तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली.

ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच त्यांच्या पापण्या लवत होत्या. दोघांच्याही डोळ्यात काम वासना ठासून भरली होती. उशीवर डोके ठेवताना आपले लांबसडक केस एका बाजूने गोळा करून तिने पुढे आपल्या छातीवर आणले. जसा अजित बेडजवळ तिच्या समीप पोहचला तसे तिने उत्तेजनेने डोळे मिटून घेतले.

तिने डोळे मिटलेच होते तर त्याचा फायदा घेत अजितने पटकन आपला बर्म्युडा काढून टाकला आणि तो कंबरेखाली नागडा झाला. हळूच तो बेडवर तिच्या कंबरेजवळ बसला आणि त्याचा कडक लंड छताच्या दिशेने ताठ उभा राहला.

तो आपल्या बाजूला बसला आहे हे डोळे बंद केलेल्या काजलने ओळखले आणि तिने हळूच डोळे उघडले. तिची नजर पहिली त्याच्या कडक लंडावर गेली आणि इतक्या जवळून त्याचा कडक लंड पाहून तिचे डोळे विस्फारले!

त्याने बर्म्युडा काढून लंड पूर्ण मोकळा केला होता ह्याची तिला कल्पना नव्हती आणि पटकन त्याचा लंड नजरेस पडला तेव्हा लाजेने तिचा चेहरा लालेलाल झाला!

ती लाजत शरमत पण रोखून त्याच्या लंडाकडे टक लावून बघायला लागली. तिला खरे तर खूपच लाज वाटत होती पण मनातील काम वासना तिला त्याचा लंड बघायला भाग पाडत होती.

अजितने हात पुढे करून तिच्या छातीवरून खाली पहुडलेल्या तिच्या केसांचा शेंडा उचलला आणि तिच्या केसांचा तो झुपका आपल्या नाकाजवळ आणला. मग तो तिच्या केसांचा दीर्घ श्वास घेत वास घ्यायला लागला आणि काजल पडून राहून कुतुहलाने त्याच्याकडे बघायला लागली.

तिच्या केसांचा मनसोक्तपणे वास घेतल्यावर त्याने तिच्या केसांची ती जुडी आपल्या अंगावरून घासत घासत खाली न्यायला सुरुवात केली. हळूहळू तिचे केस अजितने खाली नेऊन शेवटी एकदाचे आपल्या लंडावर आणले आणि आपल्या लंडाभोवती ते गुंडाळले.

जेव्हा तिच्या केसांचा स्पर्श त्याच्या लंडाला झाला तेव्हा मोरपीस आपल्या लंडावर फिरवल्याचा त्याला भास झाला! त्याची इतक्या दिवसांची इच्छा आज पूर्ण झाली होती आणि त्याच्या लंडाचे आणि त्याच्या बहि‍णीच्या लांब केसांचे मिलन झाले होते!

काजलच्या मनातीलही ती सुप्त इच्छा पूर्ण झाली होती आणि त्या उत्तेजनेत तिने आपोआप आपले डोळे मिटले! प्रचंड वेगळी आणि तीव्र उत्तेजना तिला आपल्या योनित जाणवत होती.

आपल्या बहि‍णीचे लांब केस आपल्या लंडाभोवती गुंडाळून अजितची काम वासना टिपेला पोहचली होती. उत्तेजनेने त्याचे अंगही कंप पावत होते. त्याने आपल्या लंडाभोवती गुंडाळलेल्या तिच्या केसांवर आपली मूठ आवळली आणि तो आपली मूठ वर-खाली करत लंड हलवायाला लागला आणि तिचे केस आपल्या लंडावर घासायला लागला.

एक वेगळ्याच प्रकारचे स्वर्गीय सुख तो अनुभवत होता आणि त्याच्या लंडात वेगळाच कडकपणा त्याला जाणवत होता. बाजूला डोळे मिटून पडलेल्या आपल्या बहि‍णीच्या अंगावरून त्याची कामुक नजर रेंगाळू लागली.

