मधू आणि तिचे बाबा

“बाबा, तुम्ही इतक्या जोरात घालण्याचा प्रयत्न करताय ना म्हणूनच नीट जात नाही आत. अगदी हळूहळू घाला ना. नाहीतर तुमच्या गोट्या सटकून इकडे तिकडे हलतात.”

बेडरूममधून हे संभाषण ऐकून मी चमकले.

ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्वयंपाक करणे म्हणजे किती कठीण काम. मी इथे किचनमध्ये घामाने निथळत होते. आणि मधूची परीक्षा कालच आटोपली. मला घरकामात मदत करावी की नाही तिने? पण कारटी आत बेडरूममध्ये बापासोबत खेळायला म्हणून गेलीय. तिचाच आवाज आहे हा, पण नेमका कोणता खेळ खेळताहेत ते दोघे?

मधू आता अकरावीला होती. ह्या वयात अशी भाषा हिच्या तोंडी कशी? आणखी कमाल म्हणजे चक्क स्वत:च्या बाबांनाच म्हणतेय मेली ‘जपून घाला, हळूहळू’ म्हणजे काय? माझे माथे सणकले, तरातरा चालत मी बेडरूमकडे निघाले. पण मध्येच थबकले!

मला वाटले नव्हते आमचे हे असे काही करतील म्हणून. बाहेर एक वेळ शेण खाल्लेले मी समजू शकते. पण अगदी स्वत:च्या घरातच? आणि ते सुद्धा आपल्या सख्ख्या मुलीसोबत? मी इथे किचनमध्ये खपत असताना? हे म्हणजे अतिच झाले हं! पण थांबा, जरा वेळ त्यांचे संभाषण बाहेरूनच ऐकूया. मग ऐनवेळी आत जाऊन रंगेहात पकडते मेल्यांना!

माझे मिस्टर म्हणजे अगदी ‘गोगलगाय आणि पोटात पाय’ म्हणतात तसले निघाले. माझ्याकडे बघायची ह्यांना शुद्ध नाही. रोज रात्री मी सारी कामे आटोपून मोठ्या आशेने झोपायला जाते ह्यांच्या जवळ तर स्वारी घोरत पडली असते. गेल्या कित्येक दिवसात माझ्या अंगावरून साधा हात सुद्धा फिरवलेला नाहीय ह्यांनी आणि आता लेकीच्या कुठे कुठे काय काय घालताहेत, अन तेही जोरजोरात!

मोठ्या मुश्किलीने महिन्यातून एखादे दिवशी मी फारच लाडात आली की कसेबसे उभे करते ह्यांच्या त्या पडेल उमेदवाराला. मिनिटभर सुद्धा धड उभा राहत नाही तो. मग मलाच वरून यावे लागते. आत गेला की झाला खल्लास आणि आता मधूच्या कोवळ्या ठिकाणी जोरात घालताहेत म्हणे!

मधू माझी आहेच सुंदर. गोबर्‍या गालाची लाडाने वाढलेली मुलगी आहे माझी. शेजारीपाजारी असे बुभुक्षित सारखे बघतात तिच्याकडे. छाती आता वर यायला लागलीय तिची. स्कर्टमधून दिसणाऱ्या तिच्या मांड्यांकडे शेजारचे भाटकर काका टक लावून बघत होते परवा तेव्हा मी हटकले त्यांना, तर म्हणतात कसे साळसुदासारखे,

“भलते सलते मनात आणू नका हो ज्योतीताई, माझ्या मुलीसारखी ती.”

मुलीसारखी म्हणे! मधूच्या मांड्या बघून धोतरात उठलेला तंबू काय लपून राहिला होता काय माझ्या नजरेपासून? चांगला हातभर लांबला होता मेल्याचा!

पण त्यांचे तरी काय चुकले म्हणा! जमानाच असा आहे. कुणी वयात येणारी मुलगी पाहिली की सारे पुरुष पाघळतात मेले. कोवळी काकडी खायला टपले असतात सारे लांडगे. कुणाला काय बोलावे? आणि घरात चक्क माझे मिस्टरच जोरजोराने घालतात मुलीच्या कुठे कुठे!!

बघायला तर हवेच मला. पण आधी त्यांचे संभाषण काय चाललेय ते ऐकू या दाराला कान लावून. खेळ रंगात आला की पकडू या त्यांना मुद्देमालासकट. म्हणून मी दाराजवळ आवाज न करता उभी झाले अन ऐकू लागले.

