सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ९

तो पुढे येऊन तिच्या मांड्यावर पाय फाकवून बसला आणि तो दोन्ही हाताने तेल तिच्या जांघेत चोळत होता. ती आता या नवीन अनुभवाने विरघळली होती. ती मोठ्याने ‘आऊच’ असे करून ओरडत होती. घरात अजून कोणी नव्हते. घराचा मेन दरवाजा तो बंद करून आला होता. त्यामुळे तिचा आवाज चार भिंतीत घुमत होता.

आता त्याची बोटे निकरची सीमा ओलांडून तिच्या योनिला स्पर्श करत होती. तशी ती जास्तच विव्हळत होती. तिने आपला एक हात त्याच्या केसात अलगद फिरवून त्याला म्हणू लागली, “इंद्रधनुष्य, मी तुझी मावशी आहे. प्लीज, थांब ना! नको ना! हे चुकीचे आहे!”

पण ते एकोणीस वर्षाचे गरम रक्त थांबण्यास तयार नव्हते. त्याचा हात योनिच्या पाकळ्यांपर्यंत पोहचला आणि त्याची बोटे तिच्या योनिभोवती फिरू लागली. ती मोठ्याने ओरडू लागली, “माझ्या राजा, काय करतोस, कोणीतरी येईल.” असे बोलून ती प्रेमाने त्याच्या केसात बोटाने कुरवाळू लागली.

ती आपल्या दुसर्‍या हाताने त्याच्या छातीवर हात फिरवू लागली. ती अंधुक नकार देत असली तरी ती आता इंद्रधनुष्यला ‘राजा’ बोलवत विनवण्या करत होती. यात नकार कमी आणि अधीरता जास्त होती. नाजूका प्रोत्साहन देतेय हे त्याला जाणवू लागले.

नाजूका अधीर होऊन त्याच्या छातीवर आपले दोन्ही हात फिरवत होती. त्याने मावशीची स्थिती ओळखून स्वत:हून आपले टी-शर्ट काढले. मावशीचे दोन्ही हात त्याच्या छातीवर ठेवले. मावशी सुद्धा त्याची उघडी छाती पाहून वेडीपिशी झाली होती. मावशीने त्याच्या छातीला घट्ट पकडून त्याला आपल्या जवळ ओढले तसा तो मावशीच्या छातीवर पडला.

दोघांचे श्वास जोरात सुरू होते. दोघांच्या रक्त वाहिन्यांतून रक्त प्रवाह तीव्र झाला होता. तिने त्याला अगदी जवळ ओढले आणि दोघे एकमेकांच्या ओठात ओठ घालून दीर्घ चुंबन घेऊ लागले. नाजूका खूप प्रयत्न करत होती स्वतःला रोखायचे पण आता ते शक्य नव्हते. त्या दोघांमध्ये असलेले अकरा वर्षांचे अंतर गळून पडले होते. तो नाजूकाच्या मानेवर, गालावर, केसात चुंबनांचा रतीब टाकू लागला.

आता ती त्याला प्रेमात म्हणत होती, “माझ्या राजा, इतके दिवस कुठे होतास? प्लीज थांबू नकोस.” त्यावर तो म्हणाला, “मावशी आज मी मुळीच थांबणार नाही.” तेव्हा ती म्हणाली, “मला मावशी नको ना म्हणू माझ्या राजा, मला ‘नाजूका’ म्हण.”

तिने सर्व परमिशन त्याला दिल्यावर तो नाजूकाला किस करतच होता. त्याने तिचा गाऊन वर केला आणि तिच्या पोटावर किस केली. ती पुन्हा शहारली. त्याने गाऊन अजून वर केला. गाऊन तिच्या छातीजवळ आला. त्याने गाऊनची वरची तीन बटणे काढली. तो तिचा गाऊन काढू लागला. तिने आपली हलकीच पाठ उचलली आणि त्याने तिच्या डोक्यातून गाऊन बाजूला केला.

तिने आत ब्रा घातला नव्हता. झोपताना ती ब्रा काढून ठेवत असे. ती फक्त आता निकरवर होती. तिने लज्जेपोटी आपले दोन्ही हात आपल्या छातीवर ठेवले आणि शरमेने मान खाली घातली. पण तो तिच्या मानेवर पुन्हा किस करू लागला तसे तिचे छातीवरचे हात सैल झाले.

