तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा.

पण त्याच्या मनात इच्छा आली की आधी काजलला बघावे आणि मग मूठ मारावी. तिला पाहल्यानंतर तिला आठवून मूठ मारण्यात एक वेगळीच मजा असते हे त्याला माहीत होते. तेव्हा त्याने ठरवले की बाहेर जाऊन तिला पहावे. तोंड वगैरे धुवून तो थोडा फ्रेश झाला आणि बाहेर आला.

त्याचे आई वडील ऑफिसला निघून गेले असणार हे त्याला माहीत होते. फक्त काजलदिदी कुठे असेल ह्याचा त्याला अंदाज नव्हता तेव्हा त्याने आधी किचनमध्ये, हॉलमध्ये बघून ती तेथे नसल्याची खात्री केली.

मग तो तिच्या रूमकडे गेला. तिच्या रूमचा दरवाजा किंचित उघडा होता आणि आतून तिचा गाणे गुणगुणत असल्याचा आवाज येत होता. तो गुपचूप दरवाज्याच्या फटीजवळ गेला आणि आत पाहू लागला.

काजल नुकतीच अंघोळ करून बाहेर आली होती आणि आपले लांबसडक केस पुसत होती. बहुतेक आज तिने केसांवरून अंघोळ केली होती तेव्हा आपले केस ती सुकवत होती. आनंदाने गाणे गुणगुणत ती आरशासमोर उभी राहून केस पुसत होती.

तिने अंगात पंजाबी ड्रेसचा फक्त कुर्ता घातला होता आणि खाली सलवार घातलेला नव्हता. कुर्ता थोडा पारदर्शक होता तेव्हा त्यातून तिने आत घातलेली पांढरी ब्रेसीयर आणि खाली घातलेली पॅन्टी दिसत होती.

कधी एका बाजूने तर कधी दुसर्‍या बाजूने केस पुढे घेत ती झटकत टॉवेलने पुसत होती. तिला कल्पनाही नव्हती की दरवाज्याच्या फटीतून अजित तिला बघत होता. आपल्या बहि‍णीचे ते नुकतेच न्हावून आलेले ओलसर केस पाहून अजितला प्रचंड आनंद झाला होता.

त्याने तिला अश्या ओलसर केसांमध्ये बघण्याची कल्पना अनेकदा केली होती आणि आज प्रत्यक्ष तिला तसे बघण्याचा चान्स त्याला मिळाला होता. त्याचा लंड ऑलरेडी कडक होता आणि आता तिचे केस बघून तो जास्तच कडक झाला. न रहावून तो बर्म्युड्यावरून आपला लंड कुरवाळायला लागला.

त्याच्या हालचालीची चाहुल काजलला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की कोणी तरी दरवाज्यातून तिला पाहत आहे. त्या क्षणी घरात तिच्या व्यतिरिक्त फक्त अजित होता हे तिला माहीत होते तेव्हा तोच बाहेरून तिला बघत असणार हे तिने ओळखले!

त्याची तिला जाणीव झाली आणि तिच्या छातीतील धडधड वाढली. आपला भाऊ आपल्याला गुपचूप बघत आहे तर त्याला चांगला शो दाखवायला पाहिजे असे तिला मनातून वाटले.

मग ती मादक हालचाली करत आपले केस सावकाश पुसायला लागली. आपले गाणे गुणगुणणे तिने चालू ठेवले म्हणजे तो तिला पहातोय हे तिच्या लक्षात आले आहे हे त्याला न कळावे म्हणून.

मध्येच तिने सगळे केस मागे खांद्यावर घेतले आणि दोन्ही हात वर करून मागे केस पिळू लागली. हात मागे ताणून आपल्या छातीचे उभार पुढे ताणून ती अशी उभी होती की तिच्या छातीचे ते दोन टोकदार डोंगर अजितच्या नजरेत खुपू लागले. तिच्या भरदार छातीचा तो मदमस्त आकार पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले!

काही क्षण तिने त्याला तशी छाती दाखवली आणि मग उगाचच आपले केस सोडून दिले आणि टॉवेल घेऊन आपले पाय पुसू लागली. समोरील ड्रेसिंग टेबलवर आपला पाय उचलून ठेवत ती आपले पाय पुसू लागली.

तिने खाली सलवार घातलेला नसल्याने जेव्हा ती पाय उचलून वर ड्रेसिंग टेबलवर ठेवत होती तेव्हा तिचा तो पूर्ण पाय वर तिच्या नितंबापर्यंत उघडा दिसायचा. तिने घातलेली पॅन्टी साईडने दिसत होती आणि पॅन्टीमध्ये ठासून भरल्यासारखे तिचे नितंब दिसायचे.

पाय पुसून झाल्यावर ती तसाच पाय ड्रेसिंग टेबलवर ठेवून पायावर आपले केस आणून उगाच केस पुसू लागली. म्हणजे बाहेरून बघत असलेल्या अजितला ती आपला उघडा पाय, मांडी, नितंब आणि केस सगळे दाखवत होती.