“हे काय हो बाबा? अजून तुम्हाला नीट आत घालता येत नाही म्हणजे कमाल आहे. शाळेत आमचे फडके सर आहेत ना, ते एका शॉटमध्ये घालतात मस्त. खूप मजा येते त्यांच्यासोबत खेळायला. आणि इथे तुम्ही मघापासून किती वेळा मागे-पुढे करताय पण अजून आत जात नाहीय नीटपणे.” मधूचा आवाज आला.

बापरे! म्हणजे ही मुलगी आता शाळेतल्या मास्तरकडून सुद्धा घालून घेते? बरीच पुढे गेलेली दिसते ही! मी तर मधूला अगदी निरागस समजत होते. म्हणजे दोष फक्त हिच्या बापाचा नाही. मुलगी सुद्धा चांगलीच चालू आहे माझी!!

पण अजून ह्यांना आत घालता येत नाही त्याचे कारण काय असावे बरे? हो, बरोबर आहे. समोर मधूसारखी कोवळी मुलगी बघून जास्तच जाड अन कडक झाला असेल ह्यांचा. म्हणूनच तिच्या लहानशा भोकात जात नसेल. मी पुढल्या संभाषणाची वाट बघत उभी राहिले.

“अगं मधू बेटी, मला प्रॅक्टीस नाही तुझ्या फडके सरांसारखी. त्यांना शाळेत इतक्या सार्‍या मुलींसोबत खेळण्याची प्रॅक्टीस झाली असेल.” ह्यांचा आवाज आला.

म्हणजे शाळेतला तो मास्तरडा ह्यांच्या मुलीशी कसले घाणेरडे खेळ खेळतो आणि ह्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही? शी!!

“थांबा बाबा, मी घालून दाखवते तुम्हाला. द्या इकडे माझ्या हातात. हे बघा. असा नेम धरायचा आणि असा हळूच सोडायचा म्हणजे बरोबर आत जाईल. तुमच्या त्या दोन काळ्या गोट्या आहेत ना, त्या बघा कशा ह्या भोकाच्या बाहेर अडकल्या आहेत. आधी एक गोटी आत घाला आणि मग हळूच दुसरी. एक साथ दोन्ही गोट्या नाही जाणार हो बाबा. हे भोक तेवढे मोठे नाहीय.” पुन्हा मधूचा आवाज आला.

मी दचकलेच. माझ्या लग्नाला आज वीस वर्षे झालीत आणि अजून मी असला प्रकार कधी केला नाहीय. दांडा आत घेणे म्हणजेच केवढी कसरत करावी लागते आम्हा स्त्रियांना. आणि इथे ही मधूसारखी पंधरा-सोळा वर्षांची मुलगी दांडाच नव्हे तर दोन्ही गोट्यासुद्धा आत घालायचे शिकवतेय आपल्याच बापाला? नवीन पिढी खूपच पुढे गेलीय बाई!

“खरंच मधू, तू म्हणल्याप्रमाणे जोर न लावता हळूच नेम धरून शॉट मारला तर आतमध्ये गेलीसुद्धा एक गोटी माझी. पण आता ही दुसरी गोटी जाईल असे वाटत नाही मला.” ह्यांचा आवाज आला.

लाज कशी वाटत नाही मी म्हणते ह्यांना? लेकीच्या भोकात दांडाच नव्हे तर आपली काळी केसाळ गोटी सुद्धा घातली ह्यांनी. तेवढ्यात मधूचा आवाज आला,

“असे काय करताय बाबा? तुम्ही कधी हा खेळ केला नाही का? थोडा धीर धरावा लागतो. एक गोटी गेलीय ना आतमध्ये? दुसरी सुद्धा जाईल. काळजी करू नका. घाला तुम्ही, काही होत नाही.”

अन त्या पाठोपाठ ह्यांचा आनंदित आवाज आला,

“व्वाऽ व्वाऽऽ मधू, गेली दुसरी गोटी सुद्धा भोकात! व्वाऽऽ!! अशी मजा कधीच नव्हती आली बुवा मला!”

आता मात्र माझा धीर सुटला. धाडकन दार उघडून मी बेडरूममध्ये घुसले. आज मला ह्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावायलाच हवा. मा‍झ्या घरात असले घाणेरडे चाळे मी नाही चालू देणार. तावातावाने मी बेडजवळ गेले अन थबकून उभीच राहिले.

