मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..”

“आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं.

“बरं बाई, नाही तर राहिलं, मी तर आपल्या सध्या मनाने म्हटलं होत. आता तूच सकाळी सकाळी कुठेतरी हरवून काहीतरी गुणगुणत होतीस तर म्हटलं मी.”

“दे पटकन खायला, उशीर होतोय. आज मिटिंगपण आहे माझी.” ती घाई करत म्हणाली.

“हो हो झालं, हे घे बस!”

आईने तिच्या समोर नाश्त्याची प्लेट ठेवली. स्वत:सुद्धा घेऊन त्या तिच्या शेजारी बसली.

“काय ग एवढं तोंड पाडून काय बसलीस सकाळी सकाळी जावईबापूंचा फोन नाही आला की काय?” तिची खेचत आई म्हणाली.

“त्यांना जेव्हा पाहावं तेव्हा फक्त कामच सुचतं! हुह्ह.. अग आता पंधरा दिवस झालेत ना! त्यांना जाऊन दहा दिवसात येतो म्हणून गेले, आणि बघ आता.. त्यातल्या त्यात काल रात्री फोनपण नाही केला त्यांनी.”

“अग थकले असतील त्यामुळे नसेल जमलं त्यांना फोन करायला. त्यात काय एवढं रूसून बसायचं. हे बघ लग्न म्हणजे काहीतरी तडजोड आलीच ना. संसारात एकाला तरी थोडं अडजस्ट करावंच लागतं.. आता जावई कामात असतात तर तू थोडं समजून घे.”

“हम्म.. चल जाते मी ऑफिसला, मला लेट होतोय..” असे म्हणत ती बॅग घेऊन निघाली.

“कोणाचा कॉल येतोय मला सतत.. लोकपण ना उचलत नाही.. फोन तर झालं ना कशाला परत परत करायचा..?”

वैतागत तिने स्कूटी बाजूला लावली आणि फोन उचलला.

“हॅलो..”

“…”

“काय?”

“…”

“ऍक्सिडेन्ट..??”

“…”

“म.. मी आलेच..”

“…”

“हो..”

असे म्हणत तिने लगबगीने फोन ठेवला आणि आपली स्कूटी तिला सांगितलेल्या एड्रेसवर पळवली.

थोड्याच वेळात ती एका आलिशान बिल्डिंग समोर उभी होती. पण त्याकडे फारसं लक्ष न देता ती आपल्या फ्लोअरवर जाऊन अधीरतेने जोर जोरात बेल प्रेस करू लागली पण कोणी दार उघडेना म्हणून तिने हातानेच दार ठोठावलं तर त्या धक्क्याने ते आपोआपच उघडलं. क्षणाचाही विचार न करता ती सरळ आत शिरली तर तिला धक्काच बसला!

“तू..?” ती रागानेच ओरडली आणि जाऊन सरळ त्याच्या कानाखाली वाजवली.

“तुला कळतं का, हा काय प्रकार आहे? अशी जीवघेणी मस्करी कोण करतं ह्ह! मला कॉल करून सांगतो की ऍक्सिडेन्ट झाला माहितीय काय हालत झाली आहे माझी ऐकून..?”

रडतच तिने त्याची कॉलर पकडली.

“शुsss!! राणी, शांत हो! अग मी तर तुझ्यासाठी फक्त सरप्राईझ प्लॅन करत होतो म्हणून मी ऍक्सिडेन्टचं खोटं सांगून तुला इथे बोलावून घेतलं. मी तुझ्या समोर आहे हे तुझ्यासाठी पुरेसं नाही का..?” खोलवर तिच्या डोळ्यात बघून तो म्हणाला.

त्यावर तिने त्याला फक्त घट्ट मिठी मारली.

काही वेळाने ती भानावर आली.

“किती मिस केलं मी तुला.. दहा दिवस सांगून पंधरा दिवस कोण जातं ह्ह!” तिने लटक्या रागाने त्याच्या छातीवर मारलं.

“ओह्ह.. माझी झाशीची राणी, अग मारायचंय तर जरा जोरात मार, हे काय गुदगुल्या केल्यासारखं मारतेस.”

तिचे दोन्ही हात मधेच हवेत पकडत त्याने आरपार तिच्या डोळ्यात पाहिलं. तशी ती लाजली.

“उफ्फ मार दिया..” त्याने तिला डोळा मारला. “अग मी काय म्हणतो, हे हातानी वगैरे काय मारतेस, तू ना फक्त गोड लाजत जा माझ्यासमोर, मी तर असंच मरून जाईल.”

“हट्ट चावट कुठला!” असे म्हणत तिने पटकन आपला चेहरा आपल्या ओंजळीत लपवला.

