सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता.

तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले की नाजूका बाथरूममध्ये घसरून पडली होती. गुडघा जरी लाल झाला असला तरी पायाच्या घोट्यावर मुका मार लागला असावा. त्यामुळे ती उठण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिलाच तिचे वजन झेपत नव्हते. तिने आपली साडी गुडघ्यावर घेऊन आपली जखम पाहत होती. पण इंद्रधनुष्य तिची जखम नाही तर तिच्या गुबगुबीत मांड्या बघत होता.

तिचा प्रामाणिक पदर तिच्या निसरड्या छातीवरून निसटून कधीच भूमिगत झाला होता. पण तिच्या वेदना इतक्या तीव्र होत्या की ती पडणारा पदर तिच्या ध्यानी मनी सुद्धा नव्हता. एखाद्या सुंदर नाटकाचा पडदा दूर सारला की जसे करमणूक प्रधान नाटक दिसू लागते नेमके तसेच तिचा छातीवरचा पदर दूर झाला आणि इंद्रधनुष्यसाठी तिची भारदस्त छाती खुली झाली होती.

ती आपल्या शरीराचा तोल सांभाळून उठण्याचा प्रयत्न करत होती तर तिचे मादक शरीर पाहून त्याच्या मनाचा तोल ढासळत होता. ती उठण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिचे मादक रूप पाहून विना निमंत्रण त्याचा उठत होता. त्याच्या थ्री फोर्थमधून त्याच्या लिंगाचा उभार स्पष्ट जाणवत होता. त्याला त्याची लाज सुद्धा वाटत होती.

तो आपल्या दोन्ही मांड्या एकमेकांना चिकटवून त्या उभाराला कंट्रोल करायचा प्रयत्न करत होता पण ते प्रयत्न निष्फळ होते. पण नाजूका वेदनेने इतकी विव्हळत होती की तिला जसा स्वत:च्या छातीवरून निसटलेल्या पदराची चिंता नव्हती तसाच त्याच्या कमरेखाली आलेला अतिरिक्त पाहुणा तिच्या लक्षात येण्या जोगे तिची मनस्थिती नव्हती.

इतक्यात इंद्रधनुष्य भानावर आला. पुन्हा त्याला मावशीने केलेल्या उपकाराची आठवण आली. त्यांच्यामध्ये असलेले चांगले संस्कार हे त्याच्या वयाच्या अल्लडपणावर वरचढ झाले आणि तो मावशीच्या जवळ सरसावला. त्या अवस्थेत मावशीला, ‘कसे झाले? खूप लागले का?’ अशा निरर्थक प्रश्नाची सरबत्ती न टाकता तो मावशीला आधार देऊ लागला.

मावशीचा उजवा हात त्याने आपल्या डाव्या हातात पकडून आपला उजवा हात घाबरत घाबरत नाजूका मावशीच्या कंबरेवर ठेवला. एकदा मावशीच्या चेहर्‍यावर कटाक्ष टाकला तर मावशी काहीच बोलली नाही. तो मावशीला धीर देत देत हळू हळू उचलू लागला. मावशीचा डावा हात जो त्याच्या बाजूला होता तो अजून मोकळाच होता.

तो मावशी समोर गुडघ्यावर बसला होता. मावशीने प्रथम तो डावा हात प्रथम जमिनीवर ठेवला पण तिला नीट उठता येत नव्हते मग तिने अधिक आधारासाठी आपला डावा हात त्याच्या मांडीवर ठेवला. त्याचा उजवा हात मावशीच्या कमनीय कंबरेवर आणि मावशीचा डावा हात त्याच्या उजव्या मांडीवर!

त्या एकोणीस वर्षाच्या इंद्रधनुष्यची विकट अवस्था झाली. त्याच्या लिंगाचा ताठरपणा अजून तीव्र झाला. त्याचे लिंग तिच्या स्पर्शाने एखाद्या लाकडी काठीवरून एखाद्या लोखंडी शिगेसारखे झाले. त्या एकोणीस वर्षाच्या चिमुरड्याचे लिंग एखाद्या प्रौढ माणसाला लाजवेल असे प्रगल्भ झाले होते.

