तिची वेणी भाग : ११

तो गेल्यावर दहा मिनिटांनी काजल उठली आणि बाहेर जाऊन तिने मेन दरवाजा लॉक केला. मग ती अजितच्या रूममध्ये आली. त्याच्या बेड जवळ जाऊन ती त्याची बेडशीट चेक करू लागली.

ज्या जागी त्याचे वीर्य गाळले होते ती जागा ओली दिसत होती. तिने ती बेडशीट ओढून काढली आणि त्याच्या बेडवर बसून बेडशीटवरील ओले स्पॉट निरखून पाहू लागली.

तो स्पॉट अजूनही ओला चिकट लागत होता. तिने बोटाने त्याचा चिकटपणा चेक केला. तो भाग नाकाजवळ नेऊन त्याचा वास घेतला. एक वेगळाच वास तिला जाणवला आणि तिच्या लक्षात आले की तिच्या योनिरसासारखाच तो वास होता.

तिने मैत्रिणीकडे पाहलेल्या ब्लू फिल्ममध्ये पाहिले होते की स्त्रिया पुरूषाच्या लंडातून बाहेर पडणारे वीर्य कसे चाटतात ते. तिला ते आठवले आणि तिच्या मनात आपल्या भावाच्या त्या वीर्याच्या डागाची चव घेण्याची इच्छा जागी झाली! तिने हळूच जीभ बाहेर काढून बेडशीटवरील तो ओला चिकट डाग चाटला. किंचित खारट तुरट अशी ती चव तिला वेगळीच भासली!

काजल बेडशीटवरचा तो वीर्याचा ओला भाग तोंडात टाकून चोखायला लागली. ती असे का करतेय ते तिलाच कळत नव्हते. पण जे करतेय ते तिला आवडत होते आणि तिची काम वासना त्याने जागृत व्हायला लागली.

अजितच्या बेडवर पडून तिने आपले पाय फाकवले आणि आपली पॅन्टी योनिवरून बाजूला करत त्यात दोन बोटे घातली. मग आपल्या योनित बोटे आतबाहेर करत ती बेडशीट चोखत कल्पना करू लागली की ती अजितचा लंड चोखत आहे.

जरी तिने अजून पर्यंत कोणाचा लंड चोखला नव्हता तरी तिने ब्लू-फिल्ममध्ये ते पाहिले होते. तेव्हा अजितचा लांब कडक लंड आठवून तो चोखायची तीव्र इच्छा तिच्या मनात घर करू लागली. त्याची कल्पना करत ती आपल्या योनित बोटे घालून घेऊ लागली आणि आपला दाणा चोळत आपली काम वासना भडकवू लागली. नकळत ती अजितचे नाव घेऊन बरळायला लागली.

अजितला आपले लांब केस फार आवडतात हे आठवून काजलने दुसर्‍या हाताने आपले केस पुढे घेतले आणि ती त्याची जुडी आपल्या छातीच्या उभारावर फिरवू लागली. मग केसांचा खालचा शेंडा पकडून ती आपल्या अंगावर फिरवायला लागली आणि तसेच फिरवत फिरवत आपल्या योनिवर आली.

मग आपल्या केसांची जाडजूड जुडी तिने आपल्या योनिवर दाबली आणि ते रेशमासारखे केस आपल्या योनिवर घासू लागली. तिची योनी आधीच पाझरत होती आणि त्यात बारीक केसांनी तिला वेगळीच संवेदना आपल्या दाण्यावर आणि योनिच्या पाकळ्यांवर जाणवत होती.

डोळे मिटून घेऊन ती उत्कटपणे आपल्या योनिवर केस घासत होती. हळूहळू तिची कामोत्तेजना उग्र रूप धारण करू लागली. मनातल्या मनात ती बरळू लागली,

“अजितला मा‍झ्या ह्या मुलायम केसांवर लंड फिरवायला किती मजा वाटेल! त्याच्या लंडाभोवती मी माझे हे रेशमासारखे केस गुंफून घेईल. त्याच्या लांब लंडावर मी मा‍झ्या केसांची गाठ मारेल.