त्याने त्याच संधीचा फायदा घेऊन तिचे दोन्ही हात तिच्या छातीवरून विलग केले. त्याच्या तोंडून तिची भरगच्च छाती पाहून “वाह!!” असे उच्चार आले. ती लज्जेने पाणी पाणी झाली होती. त्याने आपले तोंड तिच्या स्तनात खुपसले. आपल्या ओठांनी तिचे स्तन चोखू लागला.

तिच्या स्तनाचा आकार ब्लाऊजमधून दिसायचा त्यापेक्षा आता खूप मोठा वाटत होता. त्याच्या तोंडात आणि हातात तिचे वक्ष मावत नव्हते. तो आपल्या बोटांनी तिची स्तनाग्रे कुरतडत होता. तिचे हात त्याचा पाठीवरून सपासप फिरत होते. त्याने आपल्या लाळेने तिचे स्तन ओलेचिंब केले होते.

बराच वेळ असा खेळ चालू होता मग त्याने खाली कूच केली. तिच्या निकरमध्ये आपली बोटे घालून त्या निकरला खाली खेचले. तिने पायातून त्या निकरला आपल्यापासून विलग केले. त्याने पण आपले उरले सुरलेले कपडे काढले.

आता बेडवर दोन नग्न शरीरे होती जी काम वासनेच्या सागरात डुबकी लावत होती. त्याने क्षणाचा विलंब न करता तिच्या योनिवर किस केली. ती पुन्हा शहारली. त्याने आपली जीभ तिच्या योनी भोवती प्रेमाने फिरवली. तिला हे भलतेच नवीन होते. त्याने तिच्या योनिच्या पाकळ्यांमध्ये आपली जीभ अलगद रोवली.

“आह!!” पुन्हा तिचे उद्गार चार भिंतीत घुमले.

मग तो थांबला नाही. त्याची जीभ सैराट होऊन तिच्या योनित अगदी आतवर शिरू लागली. तिने आपला हात त्याच्या केसात टाकून त्याचे केस घट्ट पकडले. मिक्सरची पाती जशी गोल फिरतात तशी त्याची जीभ तिच्या योनित अगदी खोलवर जाऊन गोल फिरत होती. तिचे वीर्य तो चाटून पुसून साफ करत होता. जीभ अगदी शेवटच्या बिंदू पर्यंत गेली. तिचा दाणा तो जि‍भेने हलवू लागला.

आता ती पूर्ण वेडीपिशी झाली. तिने त्याचे केस घट्ट धरून त्याला विनवणी करू लागली, “आता आत टाक ना तुझा.” आता दोघेही पूर्ण तयार झाले होते परमोच्च बिंदू गाठण्यासाठी. त्याने अगदी खोलवर गेलेली आपली जीभ अलगद तिच्या योनितून बाहेर काढली. आपले लिंग तिच्या योनी मुखावर सेट केले आणि एक छानसा रेटा दिला. तशी तिच्या तोंडी “आई ग!!” अशा वेदना आल्या.

मग त्याने मागे येऊन जोरात स्ट्रोक मारला. त्याचे लिंग अगदी खोलवर तिच्या योनित घुसले. या वेळी तिला अजून जोरात वेदना झाल्या. मग तो मागे पुढे होऊन तिच्या योनिवर रेटून हिसके देत होता. प्रत्येक हिसक्याने तिच्या किंकाळ्या आसमंतात गुंजत होत्या. तो काही कमी पणा घेत नव्हता. जोरजोराने तिला हिसके देत होता. तिच्या वेदना त्याच्यासाठी नवीन आनंद निर्माण करत होत्या. त्याने वेग वाढवला.

त्या शांत घरात त्याचे शरीर एकमेकावर आदळत होते. त्याचाही आवाज नीट ऐकू येत होता. ती त्याला “राजा राजा” करून त्याला धीर देत होती. शेवटी त्याचे वीर्य तिच्या योनित पाझरले. तिची योनी फक्त त्याच्या वीर्याने तुडुंब भरली. दोघेही एकमेकांच्या बाजूला झोपून पंख्याकडे बघू लागले.

