इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले.

शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला राजी केलंच.


“शोभे, काड न तुया इस्कर्ट.” ललित म्हणाला.

“हुक तर कधीच निगला, अधिक काय काडायचं रायलं?”

“उम्म्ह्ह्हऽऽऽ शोभे, इथं येऊन लय बदललीस वं?”

“तुमीच नायी नायी ते करायले लावल्या नं, आज तं दुसऱ्या लोकासमोर नंगी केल्या.”

“आवडलं नायी?”

“कसतरीच वाटतंया मले. असं दुसऱ्या म्होरं नंग होणं.”

“म्या हाव न सोबत. आन तस बी आपल्याला कोन वळखते वं इकडं. दोन दिसानं आपून आपल्या गावी.”

बोलता बोलता त्यांचेदेखील चाळे वाढू लागले. तिचा स्कर्ट बाजूला टाकत त्याने तिला खालून जवळपास नग्नच केले. तिच्या कंबरेवरील तोकडी थॉग तिचे कंबरेखालील उभार आणि पुच्चीची दरी लपवून ठेवण्यास असमर्थ होती.

त्या तोकड्या थॉगचा मागचा भाग तिच्या नितंबांच्या फटीत दडून गायब झाला होता तर समोरच्या भागातून तिच्या पुच्चीच्या चीरा त्या तलम कापडातून अगदी स्पष्ट दिसत होता.

रोज तिचे सौंदर्य प्राशन करत असला तरी ललित तिला ह्या वेशात पाहून चांगलाच चेकाळला. तो लगेच खाली वाकला आणि थॉगवरूनच तिच्या पाकळ्यांना चोखू लागला.

आधीच बाजूच्या कॅबिनमधील मादक हालचाली पाहून ती पिसाळली होती आणि त्यात त्याच्या जि‍भेने आणि ओठांच्या स्पर्शाने ती अजूनच वेडावली.

“आह्ह्हऽऽऽ काय करताऽऽ?” सित्कारत ती बोलली.

पण त्याला उत्तर द्यायला वेळ कुठे होती? त्याच्या जिभेच्या लाळेने आणि तिच्या पुच्चीरसाने थॉगचा पुढचा भाग ओला होऊ लागला. तलम कापड हलकेच बाजूला करत त्याने जीभ तिच्या योनिवर फिरवली आणि तिच्या टपोऱ्या दाण्याला छेडत पुच्चीरस चाटू लागला.

“आईऽऽ वं. उम्म्म्म्मऽऽऽ काय करता? हळूऽऽऽ” तिच्या सित्कारात बरीच वाढ झाली होती.

बाजूच्या कॅबिनमधील पुरुष त्या मुलीला कुत्रीसारखे वाकवून मागून तिची योनी चाटत होता. ती मुलगी देखील माजात येत आपला एक हात मागे नेऊन स्वत:चा पुच्चीरस बोटात घेऊन चाटत होती.

शोभाने त्याच्या लंडाचा रस अनेकदा चाखला असला तरी तिने स्वत:च्या पुच्चीरसाची चव कधीच चाखली नव्हती. त्या मुलीची नकल करत तिनेही आपला हात खाली नेत आपले बोट पुच्चीरसाने भिजवले आणि ते बोट जि‍भेवर ठेवले. स्वत:च्याच रसाची खारट-तुरट चव घेऊन ती आणखी चेकाळली.

“कसा वाटला?” ललित तिच्याकडे पाहतच होता.

“जा बाईऽऽ तुमी नं.”

“अवं सांग तं?”

“लय मस्त!! खारट खारट!!”

“घेऽऽ घे नंऽऽऽ अजून चाटऽऽऽ”

आपल्या हातावर तिचा रस घेऊन त्याने तिच्या तोंडाजवळ नेला तसा एखाद्या कुत्रीसारखा चाटू लागली.

“बग बरं. कायीतरी नवीन सिकलीस का नायी?”

“तुमच्यामुळं मायित नायी अजून काय काय सिकीन तं.”

“एव्हडं सिकली तरी खूब आहे.” म्हणत त्याने आपली बोटे तिच्या पुच्चीत खुपसली आणि तिच्या ओठांवर चुंबन घेत तिला बोटानेच झवू लागला.


जवळपास दहा पंधरा मिनिटे त्याने तिला चोंबाळलं. तिच्या अंगावरील कपडे कधीचेच दूर झाले होते. तिला आता परपुरूषासमोर नग्न व्हायची लाज वाटत नव्हती उलट त्यामुळे तिच्यात एक वेगळीच उत्तेजना आली होती. तिने स्वत: पुढाकार घेऊन ललितला नागडं केलं आणि बराच वेळ त्याचा लंड देखील चोखला.

“बग ते बाजूचे झाले सुरू.” उत्तेजनेच्या भरात ललित बोलला.

शोभा खाली बसून त्याच्या लंडाच्या आजूबाजूला चुंबन घेत होती. त्यांचे शब्द ऐकून तिचे लक्ष बाजूच्या कॅबिनमध्ये गेले. तिची आणि त्या गोऱ्या पुरुषाची नजरभेट झाली तसा तो हसला. तिनेदेखील त्याच्याकडे पाहत हलकसं स्मित केलं.

“शोभे त्याच्यावानी कराचं?”

“करा नं. मले बी राहून नायी होत आता.” असे म्हणत तिने आपल्या शरीराचा भार आपल्या गुडघ्यांवर आणि हाताच्या ढोपरावर घेत कुत्री बनली.

तिच्या मागे जात ललितने तिच्या पुष्ट नितंबांना पुन्हा एकदा दाबले आणि गांडीच्या भोकावरून बोट फिरवत पाझरणाऱ्या पुच्चीला छेडू लागला. त्याच्या त्या हरकतीने ती पुन्हा सित्कारली.

आणखी जास्त विलंब न करता त्याने कंबरेला हिसका देत आपल्या लंडाला आत सारले आणि तिच्या पुच्चीचे मर्दन करू लागला. त्याच्या आवेशाने तिचा तोल गेला पण लगेचच सावरत ती सुद्धा त्या खेळात सामील झाली. दोघेही त्या सेक्स-क्लबमध्ये एक वेगळाच अनुभव घेत होते.

क्लबमध्ये सुरू असलेल्या झवाझवीच्या आवाजाने सगळा आसमंत भरून निघाला. कुणाचे ओरडण्याचे, तर कुणाचे सित्कारण्याचे आवाज एकमेकांच्या कानावर येऊ लागले. सगळे आपापल्या भाषेत काहीतरी बरळत होते.

ललितचे लक्ष शेजारच्या कॅबिनमधील दृश्यावर पडले. तो गोरा पुरुष त्या मुलीच्या पुच्चीत आपला लंड आतबाहेर करत तिला झवत होता, मध्येच तिच्या गोऱ्यापान नितंबांवर चापटा मारत होता.

त्याच्या धक्क्याने तिचे उरोज गदागदा हिंदळत होते. तिच्या तोंडून निघणाऱ्या सित्कारांत काहीतरी तिच्या भाषेतील शब्द होते. बहुतेक फ्रेंच किंवा रशियन भाषेतील असावे.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!