राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो.

पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला अंधारातच बसायला आवडायचे. तिला शांतता आवडायची. बाकीच्यांना भयाण वाटेल एवढी शांतता. एखाद्या गजबजलेल्या शहराच्या मध्यभागी एक शांत एकटी सावली पहुडलेली असावी, तशीच होती ती!

ती आपल्या गुबगुबीत आरामखुर्चीत मागे रेलून बसली. त्या हालचालीमुळे तिचे उघडे अंग खुर्चीच्या चामड्यावर घासले गेले. तिने हळूच आपले पाय फाकवले. मग तिने हातातल्या मोबाइलवर पुन्हा तोच लॅन्डलाइन नंबर डायल केला. पुन्हा त्या नंबरवर फोन करायचा नाही असे तिने ठरवले असून सुद्धा.

“हॅल्लो?” पलीकडून आवाज आला.

“मी बोलतेय.” ती अस्पष्टपणे पुटपुटली.

“हॅल्लो? कोण हवंय तुम्हाला?” पलीकडचा पुरुषी आवाज.

“तू एकटा आहेस की तुझ्यासोबत आणखी कुणी आहे?” ती अगदी हळू आणि घोगऱ्या आवाजात बोलत होती.

“नाही. म्हणजे आहे. तुमचा आवाज नीट येत नाही, काय म्हणालात?”

“मी असे म्हणाले की तू एकटा असशील तर मला काही सांगायचेय.” ती थांबून थांबून विशिष्ट शब्दांवर जोर देऊन बोलत होती.

“काय? काय सांगायचेय? हॅल्लो.”

“नीट ऐक, मला तुला सांगायचेय की मी आत्ता घरात एकटीच आहे आणि माझ्या अंगावर आत्ता एकही कपडा नाही!”

“काय??” तो जवळ जवळ ओरडलाच.

“अजून ऐक, मी माझा फोन हातात नाही पकडला, माझ्या खांद्यावर ठेवून, मान तिरकी करून, मी बोलतेय कारण माझे हात आत्ता माझ्या मांड्यांच्या मधे.”

“हॅल्लो, हॅल्लो? नाही, नाही. चुकीचा नंबर लावलाय तुम्ही. त्या नावाचे कुणीच नाही इथे.” तो गडबडीने बडबडू लागला.

नक्कीच राँग नंबर लागला होता. पण मग फोनचा रिसीव्हर धरलेला त्याचा हात का थरथरत होता? आणि फोनवर बोलताना त्याची जीभ का अडखळत होती? हा राँग नंबर नेहमी नेहमी त्याच्याच नंबरवर का लागत होता?

“आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट! मी मागच्या वेळी फोन केला तेव्हा सांगितले का तुला? मी तिथे खाली शेव्हींग केलेय. अगदी क्लीन शेव्ह, गुळगुळीत! सगळे केस काढून टाकले. माझी बोटे आत्ता तिथेच घुटमळतायत. आह्ऽऽ ओले ओले झालेय सगळे, माझे खालचे ओठ आणि माझी बोटे सुद्धा. मी चाटू का माझी बोटे?”

“अच्छा, अच्छा! मग बरोबर आहे, हाच नंबर आहे. पण तुम्ही नाव चुकीचे सेव्ह केलेय. ते बदलून घ्या.” तो काहीतरी बोलायचे म्हणून बोलत राहला.

“आऽऽह् ऊंऽऽह्. माझे ओले ओले नाजूक ओठ, किती मऊऽऽ किती लुसलुशीतऽऽ काय मज्जा वाटतेय त्यावरून बोटे फिरवायला. आह्ऽऽ आह्ऽऽ आताऽऽ आता, मला थंडी वाजू लागलीय. कुडकुडतीये रे मी. आह्ऽऽ थरथर होतेय अंगा अंगाची, आऽऽह्.”