काजलच्या मादक जवानीचे अंगप्रत्यंग पाहून अजितचा लंड चांगलाच कडक झाला होता. तो सरळ बर्मुड्यात हात घालून आतच लंड हलवायाला लागला. काजलने निवांतपणे केस पुसले आणि ती फणी घेऊन केस विंचरायला लागली. वरून केस विंचरत विंचरत ती खाली केसांच्या शेंड्याकडे येत होती.

केस खूप लांब असल्याने अर्धे केस तिला वर उचलून मगच विंचरता येत होते. तिला माहीत होते बाहेरून अजित तिला पाहत आहे पण तिला मान वळवून बघता येत नव्हते की तो नक्की काय करत होता. पण तिला खात्री होती की तो तिचा शो चांगला एंजॉय करत असणार.

पाठमोरी होते काजलने मुद्दाम आपल्या हातातील फणी खाली पाडली. मग सावकाश खाली वाकत ती फणी घ्यायला लागली. खाली वाकल्याने अजितला तिच्या गोल गरगरीत नितंबाचा चांगला नजारा बघायला मिळाला.

अजिबात घाई न करता तिने सावकाश फणी उचलली आणि हळुवारपणे वर सरळ झाली. तिचे मोठे मोठे नितंब बघून अजितने चेकाळून आपला लंड दाबला आणि एक आचका त्याला दिला. त्याला असे वाटत होते की तसेच दरवाजा उघडून आत शिरावे आणि आपल्या बहिणीवर झडप घालून तिला झवावे.

पण तो रानटी विचार त्याला दाबून टाकावा लागत होता. नुसतेच लंड हलवून हलवून तो आपली शांती करून घेत होता.

अचानक बाहेर हॉलमध्ये टेलीफोनची घंटी वाजली आणि अजित दचकून उडाला! त्याचा दरवाज्याला किंचित धक्का लागला आणि तो पटकन दरवाज्यापासून लांब होत पळाला. त्याला माहीत होते की काजल फोन घ्यायला बाहेर येईल तेव्हा तो पळत पळत आपल्या रूममध्ये शिरला आणि त्याने दरवाजा हळूच लावून घेतला.

त्याची छाती धडधडत होती आणि तो काजलला गुपचूप पाहत होता हे तिला कळले तर नसेल अशी भीती त्याला वाटली. काही क्षण दम घेतल्यावर त्याला हायसे वाटले! तेवढ्यात त्याच्या दरवाज्यावर टकटक झाली आणि बाहेरून काजलने त्याला हाक मारली,

“अजित. अरे अजित. उठलास का? अरे तुझ्या मित्राचा फोन आहे. उठ बघू.”

अजितने आधी तिला आवाज दिला नाही मग नुकतीच जाग आल्यासारखे दाखवत तिला ‘ओ’ दिली आणि मग जाऊन त्याने दरवाजा उघडला. डोळे चोळत नुकतेच झोपेतून जागे झाल्यासारखे दाखवत त्याने तिला विचारले,

“मॉर्नींग, दिदी. काय झाले गं?”

“अरे तुझ्या मित्राचा फोन आहे. जा लवकर घे.”

असे बोलत काजल त्याच्याकडे पाठ करून पुढे चालायला लागली आणि तो तिच्या मागून निघाला.

तिने मुद्दाम आपले केस पुढे घेतले होते म्हणजे मागून तो तिला फक्त कुर्त्यावर न्याहाळू शकत होता. अजितला आता जवळून तिला बघता येत होते. तिचा कुर्ता थोडा पारदर्शक होता आणि आतली ब्रेसीयर पॅन्टी त्याला दिसत होती.

खाली सलवार नसल्याने कुर्त्याच्या साईड कटमधून तिची उघडी मांडी त्याला दिसत होती. मघाशी पळण्याच्या गडबडीनंतर त्याचा लंड थोडा सॉफ्ट झाला होता पण आता काजलला पाठमोरी पाहून तो पुन्हा कडक व्हायला लागला.

काजल तिच्या रूममध्ये शिरली आणि अजित पुढे हॉलमध्ये चालत गेला. मनातून काजलचे विचार झटकत त्याने फोन घेतला आणि आपल्या मित्राशी बोलायला लागला. सोफ्यावर बसून तो आपल्या मित्राशी बोलायला लागला.

जवळ जवळ दहा मिनिटे तो त्याच्याशी बोलत होता. तो फोनवर बोलत असताना काजल हॉलमध्ये आली.

आता तिने खाली सलवार घातलेला होता आणि आपले केस बुचडा करून वर बांधले होते. एक भला मोठा केसांचा आंबाडा तिच्या डोक्यामागे खाली लोंबत होता. फोनवर बोलता बोलता त्याची नजर तिच्या केसाच्या आंबाड्यावरच होती. पुन्हा त्याचा लंड कडक व्हायला लागला.

त्याने शेवटी फोनवरचे बोलणे संपवले आणि मित्राला ‘बाय’ करत फोन ठेवून दिला. फोन ठेवल्यावर काजलने अजितला विचारले,

“चहा घेणार का रे तू?”

“हो घेईन ना.” अजित आळस देत म्हणाला.

“ठीक आहे. मग ब्रश करून ये, मी चहा बनवून आणते.”