त्याला थोडे अवघड वाटले की आता चेहर्‍यावरची मोहिनी उतरल्यावर मावशी काय म्हणेल. पण इतक्यात बाजूला झोपलेली मावशीने त्याला घट्ट मिठी मारून त्याला “थँक यु” म्हटले. त्याला कमालीचे हायसे वाटले. त्या रात्री नंतर त्याच्यासाठी नाजूका ही मावशी राहिली नाही तर प्रेयसी बनली. एकांत भेटला की तो नाजूकाला प्रेम क्रीडेत ओढून आणत असे.

तो रात्री अभ्यास करताना नाजूका न चुकता दूध घेऊन जात असे. मग एक घोट तो तर दुसरा घोट ती, असे करून दोघे एकाच ग्लासातील दूध एकमेकाच्या डोळ्यात एकटक पाहत पित असत, तो पर्यंत त्याचे लिंग नेहमीप्रमाणे ताठ होत असे. मग ती खुदकन त्याच्यावर हसून त्याच्या पॅन्टमध्ये आपला हक्काने हात टाकून त्याचे अवजार बाहेर काढत असे. मग त्याने नवीन धडा शिकवल्याप्रमाणे आपल्या मांसल ओठात त्याचे जाडजूड लिंग पकडून बराच वेळ त्याला चोखून देत असे.

इंद्रधनुष्यला आता हस्तमैथुन करायची काही गरज नव्हती कारण नाजूका त्याला दरोज छान मेजवानी देत होती. गावातील नाजूका ही एखाद्या शहरी मुलीला लाजवेल असे त्याचे लिंग आपल्या योनित आणि तोंडात घेत होती. अर्थातच तिची तिसरी आणि महत्त्वाची विद्या अजून बाकी होती.

एक दिवस ती किचनमध्ये काम करत होती. तो मागून आला आणि त्याने तिला मागून घट्ट पकडले. त्याने तिची मागून साडी वर करून तिची निकर खाली ओढली. तिला माहित नव्हते की हे काय नवीन प्रकरण आहे. मग त्याने आपले ताठ झालेले लिंग तिच्या नितंबाच्या फटीतून आत टाकले. तिला काही समजायच्या आतच त्याने मागून डॉगी स्टाईल रेटू लागला. ती जोराने विव्हळत होती. पण तिला माहित नव्हते की हाच शॉट आता तिचा आवडता शॉट बनेल.

एकदा गांड मारून घेतलेली स्त्री एकदा करून गप्प नाही बसणार. तसेच नेमके तिला याची चटक लागली. मग जेव्हा नवरा नसेल तेव्हा ती इंद्रधनुष्यकडून तिच्या मागून हक्काने गांड मारून घ्यायची. पुढचे काही महिने योनितून, तोंडातून, नितंबाच्या फटीतून या तिहेरी विद्येत नाजूका प्रवीण झाली. मग ते झाले जे पाहण्यासाठी हे घर गेली कित्येक वर्ष आसुसलेले होते.

नाजूका गरोदर राहिली. जे तिचा नवरा करू नाही शकला ते इंद्रधनुष्यने केले. तिच्या नवऱ्याला याची कानोकान खबर नव्हती. तो आपण बाप बनणार म्हणून सर्व शेतातल्या मजूरांना बोनस देऊ लागला. अशा प्रकारे त्या घरात इंद्रधनुष्यमुळे आनंद पसरला.

तिने मनोमन इंद्रधनुष्यचे आभार मानले पण आता नऊ महिन्यासाठी नाजूकाचे सगळे भोक आपल्यासाठी बंद झाले याची त्याला जाणीव दिली. पण त्याची त्याला खंत नव्हती. कारण मावशी आणि तिच्या नवऱ्याने त्याला केलेल्या मदतीमुळे तो एक दिवस इंजिनियर बनणार होता. त्याची परतफेड इंद्रधनुष्यने नक्कीच या मार्गाने केली होती.

