तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती!

त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे तिला वाटले. तिने किंचित खाकरून त्याचे लक्ष आपल्या चेहऱ्याकडे वेधून घेतले. तिने चेहऱ्यावरही छान मेकअप केला होता आणि तिचा चेहरा नेहमीपेक्षा खूपच जास्त मोहक वाटत होता!

आता त्याची नजर तिच्या चेहर्‍यावर खिळलेली पाहून तिने लाडात हसत हळूच त्याला विचारले,

“कशी दिसते मी?”

“वाऊ दिदीऽऽऽ आज तू लग्नात सगळ्या मुलांची कत्तल करून टाकणार.” त्यानेही हळूच पण उत्साहाने म्हटले.

“इतर मुलांचे दे सोडून, तुझी काय अवस्था झालीय ते सांग आधी.” तिने चावटपणे हसून विचारले.

“आता काय सांगू तुला? इतकेच सांगतो. बाहेर आई बाबा आहेत म्हणून. नाही तर दाखवले असते तुला माझी काय अवस्था झालीय ती.” तो गुपचूप म्हणाला.

“हुंम्म्मऽऽऽ अरे पण आई बाबा तर बाहेर आहेत. येथे फक्त आपण दोघेच आहोत. मग दाखव ना तुझी काय हालत झाली आहे ती.” तिने पुन्हा चावटपणे हसत त्याला डिवचले.

“मला चॅलेंज देऊ नकोस. नाही तर खरोखर दाखवेन मी.” असे बोलून अजितने आपल्या पॅन्टच्या झिपला हात घातला.

“अरे अरे. थांब! काय करतोस?” काजलने घाबरत त्याला थांबवत म्हटले, “मी मस्करीत म्हणाले. मला चांगली कल्पना आहे तुला काय वाटत असेल ते.”

“नाही दिदी नाही. तुला अजिबात कल्पना नाही. मला आत्ता काय वाटतेय त्याची.” अजित उत्तेजित स्वरात म्हणाला आणि त्याने आपला कडक होत असलेला लंड पॅन्टवरून कुरवाळला.

“हंम्मऽऽऽ मला वाटते आपण आता बाहेर गेलेले बरं. नाही तर तू काही मला सोडणार नाही.”

हसून असे बोलत काजल त्याच्या जवळ आली आणि त्याच्याकडे कानाडोळा करत दरवाज्याकडे निघाली. ती जेव्हा त्याच्या जवळ आली तेव्हा त्याने तिला पकडले आणि आपल्या मिठीत घेतले. तिने लटका विरोध दाखवला पण जास्त प्रतिकार केला नाही.

अजितने तिला गच्च आवळली आणि तिला आपल्या कडक होणाऱ्या लंडावर आवळून धरले आणि तो पुटपुटत म्हणाला,

“ओह दिदी! तू किती सेक्सी दिसतेस! खास करून ही राणी कलरची साडी तुला एकदम उठून दिसतेय. असे वाटतेय इथेच तुला आडवी करावी आणि तुझ्यावर चढावे.”

“मी काय शिडी आहे जे माझ्यावर चढशील.” तिने मस्करीत म्हटले.

“तू काय आहेस हे तुला चांगले माहीत आहे. आणि मी तुझ्यावर कसा चढेल हे पण तुला चांगले माहीत आहे.” अजित उत्तेजितपणे म्हणाला.

“हो हो माहीत आहे. पण आज काही तुला कसलाही चान्स मिळणार नाही. तेव्हा तू संयम बाळगलेलाच बरा.” तिने हसून त्याला चिडवत म्हटले.

“हंम्म्मऽऽऽ बघू बघू चान्स मिळाला नाही तर मी घेणार. पण आज मी तुला सोडणार नाही.” असे बोलून अजित तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागला.

“जास्त फाजीलपणा करू नकोस हं, आई बाबांचे भान ठेव. चल सोड बघू मला.”

तिने त्याला एक चुंबन घेऊन दूर करत म्हटले. अजितने नाईलाजाने काजलला सोडले.

“बरं दिदी. चल लवकर बाहेर. बाबा वैतागलेत वाट बघून.” अजित तिला म्हणाला.

“हो तू चल पुढे. मी येतेच पाच मिनिटात. माझा सगळा मेकअप बिघडवलास तू. आता सगळे नीट करावे लागेल.” लाडिकपणे तक्रार करत काजल त्याला म्हणाली.

अजित हसून तिच्या रूमच्या दरवाज्याजवळ गेला आणि तो दरवाजा उघडणार इतक्यात काजलने त्याला ‘थांब’ म्हटले. तो गोंधळून थांबला तर ती लगबगीने धावत त्याच्या जवळ आली आणि टिश्यु पेपरने त्याचा ओठ पुसत त्याला म्हणाली,

“असा बाहेर गेला असतास तर आई बाबांना उत्तर देता देता तुझी पंचाईत झाली असती. आणि माझी पण.”