“बाप रे! असं लाजतेस ना की.. आता तर कंट्रोल करण शक्यच नाहिये..” असे म्हणत त्याने तसंच तिला आपल्या दोन्ही हातावर उचललं आणि तिथेच सोफ्यावर ठेवलं. “सॉरी ह्ह.. अजून फर्निचर करायचं बाकी आहे ना म्हणून बेड नाहिये. आजच्या दिवस सोफ्यावरच अडजस्ट कर.”

आपला एक पाय सोफ्यावर तर दुसरा खाली, असा तो तिच्यावर झुकला, आणि तिच्या कानाजवळ आपले ओठ नेऊन खुपसले.

“अहो, तुम्हीपण ना..”

तिने लाजूनच त्याच्या शर्टला आपल्याकडे खेचून त्यात आपलं तोंड लपवलं.

“अहो.. पण हा फ्लॅट आहे कोणाचा आणि तुम्हीपण ना कुठेही सुरू होतात.” असे म्हणत तिने त्याला आपल्यावरून बाजूला करण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला.

पण तो अगदी तसुभरही तिच्यावरून हलला नाही.

त्याने तिचे हात तिच्याच डोक्यावर घट्ट पकडले.

“गप्प बस चांगला मूड नको स्पॉईल करू आणि प्रश्न आहे या फ्लॅटचा तर आपलाच आहे.” असे बोलतच त्याने तिच्या ओठांना आपल्या ओठांनी बंदिस्त केल.

“अ.. म..”

“श… श्श..”

“ह… म्म.. उम्म..”

“काय आहे किती हलतेस..? शांतपणे किस तर करू देत जा.. असतेच नेहमी काही न काही घाई..”

त्याने परत तिचे ओठ चोखायला सुरूवात केली. या वेळी तीसुद्धा त्याच्या स्पर्शाने विरघळून त्याला साथ देऊ लागली.

“बस.. बस ना आता! ऑफीसला जायचंय मला.. तुझ्या कॉलमुळे तशीच धावत-पळत आली मी.” आपला अनियंत्रित झालेला श्वास सावरत ती कशीतरी बोलली.

“असू दे.. काही नाही होत एक दिवसाने..”

तिच्या बोलण्याकडे फारसं लक्ष न देता, त्याने तिच्या मानेत आपला चेहरा घुसळला आणि तिच्या शरीराचा सुगंध आपल्या नाकात भरून घेत त्याने एक मोठा श्वास घेतला. तसा तिचा श्वास घश्यातच अडकला.

“अंह..”

नकळत तिच्या तोंडातून एक उसासा निघाला आणि आपसूक तिचे हात त्याच्या पाठीवर गेले.

त्याचे ओठ आता तिच्या मानेवर अविरतपणे फिरत होते. त्यामुळे तिला काहीच सुचेनासं झालं. ती गोठल्यासारखी फक्त पडून होती.

त्याला तिची ही सवय माहित असल्याने त्याने त्यावर फारसं रिऍक्ट केलं नाही. नेहमी तो तिच्या जवळ येताच ती आपलं अंग अशीच सोडून देत होती.

आता तो हळूहळू खाली येऊ लागला तिच्या गोऱ्यापान मानेला चावून त्याने लाल केलं. त्यानंतर त्याने थोडं खाली सरकून तिच्या छातीवर दोन्ही उभारांच्या मध्ये आपले ओठ घुसळले.

“स्स्स्स्sssss….” बस एवढंच काय तिच्या तोंडातून निघालं.

त्याने हळूच तिच्या त्या पातळ साडीचा पदर तिच्या समोरून बाजूला टाकला. तसं तिने आपलं अंग चोरून घेतलं. पण तो काही कमी नव्हता. पंधरा दिवसांची कमी भरून काढायची होती ना..!

“अग कधीतरी लाजणं सोडून मला साथही देत जा.. मीच पुढाकार घेतो, आणि नेहमीच तू फक्त मजा घेते आणि मेहनत माझ्याकडून करवते.” त्याने एक दोन वेळा तिच्या गालावर बोटाने स्पर्श केला. नेहमीसारखीच ती कधीच वेगळ्या दुनियेत पोचली होती. “अग तुला म्हणतोय मी ऐकतेस ना..”

“ही बाई नाही सुधारायची..!” असे म्हणत त्याने एक सुस्कारा टाकला.

आता तिचे कपडे दूर करण्यात तो लागला. सर्वात आधी तिची साडी काढून त्याने दूर फेकली. त्यानंतर ब्लाउज, पेटीकोट आणि ब्रा पॅन्टीही अंगा वेगळी केली.