तिच्या छातीचे ते भरगच्च उभार त्याला खुणवू लागले. तेव्हा त्याने आपला दुसरा हात नेऊन तिच्या छातीच्या एका उभारावर ठेवला. त्याच्या स्पर्शाने काजलच्या अंगाला किंचित झटका बसला आणि तिने पटकन डोळे उघडले. एक कटाक्ष त्याच्या आपल्या छातीवरील हातावर टाकून तिने वर त्याच्याकडे पाहिले आणि परत डोळे मिटून घेतले.

मग अजित आपल्या बहि‍णीच्या मोहक चेहऱ्याकडे पाहत तिच्या छातीचा तो भरगच्च उभार दाबायला लागला. तिच्या केसांत गुंफलेला आपला लंड तो हलवत होताच. ट्रिपल सुखाची अनुभूति त्याला मिळत होती.

नजरेने तो तिच्या सुंदर चेहऱ्याचे नेत्रसुख घेत होता. एका हाताने तो तिच्या मांसल भरीव छातीचा गुबगुबीतपणा हाताळत होता आणि दुसर्‍या हाताने तिच्या रेशमासारख्या मुलायम केसांच्या विळख्यात आपला लंड घालून हलवत होता.

हे सुख अजितला सहन करण्याच्या पलीकडचे होते. किती रात्र त्याने ह्या सुखाच्या कल्पनेत घालवल्या होत्या आणि आज ते सुख प्रत्यक्ष भोगताना त्याची सगळी सहनशीलता संपत चालल्याचा त्याला अनुभव यायला लागला.

कामवासनेच्या तीव्र उत्तेजनेने त्याचा लंड इतका कडक झाला होता की कुठल्याही क्षणी त्याचा स्फोट होणार होता. त्याला वाटले होते की काजलदिदीला स्पर्श करायला मिळाला की तो स्वत:वर पूर्ण संयम ठेवेल व आपली उत्तेजना थोपवून धरेल. पण तिचे ते केस आणि छातीचे उभार यांचे सुख त्याचा सगळा संयम चक्काचूर करत होते.

जशी त्याच्या लंडातील वासना उफळू लागली तसे त्याच्या मनात नाही नाही ते विचार यायला लागले. आपला लंड आता कुठल्याही क्षणी गळणार ह्याची त्याला जाणीव झाली आणि त्याला काय करू आणि काय नको असे व्हायला लागले.

आता जेव्हा आपल्याला आपल्या लंडातील उत्तेजना थोपवून धरता येत नाही तर ती आपली उत्तेजना कशी आणि कुठे ओकावी, ह्याच्या अनेक कल्पना त्याच्या मनात उभ्या रहायला लागल्या.

त्याचे एक मन म्हणत होते ‘तसे तिचे केस गुंडाळून लंड गाळ,’ दुसरे मन म्हणत होते ‘लंड फिरवून तिच्या केसांवर लंड गाळ,’ तिसरे मन म्हणत होते ‘तिच्या छातीवर लंड गाळ,’ चौथे मन म्हणत होते ‘तिच्या तोंडावर लंड गाळ,’ काय करू आणि काय नको असे त्याला झाले.

शेवटी त्याने मनात निश्चय केला आणि तो झटकन बेडवरून उठला. तो उठल्याचे काजलला जाणवले आणि तिने हळूच डोळे उघडले.

अजित पटकन बेडवर गुडघे टेकून चढला आणि तिच्या चेहर्‍याजवळ वज्रासन घालून बसला. तिचे केस त्याने गोळा केले आणि आपल्या लंडाभोवती गुंफले आणि मग तो पुन्हा आपला लंड तिच्या चेहऱ्याच्या दिशेने धरून हलवू लागला.

तो काय करतोय हे काजल कुतुहलाने पाहत होती. पण तिला कल्पना नव्हती की तो काय करणार होता. तो खूपच उत्तेजित झाला आहे आणि त्याच्या लंडातून त्याचे पाणी सुटणार आहे ह्याचा तिला अंदाज आला पण तो त्याचे पाणी कसे आणि कुठे सोडणार, ह्याचा काही तिला थांगपत्ता लागत नव्हता.

