कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता.

तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने तिथे होती पण मनाने मात्र अजूनही काल रात्रीच्या त्याच्या बरोबर झालेल्या प्रणयाच्या आठवणीत हरवून गेली होती.

त्या गोष्टी आठवल्या की अजूनही तीचं शरीर अतीव सुखाच्या आठवणीने थरथरून उठत होतं. कणीक मळताना होणाऱ्या हाताच्या हालचालींमुळे काल तिच्या मर्दन झालेल्या उरोजात सुखद वेदनेची कळ उठत होती. तिच्या स्तनाग्रांवर अजूनही त्याच्या दाताचे व्रण होते. ती स्तनाग्रे सातत्याने त्याच्या ओठांची दांतांची मागणी करत होती.

काल त्यांना मिळालेलं सुख ती अजूनही विसरली नव्हती. ती अनुभूति कणीक मळताना ती सातत्याने अनुभवत होती. त्यामुळेच ती त्याच्या स्पर्शासाठी आतुर झाली होती. त्याला पुन्हा एकदा जवळ घ्यावं, पुन्हा एकदा मनाला देहाला व आत्म्याला चढणारी प्रणयाची नशा अनुभवावी, असं तिला वाटत होतं.

मात्र त्याला ऑफिसला जायचं होतं. तिलाही त्याच्यासाठी डबा बनवायचा होता. तिच्या मनात कितीही इच्छा असली तरी त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. तिला पुन्हा ते सुख भोगण्यासाठी सायंकाळी त्याला घरी परतून येण्याची वाट पहावी लागणार होती.

तिने मनातून काल रात्री त्याने तिच्या सोबत केलेल्या गोष्टी काढून टाकल्या. तिच्या देहावर व मनावर त्याने सोडलेल्या निशाण्यांकडे मात्र तिला दुर्लक्ष करता येत नव्हतं. शरीरभर भरून उरलेली ती सुखद वेदना पुन्हा कधी एकदा अनुभवता येईल, असं तिला झालं होतं.

त्याच वेळी नुकतीच अंघोळ झालेला तो किचनमध्ये आला. कमरेवर घातलेले अंडरवेअर वगळता तो पूर्ण उघडा होता. टॉवेलने त्याचे ओले केस पुसत होता. तिच्या पाठमोर्‍या आकृतीला पाहताच त्याच्या मनात एकाच वेळी अनेक सुखद अनुभूति जाग्या झाल्या.

काल रात्रीच्या आठवणी त्यात जास्त होत्या. तिच्या शरीराचा स्पर्श अजूनही त्याच्या त्वचेवर रेंगाळत होता. तिच्या बरोबर अनुभवलेले ते उत्कट चरम सुखाचे क्षण त्याच्या मनात रूतून बसले होते.

तिला पाहता क्षणी तो स्वत:ला आवरू शकला नाही. त्याने मागून तिला मिठी मारली. तिच्या शरीरावर स्वत:ला दाबत त्याने तिच्या हातावर हात ठेवले. त्याचा स्पर्श होताच तिच्या तोंडून एक मादक हुंकार बाहेर पडला. तिने त्याला दूर ढकलण्या ऐवजी तीचं शरीर त्याच्यावर दाबलं.

गरम पाण्याने अंघोळ केल्याने त्याचे शरीर अजूनही उष्ण होते. शरीरावरून पाण्याच्या वाफा निघत होत्या. त्याने त्याचं तोंड तिच्या मानेत घुसवत जीभ बाहेर काढत अलगदपणे फिरवायला सुरुवात केली. तिच्या शिकेकाई शाम्पूचा वास त्याला वेड लावत होता.

त्याच्या जि‍भेचा स्पर्श तिच्या मानेवर होताच तिच्या शरीराची मादक हालचाल झाली आणि मान तिरकी करत तिने त्याच्यासाठी जागा केली. तेव्हाच तिने तिच्या पार्श्वभागाचा वापर करत तिला टोचणाऱ्या त्याच्या उत्तेजनावर दाब दिला. तिचा दाब पडताच त्याच्या तोंडून एक मोठा श्वास बाहेर पडला आणि त्याने दाताने तिच्या मानेचा चावा घेतला. तेव्हाच त्याने त्याचे हात कणीकाने भरलेल्या तिच्या हातात आवळवले.

दोघेही एकमेकांच्या शरीरावर स्वत:ला बळ लावून दाबत होते. त्यांच्या कणीकावर दाबलेल्या हातांच्या बोटांमधून जशी कणीक बाहेर पडत होती तत्वत त्यांच्या मनातून एकमेकाच्या स्पर्शाची अनुभूति वगळवता इतर सर्व गोष्टी बाहेर फेकल्या जात होत्या.

तो हळुवारपणे मानेवरून जीभ फिरवत तिच्या कानाजवळ पोहचला आणि त्याने तिच्या कानाच्या पाळीचा जरासा जोराने चावा घेतला. ती उत्कटता सहन न होऊन तिने त्याला क्षणभरासाठी दूर सारलं आणि माघारी वळून त्याच्याकडे पाहिलं.

तो पूर्ण ताठरला होता. तिने त्याच्याकडे रोखून पाहिलं.

खरं पाहता त्याला तिथेच ओढून घ्यावं, असं वाटत असूनही स्वत:ला रोखत, चढलेल्या श्वासात ती म्हणाली, “कामाला जायचं नाही का?”

तिच्या चेहर्‍यावर उमटलेले भाव, डोळ्यातली भूक आणि तिचा मादक आवाज ऐकून त्याला तो दुरावा असहाय्य झाला.

