवून आपले नितंब अजून वर केले.

आता अजितला तिच्या योनीचे प्रेशर आपल्या लंडावर कमी झालेले जाणवले आणि ॲन्गल बरोबर झाल्यासारखे वाटले. तो कंबर हलवून मागून तिच्या योनित लंड आतबाहेर करत तिला झवायला लागला. तिची कंबर पकडून तो हळूहळू तिला मागून झवत होता.

त्याच्या ह्या धक्क्याने सुरुवातीला काही क्षण काजलला त्रास झाला पण नंतर तिला मजा वाटायला लागली. तिची योनी थोडी रिलॅक्स झाल्यासारखी वाटली तेव्हा अजितने आपला झवण्याचा स्पीड वाढवायला सुरुवात केली.

जसा अजितने मागून धक्के द्यायचा स्पीड वाढवला तसे त्याने काजलचे बाजूला खाली पडलेले केस पकडले आणि गोळा करत तिच्या पाठीवरून त्याच्या लंडाजवळ आणले. मग तिचे केस तिच्या एका नितंबावरून त्याने आपल्या लंडाखाली नेले आणि दुसर्‍या बाजूने वर आणत लंडाभोवती एक विळखा मारला.

मग त्या विळख्यात लंड मागे-पुढे करत तो तिचे नितंब केसासकट धरून तिची योनी मागून झवू लागला. त्याला तिच्या केसांचे स्पर्शसुख मिळत होते तसेच तिच्या योनिची ऊब मिळत होती. त्याने तो चेकाळत गेला आणि गचागच तिला मागून झवू लागला.

खाली उशीवर आपले तोंड दाबून काजल नितंब वर करून निपचित पडली होती पण ती आपल्या हाताची हालचाल करत होती जी अजितला जाणवत होती. त्याने मान तिरकी करून तिच्या अंगाखाली पाहिले तर त्याला दिसले की ती आपल्या मांड्यांमधून आपला हात जांघेत घालत होती आणि बहुतेक आपला दाणा घासत होती.

म्हणजे त्याचा लंड घालून घेता घेता ती आपला दाणा घासून स्वत:ची तृप्ती करायला मागत होती. हे त्याच्या लक्षात आले आणि तो बेभान झाला! त्याने झवण्याचा स्पीड अजून वाढवला. त्याच्या प्रत्येक धक्याने तिचे नितंब उसळत होते, तिचे अंग गदागदा हलत होते. ती उशीवर डोके खुपसून पडलेली असल्याने धक्क्याने पुढे सरकली जात नव्हती.

अजितला काय वाटले कोणास ठाऊक? तो तिच्या अंगावर वाकला आणि तिच्या पाठीवरील केसांमध्ये त्याने आपले तोंड खुपसले. तिच्या बाकदार अंगावर आपले अंग तसेच बाकदार करून तो तिच्या केसांचा वास घेत होता, तिला मागून झवत होता. दोघांच्या हुंकाराने, चित्काराने रूम भरून गेली होती.

कामवासनेची वेगळीच धग त्या रूममध्ये जाणवत होती. झवून झवून अजित बेभान झाला त्याला आता थोपवून धरता येत नव्हते. शेवटी एक जोराचा धक्का मारून तो तिच्यात गळायला लागला. पहिले दोन तीन जोराचे धक्के मारल्यावर पुढील काही धक्के त्याने हळूहळू मारले पण तिच्या योनित खोलवर लंड घालून तो परत तिच्यात गळला.

तिकडे खाली आपला दाणा घासून घासून काजल चेकळत होती. जेव्हा अजित तिच्या योनित पुन्हा एकदा गळायला लागला तेव्हा तिच्या कामवासनेचा स्फोट झाला आणि ती झडायला लागली. हुंकारत चित्कारत ती झडत राहिली.

तिचे अंग झडताना थरथरत होते आणि अजितला ते स्पष्ट जाणवत होते. पुन्हा एकदा दोघेही उत्कटपणे झवून गलितगात्र झाले आणि खाली कोसळले. काजल पाय जवळ घेऊन एका कुशीवर पडली होती आणि अजित तिच्या मागे तिला चिकटून तसेच अंग दुमडून पडला होता.

नंतर भानावर आल्यावर दोघेही पटकन उठले. त्यांनी भराभर आवरायला घेतले. अजित आपल्या रूममध्ये जाऊन अंघोळ करून फ्रेश झाला आणि मग कपडे घालून तयार झाला. काजलनेही पटकन अंघोळ केली आणि शक्य तेवढा स्पीड वाढवत लवकर तयार झाली.

आता तिने पिवळ्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती आणि वेगळ्या प्रकारे हेअर स्टाईल केली होती. ती तयार होऊन बाहेर आली तेव्हा तिला पाहून अजित पुन्हा एकदा चकीत झाला! पण तिच्याबरोबर काही करायला त्याला अजिबात वेळ नव्हता तेव्हा फक्त तिला हलकेच किस करत त्याने दरवाजा उघडला.

घराच्या बाहेर पडून ते रिक्षा घ्यायला रस्त्यावर आले तेव्हा नॉर्मल बहीण-भाऊ झाले होते. रिक्षात बसून ते लग्नाच्या हॉलकडे निघाले तेव्हा अजितने मागे सीटच्या बॅकवर हात टाकून सवयीप्रमाणे तिच्या केसांबरोबर चाळे करायला सुरुवात केली.

आपल्या बहि‍णीचे लांब केस धरून आपण आपली कामासक्ती व काम वासना वेगळ्या आणि अनोख्या पद्धतीने कशी शमवली ते तो आठवू लागला.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!