ही होती इंद्रधनुष्यच्या जीवनातील दुसरी स्त्री म्हणजे ना वरून नाजूका मावशी. इंद्रधनुष्यामधील दुसरा रंग ना वरून नारंगी. त्या अद्भुत रात्री नारंगी रंगाचा गाऊन घातलेली नाजूका तो कधीच विसरणार नाही. त्या नंतर अनेक रात्री दोघांनी संभोग केला असेल पण तो ना वरून नारंगी गाऊन आणि त्यातील ना वरून नाजूका मावशी आठवली की त्याचे लिंग मुजरा ठोकतो. अशाप्रकारे त्याचा ‘नारंगी’ रंग सफल झाला.

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३४

तो जागच्या जागीच आश्चर्यचकित झाला कारण ती जाई नक्कीच नव्हती. एखादी भुताटकी सुद्धा नव्हती. मग ती होती तरी कोण? तर ती होती जाईची वहिनी! इंद्रधनुष्य अवाक झाला. त्याला काय करावे आणि काय करू नये याचा थांग पत्ता लागू शकत नव्हता. वहिनीने हे असे का केले याचे उत्तर त्याच्याकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३३

आता मात्र तो वेडा झाला तिच्या वक्षांचा आकार अनुभवून तो मदहोश झाला. प्रथमच त्याची नजर चुकली होती कारण साखरपुड्याला त्याने तिच्या वक्षाची मापे ३२ आहे असे गृहीत धरले होते आणि तो नेहमीच आपल्या गृहीतकांमध्ये पक्का होता. पण आयुष्यात प्रथमच त्याचे गृहीतक चुकले होते. ही साईज...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३२

तिने त्याचा हात पकडून त्याला आपल्या बाजूला बसवले. तो ही गुमान तिच्या बाजूला बसला. तिने त्याच्या पाठीवरची बॅग त्याला काढायला खूप मदत केली. अजूनही तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. तिने आपल्या उजव्या हाताने त्याच्या कानावरील केसात हात फिरवला. तो रोमांचित झाला. मग तिने आपली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३१

हळूहळू ट्रेन रिकामी होऊ लागली. ती ट्रेन नाही तर त्याच्या आकांक्षा रिकाम्या होत होत्या. पण त्याला भविष्य माहीत नव्हते की या रिकाम्या ट्रेन मध्येच त्याच्यासाठी बरेच काही वाढून ठेवले होते. फक्त या वेळेवर स्वार होऊन त्याची वाट पाहणे अति गरजेचे होते. ह्या ट्रेनचे शेवटचे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३०

इंद्रधनुष्यला जा वरून जाई हवीच होती कारण एखादी अंधश्रद्धा म्हणावी किंवा अजून काय म्हणावे पण त्याला आता आपले सात रंगाचे इंद्रधनुष्य पूर्ण करायचेच होते. हे इंद्रधनुष्य पूर्ण करण्यासाठी त्याला ज्या जा वरून जांभळ्या रंगाची आवश्यकता होती तो जांभळा रंग त्याच्या दृष्टीने जा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २९

हा हा म्हणता दिवस एका मागोमाग पुढे सरकू लागले. लग्न नावाचे लायसन्स भेटायला अजून अवकाश होता. पण साखरपुडा नावाचे लर्निग लायसन्स लगेच भेटले म्हणजे दोघांचा साखरपुडाही यशस्वी पार पडला. साखरपुडा झाल्यावर दोघांचे संभाषण वाढले. कधी फोनवर तासन् तास बोलू लागले तर कधी प्रत्यक्ष...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २८

एक नाही, दोन नाही तर तब्बल सहा सौंदर्य सुंदरी बरोबर प्रेम शृंगार आजमावल्यावर, त्याच्या बरोबर प्रेमरस चाखल्यावर इंद्रधनुष्यला आता आपल्या नावाचा अर्थ कळू लागला होता. इतके दिवस आपले नाव 'इंद्रधनुष्य' का ठेवले असे रडगाणे गाणारा इंद्रधनुष्य आपल्या नावाचे गमक शोधत होता....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २७

