इरादा पक्का? | भाग ५

काही सेकंदातच संगीता पूर्ण नग्न झाली.

“पावा आता!”

तिने स्वत:च त्याचा हात आपल्या योनिवर ठेवला. तिचा बिनधास्तपणा पाहून तो सुद्धा बुचकळ्यात पडला. तिच्या योनिवरील आपला हात फिरवत मनोजने आपली बोटे तिच्या योनित घातली. तिच्या मांड्यांच्या आत दडलेली केस विरहित पुच्ची पाहून तो भारावून गेला.

आजवर त्याने केवळ कुसुमची, आपल्या आईची केसांत लपलेली पुच्ची पाहिली होती, ती सुद्धा अंधारात. आज पहिल्यांदाच त्याने ट्युबलाईटच्या लख्ख उजेडात अशी विनाकेसांची पुच्ची पाहिली.

तिच्या पुच्चीवर बोट फिरवत त्याने अलगद आपले बोट तिच्या आत सारले तशी ती वेदनेने सित्कारली आणि त्यावरून त्याची खात्री पटली की त्याने जे ऐकलं ते सगळं साफ खोट होतं, अफवा होत्या. खरं सांगायचं झालं तर संगीता अजूनही कुमारिकाच होती.

“झाली खात्री?” त्याच्याकडे पाहत तिने विचारलं.

“संगीता, पर त्या गोस्टी? मंजी तू आन तुवा भाऊ?”

“तुमाला त माईतच हाये अप्पाबद्दल. त्यांना घरातली मोलकरीण काय? की शेतातली काम करणारी मजूर काय? सगळे सारखेच! ह्ये पायतच म्या लहानाची मोठी झाली अन वयात आल्यापासनं मले बी त्या गोस्टी आवडाय लागल्या.

पाचेक वरसा आदिची गोस्ट असन, एकदा ते घरी नसताना म्या त्यांच्या खोलीत गेली साफसफाई करायसाठी. त्यांचा बिस्तर ठीक करत व्हते तर उशीखाली कायी पुस्तकं सापडली.

पुस्तकाच्या वरूनच ती गंदी पुस्तके असतील हे मले समजलं. तरी बी मनातली इच्छा मनून म्या ती पायत बसली. कायी पुस्तकात बायका-माणसाच्या गोस्टी व्हत्या, एकदम घाण!

आन कायी पुस्तकात नंग्या बायकांचे फोटू! ह्ये मोठे मोठे त्यायचे!! आन त्या दिसानंतर माया मनात खळबळ माजली आन कोणी मिळल का मनून शोधू लागली.

घरातल्याच एका नौकराला गटवलं आन त्याच्याबरोबर दाबादाबी, चोळाचोळी सुरू झाली. त्याच्या बरबर म्या ते घाण नंगे शिनेमे बी पायलेत. खोटं नायी सांगीन तुमास्नी, त्यानं मले त्याचा चोखायला बी सिकवला.

पाच-सहा महिने ह्ये आमचं चालू होतं आन तेवड्यात आमी पुढे जायचं ठरवलं. त्या दिसी घरी कुणीच नव्हतं. तो माया खोलीत आला आन नेहमीसारखं मायी थानं दाबू लागला. पुढं जायचे मनून त्यानं माये कपडे बी काडले आन सोता बी नंगा झाला. पण तितक्यात भाऊ आला.

त्यानं आमाला रंगेहात पकडलं. त्यानं त्यालं बदडून घराभाहीर हाकलून लावलं आन मले बऱ्या वाईट गोस्टीची समज दिली. पण सपथीनं सांगते म्या त्याचा तो पायीला पर कधीच हिच्या आत नायी घ्येतला. त्या दिसी भाऊ उसिरा आला असता तं म्या आज तुमच्यासमोर नसती.” बोलून संगीता थांबली.

“मले माफ कर संगे. म्याच तुयाबद्दल उलटसुलट इचार करत व्हतू.”

“त्यात तुमची कायीपन चुकी नायी. त्या नोकराला हाकलून लावलं मनून त्यानं आमची बदनामी केली. पण एक सांगा तुमचं काही होतं का कोणासंग?”