बेडवर कॅरमचा बोर्ड मांडला होता. एका बाजूला मधू आणि दुसर्‍या बाजूला तिचे बाबा बसले होते. ते दोघेही माझ्याकडे आश्चर्याने बघत होते. मला काय बोलावे ते सुचत नव्हते.

“काय झाले गं आई? अशी एकदम आत धावत आलीस? आणि तुझा चेहरा किती लाल झालाय?” मधू माझ्या जवळ येत म्हणाली.

हे उठून जवळ आले आणि माझ्या पाठीवर हात ठेवून मला विचारू लागले,

“काय झाले गं ज्योती? अशी घाबरल्या सारखी का करतेस? आणि डोळ्यात हे पाणी कशासाठी? काही भलता सलता फोन आला की काय?”

खरेच आता शरमेने माझ्या डोळ्यात पाणी आले होते. काय उत्तर देणार मी त्यांना? ते दोघे बिचारे कॅरम खेळत बसले होते आणि मी त्यांच्यावर कसला घाणेरडा संशय घेत होते.

ते कॅरमच्या काळ्या गोटीबद्दल बोलत होते. कॅरमच्या पॉकेटमध्ये गोटी कशी घालावी हे शिकवित होती मधू आपल्या बाबांना आणि मी भलत्याच गोट्यांचा विचार करून खोलीत धाव घेतली होती. अखेर ‘फोडणीचा धूर डोळ्यात गेलाय’ असे कारण सांगून मी डोळे चोळत बाहेर आले.

सकाळचा चहा

अमेयची नुकतीच अंघोळ झाली होती. फक्त अंडरवेअर घालूनच तो…

व्यसन

तो त्याच्या रूममध्ये गादीवर पसरलेला होता. त्याच्या एका हातात त्याचा मोबाईल, कानात हेडफोन आणि दुसर्‍या हातात अर्धवट ताठरलेले लिंग होते. मोबाईलवर पॉर्न व्हिडीओ सुरू होता आणि आवाज त्याच्या कानात घुमत होते. मोबाईलवर दिसणारी दृश्ये बिभत्स वाटत असली तरी आता त्याला ती फारच...

रोमँटिक डेट

रितू आज जरा वेगळ्याच मूडमध्ये होती. ऑफिसमधले सगळे काम उरकून ती लवकर घरी जायला निघाली. बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता. तिने छत्री उघडली आणि पावसाचा आनंद घेत चालू लागली. आज मॅडम जाम खुश होत्या. त्याचा मेसेज आला होता, संध्याकाळी कॉफीसाठी भेटू म्हणून. निनाद तिला पहिल्यांदाच...

माफी

रवीच्या मम्मी-डॅडींची सकाळपासूनच गडबड चालू आहे. घराची साफसफाई, भाजीपाला खरेदी, जेवणाची तयारी, सगळं स्वतःच्या देखरेखीखाली करुन घेतायत. कारणच तसं आहे ना. आज रवीची गर्लफ्रेन्ड त्यांना भेटायला येणार आहे. रवीनं लग्न करायचं ठरवलंय आणि ‘ही तुमची सून’ असं थेट न सांगता, आधी...

सॉरी

आज दिवसभरात तिला सॉरीचे पंधरा वीस मेसेज केले. सालं काही चूक नसतांना इतक्या वेळा सॉरी म्हणतोय तर ही इग्नोर मारतेय? भोकात जा. ह्यानंतर मेसेज करणार नाही. भांडण स्वतः तिने सुरू केलंय आणि आता दहा वेळ तोंडाशी मी जातोय सॉरी म्हणायला. तिला शेवटचा ‘ओके फाईन, गो टू हेल’ चा...

विजेचा करंट

एका लहानशा हॉटेलमध्ये एक म्हातारे जोडपे येते. बरीचशी टेबल्स रिकामी असूनही दोघे थोडा वेळ घुटमळतात. काही वेळाने कोपऱ्यातील एक टेबल रिकामे होते. दोघे पटकन जाऊन तिथे बसतात. बाजूच्या टेबलावर बसलेला मुलगा हे सगळे पाहत असतो. इतकी टेबल्स रिकामी असताना हेच टेबल का? त्याचे...