आता वेळ काढण्यात काही मतलब नव्हता. त्याने आपल्या पॅन्टमधून आपला अजगर बाहेर काढला आणि तिच्या मागून तिच्या नितंबाच्या फटीत सरकवला. आत पूर्णपणे गेला नाही म्हणून एकदा त्याने मागे येऊन जोरात रेटा दिला. त्याबरोबरच त्याचा अख्खा अजगर तिच्या बिळात शिरला. त्याच्या या हिसक्याने...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २६

स्टिफनचा होकार या टेंडरसाठी आणि प्रोजेक्टसाठी बहुमूल्य होता. ती मुद्दाम त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून पाहू लागली. त्याच्या चलबिचल करणाऱ्या पापण्या तिच्या एकटक नजरेचा रोख पेलण्यास कमी पडत होत्या. तिची नजर बघून तो वरच्या वर आवंढे गिळत होता. त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २५

गेली पंधरा मिनिटे दोघांची झालेली घालमेल त्या सेक्स घाईत दिसली. तिने अगदी त्याच्या बॉसप्रमाणे त्याचा ताबा मिळवला आणि त्याच्या मांडीवर पाय फाकवून त्याच्यावर बसली. आपल्या दोन्ही हातांनी त्याची कॉलर पकडून तिने त्याचा नाईट ड्रेस टरकन फाडला आणि त्याला उघडा केला. अचानक...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २४

इंद्रधनुष्य एका मागोमाग एक पाऊल पुढे सरकत होता. तो सव्वीस वर्षाचा झाला होता. इथे जॉब करून त्याला २ ते ३ वर्ष होत आले होते. त्याच्या कामापासून इतर सहकारी आणि मँनेजमेट खूप खुश होते. पण सर्वात जास्त खुश त्याची बॉस निशा होती. तो ऑफिस कामात जसा निपुण होता तसाच तो तिला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २३

तो तिच्या मानेवर, खांद्यावर, कानावर, केसात, गळ्यावर, हनुवटीवर अशा किस घेत होता की न राहवून मग तिनेच त्याच्याच दोन्ही गालावर आपले दोन हात ठेवून त्याला वर खेचले आणि त्याच्या ओठात तिने आपले ओठ स्थानापन्न केले. त्याच्या ओठात तिचे गुलाबी ओठ रोवले गेले. मग चार ओठांची...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २२

घड्याळात पावणे आठ वाजले. ऑफीसमधला सगळा स्टाफ ऑफीसमधून निघून गेला. पूर्ण बाराव्या फ्लोरवर फक्त केबिनमधील एकच व्यक्ती इंटरव्यू घेत होती. तशी या कंपनीची चौदा माळ्याची स्वत:ची बिल्डिंग होती. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये काही जण आणि सेक्युरीटी अजून काम करत होते. पण बाराव्या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २१

अखेर शुक्रवारचा म्हणजे डेटचा दिवस उजाडला. निशा नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचली. आज नेहमीपेक्षा तिने जरा जास्तच मेकअप केला होता. मेकअपला साथ होती तिच्या चेहर्‍यावर असणार्‍या प्रसन्न मुद्रेची. गेली अनेक वर्ष तिनेच स्वत:च्या चेहर्‍यावर इतका आनंद पहिला नव्हता. संध्याकाळी सहा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २०

इकडे ती बिझी आहे म्हणून इंद्रधनुष्य पण आपल्या जॉब हंटिंगवर लक्ष देत होता. दिवसभर तो त्याचीच तयारी करत असे. त्याला एका नामांकित कंपनीमधून इंटरव्यूसाठी कॉल आला होता. तो त्याचीच तयारी करत होता. त्याच्याकडे साधारण दहा दिवस होते. या कंपनीची प्रवेश प्रक्रिया तीन टप्प्यात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १९

अभियांत्रिकी पदवी प्राप्त झाल्यावर इंद्रधनुष्य मुंबईला आला. आता पुढे मोठी लढाई उभी होती. ती म्हणजे नोकरी मिळवण्याची. इतके महागडे शिक्षण घेऊन आता त्याचे चीज करण्याची वेळ आली होती. त्याने आपला चांगला बायोडेटा बनवला आणि अगदी नोकरी डॉट कॉमपासून ते लिकडेइनपर्यंत सगळीकडे...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १८

इतका वेळ मनाची घालमेल होत असताना आता मात्र तिने आपल्या दोन्ही हातांनी त्याचा चेहरा पकडला. आपल्या पायाच्या टाचा जराशा उंचावल्या आणि अगदी वेगात आपले मांसल ओठ त्याच्या पुरूषी ओठात कोंबले. दोघांच्या ओठांची सुरेल जुगलबंदी रंगली. गेली कित्येक दिवस दोघांनी संभोग केला नसेल....