“नाय बा, हो पण माया एक जिगरी दोस्त हाय ललित, आपल्या बाजूलेच रायतो.” म्हणत त्याने लहानपणापासूनची सगळी कथा तिला सांगितली.

“बाय वो बाय!! लय यारी दिसते? एकमेकांचे ते बी चोळले मंजे चांगलीच यारी मनायची की?”

“हाव, तसंच कायी हाय. पण संगीता तुले खरं सांगू, माया दोस्ता बिगर म्या कायीच नाय केलं आजवर.”

“काय इछा हाय तुमची?”

“काय नाय गं, पण पुढं त्याचं बी लगीन झालं की आपण सोबत हे सगळं?”

“आता वं बया!!! आता म्या काय तुमच्या शब्दबाहीर हाय का? तुमी राजी असाल तर म्या बी राजी हाय. पर आजची रात अशीच काढाची का?”

“असं कसं? तू नंगी झालीच आहेस त माया अंगावर कायले कपडे ठेऊ?” असे म्हणत त्याने आपल्या अंगावरील सर्व कपडे काढले आणि तिच्या बाजूला येऊन बसला.

पहिल्याच रात्री दोघांच्याही मनातील शंकांचे नीरासरण झाले आणि त्यांच्या नवजीवनाची सुरुवात झाली. दोघेही एकमेकांचे नग्न शरीरं चोंबाळत, दाबत एकमेकांना उत्तेजित करू लागले.


“संगे, याले घे नं वं तोंडात.” हळूच तिच्या कानात फुसफुसत मनोज बोलला.

“म्या नायी मनलं व्हय?”

तिने आधीच लाजलज्जा सोडली होती. इतकी बिंदास्त बायको बेडवर असेल तर जीवन सदाबहार होऊन जातं. तिने त्याचा सात-साडेसात इंची लिंगाला आपल्या मुठीत घेऊन हलवले आणि त्याच्या टोकावरील काळी त्वचा हळूच मागे सरकवली.

“स्स्स्सऽऽऽ संगेऽऽ!!” तिच्या हल्ल्याने तो बावचळला.

ललितने कित्येकदा त्याचा लंड हलवला होता पण अशी अनुभूति त्याला पहिल्यांदाच आली. त्याची त्वचा खाली होताच आतील गुलाबी टोप तिच्या डोळ्यासमोर आला आणि अलगद आपली मान झुकवत त्याच्या लिंगाला आपल्या ओठांनी चुंबू लागली.

तिच्या ओठांच्या स्पर्शाने तो अजूनच बावरला. तोंडून उत्तेजनेचे सित्कार सोडत त्याने स्वत:ला तिच्या स्वाधीन केलं आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत संगीता त्याचा लंड चोखू लागली.

खाली लंडाला मुळाशी घट्ट पकडून तिने त्याला अधिक आपल्या तोंडात घेतले होते. जसजशी वेळ जाऊ लागली तसतशी तिच्या चोखण्याची गती वाढू लागली आणि त्याच गतीने त्याचे सित्कार सुद्धा वाढू लागले. क्षणोक्षणी तिच्या चोखण्याची गती वाढू लागली तशी त्याच्या सित्कारांची तीव्रताही वाढू लागली. सित्कारत त्याने तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिले.

त्याचा जवळपास पूर्णच्या पूर्ण लंड तिने आपल्या तोंडात घेतला होता. तिच्या ओठांचा ‘ओ’ होऊन त्याच्या लिंगावर घट्ट झाला होता. ते दृश्य त्याला तो अजून पिसाळला. आवेगाच्या भरात तो सुद्धा आपल्या कंबरेला हिसका देत तिचे तोंड झवू लागला.

हळूहळू त्याच्या अंडकोषात पाणी जमा होऊ लागले, तसा त्याने तिच्या डोक्यावर भार दिला. पण ह्या खेळात निष्णात असलेल्या संगीताला ते समजलं तसे तिने एका झटक्यात मान वर केली आणि त्याचा लंड तोंडाबाहेर काढला.


(क्रमशः)

इरादा पक्का? | भाग १

महाराष्ट्रातील विदर्भातील एक गाव — गाव तसं छोटंसं — ५०-६० घरांची वस्ती. जवळच नदी — त्यामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी. गावात जवळपास सगळेच शेती किंवा शेतमजुरी करणारे — एक दोन शेतकरी होते ज्यांच्याकडे २०-३० एकरांची शेती असेल — बाकी सगळे १० एकराच्या आतच. त्याच...

