सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही.

तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली होती. तिचे वय जरी सोळा असले तरी तिच्या शरीरावर असलेली ब्रा आणि त्यातील वक्ष एका मदमस्त मांसल स्त्रीचे वाटत होते. तो तिच्या ब्राभोवती असलेल्या भागात किस करू लागला. दोन वक्षामध्ये असलेल्या अरूंद जागेत त्याची जीभ धावू लागली.

त्याने अगदी सराईतपणाने त्याचा हात तिच्या पाठीवरून फिरवून तिच्या ब्राचा हुक काढला. ब्रा खाली पडताच तिचे वक्ष त्याच्या नजरेत उभे राहिले. तिचे गोरे गुबगुबीत वक्ष तो जि‍भेने चाटू लागला. तिच्या गुप्त भागात प्रथमच एक पुरुष स्पर्श करतोय हे पाहून तिने त्याला घट्ट पकडले. बोटांनी त्याच्या अंगावर ओरखडे मारू लागली.

तो तिच्या वक्षांना कुरवाळू लागला. तिची स्तनाग्रे टवटवीत झाली होती. तिच्या गुलाबी निप्पलला तो कुस्करू लागला. ओठांनी आणि जि‍भेने तिचा वक्ष भाग त्याने रोमांचित करून टाकला. तिने पुन्हा त्याच्या पॅन्टमधील लिंगाला घट्ट पकडले.

या वेळी त्याने तिला मदत करायचे ठरवले. त्याने आपल्या पॅन्टची बटणे आणि झिप काढली. त्यातून तो प्रसरण पावलेला पुरुषी भाग बाहेर काढला. तिने तो बघताच ती अवाक झाली. त्याचा आकार खूप जाडजूड आणि मोठा होता. नक्कीच तो आठ इंच असेल. जितका पॅन्टवरून अंदाज केला होता त्यापेक्षा अधिक मोठा होता.

तिने न राहवत आपल्या हातात त्याचे लिंग घेतले. आता दोघांमध्ये काहीच लपलेले नव्हते. तो तिचे वक्ष चोखत होता तर ती त्याचे लिंग चोळत होती. खूप छान समेळ झाला होता. त्याने तिची मान घट्ट पकडून ती आपल्या लिंगाकडे नेऊ केली. ती अगदी लिंगाच्या जवळ होती. त्याने तिला खुणावले पण तिला नक्की कळले नाही. बहुतेक तो किस करायला सांगत होता.

हे तिच्यासाठी नवीन होते. ती त्याच्या लिंगावर किस करू लागली. त्या जाडसर लिंगाला आपल्या हातात पकडून ती ओठांनी ऊब देत होती. लिंगाचा पुढचा गुलाबी भाग किस करून ओलसर झाला होता. अचानक तो तिच्या केसांना घट्ट पकडून तिला आपल्या लिंगाकडे ओढत होता. तिला काही कळत नव्हते की तो नक्की तिच्याकडून काय करू इच्छितो.

तो बोटांनी तिचे ओठ उघडत होता. तिला काहीच कळत नव्हते. थोडेसे ओठ उघडे झाल्यावर त्याने आपले जाडजूड लिंग तिच्या ओठावर ठेवले. ती नकळतपणे त्याच्या लिंगावर पुन्हा किस करू लागली. पण आताही तो तिच्या केसांना पकडून तिचे तोंड आपल्या लिंगावर घासत होता. तिला कळत नव्हते की त्याला हवी असलेली लिंगावरील किस ती आधीच करत होती. मग अजून काय नवीन हे?

अचानक तिचे तोंड श्वास घेण्यासाठी उघडले आणि त्याने आपले लिंग तिच्या तोंडात खुपसले. तिला किळस वाटली पण तो तिच्या मानेवर हात ठेवून तिला सैलावत होता. त्यामुळे ती आपला ताबा हरवत होती. त्याने आपले लिंग थोडेसे बाहेर काढले त्या वेळेस तिला हायसे वाटले. मग त्याने लगेच जोरात आपले लिंग तिच्या तोंडात खुपसले. या वेळेस मात्र त्याचे पूर्ण लिंग तिच्या घशाला स्पर्श करत होते. मग त्याने तिला धरून तिला मागे पुढे करू लागला.

