तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले.

तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा तिने आपले अंग फिरवले आणि आता ती त्याच्याकडे तोंड करून उभी राहिली. तिला किंचित सोडून देऊन त्याने तिला वळू दिले आणि मग त्याने परत तिला पुढून आवळले आणि तो उत्कटपणे तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागला. ती वळताना तिने आपली पुढे घेतलेली वेणी मागे पाठीवर सारली होती तेव्हा तिला मिठी मारून तिच्या पाठीवर हात फिरवताना तो तिच्या वेणीशीही खेळत राहिला.

काजलचे हातही अजितच्या पाठीवरून फिरत होते. दोघेही एकदम गरम झालेले होते आणि उत्तेजनेने दोघांचे अंग कंप पावत होते. अजित तिच्या पाठीवरून हात फिरवताना खाली तिच्या नितंबावरही हात नेत होता आणि तिचे नितंब कुस्करत होता.

तिच्या नितंबाच्या फटीवर विसावलेली तिची वेणी कधी कधी तो तिच्या फटीत खुपसायचा तर कधी तिच्या नितंबावर ती घासायचा. तिचा कुठलाही मादक अवयव हाताळताना तो त्यावर तिचे केस किंवा वेणी आवर्जून घासायचा आणि वेगळेच सुख घ्यायचा.

अजितला काजलचे केस मोकळे सोडायचे होते तेव्हा तो हळूच तिच्या तोंडात पुटपुटला,

“दिदी तुझे केस मोकळे कर ना, मला साडीवर तुझे मोकळे केस पहायचेय.”

“ठीक आहे. पण तू असा मा‍झ्या जवळ उभा राहू नकोस. त्या तिकडे बेडवर आरामात बस. म्हणजे तुला नीट बघता येईल.” तिने लाजत म्हटले.

ते ऐकून अजित खुशीत चालत बेडजवळ गेला आणि बेडवर आरामात रेलून बसला.

उत्सुकतेने तो काजलकडे पाहू लागला. त्याच्यापासून काजल साधारण ५/६ फूटावर ड्रेसिंग टेबल जवळ उभी होती. मग काजल हसत हसत वळली आणि ड्रेसिंग टेबलकडे तोंड करून आरशात पाहत तिने आपली वेणी पुढे घेतली.

मग ती वेणीवरील चांदण्या काढायला लागली. वेणीवरच्या सगळ्या चांदण्या काढल्यावर ती डोक्यावरील चांदण्या काढायला लागली. सगळ्या चांदण्या काढून झाल्यावर ती आपली वेणी सोडायला लागली.

आपली सगळी वेणी सोडून काजलने केस मोकळे केले आणि थोडे फुलवले. अजित उत्सुकतेने तिच्या हालचाली बघत होता आणि ती आरशातून मध्ये मध्ये त्याच्याकडे पाहत हसत होती. तिने आपले केस दुभागले आणि अर्धे एका खांद्यावरून तर अर्धे दुसर्‍या खांद्यावरून पुढे नेले.

काळ्या केसांच्या विळख्यात दिसणारा तिचा मोहक चेहरा. राणी कलरच्या त्या साडीत गोरी गोरी काजल आणि दोन्ही खांद्यावरून पुढे आलेले तिचे काळेभोर लांब केस. मागून साडीत दिसणारी तिची वळणदार फिगर आणि खाली दिसणारा तिच्या नितंबाचा गरगरीत आकार. एकदम सेक्सी सेक्सी दिसत होती काजल!

तिला तसे पाहून अजितचा लंड ऑलरेडी कडक झाला होता आणि आपोआप त्याच्या हात आपल्या लंडावर गेला. पॅन्टवरून तो आपला लंड चोळायला लागला. त्याला ते करताना पाहून काजल चावटपणे हसली आणि लाडात आपले डोके इकडे-तिकडे हलवत आपल्या लांब केसांना हेलकावे देऊ लागली.

