तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर ‘ऑल द वे’ जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका राहिली नव्हती.

त्याची खात्री झाली आणि तो खुश झाला! त्यांच्या संभाषणात किंचित सॉफ्ट झालेला त्याचा लंड पुन्हा सडकून कडक झाला! आता अजित आपला लंड आपल्या बहि‍णीच्या तोंडात द्यायला उताविळ झाला!

पण त्याने पटकन काहीतरी विचार केला आणि तो बेडवरून उठायला लागला. बेडवरून खाली उतरत तो काजलला म्हणाला,

“मी आलोच हं, दिदी. थोडा फ्रेश होऊन येतो.”

असे बोलून तो लगबगीने चालत बाथरूममध्ये गेला.

त्याने अंघोळ केलेली नव्हती तेव्हा त्याला असे वाटले की अंघोळ वगैरे करून मस्त फ्रेश व्हावे म्हणजे काजलला त्याच्या स्वच्छ अंगाने प्रसन्न वाटेल! तसेच त्याने विचार केला की अंघोळ करून लंड मस्त धुवून घ्यावा म्हणजे आपल्या बहि‍णीला तो चोखायला मजा वाटेल!

बाथरूममध्ये येऊन तो पटापटा आवरत फ्रेश व्हायला लागला. एक नंबर, दोन नंबर करून तो फ्रेश झाला आणि मग त्याने मस्तपैकी अंघोळ करून आपले पूर्ण अंग स्वच्छ केले. बाहेर काजल चातकासारखी त्याची वाट बघत असेल हे त्याला माहीत होते तेव्हा तो भराभर आवरत होता.

अंघोळ झाल्यावर टॉवेलने अंग कोरडे करत त्याने अंगावर एक मस्त बॉडी-स्प्रे मारला आणि तो तसाच नागडा बाथरूमच्या बाहेर आला.

अजितला तसे पूर्ण नागडे होऊन बाथरूमच्या बाहेर येताना काजलने पाहिले आणि तिच्या काळजात धस्स झाले! तिला आपला भाऊ कमालीचा सेक्सी वाटला आणि तिचे अंग मोहरून गेले! त्याला पूर्ण नग्न बघायची तिची इच्छा पूर्ण होत होती!

उंचपुरा, प्रमाणबद्ध शरीरयष्टी असलेला आपला हॅन्डसम भाऊ असा नागडा होऊन चालत येत आहे म्हणजे आता तो तिची नग्न जवानी त्याच्या बलदंड शरीराने कुस्करून टाकणार असे तिला वाटले! आणि त्या कल्पनेने तिची उत्तेजना भडकायला लागली!

आता तो तिच्याबरोबर काय करेल ह्याची प्रचंड उत्सुकता तिच्या मनात निर्माण झाली आणि ती बेडवर सावरून बसली. अजित बेडजवळ आला आणि तो बेडवर चढून बसला. मग त्याने काजलला मिठीत घेतले आणि तिच्यासकट तो खाली कुशीवर पडला.

मग तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून तो तिचे चुंबन घ्यायला लागला आणि तिच्या अंगावरून हात फिरवायला लागला. त्याचा कडक लंड तिच्या मांडीला ठुश्या मारत होता तेव्हा तिने त्याच्या लंडावर हात ठेवून ती प्रेमाने आपल्या भावाचा लंड गोंजरायला लागली.

अजित आपल्या बहि‍णीच्या ओठाचे हळुवार चुंबन घेत पुटपुटला,

“दिदी मी आता पूर्ण नागडा आहे, म्हणजे तुझी मला पूर्ण नग्न बघायची इच्छा पूर्ण झाली असेल ना?”

“हो!” काजलने शरमत उत्तर दिले.

“मग आता माझी अजून एक इच्छा पूर्ण करशील?” त्याने विचारले.

“कुठली?” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“माझा लंड चोखशील? माझी खूप खूप इच्छा आहे की तू माझा लंड चोखावा. चोखशील ना?” त्याने काकुळतीला येऊन विचारले.

“मी नाही म्हटले तर?” काजलने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“तू नाही म्हणणारच नाहीस. मी ठामपणे सांगू शकतो. तुला माझा लंड चोखायला नक्की आवडेल! मा‍झ्या इतकीच तू तो चोखायला उत्सुक असशील!” अजित प्रचंड आत्मविश्वासाने म्हणाला.

त्यावर काजल फक्त चावटपणे हसत राहिली. अजितचा आत्मविश्वास फोल ठरणार नव्हता. त्याला जसे वाटत होते तसे काजलही त्याचा लंड चोखायला प्रचंड उत्सुक होती. खरं तर! त्याचा लंड जेव्हा तिने पहिल्या वेळी पाहिला होता तेव्हाच तो तोंडात घेऊन चोखण्याची सुप्त इच्छा तिच्या मनात जागी झाली होती.