“हे बघा, तुमचा प्रॉब्लेम आलाय माझ्या लक्षात. पण त्यावर चर्चा करायला थोडा वेळ लागेल. आत्ता नाही बोलता येणार फार वेळ. त्याचे काय आहे, माझ्या बायकोला एक फोन येणार आहे आत्ता. होय, माझ्या शेजारीच बसलीय ती. फोनची वाट बघत. तिची आई आजारी आहे ना, तिला लगेच निघायचेय की नाही हे फोन आल्यावरच कळेल तेव्हा.” तो शेजारी बसलेल्या बायकोकडे बघत मुद्दामच मोठ्याने बोलत होता.

“ठीकाय. मी नंतर फोन करते.” असे म्हणून तिने फोन कट केला.

“राँग नंबर होता!” जड अंत:करणाने फोनचा रिसीव्हर जागेवर ठेवत तो बायकोला म्हणाला.

“हो, कळाले मला ते, बाजूला व्हा.” बायको म्हणाली.

तो फोन जवळून उठला आणि समोरच्या सोफ्यावर जाऊन बसला. त्याची बायको, तो बसला होता, त्या खुर्चीवर बसली. तिची लांबसडक बोटे फोनच्या डायल पॅडवर नाचताना बघून त्याने डोळे मिटले. मिटलेल्या डोळ्यांसमोर त्याला दुसर्‍याच कुणाची तरी बोटे नाचताना दिसू लागली. अंधारात एका निर्वस्त्र शरीरावर नाचणारी नाजूक बोटे.

“अच्छा, ठीकाय. निघतेच मी लगेच.” असे बोलत बायकोने फोन ठेवला.

त्याने डोळे उघडून तिच्याकडे बघितले. ती त्याच्याकडे बघून छानपैकी हसली आणि मग आपले हेल्मेट आणि पर्स उचलून घेत म्हणाली, “मी येते जाऊन थोड्या वेळात.”

त्याने काही उत्तर देण्याआधीच घराचे दार उघडल्याचा आणि पुन्हा बंद झाल्याचा आवाज आला.

आता त्याची नजर पुन्हा टेलिफोनकडे गेली. तो झटकन उठून फोन जवळच्या खुर्चीत जाऊन बसला. ती नंतर फोन करते म्हणाली होती, करेल का ती पुन्हा फोन? ह्या लॅन्डलाईनवर तिचा नंबर सुद्धा दिसत नाही. मोबाइलवर का नाही असे राँग नंबर येत? त्याच्या विचारांना कसलीच दिशा नव्हती.

आणखी काय म्हणाली होती ती? आत्ता माझ्या अंगावर एकही कपडा नाही, असेच ना? आणि मागच्या वेळी हाच राँग नंबर आला होता तेव्हा? तेव्हा ती म्हणाली होती की तिने गुडघ्यापर्यंत येणारा एक शॉर्ट स्कर्ट घातलाय पण आत चड्डीच नाही घातलेली. तेव्हासुद्धा तिने खाली क्लीन शेव्ह केलेले होते आणि तिच्या मांड्यांना आणि गुप्त अंगाला गार वारा जाणवत होता.

आता तो पुन्हा श्वास रोखून फोनच्या रिंगची वाट बघत बसला. त्याला आता ह्या सगळ्याचे आश्चर्य वाटेनासे झाले होते. ती कोण होती? कुठून फोन करत होती? त्यालाच का फोन करत होती? तिला नक्की काय पाहिजे होते? या प्रश्नांची उत्तरं त्याच्याकडे नव्हती आणि त्याला त्या उत्तरांची गरज सुद्धा नव्हती.

फोनवरचा फक्त तिचा आवाज ऐकणे त्याच्यासाठी पुरेसे होते. तिचे ते कुजबुजणे, अगदी त्याच्या कानात बोलल्यासारखे, तिच्या मंद श्वासांचा पुसटसा भास, त्याने पूर्वी कधीच ऐकले नव्हते असे चित्र-विचित्र पण मादक आवाज, कधी लाडात आलेल्या मांजरीसारखी ‘म्यांव म्यांव’, तर कधी माजावर आलेल्या कुत्रीसारखी ‘कुंई कुंई’.