खरे तर त्याचा विचार करण्याच्या पलीकडे तिचीही वासना जाऊन पोहचली होती. तिची स्वत:ची वासना तिच्या योनितून पाझर फुटल्यासारखी झिरपत होती. आपोआप तिचा हात खाली तिच्या जांघेत गेला होता आणि स्कर्टवरूनच ती आपली योनी चोळायला लागली होती.

अजितने पुन्हा तिच्या छातीचा उभार दाबायला सुरुवात केली आणि तो तिच्या केसांच्या विळख्यातील आपला लंड त्वेषाने हलवायाला लागला. काजल नजर त्याच्या लंडावर ठेवून आपली योनी चोळत होती. तिला राहवले नाही आणि तिने आपला दुसरा हात उचलून वर आणला आणि त्याच्या लंडाला स्पर्श केला!

बास्स्स! अजितच्या लंडाला त्याच्या बहि‍णीच्या हाताचा स्पर्श झाला आणि जणू त्याच्या लंडाचा स्फोट झाला! त्याचा सगळा संयम बांधा फुटल्यासारखा उध्वस्त झाला आणि त्याच्या लंडातून वासनेची एक तीव्र पिचकारी सळसळत बाहेर येऊन उडाली!

त्याच्या वीर्याची ती पहिलीच पिचकारी सटकन उडून काजलच्या चेहर्‍यावर पडली. काजल त्याच्या लंडाकडेच बघत होती आणि वीर्याची ती पिचकारी अशी अचानक तिच्या चेहर्‍यावर उडाली आणि ती चांगलीच दचकली! तिचे डोळे आश्चर्याने विस्फारले व ती वर त्याच्याकडे बघून खाली त्याच्या लंडाकडे बघायला लागली.

पण त्याच्या लंडातून उडणाऱ्या पिचकाऱ्यांवर त्याचा काही कंट्रोल नव्हता. त्या एका मागोमाग एक उडायला लागल्या आणि काजलच्या चेहर्‍यावर, गालावर, मानेवर पडायला लागल्या. ती आश्चर्याने त्याचा तो शिडकावा झेलत होती आणि प्रत्येक पिचकारीच्या थेंबाने तिच्या अंगाला झटका बसत होता.

त्याच्या त्या कृत्याने तिच्या वासनेचाही स्फोट झाला आणि ती पण झडायला लागली. आपल्या जांघेत आपला हात दाबून ती आपली योनी चोळायला लागली आणि झडायला लागली.

अजित आपल्या बहि‍णीच्या चेहर्‍यावर त्वेषाने वीर्य गाळत होता. त्याने तशी कल्पना अनेकदा केली होती पण तसे प्रत्यक्षात करताना त्याला जी तीव्र उत्तेजना जाणवत होती ती काही औरच होती.

न जाणो किती वीर्य त्याच्या लंडातून बाहेर पडले पण अजित बेभान होऊन लंड हलवत अगदी शेवटच्या थेंबापर्यंत लंड हलवत राहला. त्याच्या अंगातील सगळी शक्ती संपल्याची त्याला जाणीव झाली.

जेव्हा त्याचा लंड पूर्ण गळायचा थांबला तेव्हाच तो लंड हलवायचा थांबला. जेव्हा त्याच्या लंडातील सगळी वासना बाहेर पडली आणि तो मलूल झाला तेव्हा तो जागेवरून उठला. त्याचे अंग गळल्यासारखे झाले तेव्हा तो काजलच्या बाजूला पडून झोपला. थकवा जाणवल्याने त्याने आपले डोळे मिटून घेतले.

त्याच्या वासनेचा भर ओसरल्यावर त्याच्या मनात अपराध्याची भावना निर्माण झाली! ‘यार! आपण चक्क आपल्या बहि‍णीच्या चेहर्‍यावर वीर्य गाळले? एक तर पहिली वेळ आपण तिच्याबरोबर असे काही करत होतो.

उत्तेजनेच्या भरात आपण तिच्या भावनांचा काहीच विचार केला नाही आणि फक्त स्वत:च्या सुखाचा विचार केला. तिला काय वाटले असेल? आता ती कशी रिॲक्ट होईल? ती आपला तिरस्कार करेल का? बहुतेक आता ती आपल्याला काही करायला देणार नाही. तिच्याबरोबर आता पुढे काही करायला आपल्याला मिळणार नाही!’

