तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे सोडत अस्वस्थ हालचाल करायला लागली.

अजित अजून थोडा वर झाला आणि तिच्या मांड्यां खालून हात घालून त्याने ते मांडीच्या वरच्या भागावर आणले. आणि मग तो तिच्या मांड्यांवरील डोक्यांचे केस कुरवाळू लागला. आता तो तिच्या डोक्याच्या केसांचे सुख घेत होता आणि खाली योनिच्या केसांच्या जंगलात तोंड खुपसून तिची योनी चोखत होता.

हळूहळू काजलचा स्वत:वरील ताबा सुटत गेला. आपल्या योनित प्रचंड तप्त असा लाव्हा उकळत आहे असे तिला वाटायला लागले. तिची कंबर हलवण्याची गती वाढत गेली. जरी तो उत्कटपणे तिची योनी चोखत होता तरी ते काजलला कमी वाटत होते तेव्हा तिने आपले हात त्याच्या डोक्यावर ठेवून त्याचे तोंड ती अजूनच आपल्या योनिवर दाबायला लागली.

आता तिची सगळी लाज लज्जा शरम गायब झाली होती आणि निर्लज्जपणे ती आपल्या भावाचे तोंड आपल्या योनिवर दाबून घेत होती. अजितच्या लक्षात आले की तिची कामोत्तेजना आता शिखरावर पोहचत आहे तेव्हा त्याने चोखण्याची तीव्रता अजून वाढवली.

त्याला तिला आपल्या तोंडाने झडवून तृप्त करायचे होते. मघाशी तिने आपल्या केसांनी त्याला झडवले होते तेव्हा त्याची परतफेड त्याला तिला झडवून करायची होती. म्हणून तो आपले सगळे कौशल्य पणाला लावून तिची योनी चोखत होता.

जेव्हा काजलला असह्य झाले तेव्हा ती मोठ्याने अजितचे नाव घेऊन तळमळू लागली आणि त्वेषाने आपली कंबर हलवत त्याच्या तोंडावर घासू लागली. त्याच्या डोक्याचे केस गच्च धरत तिने एक आर्त किंचाळी मारली आणि ती तीव्रपण झडायला लागली.

तिची गरम योनी योनिरसाने पाझरायला लागली आणि ती आपल्या योनितील सगळी काम वासना त्या रसाच्या रूपाने बाहेर सोडायला लागली.

‘आहहहऽऽऽ ओहहहऽऽऽ’ करत करत काजल कण्हत होती आणि झडत होती. इतकी तीव्रता तिने कधीही अनुभवली नव्हती. नॉर्मली ती एखाद्या मिनिटात झडून शांत होत असे पण आज जवळ जवळ तीन मिनिटे झाली होती तरी ती झडत होती.

आपला दाणा किती आणि कसा त्याच्या तोंडावर घासू असे तिला झाले होते. कंबर हलवून, दाणा घासून तिला थकवा जाणवायला लागला. झडून तिची उत्तेजना कमी कमी होत गेली तेव्हा तिला रिलॅक्स वाटायला लागले.

शेवटी एकदाची बेडवर पडून ती शांत झाली आणि निपचित पडून राहिली. अजित अजूनही तिची योनी चोखत होता. त्याचे तोंड तिच्या योनिरसाने बरबटले होते, तिच्या योनिरसाच्या वासाने त्याला एक वेगळीच धुंदी जाणवत होती. म्हणून ती झडल्यानंतरही दोन मिनिटे तो तिच्या योनित तोंड खुपसून पडला होता.

शेवटी काजलला असह्य झाले आणि तिने अजितचे तोंड आपल्या योनिवरून उचलले. अजित जागेवरून उठला आणि वर तिच्या बाजूला जाऊन पडला. तिच्या योनिरसाने बरबटलेले तोंड त्याने हाताने पुसून काढले.

काजल आपले डोळे मिटून पडली होती आणि जेव्हा तिला जाणवले की अजित तिच्या बाजूला येऊन पडला आहे तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. अजित तिच्याकडे पाहून हसला आणि तिने लाजून स्मित हास्य करत नजर खाली झुकवली. शरमत खाली बघत ती हळूच म्हणाली,

“थँक्स, अजित! मला आवडले जे तू केलेस ते!”

