तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली,

“अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे.”

मग नाईलाज असल्यासारखे अजित वळाला आणि जड पावलाने किचनच्या बाहेर पडला. दरवाज्याच्या बाहेर जे कोणी होते त्याला मनातल्या मनात शिव्या देत तो दरवाजा उघडायला गेला.

त्याचा कडक लंड ऑलरेडी मलूल पडत गेला होता तेव्हा काही क्षण दरवाज्याच्या जवळ उभे राहून त्याने स्वत:ला शांत केले आणि बर्म्युडा वगैरे ठीकठाक करत मगच दरवाजा उघडला.

दारात त्याचा तोच मित्र उभा होता ज्याच्याशी आधी तो फोनवर बोलला होता. त्याला पाहून अजितला अचानक आठवले की तो त्याला म्हणाला होता की तासभराने मी तुझ्या घरी येतो म्हणून.

खरे तर काजलबरोबर किचनमधला तो प्रकार करण्याच्या उत्तेजनेत अजित पूर्णपणे विसरून गेला होता की त्याचा तो मित्र त्याच्याकडे येणार होता आणि मग ते दोघे बाहेर जाणार होते. मित्राला पाहल्यावर तो पूर्णपणे भानावर आला आणि काजलचा विचार मनातून काढून टाकत त्याने हसत त्याचे स्वागत केले. त्या मित्राला घेऊन तो आपल्या रूममध्ये आला आणि त्याने भराभरा आवरायला घेतले. त्याला अंघोळ करायची होती, कपडे घालून तयार व्हायचे होते.

तिकडे अजित किचनमधून बाहेर गेल्यावर काजल किचनच्या ओट्याला टेकून उभी राहिली आणि नॉर्मल व्हायचा प्रयत्न करू लागली. डोळे मिटून घेऊन ती आपली भडकलेली काम वासना शांत करू लागली.

बाहेर अजितने दरवाजा उघडल्याचे तसेच त्याच्या मित्राचे केलेले स्वागत तिला ऐकू आले. मग ते दोघे त्याच्या रूममध्ये गेलेलेही तिला समजले. नंतर मग ती भानावर आली आणि आपल्या रूममध्ये निघून गेली.

आपल्या बेडवर पालथी पडून ती झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करायला लागली. तिच्यात आणि अजितमध्ये जे जे घडले ते परत परत ती आठवू लागली आणि तिची वासना चाळवायला लागली. बेडवर अस्वस्थपणे हालचाल करत ती आपली उत्तेजना कंट्रोल करायला लागली पण त्याने ती अजूनच भडकायला लागली.

नंतर तिला तिच्या रूमच्या दरवाज्यावर टकटक ऐकू आली आणि नंतर अजितने तिचे नाव घेतल्याचा आवाज आला. तिने तसेच वळून दरवाज्याकडे पाहिले तर अजित दरवाजा उघडून आत आला.

ती बेडवर पालथी पहुडली होती आणि तिचे केस सुटून बेडवर पसरले होते. कंबरेवरील अर्धे अंग वळवून ती त्याच्याकडे पाहत होती तेव्हा मागे तिचे गरगरीत नितंब आणि पुढून तिची भरीव छाती लक्ष वेधून घेत होती.

एक क्षण अजितची नजर तिच्या मादक पोझवर आणि अंगावर रेंगाळली. तिच्या ते लक्षात आल्यावर ती थोडी सावरून उठून बसली. तिच्यावरील लक्ष काढून घेत अजित म्हणाला,

“दिदी मी मा‍झ्या मित्राबरोबर बाहेर चाललोय. परत यायला कदाचित संध्याकाळ होईल. ठीक आहे?”

“ओके! पण जास्त उशीर करू नकोस!” तिने कसेनुसे हसून म्हटले.