इरादा पक्का? | भाग २

"मले बी पाहावाचं होतं बे कसं हेपतेत तं!" "दोस्ता, म्या हाव ना, आज हेपतीनच राती." "पन म्या कसा पायीन?" "सांदीतून येजो, म्या कवाळ उगडा ठेयीन." "ओ माय, मले त आतंपासूनच कसंतरी व्हऊन रायलं. भोकात गेली आज शाळा, चाल नदीवर." "तुया बाप सोलन नं, लवळ्या." "त्याले कोण सांगन?"...

इरादा पक्का? | भाग ३

"हेप नऽऽ बोट नोकोऽऽ चोट टाक तुवा!" तिने ओरडतच त्याला म्हटले. "गप वो रांडेऽऽ!" असे म्हणत त्याने आपली बोटे बाहेर काढली. मग तिच्या मागे पवित्रा घेत वाकला आणि आपला लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवून एकाच दणक्यात आत सारला. "मेलीऽऽ वो मायेऽऽ! हळू हेप ना भाड्याऽऽऽ! वं मायऽऽ!" ओरडत...

इरादा पक्का? | भाग ४

चांगली जीवनसाथी मिळण्याची मनोजची इच्छा लवकरच पूर्ण होणार होती. त्यांच्या गावापासूनच काही अंतरावर एक दुसरे गाव होते. तेथील भाऊसाहेब पाटील म्हणजे गावातील मोठे प्रस्थ — एक मुलगा संदीप आणि एक मुलगी संगीता. भाऊसाहेब विधुर असले तरी त्यांची अनेक लफडी आजूबाजूच्या गावात...

इरादा पक्का? | भाग ६

"उम्म्हह्हऽऽऽ काऊन थांबलीस वं? येणारच व्हतो म्या." हुंकारत तो म्हणाला "असं कसं यु देईन? तुमचं पयीले पाणी माया हिच्यात पायीजे मले." "कायच्यात?" "हिच्यात!" स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट दाखवत ती लाजून बोलली. "हिला नाव बी असल ना?" "पुदीsss!" फुसफुसत ती बोलली. "मले ऐकाले नाही...

इरादा पक्का? | भाग ७

हळूहळू दिवसामागून दिवस जाऊ लागले. मनोजच्या जीवनात संगीता आल्यापासून त्याचे ललितकडे थोडे दुर्लक्ष झाले पण ते तर होणारच होते! मनोजला शेतीच्या कामाबरोबर संगीताच्या कुंवार रानातही आपला नांगर चालवून तिला सुपीक बनवायचे होते. आणि संगीतासारखी बिंदास बायको मिळाली म्हणून मनोज...

इरादा पक्का? | भाग ८

काही वेळाने मनोजने चालता चालता विचारलं, "काय मंग? पालटली का चामडी?" "हा, मंजे झालं सगळं." थोडा उदासीच्या सुरात ललित बोलला. "तू आन संगीता वैनीनं सांगलं तसं कायी झालंच नायी गड्या." "मंजी?" "मंजी आत कसं सांगू तुले?" "जसं सांगाच तसं सांग." "आर, तिले कायी मायीतच नाही...

इरादा पक्का? | भाग ९

"लय लाड येऊन रायले आज बायकोचे?" "म्या तं रोजच लाड करतो वं, पण तू जवा माया मनातलं बोललीस न तं जास्तच खुस झालो." "वोऽऽऽ वोऽऽ बैल मायाऽऽ! आना तुमचा चोटऽऽ! खाऊ द्या मले!!" "घे वंऽऽ लवडे खाई, बायको मायीऽऽ." "ललित भौजीचा अन तुमचा एकच येळी घ्यायचा ईचार हाये माया." त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १०

"नायी, मले कायी राग बिग न्हायी बरं. पण तुले ठाऊक नसल, म्या लग्नाच्या पयले लय चालूपणा केला पर मायी इज्जत राखून ठेवली धन्यासाठी. आन त्यानं जे मांगल ते समदं दिलं. कदाच तुले मायीत नसल पन माया चालूपणाच्या गोष्टी ह्यांच्या कानावर पण पडल्या व्हत्या. आन लग्नाच्या पयल्या राती...

