तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली.

अजितची उत्तेजनाही त्याने चाळवली आणि त्याचा लंड उत्तेजनेने पुन्हा कडक व्हायला लागला. त्याचा हात तिच्या कंबरेवरून वर तिच्या छातीच्या उभारापर्यंत मुक्तपणे फिरत होता. त्याचा हात कंबरेपर्यंत आला की काजलला वाटायचे की आता तो अजून खाली नेऊन तिच्या योनिला स्पर्श करेल. पण प्रत्येक वेळी तो तेथेच थांबायचा आणि पुन्हा हात वर घ्यायचा.

शेवटी काजलला राहवले नाही आणि जेव्हा अजितचा हात तिच्या पोटावरून जेमतेम खाली आला तेव्हा तिने पटकन त्याचा हात पकडला आणि घासत घासत खाली तिच्या योनिवर नेला.

जेव्हा त्याचा हात तिच्या योनिवर दबला गेला तेव्हा तिने तो सोडून दिला. मग अजितच्या लक्षात आले की तिला काय हवे होते ते. तो उत्साहाने तिच्या योनिवर आपला हात फिरवायला लागला.

तिच्या योनिवर तिची पॅन्टी आणि स्कर्टच्या कपड्याचे आवरण होते तेव्हा त्याला तिच्या योनिचा म्हणावा तसा स्पर्श मिळत नव्हता. तेव्हा त्याने तिच्या मांडीवरचा स्कर्ट वर खेचायला सुरुवात केली.

स्कर्ट वर खेचत खेचत त्याची कड त्याच्या हाताला लागली तेव्हा त्याने आपला हात तिच्या स्कर्टमध्ये खुपसला आणि आत तिच्या जांघेत नेला. मग आत काजलच्या पॅन्टीवरून अजित तिची योनी चोळायला लागला.

तिची पॅन्टी योनिरसाने ओली झाली होती आणि चांगली चिकट झाली होती. पॅन्टीच्या पातळ कपड्यावरून त्याला आतील योनिच्या पटलाची कल्पना येत होती. पण पटलांचा आकार स्पष्ट कळत नव्हता. तिच्या योनिवर कसले तरी आवरण असल्याचे त्याला जाणवायला लागले. ते काय आहे हे पहाण्याची उत्सुकता त्याच्या मनात निर्माण झाली!

अजित जागेवरून उठला आणि त्याने काजलचा एक पाय बाजूला करून फाकवला. मग तिच्या पायात झालेल्या जागेत जाऊन बसत त्याने तिचा दुसरा पाय फाकवला. तिचे पाय फाकवल्याने त्याने तिचा वर खेचलेला स्कर्ट अजून वर झाला.

तरीही तिचा स्कर्ट पूर्णपणे वर करून त्याने तिची मांडी, जांघेचा भाग आणि पॅन्टीने आच्छादलेली योनी पूर्ण उघडी केली. हे करताना अजित रोखून काजलकडे पाहत होता आणि ती उत्सुकतेने तो काय करतोय ते पाहत होती.

त्याने तिचे फाकलेले पाय एकमेकांजवळ आणले आणि तिच्या पॅन्टीच्या कंबरेवरील इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसली. ते पाहून काजलने पटकन त्याला विचारले,

“काय करतोस, अजित?”

“काही नाही, तुझी पॅन्टी काढतोय.” अजित शांतपणे म्हणाला.

“कशाला?” तिने शंका व्यक्त करत विचारले.

“आता पॅन्टी कशाला काढणार?” अजित सूचकपणे म्हणाला.

“नको नको. आत्ता नको. आता आई बाबा यायची वेळ झालीय.” तिने थोडे घाबरून म्हटले.

“अगं पण अजून वेळ आहे ना त्यांना यायला. जवळ जवळ अर्धा-पाऊण तास.” अजित संभ्रमात पडत म्हणाला.

“आहे रे, पण कदाचित लवकर आले तर? तेव्हा आता नको काही करायला. तू नुसता मा‍झ्या मिठीत येऊन पड.” तिने आपले हात पसरवत त्याला वर यायचे आमंत्रण दिले.