आता तिची किळस कमी होत होती. तिने आपल्या तोंडाने त्याचे जाडजूड लिंग घट्ट पकडले. ती मुठीने त्या लिंगावरची त्वचा हलवत होती. पुढे तिची गरम जीभ त्या लिंगाला घासत होती. आता तिला वेगळे फिल होत होते. आता तो शिकवत नव्हता तर ती त्याने शिकविलेले धडे उजळणी करत होती.

तिने आपल्या तोंडात घट्ट त्याचे लिंग पकडून त्याला ओठांच्या चंबुनी चोळू लागली. एखाद्या सराईत स्त्रीप्रमाणे ती त्याला चोखून देत होती. तो सुखावत होता. त्याने मग वाकून तिचे कमरेखाली असलेला तो सेक्सी फ्रॉक पूर्णपणे काढला. आत तिची पांढरी शुभ्र पॅन्टी होती. ती अगोदरच ओलसर झाली होती. त्याने तिची पॅन्टी काढली. मग स्वत:च्या अंगावर जे कपडे होते ते काढले.

आता दोघेही नग्न होते. ती लाजेने त्याच्या अंगाला बिलगली. त्याने टेबलवरची पुस्तके बाजूला करून खुर्चीवर ठेवली. आता या नग्न मूर्तीला उचलून अलगद स्टडी टेबलवर ठेवले. तिला त्या टेबलवर झोपवले. स्वत: तो टेबलच्या नजीक उभे राहून पुन्हा त्या नग्न शरीरावर किस करू लागला.

तो बोटांनी तिचे निप्पल चिमटीत पकडून त्यांना कुस्करत होता. यामुळे ती पुन्हा पुन्हा आपली पाठ आणि नितंब टेबलवर अंधातरी पकडून खाली आपटत होती. पुन्हा तो तिचे वक्ष तोंडात घेऊ लागला. तो अक्षरश: तिचे वक्ष तोंडात कोंबत होता. त्याच्या लाळेने तिचे स्तन ओलेचिंब झाले.

मग खाली येऊन तिच्या बेंबीत जि‍भेने गुदगुल्या केल्या. थोडेसे खाली येऊन त्याने तिचे दोन्ही पाय टेबलवर फाकवले. तिच्या निमुळत्या गुलाबी योनिवर किस केले. तिच्या अंगात शिरशिरी आली. मग त्याने हलक्या जि‍भेने तिच्या योनिभोवती चाटायला सुरुवात केली. ती या गुप्त भागातील आक्रमणाने विव्हळत होती.

त्याने तिची योनी ओलसर केली. आता तो आपली जीभ तिच्या योनित टाकत होता. तिच्या तोंडून “आई ग!!” असे उद्गार आले. त्याने तो अजून चेकाळला. तो तिच्या योनित अगदी खोलवर जीभ घालू लागला. खरखरीत जीभ तिच्या रसाळ योनित प्रेमाचे वाफे तयार करत होती. तो तिच्या योनित आपली जीभ गोलाकार फिरवत होता. तशी ती अजून पेटत होती.

त्याने जीभ अगदी आत घालून तिचा प्रेम बिंदू चाटायला सुरुवात केली. तशी ती पूर्ण पेटली. तिने त्याचे केस जोरात पकडून त्याचे तोंड आपल्या योनित अगदी आत खुपसले. तो योनी चाटत होता तशी ती मोठ्याने “आई ग!!” करून ओरडत होती.

त्या बंद खोलीत त्या सोळा वर्षाच्या रूपवतीचे हुंकार अगदी स्पष्ट ऐकू येत होते. त्याने अगदी दह्याची वाटी पुसावी तशी तिची योनी चाटून पुसून स्वच्छ केली. कौमार्य अजून शाबूत असलेल्या त्या योनिला जि‍भेने घुसळून काढल्याने तिचा अरूंद मार्ग गुळगुळीत झाला. तिच्या योनी पाकळ्या फुलल्या.