उदार नवरा

राजू दिसायला तसा साधारणच होता. पण नको त्या फुशारक्या मारायचा. एकदा तो मित्रांमध्ये बोलताना म्हणाला, "हे बघा, मी तुमच्यात सगळ्यात श्रेष्ठ आहे!" "का?" "कारण मला देवाने एक नाही दोन-दोन लवडे दिले आहेत. दाखवू का काढून??" राजूच्या ह्या आव्हानाला कोण सामोरे जाणार? तो नेहमीच...

ट्रेन चुकली तर

मी एका कंपनीत मॅनेजर म्हणून काम करतो. कंपनीचे ग्राहक वेगवेगळ्या राज्यात विखुरलेले असल्या कारणाने एकदा असेच एका क्लायंटच्या प्लांटवर मला व्हिझिटसाठी जावं लागलं. मी सहसा रेल्वेने प्रवास करतो. मधल्या स्टेशनवर गाडी थोडा वेळ थांबणार होती. रात्रीची वेळ होती. मला काहीतरी...

राग आणि प्रणय

आज त्यांच्या लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले. या दोन महिन्यात त्याने तिला खूप प्रेम दिलं, खूप खुश ठेवलं, दिवस रात्र जेव्हा मन होईल तेव्हा ते प्रणय करायचे, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले, एकमेकांसाठी बनलेले, पण आज अगदी छोट्याश्या कारणामुळे दोघांमध्ये भांडण झालं....

जेवण गरम करतेय…

एका जोडप्याचे गावी लग्न झाले आणि ते जोडपे मुंबईला त्याच्या घरी आले. हनिमूनची पहिली रात्र होती. नवरी गावाकडची होती आणि २५ वर्षाची भोळीभाबडी मुलगी होती. नवरा ३२ वर्षाचा बेरकी मुलगा होता. रात्री त्याने दरवाजा लावून घेतला आणि तिला खाटेवर नेले. मग एक एक करून त्याने तिचे...

जालीम उपाय

गेल्या काही दिवसांपासून खरे तर रात्रींपासून तो फार अस्वस्थ झाला होता. त्याला कारणही तसेच होते. त्याची तरुण, सेक्साड बायको त्याला जवळ सुद्धा येऊ देत नव्हती. आजकाल तिचे सेक्समधले लक्ष्य काहीसे उडाले होते. ती अप्सरेप्रमाणे सुंदर आणि मादक होती, त्यामुळे तिच्या अशा...

स्वप्नपरी

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता दुपारची वेळ असून सुद्धा सगळीकडे अंधारून आले होते कदाचित येणाऱ्या वादळाची ती चाहुल असेल. रस्त्यावरची वर्दळ जरा कमी झाली होती पण माझ्या मनातली खळबळ मला शांत बसू देत नव्हती. जेवण झाल्यापासून तिसरी सिगारेट ओढत खिडकीजवळ बसून बाहेर शून्यात बघत...

शॉवरखाली

त्याने बाथरूममध्ये उभा राहत नॉब फिरवला तसा कोमट पाण्याचा शॉवर चालू झाला. अंगावर पडणार्‍या त्या पाण्याच्या थेंबांनी त्याचे स्नायू सैल होऊ लागले. दोन हात भिंतीवर ठेवून मान खाली घालून गरम पाण्याने तो ओला चिंब भिजत होता. सुट्टीचा दिवस होता. आदल्या रात्री भरपेट जेवण करून...

झपाटलेली

“सायली… सायली… यार… मला तर अजून पण त्याच्याच जवळ जावं वाटतंय.” अश्विनीने तिच्या रूममेट सायलीला मिठी मारून म्हटलं. “अग पण आताच तर तू त्याच्या रूमवरून इथे आलीस… आणि येताच तुला पुन्हा त्याचा जवळ जावं वाटतंय..?" सायलीने अश्विनीच्या बोलण्यावर डोळे गरगर फिरवत म्हटलं. “अग...

गोळ्या

टंच फिगरवाली चाळीशीची एक भाभी खूपच अस्वस्थ होती. तिचा नवरा तिला आज काल झवायचाच नाही. ती खूप दु:खी होती. झवताना ती त्याला मनसोक्त आणि मनमुराद झवून द्यायची. तो सांगेल तसे चोखाचोखी करून, पुढून मागून, खालून वरून झवून घ्यायची आणि त्याला झवायला साथ द्यायची. तरीही आज काल तो...