त्यावर काय करावे ह्या विचारात अजित पडला! मग काही विचार करून तो तिला म्हणाला,

“ठीक आहे, दिदी! पण मघाशी तू मला तृप्त केलेस. तेव्हा आता मी तुला पटकन तृप्त करतो.” असे बोलून त्याने परत तिच्या पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसली.

“नको ना रे, अजित. आपल्याकडे तितका वेळ नाही रे. तू काय करणार आहेस?” काजलने लाडिक स्वरात त्याला म्हटले.

“तू बघ तर खरं मी काय करतो ते. तुला आवडेल!”

असे बोलून त्याने आपल्या बहि‍णीची पॅन्टी खाली ओढायला सुरुवात केली.

त्याला रोखावे की पुढे काही करू द्यावे अशी शंका काजलच्या चेहर्‍यावर उभी राहिली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील प्रश्नचिन्ह पाहून अजितने नजरेनेच तिला आश्वस्त केले! मग तिने त्याला रोखण्याचा विचार सोडून दिला आणि ती शांतपणे पडून राहिली.

तिचा चेहरा शरमेने लाल व्हायला लागला. तिचा भाऊ तिचा सगळ्यात प्रायव्हेट भाग उघडा करत होता. स्त्रियांचा तो भाग जो पहाण्याचे भाग्य क्वचितच एखाद्या भावाला मिळत असेल तो भाग आता त्याच्या कामुक नजरे समोर नग्न होणार होता. अजित काजलची पॅन्टी मन लावून खाली ओढत होता.

जस जसे तिच्या कंबरेवरून तसेच योनिवरून पॅन्टी खाली व्हायला लागली तस तसे काजल अस्वस्थ व्हायला लागली. शेवटी तिला राहवले नाही आणि तिने आपले लांब केस गोळा करत त्याचा शेंडा आपल्या उघड्या पडणाऱ्या योनिवर टाकला. जस जसा अजित पॅन्टी खेचत होता तस तसे ती आपली योनी आपल्या डोक्यांच्या केसांनी झाकून घेत होती.

काजलची पॅन्टी काढल्यावर तिची योनी आपल्या दिसेल ह्या अजितच्या आशेवर पाणी फेरले गेले. अर्थात! त्याबद्दल त्याची काही तक्रार नव्हती आणि तिने कितीही आपल्या केसांनी आपली योनी झाकून घेतली तरी त्याला ते केस बाजूला करून तिची योनी बघायला नक्कीच मिळणार होती.

काजलची पॅन्टी तिच्या मांड्यांवर आली तसे अजितने तिचे पाय सरळ वर केले आणि पॅन्टी खेचून पायातून काढून टाकली. पॅन्टी निघाल्यावर काजलने पाय खाली घेतले आणि एकमेकांजवळ दाबून धरले.

अजितने तिच्या गुडघ्यांना धरून तिचे पाय फाकवायला सुरुवात केली. तिने काही क्षण विरोध केला पण अजितच्या ताकदीपुढे तिचे काही चालले नाही. तसेही ती लटका विरोध करत होती तेव्हा त्याने थोडा जोर लावल्यावर तिने आपले पाय फाकवले. पण पाय फाकवताना तिने आपल्या लांब केसांच्या झुपक्याने आपली योनी झाकून घेतली.

अजित टक लावून तिच्या जांघेचा भाग पाहत होता आणि जे दिसत होते त्याने त्याचा लंड सडकून कडक झाला. बर्म्युड्यामध्ये पुन्हा एकदा त्याचा कडक लंडाचा तंबू उभा राहला होता. काजलच्या गोऱ्या गोऱ्या फाकलेल्या मांड्या आणि त्याच्या मध्ये तिचे ते लांब सेक्सी केस तिची योनी झाकून घेत होते.