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १७

इतक्यात संध्याकाळचे चार वाजले. त्यांना सुदैवाने तो कच्चा माल भेटला पण पूर्ण दिवस त्याचा तालुक्याच्या गावी गेला होता. मग त्यांनी हा कच्चा माल बसमधून पुन्हा आपल्या गावी आणला. ती पूर्ण दिवसाच्या क्षीणमुळे इतकी दमली होती की तिने बसमध्ये त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून ती...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १६

त्याने आपल्या हाताने तिच्या पूर्ण उघड्या पाठीवर मलम लावायला सुरुवात केली. आता त्याचा स्पर्श तिला एखाद्या नराचा स्पर्श जाणवत होता. तोही न घाबरता आपले पॅन्टमधले लिंग सरळ करून तिच्या पाठीवर मलम लावत होता. तिने आपले डोळे घट्ट बंद केले. आपले दोन्ही हात बेडवरील बेडशीटला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १५

काल रात्री तिचा नवरा पुन्हा दारू पिऊन आला आणि घरात तमाशा करू लागला. जेव्हा तिने त्याला रोखू पाहू केले तेव्हा त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने आपल्या चामडी पट्ट्याने तिच्या पाठीवर व्रण उठेपर्यंत मारले. त्या नराधमाने केलेले कृत्य म्हणजे तिच्या पाठीवर आणि कमरेवर उठलेले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १४

काही दिवस उलटले आणि इच्छा तेथे मार्ग त्याप्रमाणे मार्गही मोकळा झाला. इंद्रधनुष्यच्या कॉलेजमध्ये एक मुलगा होता जो दरवर्षी नवीन आणि ॲडवान्स मोबाईल घेत असे. असाच त्याने नवीन मोबाईल घेतला होता. त्याच्या जुना मोबाईलच्या काचेला थोडासा क्रॅक पडला म्हणून एक्सचेंज होऊ शकला...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १३

अभियांत्रिकी शाखेचा पहिल्या वर्षाचा निकाल लागला. इंद्रधनुष्य सगळ्या विषयात उत्तीर्ण झाला. त्याचे दुसरे वर्ष सुरू झाले. दुसर्‍या वर्षासाठी तो पुन्हा कोकणात परतला. कोकणात नाजूका मावशीच्या घरी जोमाने पुन्हा अभ्यास करू लागला. पहिल्या वर्षीच्या मानाने दुसर्‍या वर्षीचा...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १२

आता ती समोर ब्रावर होती आणि फ्रॉक कमरेपर्यंत खाली आणले होते. मग त्याने आपले शर्ट काढले. तो तिच्या समोर उघडा झाल्याने तिचे डोळे त्याच्या छातीला न्याहाळत होते. यातच त्याने कधी तिचे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले ते तिलाच समजले नाही. तिने एक पांढरी शुभ्र ब्रा घातली...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ११

आता तो तिला देत असलेल्या शाबासकीची प्रमाण वाढले होते. शाबासकीची निमित्ताने त्याचा हात न चुकता तिच्या पाठीवर मस्त फिरून येत असे. इतके दिवस 'दादा' हाक मारणाऱ्या पियूषाला आता या स्पर्शातील वेगळेपण जाणवत होते. कधी कधी ते शिकवताना बेडवर मांडी घालून बसत असे. तेव्हा तो...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : १०

शाळेत असताना इंद्रधनुष्यकडे एखाद्या मुलीने ढुंकून सुद्धा पाहिले असेल का याबाबत शंका आहे. पण बेरंगी आयुष्यात नाही नाही म्हणता इंद्रधनुष्यने दोन रंगांची उधळण करत करत दोन रंगांची चव चाखली होती. दोन मोहक तिलोत्तमा बरोबर आयुष्यात कधीही न विसरणारे क्षण गुंफले होते. या दोन...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ८

