तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला.

खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक प्रकारची अनामिक हुरहूर त्याला मनात जाणवत होती आणि उत्तेजनेने त्याचे अंग कंप पावत होते. आता जाऊन तिला मिठी मारावी की नुसताच तिचा हात हातात घ्यावा का फक्त तिच्या जवळ जाऊन उभे राहवे हे त्याला समजेना.

पण काजलनेच त्याची ह्या प्रश्नातून सुटका केली! तिने हात पसरवून त्याला आपल्या मिठीत यायचे आमंत्रण दिले आणि क्षणाचाही विलंब न करता तो तिच्या मिठीत शिरला!

ओहह काय हा मुलायम स्पर्श! काळजात कट्यार घुसली! काजलच्या छातीचे उभार अजितच्या छातीच्या थोडे खाली दबले गेले आणि त्याच्या मनात अश्या विचारांचे बुडबुडे फुटायला लागले. त्याच्या अंगाला जणू करंटच लागला, असे त्याचे अंग थरारले!

आणि ते काजललाही जाणवले आणि ती किंचित मागे झाली ज्याने तिची छाती जी त्याच्या छातीखाली दबली गेली ती मागे झाली. पण तरीही तिच्या छातीचा ओझरता स्पर्श त्याला जाणवत होता आणि त्याच्या मनात असलेल्या कामवासनेने त्याच्या शरीरावर ताबा घ्यायला सुरुवात केली.

त्याचा लंड जीन्समध्ये ऑलरेडी कडक झालेला होता आणि त्याचा कडकपणा आता काजलच्या लक्षात येण्यासारखा तिला स्पर्श करायला लागला. अजितने पटकन आपली कंबर किंचित मागे घेतली जेणे करून आपल्या लंडाचा कडकपणा आपल्या बहि‍णीच्या लक्षात न यावा.

त्याने आपल्या मनातील वासनेचे विचार झटकण्याचा प्रयत्न केला आणि हसत मुखाने तो आपल्या बहि‍णीशी बोलायला लागला,

“ओह दिदी, कशी आहेस? आय रिअली मिस यु!”

“आय मिस यु टू, ब्रदर! तू कसा आहेस?” हसून असे बोलत काजल त्याच्यापासून मागे झाली आणि त्याला वरून खाली न्याहाळत म्हणाली, “वाऊ! तू एकदम हॅन्डसम दिसतोस अजित! एकदम बॉडी बिल्डर! रेग्युलर व्यायाम करतोस वाटतंय?”

“मग काय? अभ्यास आणि व्यायाम! बस्स! तिसरे काही कामच नव्हते!” अजितने हसत उत्तर दिले.

ही गोष्ट खरी होती की अजित ह्या दोन गोष्टी नेमाने करत होता. अभ्यासाबरोबर तो नियमित व्यायाम करून आपली बॉडी मेंटेन करून होता. त्याची उंची पाऊणे सहा फूट होतीच आणि त्यात नियमित व्यायाम करून त्याने बऱ्यापैकी बॉडी कमावली होती. त्यामुळे तो स्ट्रॉन्ग मस्क्युलर मुलगा वाटत होता!

पण अजित अजून एक तिसरे काम अगदी नियमित करत होता ज्याची काजलला कल्पनाच नव्हती. कल्पनेत तिला नागडी करून, तिला उभी आडवी झवून, तिच्या नावाने तिचा लाडका लहान भाऊ नियमित हस्तमैथुन करत होता, हे जर त्या क्षणी काजलला कळले असते तर तिला चक्करच आली असती.

पण त्या क्षणाला तरी आपल्या भावाच्या मनातील कामुक विचारांची काजलला काहीच कल्पना नव्हती. पण तिने त्याला मिठीत घेतले तेव्हा तिला त्याच्या अंगाची थरथर जाणवली!

आपली छाती जरा जास्तच त्याच्या अंगावर दबली जातेय ह्याची तिला जाणीव झाली आणि ती किंचित मागे झाली. तसेच खाली तिला काहीतरी कडक टोचल्यासारखे झाले पण ते काय होते किंवा ती त्याची उत्तेजना होती ह्याची तिला खात्री नव्हती.

सगळ्यांना कडकडून भेटायचा कार्यक्रम पार पडल्यावर ते सगळे बाहेर पार्किंग लॉटमध्ये निघाले. पुढे हमाल डोक्यावर अजितच्या बॅगा घेऊन चालला होता आणि त्याच्या मागे काजल आणि त्याची आई चालली होती. त्या दोघींच्या मागे अजित आपल्या वडिलांबरोबर चालत होता.

त्याचे वडील त्याच्याशी बरेच काही बोलत होते आणि तो जुजबी उत्तर देत त्यांच्याशी बोलत होता. त्याची नजर पाठमोर्‍या काजलवर गेली आणि त्याचा श्वास त्याच्या ऊरात अडकला! उत्तेजनेची एक तीव्र सणक त्याच्या पायातून डोक्यापर्यंत सळसळत गेली!