तो जरा तिच्या कंबरेला घट्ट पकडून थोडासा जोर काढून तिला उभे करू लागला. ती पण थोडा जास्त प्रयत्न करू लागली. दोघेही अर्धवट उभे राहिले. अर्धवट उभे राहिल्याने त्याच्या मांडीवरचा तिचा हात अधांतरी होता. ती दोघे साधारण उभे राहिल्यावर तिचा डावा हात जो अधांतरी होता तो आधारासाठी पुन्हा त्याच्याकडे मागे येऊ लागला.

पण त्याचे दोन्ही हात हे व्यस्त होते. पण त्याच्या आधाराने ती जशी चालू लागली तसा तिला अतिरिक्त आधाराची गरज भासू लागली. तिचा अधांतरी हात आधारासाठी मागे येऊ लागला. मग जे घडले ते अविश्वसनीय होते. नियतीच्या डावातील एक सत्य जे बहुधा समाजाला पटणारे नव्हते पण ते सत्य त्या प्रसंगात आकार घेत होते.

त्याच्या आधाराने चालताना बाथरूमचा उंबरठा ओलांडताना तिला जरा पाय अधिक उंचीवर न्यावा लागला. एकाच हाताने आधार घेणारी नाजूकाचा तोल गेला आणि ती पडू लागली. तोल जातोय हे पाहून तिने आपल्या डाव्या हाताने चाचपडत त्याच्या शरीराला पकडू लागली. काय हे आश्चर्य, एखादे लोह चुंबक हे एखाद्या लोहाकडे आकर्षित व्हावे नेमके तसेच तिचा डावा हात तिच्या नकळतपणाने त्याच्या थ्री फोर्थवरील आलेल्या लिंगरूपी उभारावर विसावला.

नकळतपणे मावशीने पकडलेल्या त्या अवयावावरील पकड आणखी घट्ट केली. मावशीच्या अजून ध्यानी मनी सुद्धा नव्हते की तिच्या हाती असलेला अवयव हा इंद्रधनुष्यची काळजी वाढवत आहे. गाफील असलेला तो इंद्रधनुष्य चांगलाच दचकला होता. आयुष्यात प्रथमच त्याचे सर्वस्व एखाद्या स्त्रीने पकडले होते. पण तो आपल्या मावशीला कसे सांगणार की तुम्ही माझा पुरुषार्थ आपल्या मुठीच्या पकडीत घट्ट पकडला आहे.

अजून तरी मावशी वेदनेने कण्हत होती म्हणून तिच्या लक्षात आले नव्हते. इतक्यात मावशीला आधार देत देत त्याने मावशीला तिच्या बेडरूममध्ये बेडवर निजवले. मावशी जशी बेडवर बसली तशी तिने आपले दोन्ही हात त्याच्यापासून विलग केले. त्याच्या लिंगावर मावशीने टाकलेला अतिरिक्त भार आता नाहीसा झाला होता. त्याने सुटकेचा निश्वास घेतला होता. त्याचे सामान अजून कोमजले नसले तरी ते थ्री फोर्थमध्ये सुखरूप होते म्हणून त्याला हायसे वाटले.

त्याने मावशीला बेडवर निजवून तो मावशीसाठी औषधे घ्यायला बाहेरच्या रूममध्ये गेला. इकडे बेडरूममध्ये मावशी क्षणभर विचार करू लागली की तिच्या डाव्या हातात काहीतरी अवजड अशी वस्तू होती, ज्या वस्तूच्या फक्त स्पर्शाने ती शहारली होती, जे तिला वेदनेच्या भरात जाणवले नव्हते पण आता बेडवर आराम करताना तिला हे प्रकर्षाने जाणवत होते.

मावशी विचारात पडली होती की तिच्या डाव्या हातात नक्की काय होते. ते इंद्रधनुष्यचे मनगट होते की त्याची मांडी, आकारावरून नक्कीच यापैकी काही नव्हते. अशातच तिच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. तिच्या मनात आले की तो उभार म्हणजे इंद्रधनुष्यच्या कमरेखाली असलेला?