“नाही.” तो म्हणाला

आणि त्याने तिला मागे सारले. पीठाची परात बाजूला सारली. चिकट हातानेच तिला उचलत त्याने तिला किचन ओट्यावर बसवले. हाताने तिची साडी व परकर वर उचलला.

तिचे डोळे विस्फारले. पण तिने त्याला थांबवलं नाही. त्याला तिच्यासाठी आतुर झालेलं पाहून तिला स्वत:चा अभिमान वाटला.

त्याने त्याच्या कणीकात मळलेल्या हातानेच तिची निकर काढली आणि एक बोट तिच्या पाकळ्यांना विलग करत आत सारलं. गार व चिकट पीठाने भरलेल्या त्या बोटाचा प्रवेश तिच्या नरम कोमट अवयवात होताच ती थरथरून उठली. तिने दोन्ही हातांनी त्याला जवळ ओढलं आणि त्याचं तोंड तिच्या वक्षस्थळांवर दाबलं.

त्याने दुसरा हात पाठीमागे नेत तिचे उरोज मोकळे करायच्या प्रयत्न केला पण चिकट हाताने तिचा ब्लाउज त्याला काढता येईना. त्याचं बोट तिच्या अवयवांवरून वरखाली फिरत होतं. त्या संवदेनेत हरवलेल्या तिला त्याची तगमग जाणवलीच नाही. त्याचं तोंड कापडावरून फिरत होतं पण तो तिच्या उरोजांच्या नग्न स्पर्शासाठी कासावीस झाला होता.

त्याने तिच्यातील बोट काढले. तिच्या मादक श्वासांचा हुंकारा थांबला. तिने रागात त्याच्याकडे पाहिलं. त्याने तिच्या नजरेला नजर मिळवत दोन्ही हातांनी हुक काढायचा प्रयत्न केला तरीही त्याला जमेना.

त्याला काय हवंय, हे तिला कळलं. तिने तिचा चिकट हात त्याच्या छातीवर ठेवला आणि जोरात घासत त्याच्या कमरेपर्यंत नेला. तिच्या तळहाताची कणीक त्याला लागली. मग तिने हात मागे नेत ब्लाउजचा हुक काढला आणि तिचे उरोज त्याच्या चेहर्‍यापुढे उघडे झाले.

त्याने कणीकाने भरलेल्या हाताने तिचे दोन्ही उरोज करकचून पकडले आणि आळीपाळीने त्याची जीभ फिरवत दांतांनी त्याच्या प्रेमाचे व्रण तिच्यावर उमटवू लागला.

त्याच्या आक्रमक वागण्याने तिचा श्वास अडकत होता. त्या सुखद वेदनामुळे शरीर मन आणि आत्मा यात कोणतंच अंतर उरलं नव्हत. तिचे हात त्याच्या पाठीवरून फिरत होते. कणीकाबरोबर तिच्या प्रेमाचे ओरखडे त्याच्या पाठीवर उमटत होते.

ती प्रचंड उत्तेजित झाली होती. तिला मनात उचंबळून येणारी उत्कटता सहन होत नव्हती. तिने त्यांचं तोंड तिच्या हाताने वर उचललं. त्यांचं नाक एकमेकाच्या नाकावर घासत होतं. जोराने चालणारे श्वास एकमेकात मिसळत होते.

त्याने तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले. तिला बोलायची गरज पडली नाही. त्याला समजलं तिला काय हवं होतं. त्यालाही तेच हवं होतं. कमरेवर हात नेत तो विवस्त्र झाला. त्याचा धडधडणारा अवयव एका हातात धरत त्याने अलगदपणे तिच्यात प्रवेश केला.

त्याची जाणीव होताच तिने तिचे पाय त्याच्या नितंबाभोवती जोरात आवळवले आणि ती स्वत:ला त्याच्यावर दाबू लागली. तो जोराने धक्के देत तिच्यात पूर्ण समावून जाण्याचा प्रयत्न करत होता.

दोघांची शरीरं एकमेकात हरवून गेली होती. डोळे उघडे असूनही काहीच दिसत नव्हतं. त्याच्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर ती सुखाच्या लाटेवर उंचच्या उंच चढत होती. तिला त्याच्याभोवती अनुभवताना, ती स्निग्धता त्याला वेडावत होती. तिच्या प्रत्येक हालचाली बरोबर तो सुखाच्या दरीत अधिकच खोलवर कोसळत जात होता.

त्यांच्या शरीराचा प्रत्येक अवयव एकमेकांच्या स्पर्शासाठी आतुर होता आणि तो स्पर्श अनुभवल्याने आता त्यांचं संपूर्ण शरीर प्रणयाच्या नशेत धुंद झालं होतं. ती नशा त्यांच्या मनावर चढली होती, जी आता चरम सुखाची वाट पाहू लागली होती.

त्यांचं एकमेकावर असलेलं प्रेम आणि शारीरिक आकर्षण फारच तीव्र होतं. त्या तीव्रतेमुळेच ते एकमेकाजवळ असले तरी उत्तेजित व्हायचे. जेव्हा ते एकमेकांना अनुभवायचे, तेव्हा ती उत्कटता कित्येक पटींनी वाढायची.

काही वेळ ते धुंद होऊन लयबद्ध हालचाली करत ते स्वर्गीय सुख भोगत होते. शेवटी तो क्षण आला. दोघांच्याही प्रेमाचा बांध फुटला आणि ते एकमेकाच्या कामरसात भिजून गेले. दोघांनी एकमेकांना कडकडून मिठी मारली. ते उत्कटतेचे सुखद क्षण त्यांच्या एकमेकात मिसळलेल्या शरीराबरोबर मनंही एक करून गेले.

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!