मावशी डोळे मिटून होती. तो जेव्हा तिच्या मुक्या मारावर जोरात बाम चोळत असे तेव्हा मावशीच्या हळूच सित्कारत असे. पण तो इमानदारीने आपले काम करतच होता. गुडघ्याच्या खाली बाम लावल्यावर तो थोडा वर आला आणि मावशीची साडी गुडघ्यावर करू लागला. मावशीला ते कळले. तिला थोडीशी लाजही...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ७

बाथरूममध्ये जाताच पाहतो तर काय, बाथरूममध्ये नाजूका मावशी गुडघ्यावर बसण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिला ते सहज जमत नव्हते. तिचा चेहरा पडला होता. केसांचा एक झुपका डोळ्यावर आला होता. पाय हा गुडघ्याखाली लाल झाला होता. तिची बाथरूममधील ती अस्तास्तव अवस्था पाहून हे लक्षात आले...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ६

बारावीला इंद्रधनुष्य हा त्याच्या कुवतीप्रमाणे चांगल्या गुणांनी गुणवंत झाला. ज्युनियर कॉलेजच्या कुंपणाबाहेर असलेल्या जगात या पठ्ठ्याला एक्सेस भेटला. पुढे त्याने अभियांत्रिकी शाखेत जाण्याचे योजिले. पण त्याच्या टक्क्याचे वजन इतके जास्त नव्हते की त्याला मुंबई आणि पुणे या...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ५

इंद्रधनुष्यची पण ही पहिली वेळ होती पण सेक्सी व्हिडिओ पाहून जे ज्ञान भेटले होते ते पडताळून पाहण्याची संधी समोर होती. आपल्या पहिल्या संधीत जर शतक ठोकले तर तारुल नावांची ट्रॉफी त्याचीच होती. त्याने तिला पकडून गरकन फिरवले. तिला आपल्या समोर पाठमोरी उभी करून तिच्या बॅकलेस...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ४

इंद्रधनुष्य पुढे झाला आणि तिचा हात पकडून तिला टेबल जवळ आणले. आज ती शिक्षिका नव्हती किंवा तो विद्यार्थी नव्हता. आज तो पुरुष होता आणि ती स्त्री होती. दोघांच्या वयातील अंतर आज गळून पडले होते. तो तिला मॅडम म्हणून तिचा हात पकडत होता. तेव्हा तिनेच त्याला मॅडम म्हणण्यास नकार...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : ३

आता रोज रात्री इंद्रधनुष्य हा जाईच्या नावाने हस्तमैथुन करत नव्हता तर जाईची जागा आता तारुलने घेतली होती. रोज रात्री तो आपल्या कल्पनेत तारुलच्या अंगावरील एक एक कपडा दूर करत असे आणि जशी ती हळूहळू विवस्त्र होत असे तसा त्याच्या मुठीतील त्याच्याच लिंगावर त्याची मूठ जोरात...

सप्तरंग प्रणयाचे भाग : २

हस्तमैथुन करता करता कधी अकरावीचे वर्ष संपले हे इंद्रधनुष्यला पण समजले नाही. बारावीचे वर्ष सुरू झाले आणि सर्व गमती-जमती आता मेहनतीमध्ये बदलण्याची वेळ आली होती. इंद्रधनुष्यने हे जाणले होते की त्याला काही मुलगी पटणार नाही मग आपण चांगला अभ्यास करून आपले स्वप्नच पूर्ण करू...

सप्तरंग प्रणयाचे

ग्रामपंचायतीच्या कौलारू शाळेत ग-म-भ-न शिकून आपल्या शिक्षणाची सुरुवात करणारी माझी मागची पिढी असो किंवा शासनाने ग्रँड दिलेल्या मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या शाळेत अ-आ-इ-ई शिकून आपल्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणारी माझी पिढी असो किंवा गलेलठ्ठ फी घेणार्‍या कॉन्व्हेन्ट...

error: नका ना दाजी असं छळू!!