ती असे का म्हणाली ते तिलाच कळले नाही! तो आता चांगलाच मोठा होता आणि कितीही वेळ बाहेर राहू शकत होता. तेव्हा आपण त्याला उशीर करू नकोस असे का म्हटले हेच काजलला कळले नाही. कदाचित तिला त्याच्या सहवासाची ओढ होती म्हणून बहुतेक ती त्याला तसे म्हणाली असावी.

अजित निघून गेल्यावर काजलने जाऊन मेन डोअर लॉक केला आणि ती परत आपल्या रूममध्ये आली. एक एक करून तिने आपल्या अंगावरील सगळे कपडे काढले आणि ती पूर्ण नागडी झाली.

मग बेडवर पडून तिने आपले पाय फाकवले आणि आपल्या योनिवरील दाणा चोळत ती पुन्हा अजित आणि तिच्यात जे झाले ते आठवू लागली आणि स्वत:ची काम वासना चेतवू लागली.

त्या दिवशी सकाळी जे झाले त्यावरून काजलला खात्री झाली की तिच्या भावाच्या मनात तिच्याविषयी तीव्र कामासक्ती आहे. त्याच्याबरोबर तिच्याही मनात ती कामासक्ती निर्माण झाली होती आणि त्या वासनेपेटी तिचा स्वत:च्या मनावरील ताबा सुटत चालला होता.

ज्या तर्‍हेने अजितने त्या दिवशी सकाळी काजलशी जवळीक केली होती व तिने त्याला प्रतिसाद दिला होता त्यावरून ती पण स्वत:ला जास्त काळ रोखू शकणार नव्हती.

आयुष्यात प्रथमच ती अनुभवत होती की काम वासना, त्याबद्दलची आसक्ती कशी माणसाला हतबल करते. मनात काम वासना निर्माण झाली की कसे ती नाती-गोती विसरायला लावते आणि वेगळेच आकर्षण निर्माण करते.

या आधी कधी ती उत्तेजित झाली आणि तिने आपल्या योनित बोटे घालून स्वत:ची तृप्ती करून घेतली की तिला खूप अपराध्यासारखे वाटायचे. आपण चूक करतोय किंवा आपण काहीतरी पाप करतोय अशी तिची भावना असायची.

तिच्या बॉयफ्रेन्ड बरोबर तिची जेव्हा जवळीक झाली आणि त्याच्याबरोबर तिने थोडी वरवरची मजा केली तेव्हा तिच्या मनात कामसुखाची लालसा निर्माण झाली होती आणि ते सुख अजून घ्यावे अशी तिची भावना झाली होती. पण तिचे मन ते पाऊल उचलायला धजावत नव्हते.

पण आता अजित परत आल्यापासून, त्याच्या वागण्यावरून, त्याच्या तिच्याबद्दलच्या भावना जाणल्यानंतर तिच्या मनातली कामवासनाही वेगळ्या थराला जाऊ लागली. ती काम वासना तिला इतकी हतबल करू लागली की तो आपला भाऊ आहे आणि आपले त्याच्याशी वेगळे नाते आहे हे तिला विसरायला लावत होते.

आपल्या भावाबरोबर आपण वेगवेगळ्या प्रकारे कामसुख घेत आहोत असे विचार क्षणाक्षणाला तिच्या मनात येऊ लागले आणि तिची कामभावना सतत चेतत राहिली. प्रत्येक वेळी तिच्या मनात तसे विचार आले की ती आपल्या रूममध्ये, टॉयलेटमध्ये जाऊन आपल्या योनित बोटे घालून घेऊ लागली आणि स्वत:ची तृप्ती करून घेऊ लागली.

ती आपला बॉयफ्रेन्ड किंवा इतर कोणाचा विचार करायचा प्रयत्न करायची पण जी तीव्रता तिला अजितचा विचार करून जाणवायची, त्याचा विचार करून ती ज्या तर्‍हेने झडायची तश्या भावना तिला इतर कोणाचा विचार करून कधीच जाणवत नव्हत्या.