तिने कानात, गळ्यात घातलेली दागिने गाणे गुणगुणत ती काढायला लागली. काही काढले की ती खाली वाकून ड्रेसिंग टेबलवर ठेवायची आणि ती खाली वाकली की साईडने पदराआडून तिच्या छातीचा गोळा ब्लाऊजमध्ये कसलेला दिसायचा. सगळे दागिने काढून झाल्यावर काजलने वळून अजितकडे प्रश्नार्थक मुद्रेने पाहिले.

अजितने हात पसरून तिला जवळ बोलावले. काजलने चावटपणे हसत नुसतीच मान हलवून त्याला नकार दिला. त्याने दोन तीन वेळा तिला जवळ बोलावले पण ती लाडिकपणे नकार देत राहिली. शेवटी अजित जागेवरून उठला आणि तिच्याकडे जाऊ लागला.

काजलने त्याला जवळ येऊ दिले आणि जेव्हा त्याने तिला कवेत घ्यायचा प्रयत्न केला तेव्हा ती शिताफीने त्याच्या तावडीतून सुटली आणि दरवाज्याकडे पळाली. हसत खिदळत जाऊन ती दरवाज्याला टेकून उभी राहिली आणि त्याच्याकडे पाहू लागली. अजित पण हसत पुन्हा तिला पकडायला दरवाज्याकडे निघाला.

पुन्हा काजलने त्याला जवळ येऊ दिले आणि जेव्हा त्याने तिला मिठीत घ्यायला हात पसरवले तेव्हा ती त्याच्या हाताखालून पळायला लागली. पण आता अजित सावध होता तेव्हा ती त्याच्या हाताखालून पळत होती तर त्याने तिचा पदर पकडला.

पदर हातात आल्यावर त्याने तो खेचून धरला आणि काजल पदर त्याच्या तावडीतून सोडवून घ्यायचा लटका प्रयत्न करत त्याच्यापासून २/३ फूटावर उभी राहिली. तो पदर सोडत नाही आहे हे पाहून तिने पदर सोडून दिला आणि स्वत:भोवती गिरकी मारत ती त्याच्यापासून दूर जाऊ लागली. त्याने तिची साडी सुटत गेली आणि एक प्रकारे तिचे वस्त्रहरण होऊ लागले.

गिरकी मारत मारत नेसलेली साडी सोडत सोडत काजल बेडजवळ पोहचली. तिची पूर्ण साडी सुटली तेव्हा अजितने पकडलेला पदर सोडून दिला आणि तिची साडी खाली पडली. आता काजल फक्त ब्लाऊज आणि परकरावर त्याच्या समोर उभी होती. त्याने तिला तसे बघावे म्हणून ती काही क्षण तशीच स्तब्ध उभी राहिली.

अजितची नजर तिच्या ब्लाऊजमध्ये कसलेल्या उभारावर जात होती तर मध्येच त्या खाली दिसणार्‍या तिच्या सपाट पोटावर आणि खोल नाभीवर जात होती. काही क्षण त्याला पाहू दिल्यावर काजल वळली आणि बेडवर पडली. ती आपल्या पोटावर बेडवर पडली होती आणि अजित तिला पाठमोरी पाहू शकत होता.

हळूहळू चालत अजित तिच्या जवळ जाऊ लागला. तिच्या जवळ जाताना तो आपले कपडे काढायला लागला. भरभर बटणे काढून त्याने शर्ट काढला आणि बेल्ट आणि झिप वगैरे काढून आपली पॅन्ट काढली.

तो बेडजवळ पोहचला तेव्हा त्याच्या अंगावर फक्त अंडरवेअर होती. अंडरवेअरमध्ये त्याचा लंड कडक झाला होता आणि तंबू करून उभा होता. बेडवर पालथी पडलेल्या काजलला तो न्याहाळू लागला.