पण अजून तिचा फोन कसा आला नाही? त्याने स्वत:लाच तिसऱ्यांदा विचारले. त्याने जवळपास वीसेक मिनिटे वाट बघितली. अधून मधून तो आपल्या अर्धवट ताठलेल्या लिंगाला चुचकारत होता, शांत करत होता. मस्तीच्या मूडमध्ये आलेल्या एखाद्या पाळीव जनावराला थोपटावे तसाच. आणि मग,

ट्रिंग ट्रिंगऽऽ ट्रिंग ट्रिंगऽऽ

कर्कश आवाज करत टेलिफोनची रिंग वाजली.

“हॅल्लो, मी बोलतीये.” पलीकडून तोच मादक आवाज.

“हां, होय मी. मी वाटच बघत होतो.”

रिसीव्हरचे इयरपीस कानाला घट्ट चिकटवून तो तिच्या मंद श्वासांचा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण आत्ता तिचा श्वासोच्छवास जोरजोरात होतोय असे त्याला जाणवले.

“आता तू पूर्णपणे एकटा आहेस, नाही का?”

त्याने फोनवरच मान हलवली आणि आवंढा गिळत अस्पष्ट उत्तर दिले, “हो, एकटाच आहे.”

“पण माझ्या सोबत आत्ता एक मैत्रिण आहे.” तिने माहिती दिली.

“अच्छा!” फोन सेक्सबद्दल त्याला बरेच माहिती होते, पण फोनवरून थ्रीसम सेक्स कसा करता येईल याचा विचार तो करू लागला.

“माझी ही मैत्रिण खूप सुंदर आहे, निदान मला तरी तसेच वाटतेय. खरे तर माझ्या खोलीत आत्ता पूर्ण अंधार आहे, त्यामुळे मी तिला बघू शकत नाही, पण.”

“पण काय?” त्याचा आवाज आता घोगरा झाला होता.

“पण अंधार असला तरी माझ्या गुडघ्यांजवळ माझ्या पायांना तिच्या छातीवरच्या कडक मनुक्यांचा स्पर्श मला जाणवतोय.”

“गुडघ्यांजवळ? तिथे कसा काय? नक्की काय करतेय ती आत्ता?” त्याने अधीर होत विचारले.

“आत्ता?” मनापासून हसत ती म्हणाली, “आत्ता ती माझ्या खुर्चीसमोर गुडघे टेकून बसलीय आणि माझ्या उघड्या पोटावरून हात फिरवतेय. अहाहाऽऽ काय मस्त वाटतेय आणि आताऽऽ आता तर तिचा हात माझ्या पोटावरून खाली घसरत चाललाय. मी सांगितले होते ना तुला तिथे खाली शेव्हींग केलेय, अगदी क्लीन शेव्ह, गुळगुळीत. सगळे केस काढून टाकलेत. तिची बोटे आत्ता तिथेच घुटमळतायत. आह्ऽऽ आईऽऽ ग्गं.”

“आहाहाऽऽ खूपच जवळची मैत्रिण दिसतेय?” त्याने पलीकडचे दृश्य डोळ्यांसमोर आणत विचारले.

“हो ना, खरंच खूप खूप जवळची मैत्रिण आहे माझी, अगदी खास, जिवलग, घट्ट मैत्रिण आहे माझी. आह्ऽऽ आणि तिला ना, माझा तिथला भाग चाटायला खूप खूप आवडते. हं तिथेच खाली शेव्हींग केलेय ना, अगदी गुळगुळीत, तिथेच.”

“हे असे हळू हळू पेटवत नेलेले, खूप आवडते ना? मलापण असेच आवडते. हळू हळू अगदी सावकाश. शरीराचा एक एक भाग पेटवत.” तो पॅन्टवरूनच आपल्या हत्याराला कुरवाळत म्हणाला.

“हं खरंय, ती मला अशीच पेटवत नेते. माझ्या ओल्या ओल्या योनिच्या पाकळ्या उलगडते. जि‍भेने त्यावर नक्षी काढते. हळू हळू सावकाश मला खेळवत, झुलवत, चिडवत, आऊच्!! पण मी तुला काय सांगतेय हे सगळे? तुला तर माहितीच आहे ती कशी करते.”