त्याच्या लंडाला सर्वप्रथम हात लावायला मिळाला तेव्हाही तिला तो तोंडात घ्यायची खूप उर्मी आली होती पण लज्जेने तिने ते केले नव्हते. पण आता तो स्वत:हून तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगत होता तेव्हा जराही आढेवेढे न घेता ती तयार झाली!

काजल आपल्या भावाचा लंड तोंडात घ्यायला इतकी आतुर होती की त्याने तिचे तोंड त्याच्या लंडाकडे नेण्याची वाट न बघता ती स्वत:हून उठली आणि त्याच्या लंडाकडे तिने आपले तोंड नेले.

तिचा पुढाकार पाहून अजित जाम खुश झाला आणि लगबगीने डोक्याखाली उशी घेऊन त्यावर रेलून पडला. त्याचा कडक लंब ताठ होऊन छताच्या दिशेने सरळ उभा होता. आपले पाय फाकवून त्याने काजलला त्याच्या पायामध्ये बसायला जागा करून दिली. त्याच्या पायामध्ये काजल गुडघ्यावर बसली आणि खाली वाकली.

त्याच्या कडक लंडाला स्पर्श करून ती त्याचा लंड निरखून पहायला लागली. लंड थोडा वरखाली करत, मागे पुढे पाहत ती कुतुहलाने लंडाचे निरीक्षण करत होती. लंडा खालच्या गोट्या हातात घेऊन ती तोलून पाहत होती.

अजित आपल्या लंडावरचे सगळे केस नेहमी साफ ठेवत असे तेव्हा त्याचा लंड आणि गोट्या काजलला व्यवस्थित दिसत होत्या. तिला इतके निरीक्षण करताना पाहून अजितने तिला विचारले,

“काय पहातेस इतके निरखून दिदी?”

“नाही असेच, इतक्या जवळून फर्स्ट टाईम बघतेय मी.” तिने नजर वर करत त्याला उत्तर दिले.

“मग कसा वाटतोय माझा लंड? आवडला?” त्याने चावटपणे हसत विचारले.

“आवडला तर त्याच दिवशी होता. ज्या दिवशी तुझा हा मी पहिली वेळ बघितला तेव्हा. आज इतक्या जवळून बघून अजून जास्त आवडला!”

असे बोलून काजलने आपल्या भावाच्या लंडावर आपले ओठ टेकवले आणि आपले नाक त्यावर दाबून दीर्घ श्वास घेत त्याचा वास घेतला!

त्याच्या लंडाला साबणाचा मंद वास आणि त्याने मारलेल्या बॉडी-स्प्रेचा सुगंध येत होता आणि काजलला तो वास खूप आवडला! ‘हंम्म्म्मऽऽऽ’ करत काही क्षण ती त्याच्या लंडावर नाक ठेवून डोळे मिटून तशीच स्तब्ध राहिली.

अजितला मनातून वाटले की ‘बरे झाले आपण अंघोळ करून आलो नाही तर दिदीला त्याच्या लंडाचा वास आवडलाच नसता.’

नंतर काजलने हळूच डोळे उघडले आणि वर अजितकडे पाहिले. अजित तिच्याकडे बघून हसला आणि तिनेही स्मित हास्य देत त्याच्या लंडावर ओठांची हलकी चुंबने द्यायला सुरुवात केली. लंडाच्या सुपाड्यापासून चुंबन घेत घेत तिने त्याचा लंड त्याच्या पोटाच्या दिशेने दाबत खाली त्याच्या गोट्यापर्यंत चुंबनाचा वर्षाव केला.

अजित त्याने प्रचंड सुखावला आणि आपले डोळे मिटून मान मागे टाकून तो आपल्या बहि‍णीच्या ओठांचा स्पर्श एंजॉय करू लागला. काही क्षण तशी त्याच्या लंडाची चुंबन घेतल्यावर काजल त्याच्या सुपाड्यावर आली. अजित डोळे उघडून उत्सुकतेने पहायला लागला की आता ती काय करतेय.

काजलने वर त्याच्याकडे एक मादक कटाक्ष टाकला आणि आपले ओठ विलग करून त्याचा सुपाडा तोंडात घेतला. ‘स्स्स्स्स’ करत अजितने एक दीर्घ श्वास घेतला आणि उत्तेजनेने आपोआप त्याची कंबर वर झाली. त्याची कंबर वर झाली तसे त्याचा लंड काजलच्या तोंडात शिरत गेला.

त्याचा अर्ध्यापेक्षा जास्त लंड तोंडात घेऊन काजल किंचित स्तब्ध झाली. ती बहुतेक तोंडातल्या लंडाचे सेंसेशन काही क्षण जाणून घेत होती. अजितला राहवले नाही आणि त्याने तिच्या डोक्यावर हात ठेवत तिचे डोके खाली दाबायला सुरुवात केली. हळूहळू उर्वरित लंड काजलच्या तोंडात शिरत गेला आणि तिचे ओठ त्याच्या लंडाच्या मुळापर्यंत आले!