असे विचार अजितच्या मनात आले आणि त्याची त्यालाच शरम वाटली! संकोचून तो तसेच डोळे मिटून पडून राहला.

त्याला जाणवले की बाजूला पडलेली त्याच्या बहीण उठली होती. ती बेडवरून खाली उतरलेली त्याला जाणवले पण त्याने डोळे उघडले नाही आणि तसाच पडून राहला. ती बेडपासून दूर गेलेली त्याला जाणवले.

मग साधारण २/३ मिनिटे गेली तेव्हा त्याने हळूच डोळे उघडले. रूममध्ये त्याला काजल दिसली नाही. तिच्या रूमच्या टॉयलेटमध्ये पाण्याचा आवाज येत होता त्यावरून त्याने ओळखले की ती टॉयलेटमध्ये होती. बहुतेक आपला चेहरा वगैरे साफ करत असावी. तिच्या चेहर्‍यावर आपण गळलो हे आठवून पुन्हा त्याची त्याला शरम वाटली!

साधारण पाच मिनिटांनी काजल टॉयलेटच्या बाहेर आली. तिला पाहून अजितला शरमल्यासारखे झाले आणि त्याला वाटले ती आता त्याच्यावर रागवेल. पण काजल बाहेर आली आणि त्यांची नजरानजर झाली तेव्हा ती त्याच्याकडे बघून हसली! तिला हसलेले पाहून त्याला हायसे वाटले.

ती चालत बेडजवळ आली आणि बेडवर त्याच्या कंबरेजवळ बसली. ती स्मित हास्य करत त्याच्याकडे बघत होती तेव्हा अजित ओशाळत म्हणाला,

“सॉरी दिदी.”

“कशाबद्दल?” तिने हसून विचारले.

“ते मी तुझ्या चेहर्‍यावर.. माझा माझ्यावर कंट्रोलच राहला नाही.” अजितने ओशाळत म्हटले.

“इट्स ओके! मी समजू शकते. आपली पहिलीच वेळ होती ना.” तिने हसून त्याला आश्वस्त केले.

काजलच्या बोलण्याने अजितला खूप बरे वाटले! ती त्याच्यावर रागवली नाही म्हणजे आता पुढे तिच्या बरोबर काहीतरी करायला मिळण्याचा चान्स होता ह्याची त्याला जाणीव झाली आणि तो मनातून खुश झाला!

त्याला लंडात प्रेशर जाणवले आणि त्याच्या लक्षात आले की त्याला लघवी करून यायला पाहिजे होते. तो ‘आलोच हं’ म्हणत बेडवरून उठला आणि तिच्या टॉयलेटकडे निघाला.

तो नागडाच होता तेव्हा खाली पडलेली त्याची बर्म्युडा त्याने घेतली आणि लगबगीने चालत टॉयलेटमध्ये शिरला. लघवी वगैरे करून तो मोकळा झाला आणि बर्म्युडा घालून पटकन फ्रेश झाला.

साधारण मिनिटात तो बाहेर आला. काजल बेडवर पहुडली होती आणि आपले लांब केस तिने पुढे घेऊन आपल्या पूर्ण अंगावर पसरले होते. तिच्या त्या लांब केसांच्या आवरणात तिच्या वळणदार अंगावरील उंचवटे उठून दिसत होते, खास करून तिच्या छातीचे उभार.

त्याला दाखवायला मुद्दाम तिने तसे केले होते हे त्याच्या लक्षात आले आणि तो खुश होऊन हसला! ती पण लाजत किंचित हसली. अजित बेडजवळ आला आणि सरळ तिच्या बाजूला झोपला.

कुशीवर होऊन एका हातावर तो थोडा वर झाला आणि त्याने तिच्या अंगावरून वरून खाली नजर फिरवली. मग आपला हात नेऊन त्याने तिच्या पोटावर ठेवली आणि तिच्या अंगावर पसरलेल्या केसांवरून तो हात फिरवू लागला.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!