“मा‍झ्या केसांच्या आंबाड्यात मी त्याला त्याचा लंड घालायला देईल. त्याच्या लंडाने त्याला मा‍झ्या केसांशी जसे खेळावेसे वाटेल तसे खेळू देईल. मग त्याचे मा‍झ्या केसांशी खेळून झाले की मी त्याचा लंड मा‍झ्या योनित घालून घेईल.”

शेवटच्या त्या विचाराने तिला कामतृप्तीच्या टोकावर नेले. आपली तीन बोटे तिने आपल्या योनित खोलवर खुपसली होती आणि तिच्या योनित जणू स्फोट झाला! एक दीर्घ उसासा टाकत ती झडायला लागली.

वेड्यासारखे तळमळत ती आपली योनी दाबत तीव्रपण झडत गेली. झडून जेव्हा तिची शांती झाली तेव्हाच ती रिलॅक्स झाली. सकाळपासून दुसर्‍यांदा ती कामतृप्त होऊन झडली होती. ग्लानिने ती तेथेच पडून राहिली आणि तिला किंचित झोपही लागली.

नंतर मग दिवसभर काजलच्या मनात अजितच्या लंडाचाच विचार होता. दिवसभर तिला त्याचा कडक लंड दिसत होता आणि तो लंड आपल्या योनित घालून घ्यावा अशी कामुक इच्छा तिला सतावत होती.

त्या इच्छेने ती तापली की टॉयलेटमध्ये जायची आणि आपल्या योनित बोटे घालून आपली कामतृप्ती करून घ्यायची. दिवसभरात किती वेळा तिने बोटे घालून घेतली आणि झडली ह्याची काही गिणतीच नव्हती.

संध्याकाळी अजित थोडा लवकरच घरी आला. त्यांच्या आई वडीलांना यायला अजून दोन अडीच तास अवकाश होता. अजितने बेल मारली आणि काजलने जाऊन दरवाजा उघडला. त्याला पाहून तिला शरमल्यासारखे झाले आणि कसेनुसे हसत लाजत तिने त्याला घरात घेतले.

बाहेरून येऊन अजित थोडा दमला होता तेव्हा ‘हाश्श हुश्श’ करत तो हॉलमध्ये सोफ्यावर बसला. काजलने त्याला छानपैकी थंड सरबत बनवून आणून दिला. तिला ‘थँक्स’ बोलून तो आवडीने सरबत पिऊ लागला. काजल इकडे तिकडे फिरत होती आणि तो सरबत पित पित तिच्याकडे बघत होता.

काजलने नेहमीसारखा पंजाबी ड्रेस न घातला खाली स्कर्ट आणि वर शर्टासारखा टॉप घातलेला होता. गुलाबी रंगाचा तो स्कर्ट थोडा पारदर्शक होता आणि थोडा जुना असल्याने किंचित विरलेला होता. त्यामुळे त्या स्कर्टमधून तिने आत घातलेल्या काळ्या पॅन्टीचा आकार दिसत होता.

शर्टासारखा वरचा टॉपही जुना असल्याने तिला टाईट होत होता आणि तो सुद्धा पारदर्शक असल्याने आतील काळी ब्रेसीयर दिसत होती. तिच्या भरीव छातीचे गोळे ठासून भरल्यासारखे दिसत होते आणि त्या टॉपच्या बटणामधील गॅप आतली काळी ब्रेसीयर बऱ्यापैकी दाखवत होता.

काजलला कल्पना होती की अजितची कामुक नजर तिच्या मादक अंगाचा वेध घेत होती आणि मनातून तिला त्याची मजा वाटत होती. तिच्या मादक अंगाकडे पाहून पाहून अजितची काम वासना जागृत होत होती. सकाळचे त्यांचे बोलणे त्याच्या लक्षात होते आणि आता त्याला आपल्या बहि‍णीला काहीतरी करायला मिळेल ह्याची आशा होती.

नंतर काजलने टीव्ही लावला आणि ती अजितच्या बाजूच्या सोफ्यावर बसली. तो काही ठिकाणी जॉबसाठी गेला होता तेव्हा काजलने त्याबद्दल त्याच्याकडे जुजबी चौकशी करायला सुरुवात केली. त्याने तिला तो कुठे कुठे गेला होता ते सांगितले आणि त्याला मनासारखा जॉब मिळाला नाही हे पण सांगितले.