‘अरे यार! ही गोष्ट आपण विसरलो कसे काय? ज्या गोष्टीमुळे आपण आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक विचार करायला लागलो ते तिचे लांबसडक केस आपण कसे विसरलो? तिच्या ज्या भरघोस केसांशी खेळण्याची स्वप्न आपण रात्र रात्र बघत होतो, त्या तिच्या केसांचा आपल्याला कसा काय विसर पडला?’

असे प्रश्न अजितच्या मनात उभे राहले पण ४ वर्षांनी तो आपली बहीण काजलला बघत होता, त्यामुळे तिच्या मादक सौंदर्याने, तिच्या कामुक यौवनाने भरलेले अंग बघून तो इतका हरखून गेला की तिच्या लांब केसांचा त्याला काही क्षण विसर पडला होता.

आता जेव्हा ती पाठमोरी त्याच्या पुढे चालली होती तेव्हा त्याला तिचे ते लांब केस व्यवस्थित पहायला मिळाले! तसे तर तिच्याबरोबर त्याची आई सुद्धा चालली होती आणि तिचे लांब केसही त्याला दिसत होते पण त्याची नजर आपल्या बहि‍णीच्या लांब केसांवर खिळली! एव्हाना अंधार पडत चालला होता पण तरी त्याला सगळे दिसत होते.

काळ्याभोर चमकदार केसांची जाडजूड आणि फुललेली वेणी तिच्या डोक्यापासून सुरू होत होती आणि खाली तिच्या पायांच्या पोटऱ्यांपर्यंत पोहचली होती. केसांच्या वेणीच्या खालच्या शेंड्याला तिने एक कलरफूल रबराचा बॅन्ड लावला होता जेणे करून तिची वेणी सुटू नये.

तिची ती जाडजूड वेणी तिच्या चालण्याच्या तालावर हलत होती आणि आळीपाळीने तिच्या दोन्ही नितंबावर तालबद्धपणे आदळत होती. नितंबावर आदळून वेणीला दम लागला की ती तिच्या नितंबाच्या घळीच काही क्षण विसावत होती.

पुन्हा दोन्ही नितंबाच्या दरीत तिची गळचेपी झाली की ती उडायला लागायची आणि नितंबावर आळीपाळीने आदळायला लागायची. काजलच्या डेरेदार नितंबाचे नगारे वाजवणाऱ्या तिच्या वेणीच्या टिपरीची मोहक हालचाल तो अधाश्यासारखी टिपत होता.

जेव्हा ते पार्किंग लॉटमधील त्यांच्या गाडीजवळ पोहचले तेव्हा अजित भानावर आला. त्यांची क्वालीस गाडी तेथे पार्क केलेली होती आणि त्यांचा ड्रायव्हर त्यांची वाट बघत थांबला होता. त्याचे वडील सरकारी खात्यात ऑफिसर होते तेव्हा त्यांना गाडी आणि ड्रायव्हर होता. ड्रायव्हर हमालाच्या मदतीने त्याच्या बॅगा क्वालीसमध्ये मागच्या बाजूला ठेवायला लागला.

हमालाचे बॅगा ठेवून झाल्यावर अजितच्या वडीलांनी त्याला त्याची मजुरी दिली आणि तो नमस्कार करून निघून गेला. मग अजितचे वडील त्याला म्हणाले की तू बायकांबरोबर मधल्या सीटवर बस आणि मी पुढे ड्रायव्हरच्या बाजूच्या सीटवर बसतो.

ते ऐकून अजितला मनातल्या मनात आनंद झाला की त्याला आपल्या बहि‍णीच्या जवळ बसायला मिळणार होते. त्याने मधल्या सीटचा दरवाजा उघडला आणि पहिले त्याच्या आईला आत चढवले. मग तिच्या मागे त्याची बहीण काजल आत बसायला लागली आणि तो गुपचूप तिचे निरीक्षण करायला लागला.

पाठमोरी होऊन ती फुटरेस्टवर चढली आणि आत शिरली. ती किंचित वाकल्याने तिचे डेरेदार नितंब त्याला जवळून बघायला मिळाले. तिच्या केसांची जाडजूड वेणी तिच्या नितंबावरून घरंगळत होती. आत शिरून ती सीटवर बसली आणि बसण्यापूर्वी तिने आपली लांबसडक वेणी पुढे घेतली जेणे करून ती नितंबाखाली चिरडली न जावी.

तिच्या मागे अजित आत चढला आणि तिला चिटकून बसत त्याने दरवाजा लावून घेतला. गाडी चालू झाली आणि त्या बरोबर त्याच्या आई वडिलांची बडबड, ते त्याला अनेक गोष्टी सांगत होते आणि तो ‘हां हुं’ करत त्यांना उत्तर देत होता.

मध्ये काजल बसली होती आणि तिच्या डाव्या हाताला आई आणि उजव्या हाताला अजित बसला होता. अजितचे पूर्ण लक्ष त्याला चिटकून बसलेल्या काजलवर होते. तिच्या उजव्या मांडीचा गरम स्पर्श त्याला त्याच्या डाव्या मांडीला जाणवत होता.