शेवटी एकदाचा अजितचा लंड आपल्या बहि‍णीच्या तोंडात पूर्णपणे शिरला. तिच्या तोंडात लंड द्यायची त्याची अजून एक इच्छा पूर्ण झाली. काजलने त्याच्या लंडावरून तोंड वर घेतले आणि जेमतेम लंडाचा सुपाडा तोंडात राहिल इतके वर आणले.

तिने ऊर भरून एक दीर्घ श्वास घेतला. आणि पुन्हा लंडावर तोंड दाबत लंड आत घेऊ लागली. आणि मग काजल तालबद्धपणे आपले तोंड त्याच्या लंडावर वरखाली करून त्याचा लंड चोखायला लागली.

तिने ब्लू-फिल्ममध्ये जसे पाहिले होते त्याप्रमाणे ती अजितचा लंड चोखायला लागली आणि ती जे काही करत होती ते निश्चितच अजितला आवडत होते आणि त्याची काम वासना जास्तच चेकाळत होती!

त्याच्या कल्पनेपेक्षा त्याच्या बहि‍णीचे तोंड जास्त मुलायम आणि उबदार भासत होते! त्याचा बऱ्यापैकी लांब असलेला लंड ती सहज आपल्या तोंडात घेत होती आणि ती पहिली वेळ लंड चोखतेय असे अजिबात वाटत नव्हते!

तो तिच्या डोक्यावरील केसांमध्ये बोटे फिरवत तिचे तोंड आपल्या लंडावर वर-खाली करायला लागला. खाली आपली कंबर किंचितपणे हलवून तो तिच्या तोंडात हलके धक्के द्यायला लागला.

नंतर त्याने तिचे लांबसडक केस तिच्या एका खांद्यावरून पुढे ओढून घेतले. सगळे व्यवस्थित गोळा करून त्याने आपल्या पोटावरून ते तिच्या दुसर्‍या खांद्यावर नेले. आणि मग तिच्या डोक्यामागून परत तिच्या पहिल्या खांद्यावर आणले.

आता तिच्या केसांचा एक प्रकारे विळखा तिच्या डोक्याला आणि लंडाला पडला होता. तिचे केस त्याच्या जांघेवरून व पोटावर विसावले होते. त्याने दोन्ही हात तिच्या केसांवर ठेवले आणि त्यावर हलकेच हात फिरवत तो तिच्या केसांचा स्पर्श आणि त्याच बरोबर तिचे लंड चोखणे एंजॉय करू लागला.

मध्ये मध्ये तो हाताने तिचे केस गोळा करून तिच्या तोंडावर व त्याच्या लंडावर दाबायचा. तिच्या रेशमासारख्या मुलायम केसांचा आपल्या उघड्या अंगाला होणारा स्पर्श तो अनुभवत होता आणि त्याच वेळी तिच्याबरोबर लैंगिक चाळे करत होता. ह्यापेक्षा जास्त सुखाची त्याने अपेक्षा केलीच नव्हती!

पण आपल्या त्या सुखात तिला पण पूर्णपणे सामील करून घ्यावे असे त्याला वाटले! आपण जसे तिचे चोखणे एंजॉय करतोय तसे आपण तिला पण चोखून तिला पण मजा द्यावी असा त्याने विचार केला.

तेव्हा त्याने तिचे डोके धरून तिचे तोंड वर केले आणि तो तिला म्हणाला,

“दिदी तू अशी मा‍झ्या बाजूला ये. मग तुला एक गंमत करून दाखवतो.”

असे बोलून अजितने आपला उजवा पाय उचलून काजलला त्याच्या उजव्या बाजूला यायला लावले.

ती गुडघ्यावर रांगत त्याच्या उजव्या बाजूला आली. मग त्याने आपले पाय सरळ लांब केले आणि त्याने तिचे नितंब धरून तिला आपल्या डोक्याकडे ओढले. ती हाता-गुडघ्यावर रांगत त्याच्या जवळ गेली.

मग त्याने तिचे डोके धरून आपल्या लंडाकडे दाबले. काजलने खाली वाकून त्याचा लंड परत तोंडात घेतला आणि चोखायला सुरुवात केली. इकडे काजलचे नितंब अजितच्या तोंडाजवळ आले होते तेव्हा तो तिच्या नितंबावर हात फिरवायला लागला.

आपल्या बहि‍णीच्या गरगरीत, मांसल नितंबावर अजित चौफेर हात फिरवू लागला आणि त्याचे मर्दन करू लागला. मध्ये मध्ये तो आपला हात तिच्या नितंबाच्या फटीत फिरवायचा. अगदी वर तिच्या कंबरेपासून तिच्या फटीत हात फिरवत तो खाली तिच्या योनिपर्यंत न्यायचा. तिची योनी बोटांनी कुरवाळायचा, योनिच्या भोकात बोट घालायचा.

काजलला तो जे करत होता ते जाम आवडले होते आणि ती आपले नितंब हलवून त्याला साथ देत होती.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!