असे बोलून ती किचनमध्ये निघून गेली. मग अजित आपल्या रूममधील बाथरूममध्ये गेला आणि ब्रश करून, तोंड वगैरे धुवून परत हॉलमध्ये आला. तो सोफ्यावर बसला आणि त्याने टीव्ही चालू केला.

एक न्यूज चॅनल तो बघत होता तेवढ्यात काजल दोन मगमध्ये चहा घेऊन आली. त्याला चहाचा एक मग देत ती त्याच्या डाव्या बाजूला असलेल्या सोफा चेअरवर बसली आणि चहा घेत घेत टीव्ही बघू लागला. अजितही चहा घेत घेत टीव्ही बघू लागला पण त्याची तिरकी नजर काजलवर होती.

तिची मागची बाजू त्याला दिसत होती आणि त्याची नजर वारंवार तिच्या केसांच्या भल्या मोठ्या आंबाड्यावर जात होती. तिचा तो केसांचा आंबाडा बघून त्याचा लंड परत टाईट व्हायला लागला होता. तो बर्म्युड्यावर होता आणि आत त्याने अंडरवेअर घातली नसल्याने त्याच्या लंडाचा तंबू उभा रहायला लागला.

काजलच्या लक्षात आले की अजित तिच्याकडे बघतोय आणि तिने एक दोनदा वळून त्याच्याकडे पाहिले. तो आपल्या केसांकडे पहातोय हे पाहून तिने विचारले,

“काय बघतोय एवढा?”

“तुझे केस. अजून काय.” अजित किंचित हसून म्हणाला.

“ते तर तू रोजच बघतोस.”

“हो. पण आज जरा वेगळेच दिसतात. तू आज केस धुतलेस वाटते?”

“हो! बरेच दिवस झाले धुतले नव्हते.” तिने उत्तर दिले.

त्याला माहीत होते की बायका आपला पिरीयड झाला की डोक्यावरून अंघोळ करतात तेव्हा आपल्या बहि‍णीचा पिरीयड झाला असावा म्हणून तिने डोक्यावरून अंघोळ केली असावी. पण ती त्याला ते सांगू शकत नव्हती की तो तिला ते विचारू शकत नव्हता. पण त्या विचाराने त्याच्या लंड अजूनच कडक व्हायला लागला.

आता त्याच्या बर्म्युड्याचा चांगलाच तंबू उभा राहला होता आणि त्याच्याकडे तिचे लक्ष जाणे सहाजिकच होते. आणि मुद्दाम तो आपली उत्तेजना झाकण्याचा प्रयत्न करत नव्हता आणि तिने त्याचा तंबू बघावा अशी त्याची इच्छा होती.

अजितच्या अपेक्षेप्रमाणे काजलने एकदा मान वळवून त्याच्याकडे पाहिले तेव्हा त्याची नजर टीव्हीवर होती. पण त्याला माहीत होते ती त्याच्या बर्म्युड्याच्या तंबूकडे बघतेय. तिने एक दोनदा वळून त्याच्या लंडाच्या फुगवट्याकडे पाहिलेले त्याला जाणवले पण त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिले नाही आणि तो समोरच बघत चहा पित राहला.

काजलचा चहा पिऊन झाला तसे ती उठली. वळून तिने त्याच्याकडे पाहिले आणि एक क्षण त्याच्या बर्म्युडातील कडक लंडाकडे पाहिले आणि म्हटले,

“चहा पिऊन झाला की मग धुवायला आत आणून दे.”

अजित ‘ठीक आहे’ म्हणाला. पुन्हा एक कटाक्ष त्याचा लंडाकडे टाकून ती आत किचनकडे चालत गेली.

ती पाठमोरी झाली तशी त्याची नजर तिच्या नितंबावर खिळली. मागून तिच्या केसांचा आंबाडा आणि खाली तिची हलणारी गांड बघून त्याचा हात त्याच्या लंडावर गेला आणि बर्मुड्यावरूनच त्याने लंड दाबला. ती दिसेनाशी होईपर्यंत तो तिच्या नितंबाकडे बघत लंड चोळत होता.

त्याचा उठलेला लंड पाहून ती त्याला काही बोलली नाही आणि नुसतेच त्याच्याकडे बघून ती गप्प राहिली ह्याचे खरे तर अजितला आश्चर्य वाटत होते. तो तिच्याकडे बघून कामोत्तेजित होतोय हे तिला कळत होते तरी ती त्याबद्दल त्याला काही का बोलत नव्हती हे त्याला समजत नव्हते.

म्हणजे त्याच्या उत्तेजित होण्याबद्दल तिचे काही ऑब्जेक्शन नव्हते असाच त्याचा अर्थ होत होता. त्याची उत्तेजना तिला मान्य होती असा अर्थ अजितने त्यातून काढला आणि कदाचित ती त्याच्याकडून अजून काही पुढाकार घेण्याची अपेक्षा करत असावी असेही त्याला वाटले.

मग तो पुढाकार आत्ताच घेऊन तिला चाचपून पहावे असे त्याला वाटले आणि त्याने पटकन चहा संपवला व उठून तो किचनकडे चालायला लागला.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!