त्याच्या हाताच्या दंडावर तिचे दंड गाडी हलल्याने घासले जात होते. त्याला तिच्या दंडाचा मुलायम स्पर्श जाणवत होता आणि तिला त्याच्या दंडाचा कणखर स्पर्श जाणवत होता. अजितप्रमाणे काजललाही आपल्या भावाच्या अंगाचा स्पर्श जाणवत होता आणि एक वेगळेच फिलिंग ती अनुभवत होती.

अजित तिरक्या नजरेने आपल्या बहि‍णीच्या वेणीकडे चोरून बघत होता. तिने आपली जाडजूड वेणी आपल्या छातीच्या दोन्ही उभारांच्या मधून पुढे घेतलेली दिसत होती. वेणीवर लक्ष गेले की त्याच्या आजूबाजूला असलेले तिच्या छातीचे गोल टोकदार गोळे जास्त नजरेत भरत होते.

जरी तिने छातीवर ओढणी घेतली होती तरी त्यावरून तिच्या छातीचा आकार कळत होता. तिच्या मांडीवर तिची वेणी नागमोडी वळणे घेत विसावली होती आणि त्याची लांबी बघून अजितला मजा वाटत होती.

त्याला राहवले नाही आणि त्याने हळूच खाली मांडीवर असलेला डावा हात हलवला आणि काजलच्या मांडीवर असलेला तिच्या वेणीचा शेंडा पकडला. मग तिची वेणी किंचित खेचून त्याने हात आपल्या मांडीवर आणला आणि तो हळुवारपणे तिच्या वेणीच्या शेंड्याची केस कुरवाळू लागला.

अजितच्या ह्या ॲक्शनने काजल अचंबित झाली! तिने पटकन मान किंचित हलवून तिरक्या नजरेने डाव्या बाजूला बसलेल्या आईकडे पाहिले की ती बघत तर नाही आहे ना? पण आई पुढे बाबांकडे बघून बोलण्यात गुंतली होती. तिने मान उजवीकडे हलवून तिरक्या नजरेने अजितकडे पाहिले तर तो सुद्धा तिरक्या नजरेने तिच्याकडे बघत, गालातल्या गालात मिश्किलपणे हसत होता.

काजल शरमेने किंचित कावरी बावरी झाली आणि तिने हात हलवून तिची वेणी ओढून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण अजितला त्याची कल्पना असावी कारण त्याने तिच्या वेणीचा शेंडा घट्ट पकडला होता तेव्हा तिला काही तो काढून घेतला आला नाही.

काजलला अजूनही आश्चर्य वाटत होते की तो तिची वेणी पकडून कुरवाळत होता. पुन्हा त्याच्याकडे तिरक्या नजरेने बघत तिने नजरेनेच त्याला दटावले आणि वेणी ओढायचा प्रयत्न केला पण त्याने काही ती सोडली नाही. शेवटी तिने आपल्या ओढणीचा एक टोक पुढे खेचले आणि ओढणी त्याच्या हातावर टाकली.

आता ओढणीखाली अजितचा हात तिच्या आईला दिसण्याची शक्यता नव्हती. काजलने ओढणी टाकून अजितचा वेणी धरलेला हात झाकून घेतला हे पाहून तो खुश झाला! ह्याचा अर्थ तो तिचे केस कुरवाळत होता, ह्याबद्दल तिची काही हरकत नव्हती, फक्त ते कोणी बघू नये ह्याची ती काळजी घेत होती.

आपली बहीणपण आपल्याला साथ देतेय ह्याची जाणीव अजितचा झाली आणि त्याचा उत्साह वाढला. तिच्या अगदी जवळ बसल्याने तिच्या केसांचा एक वेगळाच सुगंध त्याला जाणवत होता आणि त्या गंधाने त्याची उत्तेजना अजूनच वाढत होती.

त्याचा लंड जीन्समध्ये तसाही कडक झालेला होता आणि आपल्या बहि‍णीला असे चिटकून बसल्याने तो अजूनच जास्त कडक होत होता. अजित काजलकडे चोरून बघत होता आणि तिला आपल्या अंगावर रेंगाळणारी त्याची नजर कळत होती. शेवटी स्त्रियांना पुरूषांची वेगळी नजर पटकन कळते मग भले तो पुरूष तिच्या कितीही जवळचा असला तरी.

आल्यापासून अजित तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघतोय हे काजलच्या लक्षात आले होते. खास करून तो तिच्या केसांकडे निरखून बघतोय, हे तिच्या नजरेतून सुटले नव्हते. तसे तर कधी कधी तो फोनवर तिच्या केसांची स्तुति करायचा आणि त्याची तिला मजा वाटायची पण त्याला खरोखर तिच्या लांब केसांचे इतके आकर्षण वाटतेय हे तिला पहिल्यांदाच दिसत होते.

त्यात आणि आता तो तिच्या वेणीचा शेंडा पकडून कुरवाळत होता. त्याच्या ह्या डेअरींगचे तिला कौतुक वाटत होतेच त्याच बरोबर त्याच्या वेगळ्या नजरेचे नवल वाटत होते. आपल्या भावाच्या वेगळ्या नजरेची काजलला किंचित शरमही वाटत होती पण त्याच बरोबर एक वेगळीच उत्तेजनाही जाणवत होती.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!