त्याच्या ओठाला लागलेली तिची लिपस्टिक तिने पुसली म्हणून त्याने तिचे आभार मानले आणि तो बाहेर निघून आला. त्याची आई पण अजून आलेली नव्हती आणि वडील खरोखर थोडे वैतागले होते.

ते शेवटी त्याच्या आईला बघायला त्यांच्या रूमकडे गेले. मग पाच मिनिटानी ते आईला घेऊन बाहेर आले आणि त्यांनी काजलला जोराने आवाज दिला. मग काजल धावत पळत बाहेर आली. मग बरोबर घ्यायच्या सगळ्या बॅगा घेऊन ते सगळे बाहेर पडले.

ते त्यांच्या गाडीतून लग्नाला चालले होते. नेहमीप्रमाणे त्यांचे वडील पुढे ड्रायव्हरच्या बाजूला बसले होते आणि मधल्या सीटवर एका खिडकीला त्यांची आई मध्ये काजल आणि दुसर्‍या खिडकीला अजित बसला होता.

अजित काजलला चांगला चिकटून बसला होता आणि त्याने तिची पुढे घेतलेली वेणी आपल्या मांडीवर घेतली होती व वेणीचा शेंडा तो नेहमीसारखा कुरवाळत होता.

काजलने आपल्या साडीचा पदर त्यावर टाकला होता तेव्हा बाजूला बसलेल्या त्यांच्या आईला काही ते दिसत नव्हते. मध्ये मध्ये अजित मागे सीटच्या बॅकवर हात न्यायला आणि मागून काजलचे केस कुरवाळायचा. पूर्ण प्रवासभर त्याचे हेच चालले होते.

ते लग्नाच्या ठिकाणी पोहचले आणि सगळे विखुरले गेले. त्यांचे वडील वडिलधाऱ्या पुरूषांच्या ग्रुपमध्ये सामील झाले, आई बायकांच्या घोळक्यात मग्न झाली. काजल तिच्या वयाच्या नातेवाईक मुलींच्या ग्रुपमध्ये सामील होऊन धमाल करू लागली.

अजित बाकी एका बाजूला एकटाच बसला होता. मधून मधून कोणी ना कोणी त्याला भेटत होते आणि तो सगळ्यांशी बोलत होता पण तो कुठल्या ग्रुपमध्ये सामील झाला नाही.

मध्येच त्याची आई किंवा वडील कोणा नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या माणसाला घेऊन यायचे आणि अजितशी त्यांची भेट घडवायचे. मग हाय-हॅल्लो करत तो सगळ्यांशी गोड बोलायचा आणि आपली ख्याली-खुशाली सांगायचा.

पण इतर वेळी अजितचे लक्ष त्याची बहीण काजलवरच होते. शक्यतो तो काजल जेथे असेल तेथे जवळपासच रहायचा जेणे करून तिच्यावर नजर ठेवता येईल. ती कशी कोणाबरोबर बोलत होती, कसे हसत खिदळत होती, कुठे बसत होती, कुठून उठत होती. ह्या सगळ्याचे तो चोरून पण बारकाईने निरीक्षण करत होता.

काहीही करताना तिची ती जाडजूड वेणी कशी हेलकावे खायची आणि नागिणीसारखी सळसळत कशी इकडे तिकडे उडायची ते तो आवडीने बघायचा. राणी कलरच्या त्या शिफॉनच्या साडीतून दिसणार्‍या तिच्या मादक अंगावर त्याची नजर प्रत्येक क्षणी रेंगाळत होती. तिला पाहून तो सतत उत्तेजित राहत होता आणि आज त्याला आपली काम वासना कंट्रोल करणे खूपच जड जात होते.

काजलला त्याच्या नजरेची पुरेपूर कल्पना होती आणि अधून मधून तीपण त्याच्याकडे बघायची. दोघांची नजरा नजर झाली की दोघेही सूचकपणे हसायचे. तो सतत आपल्याकडे बघतोय ह्याची तिला जाणीव होती आणि त्याने ती सुखावत होती. तो आपल्याला पाहून उत्तेजित होत असेल ह्याची तिला जाणीव व्हायची आणि त्याने ती पण उत्तेजित व्हायची.

तिलाही आज त्याच्याबरोबर बरेच काही करावेसे वाटत होते पण लग्नाच्या ह्या गडबडीत त्यांना काही चान्स मिळण्याची शक्यता नव्हती. पण चान्स मिळाला तर सोडायचा नाही आणि आज अजितबरोबर सगळी मजा करायची असा निश्चय तिने मनात केला.