जीवनदीप

त्याला मेल्यावर पाप-पुण्याचा हिशेब करण्यासाठी चित्रगुप्तासमोर उभे करतात. आपल्याला इतक्या लवकर मृत्यू आल्याबद्दल तो मनातून खट्टू असतो. म्हणून तो चित्रगुप्तासमोर आपली कैफियत मांडतो. "चित्रगुप्त महाराज, मला अजून जगायचे होते हो, बरीच कामे पेंडिंग आहे." त्याला काही उत्तर न...

आठवण

"बाहेर असता तेव्हा माझी आठवण येते का नाही?" तिच्या पतीच्या मिठीतून अलगदपणे सुटत तिने विचारलं. जेवण करून रात्रीच्या वेळी दोघेही अंथरुणात पडले होते. बर्‍याच दिवसांनी तो घरी आला होता. त्यामुळे त्याच्या मिठीत विसावण्यासाठी तीही उत्सुक होती पण त्याला डिवचायला मज्जा यायची...

कणीक

सकाळची वेळ होती. ती अंघोळ करून तयार होऊन स्वयंपाकाला लागली होती. डोक्यावर ओल्या केसाभोवती अजून टॉवेल गुंडाळलेला होता. ओल्या केसातून अजूनही शिकेकाई शाम्पूचा वास येत होता. तिची पाठ उघडी होती. ती किचनमध्ये उभारून कणीक मळत होती. तिचे हात पूर्ण चिकट झाले होते. ती शरीराने...

स्मार्ट बेटा

"हॅल्लो." ८ वर्षाच्या मुलाने फोन घेतला. "हॅल्लो बेटा, मी पप्पा बोलतोय.. तू आलास स्कूलमधून?" "हो पप्पा." "व्हेरी गुड! माझा ‘स्मार्ट बेटा'! मम्मी आहे का तिथे? मला बोलायचंय तिच्याशी." "पप्पा, मम्मी बेडरूममध्ये आहे.. अंकल बरोबर." असे बोलून मुलगा हसला. "काय? कुठले अंकल??"...

सुप्त इच्छा

रात्रीची वेळ होती. तो अंथरुणात एकटाच तळमळत पडला होता. भूतकाळातल्या गोष्टी आठवल्याने त्याच्या मनाला वासनेच्या सापाने विळखा घातला होता. इंद्रियाकडे जाणारा रक्तप्रवाह वाढून ते पूर्णपणे ताठरलं होतं. त्याची इच्छा नसतानाही वळवळणारा हात सातत्याने खाली जायला बघत होता. आता...

होम शिफ्टींग

“सामान आवरायचंय, नवीन शिफ्टींग करायचंय आणि त्यात या लाईटलापण आताच जायचं होतं..!” वैतागत तिने हातातील बॅग खाली टाकली आणि सोफ्यावरच कव्हर काढून त्यावर बसली. तसं तिच्या डोळ्यासमोर काल रात्रीचा क्षण आला की काल त्या जुन्या घरात कशाप्रकारे त्या दोघानीं आपली शेवटची रात्र...

मला आवडलं हं..!

“अग बाई आवर की, किती उशीर..? आता नेमकं ऑफिस जायच्या वेळेलाच हरवली असते.. मा‍झ्या जावयाच्या स्वप्नात..” “आई तूपण ना.. काहीही! मी कशाला त्यांची आठवण काढू.. ते काढतात का माझी आठवण हुह्ह…” असे म्हणत तिने लगेच लटक्या रागात आपलं छोटंसं नकटं नाक मुरडलं. “बरं बाई, नाही तर...

निवडणूक

तो आणि ती पक्के हाडाचे कार्यकर्ते. पक्षश्रेष्ठींसाठी झटणारे. पण लफडं असं की दोघं विरूद्ध पार्टीत. त्यामुळं बाहेर पक्षाच्या साहेबांचं आपापासात वाजलं की ह्यांच घरी वाजायचं आणि त्याला उपवास घडायचा. एकदा असंच झालं. निवडणुका जवळ आल्या होत्या, शहरात प्रचाराची राळ उडाली...

