राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं.

आज तो कामावर जाताना सुद्धा तिच्याशी बोलला नाही. पण त्याला तिची मिठी, किस, सर्व आठवत होतं. त्याला तिला मिठी मारायची इच्छा झाली, पण त्याचा इगो आड आला आणि तो तसाच निघून गेला. आणि ते बघून शरयुच्या डोळ्यात पाणी आलं.

तिची चूक नसताना पण तो तिच्यासोबत इतकं कठोर वागत होता, तो रागात काही न बोलताच निघून गेला. शरयुला काय करायचं ते सुचतच नव्हतं. तिला पण त्याचा खूप राग आला. तो कोणत्या मुलीसोबत बोललेला तिला आवडत नव्हतं. ती त्याच्या बाबतीत खूप हळवी होती. खूप प्रेम होतं तिचं त्याच्यावर म्हणून ती असं करायची. पण तो आज खूपच जास्त रूसून बसला.

त्याचं सुद्धा कामात मन लागत नव्हतं. सारखी शरयु डोळ्यांसमोर येत होती. त्याला वाटलं तो बोलला नाही तर ती स्वत: त्याच्यासोबत बोलेल पण तिने तसं केलं नाही.

तो मुद्दाम आज उशिरा घरी आला, ती त्याचीच वाट बघत होती. तो आला, तसे तिने दोन ताट वाढले आणि त्यांनी जेवण करून घेतलं. तिने सर्व आवरलं आणि फक्त एक नाईटी घातली जी तिच्या गुडघ्यावर येत होती. त्या नेटच्या नाईटीमधून तिचं ते भरीव शरीर खूपच मादक दिसत होतं. तिच्या गोऱ्या रंगावर ती ब्लॅक नाईटी खूप खुलून दिसत होती.

तिचे गोरे गोरे गाल गुलाबी ओठ आणि त्या ओठवरचा तीळ पाहता क्षणी त्याला तिचे ओठ ओठात घ्यायची इच्छा व्हायची. तिच्या मानेवरचा आणि उभारावरचा तीळ त्याला पुरता वेडा करायचा. तिचे ते भरलेले उन्नत उरोज दाबायला त्याला भलतीच मजा यायची.

सपाट पोट खोल बेंबी आणि भरलेले नितंब मुलायम मांड्या खूपच सेक्सी होती. ती अंगाने जरा जाड होती पण हवी तिथे भरलेली होती. तो सुद्धा कमी नव्हता गोरा रंग रेशमी केस, बलदंड शरीर, दणकट हात, सुंदर डोळे, सेक्सी ओठ, खूपच हंडसम होता.

तिने बेडरूममध्ये येऊन हळूच त्याच्याकडे पाहिलं आणि नंतर मुद्दाम त्याच्याकडे पाठ करून मादकपणे चालू लागली. तिचे ते मोकळे सोडलेले कुरळे केस तिच्या निंतंबावर आले होते. चालताना तिचे नितंब लयीत वर-खाली होत होते आणि तिला तसं बघून संजुची कामवासना जागी झाली होती. त्याचा शिपाई पण जागा झाला होता, तिला मागून मिठीत घेऊन तिचे उरोज दाबायची त्याला खूप इच्छा झाली होती, पण इगोमुळे तो तसं करत नव्हता.

ती तिचा मोबाईल घेऊन आली आणि एक चोर कटाक्ष त्याच्यावर टाकला. तिला त्याची अवस्था समजली आणि ती गालात हसली, लाईट बंद करून त्याच्या बाजूला झोपली. थोडा वेळ गेल्यावर त्याने हळूच तिला हाताने हलवलं पण तिने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्याने तिला त्याच्या बाजूला वळवलं आणि तशी तिची नाईटी खांद्यावरून सरकली, ते पाहून त्याची कामवासना अजूनच भडकली.