“यु आर वेलकम, दिदी. ऑलवेज.” चावटपणे हसत अजित तिला म्हणाला.

मग अजितने तिच्या मानेखाली हात टाकून तिला आपल्या जवळ ओढले. काजल आपल्या कुशीवर वळली आणि त्याला बिलगली! अजितने मान तिरकी करत काजलच्या नजरेस नजर मिळवली. तिनेही त्याच्या डोळ्यात खोलवर पाहिले आणि अजितने हळूच आपले ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले.

आपोआप काजलचे डोळे मिटले आणि तिनेही त्याच्या ओठांवर आपले ओठ दाबले! हे त्या दोघांचे पहिलेच चुंबन होते आणि त्यात वेगळीच उत्तेजना दोघांना जाणवत होती.

हळूहळू अजित आपल्या बहि‍णीचे उत्कटपणे चुंबन घ्यायला लागला आणि ती तेवढ्याच तीव्रपण त्याला साथ द्यायला लागली. तिच्या माने मागे टाकलेल्या हाताने तो तिच्या त्या खांद्यावर विसावलेले केस तसेच हातावर पसरलेले केस कुरवाळत होता.

काजलचा हातही अजितच्या पोटावरून वर-खाली फिरत होता. अजित चांगलाच उत्तेजित होता तेव्हा त्याच्या बर्मुड्यात त्याचा लंड तंबू करून उभा होता. काजलचा त्याच्या पोटावरील हात लंडाच्या त्या तंबूपर्यंत जाऊन परत वर येत होता.

अजितला ते जाणवत होते आणि ती मुद्दाम बर्म्युड्यापर्यंत जाऊन थांबत होती का काय हे त्याला कळत नव्हते. तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता शेवटी त्याला राहवले नाही आणि जेव्हा तिचा हात खाली जात त्याच्या बर्म्युड्या पर्यंत पोहचला तेव्हा त्याने तो पकडून अजून खाली नेला आणि त्याच्या लंडावर ठेवला.

काजलने अजितचा लंड किंचित चाचपून पाहिला. तिला त्याच्या लंडाचा अंदाज घेताना पाहून अजितने आपला हात काढून घेतला. आणि मग काजल त्याचा लंड बर्म्युड्यावरून चाचपून पहायला लागली. त्याने तिचे चुंबन घेणे चालू ठेवले.

तिच्या खांद्यावरील केसांवरून हात फिरवत तो तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होता. त्याचा दुसरा हात पुढे तिच्या छातीच्या उभारांना कुरवाळत होता. आणि ती प्रेमाने त्याचा लंड कुरवाळत होती. अजितला राहवले नाही आणि त्याने हात खाली नेत आपला बर्म्युडा खाली करून आपला लंड बाहेर काढला. मग परत त्याने आपला लंड काजलच्या हातात दिला.

आता काजल त्याचा उघडा लंड हलवायाला लागली. जसा त्याच्या लंड खराखुरा तिच्या हातात आला तशी त्यांच्या चुंबनाची तीव्रता वाढत गेली. अजितला काय करू आणि काय नको असे वाटायला लागले.

वर तिचे उत्कटपणे चुंबन घेऊ की तिच्या खांद्यावरील केस कुरवाळत राहू? पुढून तिचा उभार दाबत राहू की कंबर हलवून तिच्या हातात लंड हलवू? एकाच वेळी ही सगळी कामे तो करू लागला आणि एका वेगळ्याच कामसुखाचा अनुभव घेऊ लागला.

आपल्या बहि‍णीची केसाळ योनी चोखून तो ऑलरेडी उत्तेजित होताच आणि त्यात आता तिच्या हातात लंड देऊन तिला हलवायाला सांगून त्याची उत्तेजना अजूनच भडकत होती.

खरे तर आता त्याला तिच्या त्या केसाळ योनित आपला हा कडक लंड घालायची तीव्र इच्छा होती. पण त्यांच्याकडे जास्त वेळ नसल्याने त्याला तो विचार सोडून द्यावा लागत होता आणि फक्त लंड हलवण्यावर समाधान मानावे लागत होते.