निरोध

तो जेव्हा १८ वर्षांचा होता, तेव्हा टीव्हीवर निरोधची जाहिरात लागायची. पण त्याला समजायचे नाही की निरोध म्हणजे काय ते. मग कॉलेजमध्ये मित्रांकडून त्याने निरोध म्हणजे काय, हे समजून घेतले. निरोधचा उपयोग वगैरे जुजबी माहिती त्याने मिळवली होती. नुकतीच दिवाळी संपली होती पण...

अगळी वेगळी कंप्लेंट

एकदा एक सुंदर आणि सेक्सी मुलगी एका पोलीस स्टेशनमध्ये गेली. ती आत शिरल्या रोबर सगळ्या पोलीसांचे आणि गजाच्या आड असलेल्या आरोपींचे लक्ष तिच्याकडे जाते. ती मुलगी होतीच, एकदम फटाकडा आयटम! तिने गडद हिरव्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिची टंच भरलेली फिगर उठून...

स्वयंपाक

आमचा वन बीएचके मधला मध्यम वयीन जोडप्यांचा सर्वसामान्य माणसांचा संसार सुरू होता. आमच्या लग्नानंतरच्या कुस्ती केलेल्या रात्रींमुळे आम्हाला चांगलेच फळ भेटले होते. माझ्यासारख्या लग्नापूर्वी सडपातळ असणाऱ्या महिलेला नवऱ्याने मशागत करून चांगली भरवली होती. आमच्या संसाराच्या...

खुरपणी

दुपारची वेळ होती जेवण करून ते चिंचेच्या झाडाखाली अंथरून टाकून पसरले होते. दोघे एकमेकांच्या शेजारी चिटकूनच झोपले होते. "आज हुनार नाय सगळं खुरपून, मी म्हणलं हुतं रोजानं दोन बाया लावू." ती जराशी रागात होती. त्या दिवशी खुरपणं झालं असतं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांना खत टाकून...

शेवटच्या इच्छा

तो तळमळत पडला होता. कपडे फाटले होते. घशाला पाण्याविना कोरड पडली होती. उन्हाचे चटके बसून कातडं जवळपास जळलं होतं. अजून काही काळ तो तशाच उन्हात पडून राहिला असता, तर त्याचा मृत्यू निश्चित होता. "तुझी शेवटची इच्छा काय आहे…?" त्याच्या अंत:करणातून आवाज येत होता. कुणीतरी...

गोड बोलणं

"असं गोड बोलून फायदा नाही व्हायचा?" ती म्हणाली. "का नाही होणार? गोड बोललं की सगळं काही साध्य होतं." त्याने एक हात तिच्या कमरेत घालत हळूच हिसका देत तिला जवळ ओढलं. दुसऱ्या हाताने तिच्या चेहऱ्यावर आलेली केसांची लट त्याने मागे सारली आणि स्वत:चे ओठ तिच्या जवळ नेऊ लागला....

आतुरता

"तुला पाहिलं तेव्हापासून मला तुला स्पर्श करायचा होता." तिच्या मागे उभा राहत, तिच्या हातावर अलगद हात ठेवत तो म्हणाला. "आता करतच आहेस ना मग तू मला स्पर्श?" त्याच्या मिठीतून तिने स्वत:ला सोडवून घेतलं आणि मान वळवून त्याच्याकडे पाहू लागली. त्याच्या डोळ्यात तिला पाहत असताना...

उकाडा

उकाडा भरपूर होता. फॅन व कुलरच्या वाऱ्याने काही तो कमी होत नव्हता. "मी म्हणत होते एसी बसवून घेऊ. पण तुम्ही ऐकलं नाही माझं." किचनमधून हातात एक वाटी घेऊन येताना ती बोलली व कुलरच्या वाऱ्यात बेडवर त्याच्या शेजारी बसली. "पैशाची अडचण होती, तुलापण माहिती आहे." तिने वाटीत काय...

नवऱ्याचा उपवास

"अहो, आज तर उपवास आहे ना तुमचा? मी खिचडी केली आहे, परत म्हणू नका माझ्यामुळे उपवास मोडला म्हणून.." किचनमध्ये साबुदाणा खिचडी परतत असताना ती, बेडरूममध्ये कामाला जाण्यासाठी तयार होणार्‍या नवर्‍याला म्हणाली. "हो, आहे.. आहे.." तयार होत बाहेर आलेला नवरा किचनकडे येत म्हणाला....