इरादा पक्का? | भाग ११

"काऊन माय? झोप नायी येऊन रायली का वं तुले?" संगीताकडे वळत ती बोलली. "नायी नं. मले एकली रायची सवयच नायी. का करू?" "अवं माय मायी. भाग्याचा वं मन्या माया. तू आलीस नं त्याचं भागचं उजळलं बग." "त्यायचं उजळलं. अन माय डसते का तुमाले?" "अवं तसं मनलं का म्या? तू आलीस तवापासून...

इरादा पक्का? | भाग १२

कुसुमच्या डोळ्यात पाहत संगीताने तिचा चेहरा खाली ओढला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागली. हळूहळू तिच्या मानेवर चावे सुद्धा घेऊ लागली. त्या हल्ल्याने तर कुसुम पेटून उठली. तिच्या उत्तेजनेने आज अचानक सासू-सुनेचे नाते नवीन नात्यात बदलत चालले होते. एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीला...

इरादा पक्का? | भाग १३

कुसुमच्या स्खलनाने संगीताचा चेहरा भिजून गेला. पण तो रस ती मोठ्या आवडीने चाटू लागली. म्हातारीचे शरीर ढिले पडले. डोळे बंद करून ती आपल्या स्खलनाचा आनंद घेऊ लागली. "मायेऽऽ कसं वाटलं वं?" संगीता बोलली तसे कुसुमने डोळे उघडले. "कुटून सिकलीस माय? येव्हडी मज्या तं चोटानं बी...

इरादा पक्का? | भाग १४

"अवं म्या का मनते?" एके रात्री ती मनोजला म्हणाली. नुकताच त्यांचा संभोग झाला होता आणि ती अजूनही त्याच्या छातीवर डोके ठेवून नागडीच पहुडली होती. "बोल की. आता अजून का पायीजे?" तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो म्हणाला. "सासूबाईची कायी सोय करा लागन असं वाटून रायलं मले." "मनजे?...

इरादा पक्का? | भाग १५

दोघांच्या संभोगानंतर संगीता तिच्या खोलीत आली तेव्हा ती आधीच गरम होती आणि त्या दिवशी तिला झडायला जास्त वेळ लागला नाही. "का वं कुसुमे? आज लवकरच झालं?" "गप्प वं बापझयीचे!! सासूले नावानं हाक मारतेस?" "तुमी मायी सासू नायी आतं. मायी दोस्त बनल्या." "दोस्त मने दोस्त. आन त्या...

इरादा पक्का? | भाग १६

"अवं मायऽऽ अजून बी जेथचं तेथीच?" मागून संगीताचे शब्द कानावर पडले तसा तो सुद्धा लाजला. "का लाजता आतं? चला." तिने त्याला ढकलतच पलंगाजवळ आणलं आणि धक्का देत पलंगावर पाडलं. "करा नं आता सुरू." कुसुम आणि मनोजकडे पाहत संगीता बोलली. "पर?" मनोज म्हणाला. "आता काही पर बीर नायी...

इरादा पक्का? | भाग १७

"माया नवरा आजपासून आयझव्या झाला वं माय." म्हणत तिने मनोजच्या गालावर चुंबन घेतले. "संगीता तुयामुळं झालं बग सगळं. नायतर मायी तं हिम्मत बी नसती झाली." मनोज कुसुमच्या योनित धक्के देत बोलला. "स्स्स्सऽऽऽ हळू रेऽऽ बापा मायाऽऽ आह्ह्ह्हऽऽऽ माय वंऽऽऽ मनूनच सोकावलीस का वंऽऽऽ...

इरादा पक्का? | भाग १८

तिकडे मनोज संगीता आणि कुसुम रत होत होते तर इकडे कंपनीकडून ललितला गोव्याची तिकीट आले होते. चांगली १५ दिवसाची टूर होती. तेव्हा जायच्या आधी नागपूरला जाऊन ललितने शोभासाठी तलम नाईटी, टू-पीस बिकिनी आणि बरेच काही तोकडे कपडे विकत घेतले. खरेदीच्या वेळेस ती सुद्धा त्याच्या...