सुखाची बाब म्हणजे त्याची बहीण त्याचा लंड हलवत होती आणि ते सुखही काही थोडे थोडके नव्हते. त्या सुखात अजून मजा आणायला त्याने त्या दोघांच्या मध्ये दबलेल्या तिच्या केसांची जुडी ओढून बाहेर काढली आणि स्वत:च्या लंडाभोवती गुंडाळली आणि मग काजल स्वत:च्या केसात गुंडाळलेला भावाचा कडक लंड हलवायाला लागली.

आता तिच्या मुलायम केसांच्या अनोख्या स्पर्शाने त्याचा लंड कमालीचा कडक झाला. त्याची काम वासना इतकी शिगेला पोहचली की त्याने आपल्या बहि‍णीच्या तोंडात जीभ सारली आणि तो तिची जीभ चोखत कंबर हलवायाला लागला. तिची मूठ म्हणजे तिची योनी आहे अशी कल्पना करत तो जोराने धक्के द्यायला लागला.

ती त्याचा लंड हलवत होती आणि त्याच्या अंगाला बिलगून त्याच्या अंगावर आपल्या छातीचे उभार घासत होती. झालेच तर त्याच्या एका पायावर आपला पाय टाकून त्याच्या मांडीवर आपली योनी घासत होती. तिच्या योनिवरील दाट केसांचा अनोखा स्पर्श त्याच्या उत्तेजनेत भर टाकत होता.

जेव्हा अजितला असह्य झाले तेव्हा त्याचा संयम सुटला आणि त्याच्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडायला लागल्या. पहिल्या २/३ पॉवरफूल पिचकाऱ्या हवेत उडाल्या आणि त्याचे वीर्य तिच्या मांडीवर, त्याच्या मांडीवर पडले. मग नंतर नुसताच त्याचा लंड गळायला लागला आणि वीर्य लंडावरून खाली तिच्या हातावर ओघळायला लागले.

तो कंबर हलवत राहला आणि ती लंड हलवत राहिली. पुन्हा एका पॉवरफूल स्खलनाचा त्याने आनंद घेतला! त्याची उत्तेजना कमी कमी होत गेली तसा त्याचा लंड मलूल पडत गेला. तरीही काजल त्याचा लंड हलवत राहिली. शेवटी तो मलूल लंड बारीक झाला आणि पूर्ण नरम पडला तेव्हाच तिने तो सोडून दिला.

काजलचा हात अजितच्या वीर्याने बरबटला होता जो तिने आपल्या स्कर्टला पुसला. तिच्या मांडीवर, त्याच्या मांडीवर जे वीर्य गळले होते ते पण तिने आपल्या स्कर्टच्या टोकाने पुसून घेतले.

नंतर काही क्षण ते दोघे तसेच एकमेकांच्या मिठीत पडून राहले. अजितला तिला सोडावेसे वाटत नव्हते तेव्हा तो तिला घट्ट पकडून राहला होता. पण काजलला काळाचे भान होते तेव्हा तिने त्याच्या मिठीतून स्वत:ची सुटका करून घेतली आणि ती बेडवरून खाली उतरली.

अजित पण नाईलाजाने बेडवरून उठला. काजलने त्याला त्याच्या रूममध्ये जाऊन पुन्हा फ्रेश वगैरे व्हायला सांगितले. आणि तिला पण आई बाबा यायच्या आधी फ्रेश व्हायची गरज होती. आपला खाली पडलेला बर्म्युडा घेऊन अजित काजलच्या रूममधून जायला निघाला.

तिला मनातून वाटत होते की जाण्याआधी त्याने तिला मिठीत घ्यावे आणि तिचे एक चुंबन घ्यावे. जणू काही तिच्या मनातील विचार वाचल्यासारखे त्याने आपल्या बहि‍णीला मिठीत घेतले आणि करकचून आवळत तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले. तिने मनापासून त्याला प्रतिसाद दिला आणि तितक्यात उत्कटतेने त्याला चुंबनात साथ दिली.

मग तिच्या ओठांवरून ओठ उचलत तिच्या डोळ्यात खोलवर पाहत तो तिला म्हणाला,

“दिदी मला तुला पूर्ण नग्न बघायचेय, खास करून तुझे हे लांब केस, तुझ्या नग्न अंगावर पसरलेले मला पाहायचेय. दाखवशील ना मला?”