अशा निर्वस्त्र अवस्थेत तिला एकटक बघत बसणं, त्याचा छंद होता आणि आजही तो तेच करत होता.

इतक्यात तिने त्याच्या कॉलरला पकडून आपल्यावर खेचलं. आज तिचा हा अंदाज त्याच्यासाठी नवीन होता.

“मला आवडलं हं..!” तिच्या डोळ्यात पाहत तो मादक आवाजात म्हणाला.

तसा सरसरून तिच्या अंगावर काटा आला..!

त्यालाही आता जास्त राहवत नव्हतं म्हणून त्याने तिच्या उभारांवर एक कटाक्ष टाकून तिच्या खालच्या भागावर आपली नजर स्थिर केली.

तो असं एकटक बघतोय हे पाहून तिने लाजून पटकन आपले पाय जवळ घेऊन आकसले आणि लाजून आपले डोळे मिटले.

“उफ्फ काय लाजतेस..” तो मादक आवाजात म्हणाला. “मार दिया तुने तो..!”

तिच्या बंद असलेल्या डोळ्यात एकटक बघत त्याने राहिलेला तो आपल्या अंगावरचा शेवटचा कपडाही खाली टाकला.

“अग डोळे उघड ना!”

“उहुsss…” तिने आपली मान उजवीकडे फिरवली.

“असं का..? बघ ह्हं.. नंतर काही बोलू नकोस..!” असे म्हणून त्यांने तिला गोड धमकी दिली.

पण तरीही ती गालात हसत आपला चेहरा आपल्या हातामागे लपवून होती.

तसं त्यानेही एक स्माईल केली आणि एका झटक्यातच तिला लहान बाळाला जसं उचलून घेतात तसं उचलून घेतलं. आणि..

“आह्हह्हssss….” ती जोरात ओरडली.

त्याचं ते उभं असलेलं अंग तिच्यात वाऱ्याच्या वेगाने घुसलं होतं. तिने पटकन पडण्याच्या भीतीने त्याच्या गळ्याभोवती आपले दोन्ही हात टाकले. तसं त्याने आपल्या हातानी तिला थोडं वर उचलत पुन्हा खाली आदळलं त्याच्या या कृतीने ते तिच्या आत गेलेलं अंग त्याच्या टोकापर्यत बाहेर येऊन त्याच वेगाने पुन्हा आत घुसलं.

“आह्हsss…” ती पुन्हा कळवळली.

तसं त्याने तिला तसंच घेऊन शेजारच्या भिंतीवर टेकवलं आणि तो तिला खालून जोर जोरात धक्के देऊ लागला.

थोड्या वेळाने त्याने तिला खाली उतरवलं पण दोनच क्षणासाठी..! लगेच त्याने तिचा एक पाय पकडून आपल्या खांद्यावर ठेवला आणि तिच्या एका उभाराला आपल्या दातात घेत त्याने खालून पुन्हा तिच्यात आपलं उष्ण अंग जोरात टाकलं आणि ते पुन्हा एकदा त्या प्रणय क्रीडेत मग्न झाले.

संपूर्ण फ्लॅट आता फक्त त्याच्या हुंकारांनी गुंजत होता. त्यात ते तापलेले श्वास एकमेकांना अधिकच उत्तेजित करत होते. नाही म्हणता म्हणता तब्बल एक तासानंतर त्याने आपल्या कपाळावरचा आलेला घाम बोटाने झटकला.

तिचा आवाजही आता वाढला होता. ती जोर जोरात कण्हत होती.

त्याला आता आपल्या पूर्णत्वाचा तो क्षण येतोय याचा आभास होत होता. त्याने आपले धक्के देण्याचा स्पीड वाढवला आणि त्या वेगवान धक्क्यांनंतर अवघ्या पाच मिनिटातच तो तिच्यात रत झाला.

“स्स्स्स्सस…” तिने त्याच्या पाठीवर आपले नख घुसवत एक सुस्कारा टाकला.

“आह्हह्ह…” त्याच्याही तोंडातून एक सुस्कारा निघाला.

तो थकून भागून तसाच तिला घेऊन खाली जमिनीवरच झोपला. ती सुद्धा त्याच्या छातीवर डोकं टेकवून डोळे मिटून पडली.

काही वेळानंतर तिने चेहरा वर करून त्याच्याकडे पाहिलं तर तो अजूनही जोर जोरात श्वास घेत होता. एवढ्या मेहनतीनंतर खूपच थकून गेला होता पण चेहऱ्यावर काहीतरी मिळवल्याची खुशी झळकत होती.

ते पाहून ती सुद्धा गोड हसली आणि त्याला म्हणाली, “मलाही आवडलं हं..!”

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!