इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली.

तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली.

“शोभे?” तिच्याकडे एक हात देत संगीता पुटपुटली.

संगीताचा इशारा कळताच तिनेही आपला एक हात तिच्या हातात देत दाबला.

तिकडे मनोज आपली कसब पणाला लावत जि‍भेनेच संगीताचे पुच्चीमर्दन करू लागला. दोन्ही फाकांना बोटांनी फाकवून तिच्या दाण्याला जि‍भेनेच छेडू लागला.

लग्नानंतर अति वापरामुळे तिचा गुलाबी टपोरा दाणा आता काळपट पडला होता. त्याउलट शोभाचा भगांकुर अजूनही गुलाबी होता.

तिकडे ललित सुद्धा तिच्या भंगांकुराला छेडत तिची पुच्ची चाटू लागला. एकमेकींच्या हातात हात देत संगीता आणि शोभा आपल्या उत्तेजना सहन करू लागल्या.

काही वेळातच दोघेही मित्र आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये आले. आधीच उत्तेजनेने त्यांचा लंड ताठरला होता. वरून त्या दोघींचे सौंदर्य पाहून ते अजूनच वेडावून गेले. काही क्षणातच दोघेही आपल्या बायकांच्या पुच्चीत लवडे टाकून त्यांना झवू लागले.

दोघींच्या तोंडून निघणारे सित्कार आता टीव्हीतील कलाकारांच्या सित्कारासोबत मिळून हॉलमध्ये पसरू लागले. टीव्हीवर दुसरा राऊंड सुरू झाला होता.

मार्टिना आणि जुलियाच्या मागे जाऊन त्यांना दोघेही कुत्र्यासारखे झवत जॉन आणि स्मिथ त्यांच्या नितंबांवर चापटा मारत होते. इकडे प्रत्येक सित्कारासह शोभाच्या हातातील संगीताची मूठ आणखी घट्ट आवळू लागली.

“आह्हऽऽ तायेऽऽ तुये थानं लय मोठे हायेत वंऽऽ रोज दोन-चार लिटर दूध देत असशील भौजीले.” संगीताचा हात दाबत अचानक शोभा उद्गारली.

“तुले प्याचं असल तं तू बी ये न वं. स्स्स्स्सऽऽ बग तुयाकडं पाऊन माया नवरा कसा माजावर आला तं.” शोभाला न आवडणारा विषय काढत संगीता बोलली.

“आन तुमच्याकडं पाहून माया नवरा.”

शोभा आता खुलून बोलू लागली. संगीताच्या शब्दांचे तिला अजिबात वाईट वाटलं नाही.

“आवं मायऽऽ भौजी काय पायता अशे?” तिचे शब्द ऐकून संगीता ललितकडे पाहत म्हणाली.

“काय नायी वैनी, मन्याचा लंड तुमच्या पुदीत कसा जाऊन रायला ते पावून रायलो म्या.” तो हसतच बोलला आणि आपले धक्के वाढवत शोभाला चोदू लागला.

“आन म्या शोभा वैनीच्या पुदीत तुया लंड कसा चालला ते पावून रायलो गड्या.” मनोज सुद्धा त्यांच्या बोलण्यात सामील झाला.

“अवं मायऽऽ मायऽऽऽ शोभे पायलीस नं कसे टपून हायेत दोघ बी?”

“व्हय ताई, म्या तं कवाचीच पावून रायली भौजीले.”

“अवं बाई, लयी हुशार झालीस वं.” संगीताने तिच्या स्तनाला अचानक दाबत म्हटले.

“आह्ह्हऽऽ ताईऽऽ तसंच कर नंऽऽऽ मस्त लागतेऽऽ” शोभा विव्हळत म्हणाली.

खाली ललितचे धक्के आणि वर संगीताची बोटे! या दुहेरी हल्ल्याने शोभा विव्हळू लागली. डोळे बंद करून ती त्या सुखाचा आनंद घेऊ लागली. खाली तिच्या योनित ललितच्या लंडाचे सपासप वार होत असतानाच तिला तिच्या मांडीवर कसला तरी स्पर्श जाणवला तसे तिने डोळे उघडले.

पाहते तर मनोज तिच्या मांडीवर आपली बोटे फिरवत होता. आधी तर तिला काय करावे कळले नाही. पण दुसऱ्याच क्षणी तिकडे संगीता सुद्धा एका वेगळ्याच धुंदीत सित्कारत काही बाही बरळू लागली,

“आह्ह्हऽऽ भौजीऽऽऽ स्स्स्स्सऽऽऽ तसेच कराऽऽऽ आह्हह्हऽऽऽ अजून अंदर टाका तुमच्या दोस्ताच्या लंडासंगऽऽऽ अंदरऽऽऽ हम्म्म्मऽऽ असंचऽऽऽ माय वंऽऽऽ”

शोभाने संगीताच्या कंबरेकडे पाहिले तर तिचा नवरा आपले एका बोट संगीताच्या पुच्चीत टाकत तिला बोटाने झवत होता.

मनोजच्या लंडाच्या आणि लागलीच ललितच्या बोटाच्या झवण्याने संगीता चांगलीच माजात आली होती. ललित आपल्या धक्क्यात जराही ढील न देता दोन्ही पुच्च्या व्यवस्थित हाताळत होता. तो विचार करूनच शोभा शहारून गेली.

तितक्यात मनोजचे तिच्या मांडीवरील बोटे हळूहळू तिला तिच्या योनिभागावर जाणवली तशी ती आणखी शहारली. उत्तेजनेने भारून जात शोभा विव्हळू लागली,

“नायीऽऽ नोकोऽऽऽ”

तिचे शब्द तिच्या तोंडातच विरले. तोपर्यंत मनोजचे बोट तिच्या पुच्चीच्या फाकांवर फिरू लागले.

“स्स्स्सऽऽऽ भौजीऽऽऽ तायेऽऽ पाय न वंऽऽऽ” सित्कारात शोभा विव्हळली.

“म्या का पावू मनतेस? तुया नवरा बी तं माया पुदीत बोटं टाकून रायला नं वं.”

“मनून मनोज भौजी बदला घेऊन रायले वाटते?”

“तसंच समज वं. पायजे तं लंड बी घे माया नवऱ्याचा.”

“का झालं आतं? चूप काऊन झालीस?”

“मले शरम वाटती ताये.”

“आली मोठी लाजेची पोटची. सांग घेसीन का?”

“तू घेसीन का माया नवऱ्याचा?”

“म्या तं कवापासूनच तयार हाये. तुयी तयारी असन तं सांग.” संगीताने विचारले.

दोघे त्या दोघींचे बोलणे ऐकत थोडे हळुवार धक्के देऊ लागले.

“ताये तू तयार अससिन तं मले कायची लाज? तू माया नवऱ्याला चढवून घेते मनतेस. तं म्या बी भौजीले चढवून घ्याले तयार हाये.”


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली. "पावा आता!" तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!