त्या दिवसानंतर विकएंड आल्याने व त्यांचे आई वडील घरी असल्याने दोन दिवस त्यांना म्हणावा तसा एकांत मिळाला नाही. पण अजित जवळपास असला की काजल त्याला आपल्या मादक अंगाची झलक दाखवण्याचा एकही चान्स सोडत नव्हती.

आपले मुसमुसलेले अंग हर प्रकारे त्याला दाखवून ती त्याची काम वासना चाळवत ठेवू लागली. अजितसमोर जाताना ती शक्यतो आपल्या छातीवर ओढणी घेत नसे जेणे करून आपल्या टाईट कुर्त्यावरून त्याला आपल्या मदमस्त छातीची झलक मिळावी.

तो आपल्या लांब केसांच्या खूपच प्रेमात पडला आहे हे तिला माहीत होते तेव्हा जमेल तेव्हा ती त्याला आपले लांब केस वेगवेगळ्या स्टाईलने, प्रकाराने दाखवून पेटवत होती. आपल्या लांब केसांचा आधार घेऊनच ती त्याला वेड लावत होती. आपल्या बहि‍णीचे लांब केस वेगवेगळ्या स्टाईलने पाहून अजित अक्षरश: वेडा होत असे.

तिच्या केसांबरोबर तिच्या मादक अंगाच्या झलकीने त्याचा जीव कासावीस व्हायचा. तिला पाहून काम वासना चाळवली की तो जाऊन हस्तमैथुन करायचा. आणि त्याला चाळवून काजल पण चेतायची आणि जाऊन आपल्या योनित बोटे घालून आपली कामतृप्ती करून घ्यायची.

नंतर मग सोमवारी सकाळी जेव्हा त्यांचे आई वडील कामावर निघून गेले तेव्हा अजित सकाळी नेहमीपेक्षा लवकर उठला. आजपासून तो एखादा जॉब शोधायला सुरुवात करणार होता तेव्हा लवकर उठून तो आवरायला घेत होता.

नेहमीसारखा तो उठला तेव्हा त्याच्या मनात आपली बहीण काजलचाच विचार होता. ती काय करत असावी हे पहाण्याची त्याला उत्सुकता निर्माण झाली.

ती त्या दिवशीसारखी अंघोळ करून आपले केस विंचरत असावी का? असेल तर तिचे ते केस विंचरणे आणि ते करताना हलणारे तिचे भरीव अंग पाहता येईल का? तेव्हा ते चेक करण्यासाठी तो तिच्या रूमकडे निघाला.

तिकडे काजल सुद्धा वाट बघत होती की मागच्या वेळेसारखे अजित येऊन गुपचूप तिला दरवाज्यातून न्याहाळेल. आदल्या दिवशी रात्री तो म्हणाला होता की आजपासून त्याला जॉबच्या संदर्भात लवकर बाहेर जायचे आहे आणि तो ह्या वेळाला उठणार होता.

तेव्हा मुद्दाम तिने पण त्याच वेळी अंघोळ करून बाहेर यायचा विचार केला होता. त्याप्रमाणे ती नुकतीच अंघोळ करून बाथरूमच्या बाहेर आली होती आणि ड्रेसिंग टेबल जवळ उभे राहून आपले केस विंचरत होती.

तिने ड्रेसिंग टेबलच्या बाजूला असलेल्या कपाटाचा दरवाजा असा अर्धवट उघडा ठेवला होता की त्या दरवाज्यावर असलेल्या आरशातून तिला तिच्या रूमचा दरवाजा दिसेल. ड्रेसिंग टेबलच्या आरशात बघून केस विंचरताना तिला बाजूच्या दरवाज्यावरील आरशातून बाहेरच्या दरवाज्यावर लक्ष ठेवता येणार होते.