तो बाहेरून दमून आला होता आणि त्यांचे अंग घामाने चिकटही झाले होते तेव्हा काजल त्याला म्हणाली की ‘जा जाऊन अंघोळ वगैरे करून फ्रेश होऊन ये!’ त्याला ते पटले आणि तो उत्साहाने उठला.

ती आपल्याला फ्रेश होऊन ये असे का म्हणाली आणि तिच्या बोलण्यात काही गर्भित अर्थ होता का? ह्याचा विचार तो आपल्या रूममध्ये जाता जाता करायला लागला.

त्याच्या मनात गोड विचार आला की जर त्याला आपल्या बहिणीबरोबर काही करायला मिळाले आणि तिच्या जवळ जायला मिळाले तर त्यांचे अंग फ्रेश आणि प्रसन्न असावे म्हणून बहुतेक काजलदिदीने त्याला अंघोळ करून यायला सांगितले असावे.

त्या विचाराने तो खूपच उत्साहीत झाला आणि भराभरा आपल्या रूममधील बाथरूममध्ये शिरला. पटापट अंघोळ वगैरे करून तो एकदम फ्रेश झाला आणि बाथरूममधून बाहेर आला. त्याने वर एक टी-शर्ट घातला आणि खाली बर्म्युडा घातला.

बर्म्युड्याच्या आत त्याने अंडरवेअर घातलीच नाही. अंडरवेअर नसल्याने थोडा मोकळेपणा वाटतो आणि काही करायचे झाले तर लंड पटकन बाहेर काढता येतो म्हणून त्याने अंडरवेअर घातली नाही. अंगावर बॉडी-स्प्रे वगैरे मारून तो प्रसन्न झाला आणि लगबगीने बाहेर हॉलमध्ये आला.

काजल हॉलमध्ये नव्हती तर आपल्या रूममध्ये होती. तिने आपल्या रूमचा दरवाजा सताड उघडा ठेवला होता आणि ती ड्रेसिंग टेबल जवळ आरशासमोर उभी होती. ती पण बहुतेक तोंड वगैरे धुवून फ्रेश झाली होती आणि आता आरशासमोर उभी राहून आपले केस विंचरत होती.

तो सोफ्यावर बसला आणि टीव्ही चालू करून पाहू लागला. हॉलमध्ये अजित जेथे बसला होता तेथून त्याला तिच्या रूमचा दरवाजा आणि आत ती केस विंचरत असलेली व्यवस्थित दिसत होती. टीव्ही बघता बघता मध्ये मध्ये तो काजलच्या रूमकडे पाहत तिला बघत होता.

काजल पण केस विंचरता विंचरता त्याच्याकडे तिरक्या नजरेने बघत होती. तिचे लांब केस ती विंचरत होती आणि अजित कुतुहलाने बाहेरून तिला बघत होता. आता त्याने टीव्ही पहाणे सोडून दिले आणि तो टक लावून तिच्याकडे पाहत होता. ती सफाईदारपणे आपल्या लांब केसात फणी फिरवत होती आणि मध्येच केसांचा खालचा शेंडा विंचरत होती.

एकतर तिचे लांब केस पाहून अजित उत्तेजित होत होता त्यात तिच्या हालचालीने तिच्या मादक अंगाची जी मोहक हालचाल होत होती त्याने त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. बघता बघता त्याच्या लंडाचा तंबू बर्मुड्यात उभा राहला पण तो बसलेला असल्याने काजलला लांबून तो दिसत नव्हता.

काजल आपले हात मागे घेऊन जेव्हा मागे केस विंचरू लागली तेव्हा तिची भरीव छाती पुढच्या बाजूला अभिमानाने ताठ उभी रहायला लागली. आणि तिचा तो साईडने आकार बघून त्याला राहवले नाही. त्याने सरळ बर्मुड्यात हात घातला आणि आपला लंड बाहेर काढला. मग आपला लंड तो सरळ सरळ हलवत तिच्याकडे बघायला लागला.

त्याने काय केले ते तिच्या लक्षात आले आणि तिने लांबूनच आपली नजर त्याच्या खालच्या भागावर टाकली. पण तो सोफ्यावर बसलेला असल्याने आणि सोफ्याच्या साईड आर्मरेस्टने तिला त्याचा लंड दिसत नव्हता. पण त्याने आपला लंड बाहेर काढला आणि तो तिला बघून तो हलवतोय हे त्याच्या ॲक्शनवरून तिला कळत होते.