गोऱ्या गोऱ्या पाठीवर ब्लाऊज आणि आत घातलेली ब्रेसीयर दिसत होती. ब्लाऊज आणि परकराच्या मध्ये तिची गोरी नितळ पाठ दिसत होती. परकरामध्ये लपलेले तिच्या नितंबाचे दोन डोंगर चढाई करायला त्याला प्रवृत्त करत होते. तिचे मोकळे सोडलेले केस एका बाजूला बेडवर पसरले होते.

अजितला राहवले नाही आणि तो तिच्या अंगावर पडला. पाठमोर्‍या काजलच्या अंगावर पडून त्याने आपला कडक लंड तिच्या नितंबामध्ये खुपसला आणि तिच्या डोक्यावरील केसांमध्ये आपले तोंड खुपसले.

तिच्या केसांचा वास घेत घेत तो तिच्या नितंबावर हलकेच धक्के मारायला लागला. तिच्या हातावर आपले हात ठेवून तो तिच्या अंगाची उष्णता उपभोगू लागला. तिच्या मांसल गुबगुबीत अंगावर तसे पडायला त्याला खूप मजा वाटत होती पण जास्त वेळ त्याला तसे तिच्या अंगावर भार टाकून पडता येणार नव्हते.

तेव्हा काही क्षणात तो तिच्या बाजूला पडला आणि त्याने तिला आपल्या अंगावर ओढून घेतले. आता अजित पाठीवर पडला होता आणि काजल त्याच्या अंगावर पाठीवर पडली होती. तिच्या साईडने तिच्या केसांमध्ये तोंड खुपसून त्याने तिला आवळली होती. तिच्या नितंबाच्या फटीत त्याचा कडक लंड विसावला होता.

त्याचे पुढे असलेले हात तिच्या छातीच्या उभारावर रूतले होते. तो हलकेच तिचे उभार दाबत होता तर मध्येच एक हात तिच्या पोटावर नेऊन तिच्या बेंबीत बोट घालत होता. काजल डोळे मिटून घेऊन हुंकारत होती आणि तो जे काही करत होता त्याचा आनंद घेत होती.

थोडा वेळ तिला तसे चोंबाळल्यावर त्याने तिच्या ब्लाऊजचे हूक काढायला सुरुवात केली. एक एक करत त्याने सगळे हूक काढले आणि ब्लाऊज तिच्या दोन्ही उभारावरून बाजूला केला. तिच्या खांद्यावरून तो खाली तिच्या उभाराच्या उंचवट्याकडे बघत होता.

गुलाबी रंगाच्या ब्रेसीयरच्या कपामध्ये तिच्या उभाराचा गोळा मावत नव्हता आणि सगळ्या बाजूने फुलून बाहेर आला होता. त्याने तिला बाजूला ढकलली आणि पुन्हा काजल आपल्या पोटावर पालथी पडली.

अजितने तिच्या हातात राहलेला ब्लाऊज ओढून काढला. पुढे त्याने वेळ वाया न घालवता तिच्या कंबरेवरील परकराच्या नाडीची गाठ ओढली आणि परकर ढिल्ला केला. मग परकर त्याने खाली खाली सरकवत पूर्ण काढून टाकला.

आता काजलच्या अंगावर वर गुलाबी ब्रेसीयर आणि खाली गुलाबी पॅन्टी होती. गोऱ्या गोऱ्या पाठीवर गुलाबी ब्रेसीयरच्या पट्ट्या खुलून दिसत होत्या आणि गरगरीत नितंबावर गुलाबी पॅन्टी लक्ष वेधून घेत होती.

अजित तिच्या बाजूला बसला आणि तिच्या अंगावरून हात फिरवायला लागला. तिच्या अंगावरून हात फिरवता फिरवता तो तिच्या पॅन्टी आणि ब्रेसीयरवर सुद्धा हात फिरवून त्यांचे स्पर्शसुख घेत होता.