जणू तिच्या योनितून ते केस बाहेर आले होते असे त्याला भासत होते. उत्तेजनेने त्याचा हात उचलला गेला आणि तो त्याने तिच्या केसांनी आच्छादलेल्या योनिवर ठेवला. त्याच्या स्पर्शाने तिच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पण उत्तेजित व्हायला लागली.

काही क्षण अजितने आपल्या बहि‍णीच्या केसांवरून हलकेच हात फिरवून तिच्या योनिचेही स्पर्शसुख घेतले. तिचे योनिवरील केसांचा वरचा वरचा थर तो बाजूला करून तिच्या मांडीवर पसरवू लागला. बरेचसे केस तिच्या योनिवरून बाजूला केले होते तरीही खूपसे केस अजूनही तिची योनी झाकून ठेवत होते.

त्याने परत अजून केस बाजूला केला तरीही तिच्या योनिवर काळ्या केसांचा चांगलाच झुपका त्याला दिसत होता. तो संभ्रमात पडला की असे का होतेय? तिच्या योनिवरून केस बाजूला केले तरी तिची योनी दिसत का नाही? तिची योनी अजूनही केसांच्या दाट आवरणात कशी काय लपली आहे? आणि अचानक अजितला स्ट्राईक झाले!

ते काजलच्या डोक्याचे केस नव्हते! ते तिच्या योनिवरील केस होते. बापरे! इतक्या दाट केसांचा पुंजका तिच्या योनिवर होता? तिची पूर्ण जांघ काळ्याभोर दाट केसांनी भरून गेली होती.

योनिरसाने ओले झालेले तिचे दाट कुरळे केस चांगलेच चमकत होते! डोळे विस्फारून अजित आश्चर्याने आपल्या बहि‍णीच्या योनिच्या केसाळ जंगलाकडे बघत होता. जितके तिचे डोक्यावरील केस लांब होते त्याला साजेसेच तिच्या योनिवरील केस दाट होते.

अक्षरश: तिच्या योनिवरील केसांचे जंजाळ पाहून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले! आणि लंडाला सुटलेले पाणी बर्म्युड्याला ओले करू लागले. त्याने कल्पनाही केली नव्हती की त्याच्या बहि‍णीचे योनिवरील केस इतके मोठे असतील ह्याची.

अजितची ती कामुक विस्फारलेली नजर पाहून काजलला मेल्याहून मेल्यासारखे वाटत होते. तिच्या डोक्यावरील केसांचा समृद्धपणा सगळ्या जगाला दिसत होता आणि ती अभिमानाने तो मिरवत सगळ्यांना दाखवत असे. पण तिच्या मांड्यांमधली ही काळीभोर दौलतजादा फार फार तर तिचा बॉयफ्रेन्ड किंवा नवरा ह्यांनाच बघायला मिळण्याची शक्यता होती.

पण त्यांच्या आधी तिच्या सख्ख्या भावालाच ते बघायला मिळाले होते. आणि तिला निर्लज्जपणे त्याला ते दाखवावे लागत होते म्हणून तिला प्रचंड शरम वाटत होती! अधाश्यासारखा अजित तिच्या योनिवरील केसांकडे बघत होता. तंद्रीत असल्यासारखा तिच्या योनिवरील नजर न हलवता तो खाली वाकला.

गुडघ्यावर बसत, खाली वाकत अजितने आपले तोंड काजलच्या योनिच्या अगदी जवळ आणले. तिच्या योनिजवळ त्याचे तोंड आले तसे त्याला तिच्या योनिरसाचा तीव्र गंध नाकात जाणवला! तिच्या योनिवरील ते केस तिच्या योनिरसाने बरबटले होते तेव्हा त्याला तिच्या योनिचा वास येत होता.

काजलला प्रचंड शरम वाटत होती की आपल्या योनिच्या इतक्या जवळ आपल्या भावाचे तोंड आहे आणि इतक्या जवळून तो आपली योनी बघतोय ह्या विचाराने तिच्या अंगात तीव्र उत्तेजना सळसळत गेली.