अजितला आपण चांगलेच चाळवले आहे ह्याची काजलला मजा वाटायला लागली आणि आता त्यांच्यात काहीतरी घडणार ह्याची तिला कल्पना आली व ती उत्तेजित झाली! तिची योनी सुद्धा पाणी सोडायला लागली होती. केस विंचरता विंचरता ती जरा जास्तच त्याच्या खालच्या भागाकडे बघायला लागली तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की ती त्याचा लंड बघायला उत्सुक होती.

तो पटकन त्या सोफ्यावरून उठला आणि बाजूच्या दुसर्‍या सोफ्यावर बसला. हा सोफा काजलच्या रूमच्या दिशेने फेस केलेला होता तेव्हा त्यावर बसलेल्या अजितचा खालचा भाग तिला स्पष्टपणे दिसायला लागला. सोफ्यावर बसून अजितने आपल्या लंडावरील बर्म्युडा खाली केला आणि आपला कडक लंड तो मूठ मारत हलवायाला लागला.

आता जेव्हा अजितचा लंड स्पष्टपणे काजलला दिसायला लागला तेव्हा तिची कामोत्तेजना तिच्या योनितून जास्तच पाझरायला लागली. ती पण आपले विंचरलेले केस दोन्ही बाजूने पुढे घेऊन पुढच्या बाजूला आपल्या छातीच्या उभारावर पसरवू लागली.

ते करताना ती टक लावून अजितकडे बघत होती. तिच्या चेहर्‍यावर सिरीअस भाव होते आणि तिच्या डोळ्यात कामासक्ती दिसत होती! अजित पण टक लावून तिच्याकडे कामातुर होऊन बघत होता. आता काजलला इतक्या लांबून त्याला पाहत राहणे त्रासदायक वाटले.

तिने आपल्या पापण्यांची किंचित हालचाल करून त्याला एक प्रकारे जवळ येण्याचा इशारा केला. अजित तिच्या नजरेला नजर देतच बसला होता तेव्हा तिच्या पापण्यांची ती किंचित हालचाल त्याला बरोबर ताडली आणि तिचा इशारा बरोबर ओळखला!

पटकन तो आपल्या जागेवरून उठला आणि तिच्या दिशेने चालायला लागला. आपला लंड त्याने तसाच हातात धरला होता आणि त्यावर तो उत्साहाने मूठ मारत होता. त्याला जवळ येत असलेले पाहून काजलला सुचेना की आता काय करायचे? तेथे तसेच उभे राहवे की बेडवर जावे ह्या संभ्रमात ती काही क्षण उभी राहिली.

तिच्या छातीची धडधड वाढली आणि तिचे अंग उत्तेजनेने कंप पावू लागले. तिच्या पायांनाही कंप सुटला तेव्हा तिच्या लक्षात आले की ती जास्त वेळ तेथे उभी राहू शकणार नव्हती. तेव्हा ती हळूच चालायला लागली आणि आपल्या बेडकडे गेली.

तिची वेणी

अजित लीनाबाईच्या पुच्चीत मागून लंड घालून तिला झवत होता. तिचे लांबसडक केस तिच्या पाठीवर मोकळे सोडले होते आणि अजित आपले तोंड त्यात खुपसून, त्या केसांचा वास घेत तिला झवत होता. जरी तो लीनाबाईला झवत होता तरी त्याच्या मनात विचार बाकी दुसऱ्याच मुलीचे होते. तो लीनाबाईच्या...

तिची वेणी भाग : २

दिवाळीच्या सुट्टीत त्याला पुण्याला आपल्या घरी जायची संधी मिळायची पण सगळ्या मित्रांचे कुठे तरी पिकनिकला जायचे प्लानिंग व्हायचे तेव्हा तो कधी घरी गेलाच नाही. मनातून त्याला घरी जावेसे वाटायचे पण मित्रांच्या आग्रहापुढे त्याचे काही चालायचे नाही आणि त्याला मित्रांबरोबर...