नंतर त्याचे हात तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकावर स्थिरावले. त्याने तिच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला आणि ब्रेसीयरच्या पट्ट्या तिच्या पाठीवरून दोन्ही बाजूला तिच्या बगलेत ढकलल्या.

मग त्याने काजलला सरळ करत आपल्या पाठीवर झोपवले. तिच्या छातीवरील ब्रेसीयर त्याने ओरबाडून काढली. तिच्या छातीचे नग्न उभार पाहून तो चेकाळला आणि त्यावर तुटून पडला! तो तिच्या उभारावर तोंड ठेवून ते चोखायला लागला आणि चाटायला लागला.

तिचे मोठे मोठे, गुबगुबीत छातीचे उभार तो चोखत होता हाताने कुस्करत होता. त्यावर असलेला ताठर निप्पल तो तोंडात घेऊन चोखत होता, जि‍भेने त्याला छेडत होता. मन लावून तो आपल्या बहि‍णीच्या छातीशी खेळत होता. काजलची उत्तेजना त्याच्या ह्या खेळाने भडकत होती. सुखाने ती चित्कारत होती, हुंकारत होती.

तिला राहवत नव्हते तेव्हा तिने आपला खाली असलेला हात नेऊन अजितच्या अंडरवेअरमधील कडक लंडावर ठेवला आणि ती वरूनच त्याचा लंड कुरवाळायला लागली. त्याने पण तिचे समाधान होत नव्हते म्हणून तिने त्याच्या अंडरवेअरमध्ये हात घातला आणि त्याचा कडक लंड बाहेर काढला.

मग त्याचा बाहेर काढलेला लंड ती हातात घेऊन हलवायाला लागली. मनातून तिला थोडी भीती वाटत होती की ‘कसे काय हा लांब आणि जाडजूड लंड आपण आपल्या योनित घालून घेणार?’ पण तिला खात्री होती की तो लंड तिच्या योनित सहज जाणार होता आणि अजित तो घालण्यात पूर्ण यशस्वी होणार होता.

अजित तिच्या बाजूला गुडघ्यावर बसून तिची छाती चोखत होता आणि ती पडल्या पडल्या त्याचा लंड हलवत होती. तो अजून जास्त चेकळावा म्हणून तिने आपल्या केसांची एक जुडी घेतली आणि त्याच्या लंडाभोवती गुंडाळून त्याचा लंड हलवायाला लागली. खरोखर त्याने अजित अजून जास्त चेकळला!

तिच्या मुलायम केसांचा आपल्या लंडाभोवतालचा वेढा त्याला अजून जास्त सुखावत होता. तो आपली कंबर हलवत तिला साथ देत होता. पण आता बाकी त्याला जास्त धीर धरवत नव्हता. आपला हा लंड आपल्या बहि‍णीच्या योनित कधी घालेन असे त्याला झाले होते. तेव्हा आता जास्त वेळ वाया घालवण्यात काही पॉइंट नव्हता असे त्याला वाटले.

तेव्हा अजित वर झाला आणि खाली सरकत त्याने काजलच्या कंबरेवर हात ठेवले. मग तिच्या पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसून त्याने तिची पॅन्टी खाली खेचली. एका झटक्यात त्याने तिची पॅन्टी काढली आणि तिला पूर्ण नागडी केली.

नागडी झाल्यावर काजल लटकेपणे आपले पाय एकमेकांजवळ दाबून धरू लागली आणि अजित ते फाकवायला बघत होता तर त्याला ते करू देत नव्हती. शेवटी त्याने जोर लावला आणि जबरदस्ती तिचे पाय फाकवले.

पुन्हा एकदा काजलची केसाळ पुच्ची त्याच्यासमोर उघडी झाली! तिचे पाय फाकवून तो तिच्या पायात आला आणि तिच्या योनिवर त्याने डायरेक्ट आपले तोंड ठेवले.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!