त्याने लगेच त्याचे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले आणि तिला किस करायला लागला. सोबतच तो तिचे उरोज हळूहळू कुस्करु लागला. ती झोपेचं सोंग घेऊन सर्व अनुभवत होती, पण त्याच्या त्या स्पर्शाने आणि किस करण्यामुळे ती देखील स्वत:ला थांबवू शकली नाही आणि डोळे बंद करूनच त्याला प्रतिसाद देऊ लागली. तसा तो अजून जास्त जोरात तिचे ओठ चावू लागला. नंतर तिच्या गालावरून जीभ फिरवून तिच्या कानाच्या पाळीवर हलकेच चावू लागला. ती अजूनही डोळे बंद करूनच होती.

“शरयु, तू जागी आहेस मला माहीत आहे. आता अजून नाटक नको करू.” तो हलकेच तिच्या कानात म्हणाला. तसे आपण पकडलो गेलोय, हे तिच्या लक्षात आलं. तिने डोळे उघडले आणि त्याला तसं पाहून लाजली, त्याने पुन्हा एकदा त्याचे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले आणि दोघेही एकमेकांचे ओठ चोखू लागले.

तिने तिचे ओठ उघडले आणि तिची जीभ बाहेर काढली, तशी त्याने लगेच ती त्याच्या ओठात पकडली आणि नंतर जिभेने जिभेला चाटु लागला, ओठांवर चावू लागला. तिचे श्वास जड झाले. त्याने तिला सोडलं आणि मादकपणे तिला म्हणाला, “आज मी तुला वेगळ्या प्रकारे शिक्षा देणार आहे.”

“मी कोणतीही शिक्षा भोगायला तयार आहे.” ती तिचा खालचा ओठ दाताखाली दाबून हलकेच सोडत मादकपणे म्हणाली. तसा तो आणखी चेकाळून उठला आणि तिच्या नाईटीवरूनच तिचे कडक झालेले निप्पल पिळून काढले.

“आहह…” ती हळूच ओरडली. तसा तो हलकेच हसायला लागला आणि तिची छाती दाबू लागला. ती त्याला आव्हानात्मक नजरेने बघू लागली, तसा तो तिच्यावर आडवा झाला आणि तिचे ओठ चोखू लागला.

तिचे दोन्ही हात हातात घट्ट पकडून तो तिच्या मानेवर जीभ फिरवू लागला. तशी ती तळमळायला लागली. तो तिच्या मानेवर त्याच्या दातांनी व्रण उमटवू लागला हलकेच चावू लागला आणि तसाच तिच्या नाईटीमधून अर्धवट दिसणाऱ्या स्तनांना चावू लागला. तिचे ते गोरे गोरे उरोज लाल करू लागला, तिच्या तोंडून मादक सुस्कारे निघायला लागले. तसे त्याने तिचे हात सोडून त्याचे कपडे काढले आणि तिची नाईटी काढायचा प्रयत्न केला पण ती त्याला निघत नव्हती.

ते पाहून ती हलकेच हसली, तसे त्याने त्वेशात येऊन ती नाईटी फाडून टाकली आणि भुकेल्या प्राण्याप्रमाणे तिच्यावर तुटून पडला. त्याने तिचे दोन्ही हात एका हाताने पकडले आणि एक हात तिच्या स्तनावर ठेवून जोरजोरात दाबत तिच्या मानेवर छातीवर चावू लागला, तिचे निप्पल तोंडात घेऊन चोखून लहान मुलाप्रमाणे ओढू लागला. तो मधेच निप्पलवर चावत होता आणि ती वेदनेने विव्हळत होती पण त्या वेदनेसोबतच ती ते सुख उपभोगत होती.

त्याने त्याचा एक हात खाली नेऊन तिच्यावर फिरवू लागला. ती ओली झाली हे पाहून तो अधिकच उत्तेजित झाला. तिच्या छातीवर जीभ फिरवत त्याने त्याची दोन बोटे तिच्या योनित टाकली तशी ती पाय झटकू लागली. आणि त्याने जोरजोरात बोट आत बाहेर करायला सुरुवात केली.

“आहह… संजू नको ना… दुखतंय रे… आहह… अस्स्स नको… सोड ना…” ती त्याला विनंती करू लागली.

“आज तुला शिक्षा मिळणारच… गप्प मी जे करतोय ते करू दे नाहीतर हात पाय बांधेन…” संजू बोलला.