“हो! दाखवेन! पण मग तू सुद्धा पूर्ण नग्न व्हायला पाहिजे, मलापण तुला पूर्ण नग्न बघायचे आहे.” तिने लाजत म्हटले.

“हो नक्की! मी तर आत्ता पण पूर्ण नग्न व्हायला तयार आहे.”

हसून असे बोलत अजित पुन्हा बर्म्युडा काढण्याची ॲक्शन करू लागला. त्याला थांबवत आणि तिच्या रूमच्या बाहेर ढकलत काजल त्याला म्हणाली,

“आत्ता नको, आत्ता नको. नंतर फुरसत मिळेल तेव्हा. आता जा बघू तू बाहेर. आई येईलच इतक्यात.”

त्यावर अजित चावटपणे हसला आणि बाहेर पडला. तो जेमतेम त्याच्या रूमच्या दरवाज्यात पोहचला तेव्हा घराची बेल वाजली. अपेक्षेप्रमाणे त्यांची आई आली होती आणि तो अगदी वेळेवर आपल्या बहि‍णीच्या रूममधून बाहेर पडला होता.

तो पळत आपल्या रूममध्ये गेला आणि त्याने दरवाजा लावून घेतला. काजल जाऊन दरवाजा उघडेल हे त्याला माहीत होते. टॉयलेटमध्ये जाऊन तो लघवी वगैरे करून फ्रेश झाला. साधारण अर्ध्या तासानंतर तो साळसुदासारखा बाहेर पडला जणू नुकताच झोपेतून उठला आहे.

नंतरची संध्याकाळ आणि रात्र अशीच गेली. आई वडील घरात असल्याने अजित आणि काजलला काही करायला मिळाले नाही पण ते एकमेकांकडे पाहून सूचक कटाक्ष टाकत होते, नजरेनेच एकमेकांना खाणाखुणा करून आपापली उत्तेजना दुसऱ्याला दाखवून देत होते.

क्वचित प्रसंगी एकटे असले की एकमेकांच्या नाजूक अवयवांना हात लावून चोरटे स्पर्शसुख घेत होते. रात्री सगळे आवरून आपल्या रूममध्ये बेडवर झोपल्यावर काजलला अजितच्या लंडाची आठवण झाली आणि ती आपल्या योनित बोटे घालून वर आपला दाणा घासायला लागली.

लवकरच त्याचा तो लंड आपल्या योनित घालून घ्यायचा असे तिने मनाशी ठरवले आणि उत्कटपणे योनी चोळून स्वत:ची कामतृप्ती करून घेतली. नंतर तिला झोप लागताना तिने मनात निश्चय केला की उद्या अजितला चांगलेच सरप्राईज देऊन त्याला खुश करून टाकायचे.

रात्री आपल्या रूममध्ये अजित एकटा होता आणि बऱ्याच दिवसांनी नेट सर्फींग करायला बसला होता. नेटवरील त्याच्या काही चाट फ्रेन्डना त्याने आपल्या बहिणीबरोबरील वाढत्या लैंगिक संबंधाबद्दल रसरशीत माहिती सांगून चांगलेच उत्तेजित केले.

काही काही फिमेल आयडी, ज्या त्याच्या चाटींग सिस्टर होत्या त्यांच्याशी चाट सेक्स करून आपल्या बहिणीबरोबरील संबंध कुठल्या थराला आहे आहेत, ते सांगून त्यांनाही उत्तेजित केले.

नंतर मग लांब केसांच्या अनेक नवीन मुलींचे फोटो त्याने डाऊनलोड केले आणि लंड हलवत हलवत ते आवडीने पाहिले. प्रत्येक फोटोमध्ये त्याला आपली बहीण काजलच दिसत होती.

आपल्या बहि‍णीला अशी पूर्ण नागडी बघण्याचा दिवस आता जास्त दूर नाही ह्या विचाराने त्याची उत्तेजना जास्तच चेकाळत होती. तो इतका उत्तेजित झाला की काजलचे फोटो ओपन करून बघायला लागला.

नंतर मग अजितने आपल्या बहि‍णीच्या मादक अंगाची, लांबसडक केसांची आणि केसाळ योनिची आठवण काढून गचागच हस्तमैथुन करून आपला लंड गाळला. त्या रात्री त्याला झोपायला जास्तच उशीर झाला होता.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली. ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!