दोनच वर्षापूर्वी तिची मासिक पाळी सुरू झाली होती. आता चक्क एक एकोणीस वीस वर्षाचा युवक तिच्या योनी मुखावर आपली जादू छेडत होता.

तिने त्याचे केस घट्ट पकडून त्याला वर आणले आणि दोघांनी दीर्घ चुंबन घेतले. गेल्या पाऊण तासात तिच्या आयुष्यात जे घडत होते त्याने अगदी ती पूर्ण स्त्री बनण्यास कामातुर झाली होती. तिच्या योनित आतून हलक्या गुदगुल्या होत होत्या जणू काही तिची योनी त्या पुरुषी लिंगासाठी फडफडत होती.

दोन्ही शरीरे आता पूर्ण तयार होती. तो आपले दीर्घ चुंबन संपवून खाली आला आणि तिच्या निमुळत्या योनिवर आपले लिंग सेट केले. तिने पण पाय फाकवून त्याचे स्वागत केले. आता त्याने हळूच हिसका दिला पण लिंग काही आत गेले नाही. त्याने पुन्हा बाहेर काढून पुन्हा हिसका दिला पण पुन्हा आत गेले नाही.

याच हिसक्याने त्याने मागे तारुल आणि नाजूका यांच्या योनित सहज प्रवेश केला होता. पण आज काही ती युक्ती चालेना. तिचा कौमार्य पडदा काही त्यास आत येऊ देईना. मग त्याने आपले लिंग बाहेर काढून आपले हाताचे मधले बोट योनित टाकले आणि हलवू लागला. मग दोन बोटे घातले आणि हलवू लागला. ती मोठ्याने ओरडू लागली. तसे त्याने तिसरे बोट सुद्धा टाकले. त्या तिन्ही बोटांनी चांगली मशागत करून योनी अधिक खुलवली.

आता पुन्हा त्याने आपले आक्रमण केले. आपले लिंग योनिवर सेट केले. तिने पाय फाकवून त्याला अँगल सेट करून दिला. मग त्याने हलकाच रेटा दिला. त्याचे लिंग या खेपेस थोडेसे आत गेले. त्याला धीर आला. मग त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याचे लिंग तिच्या योनित आरपार घुसले.

तिच्या मांडीतून जोरात तीव्र वेदनेची कळ आली. ती विव्हळू लागली. पण त्याने तिला शांत करून हळू हळू हिसके मारायला सुरुवात केली. तिच्या योनितून काही थेंब रक्ताचे बाहेर पडले होते. पण तो तिला धीर देत होता. तिला असह्य वेदना होत असल्या तरी त्याच्या हिसक्याने कमी होत होत्या.

आता त्याने वेग पकडला. तिची कसलेली निमुळती योनी आता त्याच्या लिंगाची त्वचा घट्ट पकडून होती. तो जोरात हिसके देत होता. तिला वेदनेत आनंद भेटू लागला. पण तोंडाने ती जोरात विव्हळत होती. तिचे उद्गार घरात भिंतीवर आदळत होते. ती त्याच्या पाठीवर ओरबडत होती. तो तसा अधिक जोराने प्रयत्न करत होता.

खूप वेळ अशीच चढाई चालू होती. तिच्या योनित त्याचे अख्खे लिंग जाऊन तिच्या दाण्यावर घाव घालत होते. प्रत्येक हिसक्याने ती फुलत होती. एक वेळ आली की त्याने अगदी जोरात चढाई केली आणि तिच्या योनित वीर्य पडणार इतक्यात लिंग बाहेर काढून तिच्या छातीवर पसरवले.

अशा तऱ्हेने पियुषाने आपले कौमार्य हरवले पण त्यासोबतच मिळणारा नवीन अनुभव आत्मसात केला. तिने आपल्या परीने गुरूदक्षिणा देऊन त्याची परतफेड केली. आणि इकडे इंद्रधनुष्यने तिसर्‍या प्रणयाच्या रंगाची चव चाखली. तो रंग म्हणजे पि वरून पियूषा आणि पि वरून पिवळा रंग, ज्या पिवळ्या फ्रॉकमध्ये पियूषाने त्याच्यावर प्रणयाची उधळण केली होती.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!