छे छे!! हे काय आपण अभद्र विचार करतोय. जो मुलगा आपल्याला रिस्पेक्ट देत मावशी बोलतो, ज्याच्या मदतीमुळे आपण बाथरूममधून इथे बेडरूमपर्यंत येऊ शकलो त्याच्याबद्दल असा विचार करणे म्हणजे चुकीचे आहे. तिने स्वत:च्या मनाला दोष देऊन तो विचार इथेच संपवायचा प्रयत्न केला.

इतक्यात इंद्रधनुष्य बाहेरच्या रूममधून औषधे घेऊन बेडरूममध्ये आला. या वेळी मावशीच्या मनातील शंकेची पाल निरसन करण्यासाठी सरसावली. इंद्रधनुष्यच्या हातात औषधे होती, त्याच्या चेहर्‍यावर स्मित हास्य होते. ते यासाठी की आपण नाजूका मावशीला मदत करत आहोत. त्याचा प्रसन्न चेहरा पाहून नाजूका पण मनात सुखावली.

पण इतक्यात तिची नजर खाली गेली तर त्याच्या थ्री फोर्थवर एक मोठा उंचवटा आला होता. हा उंचवटा कसला होता हे न समजण्या इतकी नाजूका लहान नव्हती. पण तिचे तिच्या डोळ्यावर विश्वासच बसेना. तिचा मनात मघाशी चालू होते ते विचारचक्र पुन्हा सुरू झाले. आता तिला हळूहळू समजत होते की मघाशी त्याचा आधार घेत आपण जेव्हा बाथरूमपासून बेडवर येत होतो तेव्हा आपण उजव्या हाताने इंद्रधनुष्यचा हात धरला होता तर डाव्या हाताने जे काही टणक असे पकडले होते ते दुसरे काही नसून… शी बाई!!

तिलाच स्वतःचा राग येत होता. आपल्या हातून काय घडून आले. आपल्याबद्दल इंद्रधनुष्य काय विचार करत असेल, कारण काही झाले तरी ती त्याची दूरची असेना पण मावशी होती. तो तिचा आदर करत होता आणि तिच्या हातून नकळतपणे असे घडून आले होते.

पुन्हा ती मनात तो प्रसंग आठवून स्वत:ला दोष देत होती. इतक्यात इंद्रधनुष्य तिच्या बेडवर आला आणि म्हणाला, “मावशी मी औषध आणि बाम आणला आहे.” ती विचारात इतकी गर्क होती की तिने त्याला एक स्मित हास्य दिले. तिचा होकार जाणून त्याने तिला बेडवर नीट झोपवले.

जखम गुडघ्यावर होती म्हणून त्याने हळूच मावशीची साडी वर केली. ती दुमडून गुडघ्यापर्यंत आणली. मावशीचे पाय गोरे होते. पण गुडघा लाल झाला होता. त्याने मावशीची जखम स्वच्छ पाण्याने आणि कापसाने स्वच्छ केली. जिथे जखम होती तिथे औषध लावले.

औषध लावताना तिला इतके झोंबले की तिने आपल्या डाव्या हाताने त्याचा खांदा घट्ट पकडला. तो जसे औषध लावत होता तितक्या जोरात ती त्याचा खांदा पकडत होती. मावशीच्या फक्त स्पर्शाने तो सुखावत होता. पण तो चेहर्‍यावरचे भाव तसे आणत नव्हता.

त्याने पूर्ण जखमेला औषध लावले. औषध लावून झाल्यावर मावशीने आपल्या हाताने पकडलेला त्याचा खांदा सोडला. त्याने आपले खांदे झटकले. मावशीच्या गुडघ्याभोवती मुका मार लागला होता. तो मुका मार वाढण्यापूर्वी त्याला बाम लावणे आवश्यक होते.

त्याने आपल्या दोन बोटांवर बाम घेऊन मावशीच्या गुडघ्याखाली बाम चोळू लागला. तो मावशीच्या अगदी पायाशी येऊन मावशीच्या गुडघ्याखाली बाम चोळत होता. मावशीचे गोरे पाय पाहून आणि त्यांना होणारा त्याच्या स्पर्शाने त्याचे लिंग आता पुन्हा ताठ होऊ लागले होते.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने 'आऊच' असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!