इरादा पक्का? | भाग १९

गेल्या आठवड्यात या टूरला त्याच्यासोबत आलेली बरीच मंडळी या क्लबमध्ये येऊन होती. त्यांच्याकडूनच त्याला या क्लबबद्दल माहिती झाले. शोभा सेक्समध्ये बरीच मोकळी झाली होती. पण असं कोणा परपुरूषासमोर संभोग करणं हे अजूनही पटत नव्हतं पण इथे सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न करून ललितने तिला...

इरादा पक्का? | भाग २०

तेवढ्यात त्या गोऱ्याचे लक्ष ललितवर गेले. तसा तो हसला आणि डोळा मारत त्याने शोभाच्या सौंदर्याची तारीफ केली. "आय फक्ड कपल ऑफ इंडियन लेडीज. बट धिस इंडियन लेडी इज व्हेरी सेक्सी." त्याने मुलीला झवताना तो ललितला म्हणाला. "येस. येस." त्याने काय म्हटलं हे ललितला कळले पण काय...

इरादा पक्का? | भाग २१

शनिवारी दोघेही नवरा बायको ललिताच्या घरी पोहोचले. गोव्याहून आल्यानंतर त्याच्या घरात बरेच बदल झाले होते आणि तेच बदल त्यांच्या वागण्यातही वाटत होते. शोभा आधी इतकी मोकळेपणाने बोलत नव्हती पण आज ती सुद्धा त्यांच्यात सामील होत दिलखुलास गप्पा मारत होती. ललितने आपल्या...

इरादा पक्का? | भाग २२

टीव्हीवर काही वेळेतच चौघेही जन्मजात नग्न झालेले दिसतात. आपापल्या बायकांच्या पायांमध्ये बसून जॉन आणि स्मिथ आपल्या जि‍भेने त्यांची पुच्ची चाटू लागतात. त्यांच्या त्या जिभेच्या चाळ्यांनी मार्टिना आणि ज्युलिया तोंडातून काही बाही बोलत त्यांना उत्साहित करत असतात. मध्येच...

इरादा पक्का? | भाग २३

तिकडे शोभाची सुद्धा तीच अवस्था झाली. ललितने तिच्या फुगीर पुच्चीवर आपले ओठ टेकवताच एखाद्या धनुष्यासारखी ती कंबरेतून वाक घेत आपले नितळ पोट वर करत सित्कारु लागली. तिचे सित्कार ऐकून संगीताने एक नजर तिच्याकडे पाहिले आणि त्याच वेळी शोभाची नजरही तिच्यावर पडली. "शोभे?"...

इरादा पक्का? | भाग २४

शोभाच्या शब्दांनी ललित आणि मनोजच्या शरीरात जणू नवचैतन्य निर्माण झाले. ते दोघे तर खुश झाले पण सगळ्यात जास्त खुशीत होती ती संगीता!! कित्येक दिवसांपासून ती नवीन लंडाच्या शोधात होती. ही गोष्ट तिने कधी कुणाला बोलून दाखवली नसली तरी मनोजला तिची खाज चांगलीच माहिती होती....

इरादा पक्का? | भाग २५

"तुले मनलं व्हतं नं लल्ल्याऽऽऽ हेपारी रांड हाय मनूनऽऽऽ चोद दारिलेऽऽऽ लंडखायीऽऽऽ!" "व्हय वैनी, तुमच्या गांडीचा दिवाणा झालो बगा म्या. खूब मस्त भोक हायेऽऽ गोल गोलऽऽऽ!" "असच हेपा आपल्या वैनीलेऽऽऽ हाऽऽऽ असंचऽऽऽ आय वंऽऽऽ!" संगीता चित्कारत होती. तिकडे शोभाच्या तोंडूनही...

इरादा पक्का? | भाग २६

"हो ते समदं बरोबर हाय संगे. पर तुया पुदीतून पैल्या रातीले रगत निगालं. ती तं तुया कुवारपणाची निशाणी व्हती नं?" "ते समदं दादामुळं." "मनजी?" "आवं त्या दिसी दादानं मले समदं समजावलं. माया म्होरचं भोक नवऱ्यासाठी ठेव मनून. आन त्या दिसापासून तो मायी गांड माराचा!!" "अबब!! लै...

error: नका ना दाजी असं छळू!!