तिची वेणी भाग : ३

आईला भेटून झाल्यावर अजित काजलकडे वळला. तिला पाहून खरे तर तो अचंबित झाला होता आणि तिच्या सौंदर्याने भारावून गेला होता! आपली बहीण इतकी सेक्सी दिसतेय हे पाहून त्याची काम वासना जागृत झाली आणि त्याचा लंड नकळत उठायला लागला. खूप दिवसांनी तिला प्रत्यक्ष बघत असल्याने एक...

तिची वेणी भाग : ४

खरे तर ट्रेनमधून उतरताना जेव्हा काजलने प्रथम अजितला पाहिले तेव्हा क्षणभर तिने त्याला ओळखले नाही आणि तिच्या मनात विचार आला 'किती हॅन्डसम आहे हा मुलगा!' पण पुढच्याच क्षणी तिच्या लक्षात आले की 'अरे! हा तर आपला भाऊ आहे!' चार वर्षात तो खूप बदलला होता! चार वर्षापूर्वी...

तिची वेणी भाग : ५

तिकडे त्याच्या रूममधून काजल बाहेर पडली ती वेगळ्याच धुंदीमध्ये. तिला तिचेच आश्चर्य वाटत होते की शेवटचे वाक्य ती कसे काय त्याला म्हणाली? तो तिच्याकडे पाहून उत्तेजित होत होता ह्याबद्दल कसे काय आपण त्याला काही बोललो नाही? खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिच्या लांब केसांची...

तिची वेणी भाग : ६

हळूहळू काजलचे केस आणि छातीचे उभार पाहून अजित कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याच्या ट्रॅक पॅन्टमध्ये त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो आपल्याकडे आता वेगळ्याच नजरेने बघतोय ह्याची जाणीव झाली तशी काजलही वेगळीच उत्तेजना अनुभवू लागली. वेणी सोडवत सोडवत ती वर छातीपर्यंत आली...

तिची वेणी भाग : ७

एके दिवशी सकाळी तो असाच थोडा उशिरा उठला. त्याला जाग आली तेव्हा त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता! बहुतेक पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बहि‍णीबद्दल कामुक स्वप्न पाहिले होते. बाथरूममध्ये आल्यावर त्याला वाटले की मूठ मारून लंड गाळावा आणि लंड शांत करावा. पण त्याच्या मनात इच्छा...

तिची वेणी भाग : ८

तिकडे काजल हॉलमधून उठून किचनकडे चालायला लागली तेव्हा तिला त्याच्या नजरेची जाणीव झाली आणि तो तिच्या नितंबाकडे बघत असणार हे तिला माहीत होते. चहा पित त्याच्या पुढे बसलेली असताना तो निव्वळ तिच्याकडे आणि तिच्या केसांच्या आंबाड्याकडे पाहून उत्तेजित झालेला तिने पाहिले होते....

तिची वेणी भाग : ९

काजलच्या मनातही थोडा फार असाच विचार होता पण तिचे मन अजितपेक्षा जागृत होते. बेल अजूनही वाजत होती आणि अजित तिच्या मागे अजूनही उभा आहे हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले तेव्हा ती वळली आणि त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, "अरे असा उभा का राहलाय. जा जाऊन दरवाजा उघड आणि बघ तरी कोण आहे."...

तिची वेणी भाग : १०

जरी काजलला इतके व्यवस्थित निरखून बघता येत नव्हते तरी तिचे लक्ष त्या बाजूच्या आरशातून त्याच्या लंडावरच होते. अजितने तिच्या समोर आपला लंड बाहेर काढला ह्याचे एक क्षण तिला आश्चर्य वाटले होते आणि त्याच्या धाडसाचे तिला कौतुकही वाटत होते! पुन्हा एकदा ती वेगळ्या प्रकारची...

तिची वेणी भाग : १२

ती बेडजवळ पोहचेपर्यंत अजित तिच्या रूमच्या दरवाज्यात शिरला होता. ती त्याच्याकडे वळली आणि शांतपणे आपल्या बेडवर बसली. अजित तिच्या बेडकडे चालायला लागला तसे ती मागे पडली आणि बेडवर पाय घेऊन ती उशीवर डोके ठेवून पडून राहिली. ते दोघे एकमेकांकडे रोखून बघत होते आणि क्वचितच...