अजितही तोच विचार करत होता की आज कसा काय चान्स घ्यायचा? आज त्याला त्याची बहीण सगळ्यात जास्त सेक्सी वाटत होती, खास करून साडीमध्ये. तेव्हा आज त्याला तिला चांगले चोंबळायचे होते आणि जमलेच तर झवून काढायचे होते. त्याने खूप विचार केल्यानंतर त्याला काहीतरी सुचले!

त्याने काजलला इशारा केला आणि तिला टॉयलेटच्या साईडला गुपचूप बोलावले. काजल तिच्या घोळक्यातून सगळ्यांची नजर चुकवून तिकडे आली. ते दोघे पॅसेजच्या एका कोपर्‍यात एकटे बोलत उभे राहले. येणारे जाणारे लोक बाजूने पास होत होते पण ते हळू आवाजात बोलत होते.

“दिदी आपण एक काम करूया, जेवण झाले की आपण घरी जावूया. तू आईला सांग मी संध्याकाळच्या लग्नाला तयार होण्यासाठी घरी जाते. तसेच तुला हेअर-स्टाईल वगैरे करायला पार्लरमध्ये जावे लागेल. तेव्हा परत यायला २/३ तास जातील. आणि तू मला बरोबर नेतेय तेव्हा तिला काही काळजी करण्याचे कारण नाही.” अजितने काजलला म्हटले.

“अरे पण ती पाठवेल का? आणि बाबांचे काय?” काजलने शंका व्यक्त केली.

“पाठवेल ती. आणि बाबांना मी सांगेल. डोंट वरी! आपण ड्रायव्हरला बरोबर नेवूया. तो आपल्याला सोडेल आणि परत येईल. त्याने त्यांची खात्री होईल की आपण घरी गेलो आहोत.” अजित म्हणाला.

“ते ठीक आहे रे. पण ते स्थळ बघण्याचे काय? कोणी मला बघणार असेल तर आई मला पाठवणार नाही.” काजलने परत शंकेने म्हटले.

“पाठवेल. तिला सांग स्थळवाले कोणी आले तर संध्याकाळी ते बघू. तिला सांग कोणी बघायला येणार असेल तर मला ठीकठाक दिसायला पाहिजे की नाही. तेव्हा मी जाऊन नटून थटून येते असे सांग.” अजितने तिला काय सांगायचे त्याची आयडीया दिली.

मग दोघांनी जसे ठरवले तसे काजलने जाऊन आईला सांगितले आणि तिची परवानगी घेतली. अजितने जाऊन वडिलांना सांगितले आणि त्यांनी अर्थात परमिशन दिली! मग जेवणे झाल्यावर अजित आणि काजल लग्नाच्या हॉलवरून निघाले. त्यांच्या गाडीने त्यांचा ड्रायव्हर त्यांना घरी सोडत होता.

गाडीमध्ये दोघेही मधल्या सीटवर बसले होते आणि जरी शांत बसून होते तरी खाली त्यांचे चाळे चालले होते. अजित तिच्या वेणीचा शेंडा हातात घेऊन कुरवाळत होता तर दुसरा हात तिच्या मांडीवर फिरवत होता. काजलचाही एक हात त्याच्या मांडीवर फिरत होता. अर्थात! ड्रायव्हरला ते काही दिसत नव्हते आणि तो पुढे बघून ड्रायव्हींग करत होता.

ते घरी पोहचले तेव्हा अजितने ड्रायव्हरला परत जायला सांगितले आणि त्याला सांगितले की त्यांचे झाले की ते रिक्षाने लग्नाच्या हॉलवर येतील तेव्हा त्याला परत यायची गरज नाही. ड्रायव्हर ‘ठीक आहे’ म्हणून निघून गेला आणि अजित घरात शिरला.

घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम त्याने दरवाजा लावून लॉक करून घेतला. काजल आधीच आत आली होती आणि थेट तिच्या रूममध्ये गेली होती. अजित लगबगीने तिच्या रूमकडे गेला आणि आत शिरला. काजल ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर लाडात उभी होती आणि स्वत:ला आरशात पाहत होती.

तो चालत तिच्या जवळ गेला आणि तिच्या मागे उभा राहला. क्षणभर उभे राहिल्यावर तो मागून तिला चिकटला आणि त्याने तिला आलिंगन दिले. मागून तिच्या नितंबामध्ये आपला कडक होत असलेला लंड खुपसून त्याने तिला आवळले आणि आपले तोंड तिच्या केसांमध्ये खुपसले.

तिच्या केसांचा वास घेत तो तिच्या नितंबावर हलकेच दाब देऊ लागला. त्याने तिला विळखा घातलेले हात पुढे तिच्या उभारावर ठेवले होते आणि तो हळुवारपणे तिचे ते उभार कुरवाळत होता. तिने आपली वेणी पुढे छातीच्या मध्ये नेली होती तेव्हा तिचे उभार कुरवाळताना तो तिची वेणीही चाचपून पाहत होता.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!