अंघोळ करून बाहेर येताना तिने अंगावर नेहमीसारखा कुर्ता घातला नव्हता तर ती फक्त ब्रेसीयर आणि पॅन्टीवर होती. आज तिने थोडे बोल्ड होऊन अजितला जास्तच चाळवायचा विचार केला होता. तो तिला गुपचूप बघायला येईल की नाही अशी तिला किंचित शंका होती पण तिला एक प्रकारे खात्रीही होती की तो तिला बघायला नक्की येईल ह्याची.

अजित दबक्या पावलाने काजलच्या रूमच्या दरवाज्याजवळ आला आणि त्याला तो दरवाजा नेहमीपेक्षा थोडा जास्त उघडा असलेला दिसला. ते पाहून तो खुश झाला की त्याला रूममधले थोडे अजून व्यवस्थित दिसेल म्हणून.

दरवाज्या जवळ जाऊन त्याने आत नजर टाकली आणि त्याचा लंड टणकन उभा रहायला लागला. आत काजल फक्त ब्रेसीयर आणि पॅन्टीवर उभी होती आणि केस विंचरत होती. नॉर्मली ती अंगावर अजून काहीतरी घालते मग आज ती अशी का उभी राहिली ह्याचे त्याला थोडे आश्चर्य वाटले!

मी तिला चोरून बघतो हे तिला माहीत पडले की काय? अशी त्याला शंका आली. कारण दरवाजा असा थोडा जास्त उघडा ठेवून फक्त ब्रेसीयर-पॅन्टीवर राहणे हे त्याला थोडे संशयास्पद वाटले!

त्याने थोडे बारकाईने पाहिले तर काजलच्या पलीकडे तिच्या कपाटाच्या दरवाज्यावरील आरशात त्याला त्याचे प्रतीबिंब दिसले आणि त्याची खात्री झाली की काजलने मुद्दाम ती अरेंजमेट केली होती.

तो तिला चोरून बघेल हे तिला माहीत होते म्हणून तिने इतका बिनधास्तपणा दाखवला होता. ते अजितच्या लक्षात आले आणि त्याचा उत्साह वाढला! मग तो पण बिनधास्तपणे काजलला न्याहाळू लागला.

काळ्या ब्रेसीयर आणि पॅन्टीमध्ये गोरी गोरी काजल एकदम सेक्सी दिसत होती! प्रथमच त्याने आपल्या बहि‍णीला इतक्या कमी कपड्यात पाहिले होते. तिचे मुसमुसलेले मादक अंग त्या तोकड्या अंतर्वस्त्रात भलतेच सेक्सी वाटत होते.

ती केस विंचरत होती तेव्हा तिच्या अंगाची जी हालचाल होत होती त्याने तिच्या छातीचे गुबगुबीत उभार डुचमळत होते. तिच्या डेरेदार नितंबाची मोहक हालचाल त्याचा लंड कासावीस करत होती. त्याचा लंड बर्मुड्यात कडक झालाच होता आणि नेहमीसारखा तंबू करून उभा होता.

आधी त्याने बर्मुड्यावरून आपला लंड चोळायला सुरुवात केली. मग बर्मुड्यात हात घालून तो आत लंड हलवू लागला. मग अजून धाडस करत त्याने चक्क आपल्या लंडावरील बर्मुडा खाली करत लंड बाहेर काढला आणि तो बिनधास्तपणे तो हलवायाला लागला.

त्याने लंड बाहेर काढलेला पाहून आत काजल चकीतच झाली आणि तिच्या तोंडून एक सुस्कारा बाहेर पडलेला त्याला जाणवला! पण ती जास्त आश्चर्य दाखवू शकत नव्हती तेव्हा अचंबित होऊन ती आपले केस विंचरत राहिली.

अजितला माहीत होते की बाजूच्या आरशातून काजल त्याला बघतेय तेव्हा तो मुद्दाम जास्तच उत्साहाने आपला लांब कडक लंड हलवत एक प्रकारे तिला लंड दाखवत होता. त्याची नजर तिच्या सर्वांगावरून फिरत होती, तिच्या लांब केसात गुंफत होती.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!