अजितने आपले तोंड अजून तिच्या योनिजवळ नेले. काजलला आता त्याच्या उच्छवासाच्या गरम हवेचे फव्वारे आपल्या योनिवर जाणवत होते. आता तो आपल्या योनिवर तोंड ठेवेल अशी तीव्र इच्छा तिच्या मनात निर्माण झाली.

पुरूष आपल्या तोंडाने योनी चोखतात ह्याची तिला पूर्ण कल्पना होती आणि आपली योनी कोणी तरी चोखत आहे अशी स्वप्न कल्पना तिने कित्येकदा केली होती. पण आपला भाऊ आपली योनी चोखेल अशी कल्पना तिने स्वप्नातही केली नव्हती.

तेव्हा आता तिला मनातून तीव्रपण वाटत होते की त्याने पटकन आपले तोंड योनिवर ठेवावे आणि त्यावर चुंबनाचा वर्षाव करावा.

अजित तेच करणार होता फक्त त्या आधी त्याला आपल्या बहि‍णीची ती केसाळ योनी मन भरून पाहायची होती. जेव्हा त्याचे मन भरले तेव्हा त्याने आपले डोळे बंद करत हळूच आपले ओठ तिच्या त्या योनिवरील केसांच्या जंजाळात खुपसले.

जसा त्याच्या ओठांचा स्पर्श काजलला योनिवर जाणवला तशी वासनेची एक तीव्र सणक तिच्या योनितून वर डोक्याकडे सळसळत गेली. एक घुसमटलेला चित्कार बाहेर टाकत तिने आपली कंबर वर उचलली आणि आपली योनी त्याच्या ओठावर दाबली.

अजितने तिच्या योनिवर तोंड दाबले खरे पण त्या केसांच्या जंगलात तिच्या योनिची पटलं किंवा तिच्या योनिवरील दाणा त्याला पटकन सापडला नाही. तेव्हा त्याने आपले तोंड वर केले आणि हाताची बोटे तिच्या योनिवरील केसांच्या जंगलात फिरवायला सुरुवात केली. बोटांनी तिच्या योनिची चीर केसांच्या विळख्यातून मुक्त करायचा त्याने प्रयत्न केला.

शेवटी एकदाची अजितला आपल्या बहि‍णीच्या योनिची भेग दिसली! गडद तपकिरी रंगाची तिच्या योनिची पटलं, त्यावर असलेला तिच्या योनिचा दाणा त्याला दिसायला लागला. जरी त्याने तिच्या योनिवरील केस बाजूला केले होते तरी बरेचसे केस तिच्या योनिवर अजूनही पसरले होते.

त्याने हळूहळू तिच्या योनिच्या पाकळ्यांवर बोट फिरवायला सुरुवात केली. त्याने काजल अजून चाळवली आणि अस्वस्थ हालचाल करायला लागली. आळीपाळीने तो तिच्या चीरेवर आणि दाण्यावर हळुवारपणे बोट फिरवायला लागला.

तिच्या योनिच्या दोन्ही बाजूला तिच्या मांड्यांवर तिच्या डोक्याचे लांब केस विसावले होते. त्याने आपले डोके त्या केसांच्या सड्यावर तिच्या मांडीवर ठेवले आणि मन लावून तो तिची योनी बोटाने कुरवाळू लागला.

काजलची काम वासना चेतत होती. आधी तिने कधी कल्पनाही केली नव्हती की अजित तिच्या योनिशी इतक्या प्रेमाने वागेल ह्याची. त्याचे ते हळुवार प्रेम तिला खूप आवडले होते आणि एक वेगळीच संवेदना तिच्या योनित जागृत होत होती.

थोडा वेळ तसे तिच्या योनिवर बोट फिरवल्यावर अजितने डोके वर केले आणि हळूच आपले ओठ तिच्या योनिच्या ओठांवर ठेवले. त्याच्या गरम श्वासाची हवा जेव्हा काजलला आपल्या दाण्यावर जाणवली तेव्हा पुन्हा तिने एक मादक सुस्कारा सोडला! मग अजित काजलची योनी चोखायला लागला.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!