“काय? मला? मला कसे माहिती असेल?”

“का? तुला सुद्धा ती अशीच पेटवते ना? तुझ्या गोट्यांना मुठीत कुस्करत, तुझ्या ताठलेल्या लिंगाच्या टोकावर जि‍भेने नक्षी काढत, हळू हळू सावकाश, तुला खेळवत, झुलवत, चिडवत.”

“मला खेळवत? मला झुलवत? माझ्या?”

“थांब, तिच्याशीच बोल, मी तिलाच देते फोन.”

“हॅल्लो?” पलीकडे काही सेकंद शांतता होती. मग त्याला जोरजोरात श्वासोच्छवासाचे आवाज येऊ लागले.

“हॅल्लो.” एक अतिशय ओळखीचा आवाज त्याच्या कानावर आदळला. पलीकडून बोलणारी व्यक्ती जोरजोरात उसासे टाकत होती, त्याला आवडणारे मादक सुस्कारे.

ओळखीच्या आवाजाचा विचार आणि सुस्काऱ्यांनी वाढलेली उत्तेजना ह्यामुळे त्याच्या तोंडून शब्दच फुटेना. पुन्हा फोनमधून आवाज आला, “हॅल्लो, मजा येतीय ना, राँग नंबरवर बोलायला?”

आता त्याने न चुकता आवाज ओळखला आणि दुसर्‍याच क्षणी रिसीव्हर फोनवर आपटला. भूत बघितल्यासारखा फोनकडे बघत तो समोरच्या सोफ्यावर जाऊन बसला.

आई आजारी आहे म्हणून त्याची बायको थोड्या वेळापूर्वी घराबाहेर पडली होती. ती ह्या राँग नंबरच्या घरी कशी पोहोचली? आणि त्या दोघी नक्की काय करतायेत तिथे? आपली बायको एका दुसऱ्या बाई सोबत? कधीपासून? कसे घडले हे? आणि आपल्याला कल्पनाच नाही?

त्याचे डोके गरगरायला लागले. आपल्या बायकोचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत ‘तसले’ संबंध आहेत? आणि ती दुसरी व्यक्ती एक बाई आहे? आणि तीच बाई एवढे दिवस आपल्याशी राँग नंबर म्हणून बोलत होती?

आपणसुद्धा बायकोपासून लपवून तिच्याशी बोलत होतो? नुसते बोलत नव्हतो, आपण तिच्याशी ‘फोन सेक्स’ सुद्धा केला! ती तिकडे आणि आपण इकडे एकमेकांना पेटवत झडलो. तिला आपण आपल्या सेक्स फॅन्टसी सांगितल्या, त्याच बाई सोबत आपली बायको!!

ट्रिंग ट्रिंगऽऽ ट्रिंग ट्रिंगऽऽ

पुन्हा कर्कश आवाजात टेलिफोनची रिंग वाजली. आता फोन उचलायचे त्याचे धाडसच होत नव्हते. बराच वेळ वाजून रिंग बंद झाली. तो सुन्न झालेले डोकं दोन्ही हातात धरून बसला होता. बायको परत आल्यावर तिला जाब विचारलाच पाहिजे.

पण कशाचा? फोनवर बायकोचा आवाज ओळखला असला तरी तेवढ्यावरून तिच्यावर थेट आरोप करणे शक्य नव्हते. आणि आरोप काय करणार? तुझे कुठल्या बाई सोबत संबंध आहेत असे कसे विचारणार? तुला कसे कळले म्हणून तिने विचारले तर काय उत्तर देणार?

ट्रिंग ट्रिंगऽऽ ट्रिंग ट्रिंगऽऽ

पुन्हा कर्कश आवाजात टेलिफोनची रिंग वाजत राहिली. तो वेड्यासारखा फोनकडे बघतच राहला. पुन्हा तीच असणार. राँग नंबर! राँग नंबर!!

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!