तिच्या डोळ्यातून पाणी यायला लागलं. त्याने बोटे बाहेर काढली आणि खाली येऊन तिच्या मांड्या चाटत चावत वर येऊ लागला. मग योनिवर जोरात चापट मारून योनिच्या फुगीर भागावर हलकेच चावला. मग तिची योनी चाटु लागला तिच्या योनित गोलाकार जीभ फिरवू लागला आणि जि‍भेने आत-बाहेर करू लागला.

ती थरथरत होती. मादकपणे चित्कारायला लागली. तिचे ते मादक आवाज ऐकून त्याचा कामाग्नी अजून वाढला. त्याने उभं राहून तिला गुडघ्यावर बसलं तिच्या तोंडाजवळ त्याचं लिंग नेलं आणि तिला तोंडात घ्यायला सांगितलं.

तिने हळूच त्यावर किस केलं आणि जीभ फिरवू लागली. न राहवून त्याने एक झटक्यात त्याचं ते ताठरलेले लिंग तिच्या तोंडात कोंबलं, तशी ती खोकू लागली. त्याने तिचे केस पकडून आत-बाहेर करणं चालू केलं. तो खूप त्वेषाने तिच्या तोंडात आत-बाहेर करत होता, सोबतच त्याचे वृषण पण चाटून घेत होता.

मग त्याने तिला उचलून बेडवर झोपवलं आणि तिची योनी जिभेने ओली केली. मग ओठात ओठ घालून तिची कंबर पकडून एका झटक्यात त्याच लिंग तिच्या योनित टाकलं. त्याचं लिंग तिच्यासाठी खूपच मोठं होतं. तिला पूर्ण उत्तेजित असताना देखील त्याचा त्रास व्हायचा म्हणून तो नेहमी हळूहळू आत घालायचा पण आज त्याने एका धक्क्यात पूर्ण आत घातलं, तशी ती वेदनेने ओरडली आणि उसासे टाकू लागली.

दोन मिनिट तसच थांबून त्याने तिला झटके द्यायला सुरुवात केली. प्रत्येक धक्क्यासोबत तिचे मादक वेदनामय सुस्कारे निघत होते. त्याने आत-बाहेर करता करता तिचे निप्पल प्यायला सुरुवात केली आणि पुन्हा जोरात झटके देऊ लागला. ती जोरात ओरडू लागली आणि तो जास्तच उत्तेजित झाला.

त्याने त्याच अवस्थेत गोल फिरून तिला वर घेतलं आणि तो खाली झोपला. त्याने तिच्याकडे पाहिलं तसं तिने हळूहळू कंबर हलवायला सुरुवात केली आणि मग त्याच्यावर बसून वर-खाली करू लागली. तो देखील खालून जोरात धक्के देऊ लागला.

नंतर तिला घोडीसारखं केलं आणि झटक्यात तिच्यात प्रवेश केला. तिला असं केल्याने त्रास होतो हे माहीत असून पण तो जोराजोरात आत-बाहेर करू लागला, तशी ती थरथरायला लागली आणि जोरात चित्कारत शांत झाली. आणि मग गलितगात्र होऊन त्याच्यावर पडली.

त्याने तिला पुन्हा खाली झोपवलं आणि जोरजोरात दणके देऊ लागला. त्याच्या प्रत्येक झटक्याने तिची छाती उडत होती, ती ओरडत होती. वेदनेमुळे तिने तिचा ओठ दाताने दाबून ठेवला होता, त्यातून रक्त निघायला लागलं.

थोडा वेळ झटके दिल्यावर ती तिच्यात बरसला. त्याच्या सोबतच पुन्हा एकदा तिचं पाणी निघालं आणि तिची योनी वीर्याने भरून गेली. त्याने पुन्हा एकदा तिच्या तोंडाजवळ येऊन त्याचं लिंग तिच्या तोंडात घालून साफ करून घेतलं आणि तिच्या ओठावर किस करून तिला म्हणाला. “मी फक्त तुझा आहे आणि तू फक्त माझी.” आणि तिला मिठीत घेऊन झोपला.

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

मधू आणि तिचे बाबा

"बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात." बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले. ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!