तिची वेणी भाग : १३

अजित आपल्या बहि‍णीच्या केसांना स्पर्श करत होता आणि केस तिच्या अंगावर पसरलेले असल्याने पर्यायाने तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. त्याच्या स्पर्शाने काजलचे अंग शहारून गेले! मिळणाऱ्या सुखाने तिचे डोळे आपोआप मिटले आणि ती त्याच्या हाताचा स्पर्श एंजॉय करू लागली. अजितची...

तिची वेणी भाग : १४

काही क्षण तिच्या योनिच्या पाकळ्या चोखल्यावर तो तिचा दाणा चोखायला लागला. सुरुवातीला तो हळूहळू चोखत होता पण नंतर त्याने चोखण्याची तीव्रता वाढवत नेली. जस जसे त्याची तीव्रता वाढत गेली तस तसे काजल बेभान व्हायला लागली. ती हळूहळू आपली कंबर हलवायाला लागली आणि मादक सुस्कारे...

तिची वेणी भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी सकाळी काही कारणाने अजितला जाग आली. रात्री उशिरा झोपल्याने त्याला लवकर जाग येण्याची शक्यता नव्हती पण कशाने तरी त्याला जाग आली खरी! झोप चाळवल्यावर सर्वप्रथम त्याला जाणवले की त्याचा लंड एकदम कडक झालेला होता. नंतर त्याला जाणवले की त्याचा बर्म्युडा खाली...

तिची वेणी भाग : १६

काजलने जरी ठाम उत्तर दिले नाही तरी अजितला माहीत होते की ती त्याच्याबरोबर 'ऑल द वे' जायला नक्कीच तयार होती! तिने ब्लू-फिल्म पाहिलेली आहे म्हणजे तिला लंड चोखणे वगैरे सगळे माहीत होते ह्याचा खुलासा झालाच होता तेव्हा ती त्याचा लंड आवडीने चोखेल ह्यात आता त्याला काही शंका...

तिची वेणी भाग : १७

काही क्षण तिच्या नितंबाशी आणि योनिशी असे खेळल्यावर त्याने तिचा डावा पाय पकडला आणि वर केला. मग तिच्या पायाखालून त्याने आपले डोके तिच्या जांघेमध्ये खुपसले. आपले अंग सरकवून त्याने तिच्या पायामध्ये आणले. आता अजितचे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या जांघेत होते. वर...

तिची वेणी भाग : १८

अजितचे लक्ष आळीपाळीने तिच्या डोक्यावरील केसांवर तसेच वेणीवर जात होते. झालेच तर तिचे मादक सेक्सी अंगही त्याचे लक्ष वेधून घेत होते. राणी कलरच्या त्या साडीत ती एकदम मारू दिसत होती! त्याला असे गुंगून पाहताना पाहून काजल सुखावली आणि तिने घेतलेली मेहनतीचे चीज झाल्यासारखे...

तिची वेणी भाग : १९

आपल्या बहि‍णीच्या केसांचा मनसोक्त वास घेतल्यावर अजितने तोंड बाजूला केले आणि तिने आपला चेहरा वळवला. तिच्या गालावर त्याचे ओठ घासत गेले. तिने आपला चेहरा शक्य तितका वळवत आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ आणले आणि ते किसींग करायला लागले. तिला आपली मान जास्त वळवता येत नव्हती तेव्हा...

तिची वेणी भाग : २०

आपल्या भावाच्या ओठांचा आपल्या योनिच्या ओठावरचा स्पर्श परत एकदा काजलला सुखावून गेला! तिच्या तोंडातून आनंदाचा एक चित्कार बाहेर पडला! तिच्या योनिवरील केस बाजूला करत अजितने आपली जीभ तिच्या योनित घातली आणि लपक लपक करत तो तिची योनी चोखायला लागला. उत्तेजनेने काजलची योनी...

तिची वेणी भाग : २१

अजित तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिला खाली ड्रेसिंग टेबलच्या स्टूलवर बसायला सांगितले. काजल कुतुहलाने स्टूलवर बसली. मग त्याने तिला आपल्या केसांचा आंबाडा बांधायला सांगितला. काजलने सगळे केस गोळा केले आणि त्याला पीळ घालत वर डोक्यावर एक आंबाडा बांधला. तो आता काय करतोय ह्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!