चटक

त्याचा फोन आला त्या वेळी ती घरात एकटीच होती म्हणून बरं झालं. फोनवर त्याने तिला त्याच्या शेतात असणाऱ्या पत्र्याच्या शेडवर बोलावलं होतं. त्याच्या आवाजातील आतुरता तिला जाणवत होती. घरी कोणी नव्हतं. संध्याकाळपर्यंत घरी कोणीच येणार नव्हतं. नवरा कामाला गेला होता, पोरं...

सुट्टी

"आजच्या दिवस सुट्टी घ्या ना.." तिच्या पदराशी चाळा करत मादक आवाजात त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली. "नाही, अशी कशी..?" त्याचे बूट घालताना त्याने मान वळवून तिच्याकडे पाहिलं आणि तो पाहतच राहिला. तिचे डोळे दिपवून टाकणारे सौंदर्य कितीही पाहिले तरी प्रत्येक वेळी त्याच्या नजरेत...

गिफ्ट

ती दररोज सकाळी लवकर उठायची. तिच्या कामाला लागायची. तिचा गजर वाजल्यावर त्यालाही जाग यायची, पण तो अंथरुणातच लोळत पडायचा. आज मात्र गजर वाजताच तो लगेच उठला. ती जागी होण्या अगोदरच त्याने गजर बंद केला. तिला तसच झोपू दिलं. तिचा वाढदिवस होता ना, तिची सर्व कामे पूर्ण करून...

बाहेरचं जेवण

"तुझी खूप आठवण आली आज." "मग यायलाच पाहिजे ना बायकोची आठवण." "अगं पण इतकी आठवण येत होती की सुट्टी काढून घरी यावं आणि तुला असं मिठीत घ्यावं वाटत होतं." त्याने जवळ येत तिला मागून मिठी मारली व कमरे भोवती हात गुंफले. "अहो सोडा, किती कामं पडलीयेत माझी." "मी नाही सोडणार."...

मोहक क्षण

वेळ रात्री १२… रेल्वे स्टेशन बाहेरची चहल पहल… “ओये चिकने किधर देख रहा.. आज की रात हमारे साथ गुजार के देख हम भी कुछ कम नही..” एक छक्का समोर वैश्यांकडे बघत असलेल्या इसमाला टाळ्या वाजवत स्वत:कडे बोलवत होता. त्याने त्याला खालपासून वरपर्यंत न्याहाळले ५ रूपये हातात टेकवून...

ग्रीष्म वर्षा

“मी चौकात थांबलोय.. कुठे पोहचलीस तू..?” “निघत आहे.. भूक लागली तर जरा खाऊन घेतलं.. मागच्या वेळी ‘झाल्यावर’ जाम भूक लागली होती अन् तू न खाताच हाकलवून दिलंस..” “अगं काय मुलगी आहे तू..? इथे मला कुठली भूक लागली आणि तुझं काय भलतंच सुरू.. लवकर ये कंट्रोल होत नाहिये.. मला वाट...

गुबगुबीत

कॉलेजचा सगळ्यात हँडसम ड्युड तो. पिळदार अंग, ट्रेंडी ट्रिम्ड लूक. शरीराचा एक एक इंच जणु मोजून आखलेला. सतत मुलींचा गर्हाडा त्याच्या आजूबाजूला. ती तेवढीच आगूल बागूल दिशा मिळेल तिकडे पसरलेली. आपल्याच मस्तीत, एका वेगळ्याच जगात जगणारी. दोघांचही वय म्हणजे सतत शारीरिक भावना...

टू ऑर नॉट टू इंसेस्ट

"एक गोष्ट विचारू का?" साडीला लावलेल्या पिना काढून ठेवत सरला म्हणाली. "विचार की, परवानगी कसली मागतेस?" बेडवर बसून सरलाला न्याहाळताना विकास म्हणाला. कपडे घालताना आणि काढताना सरलाला बघणं हा विकासचा आवडता छंद. त्यातून ती साडी नेसत किंवा फेडत असेल तर क्या बात! "आजच्या...

मॅनेजर

"एक्सक्युज मी, मला हॉटेलच्या मालकांशी बोलायचंय." राज, हॉटेलचा मॅनेजर, रजिस्टरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी आकडेमोड करत होता. वर न बघताच वैतागून तो खेकसला, "काय आहे? काय पाहिजे?" "अहो मला मालकांशी काहीतरी महत्त्वाचं बोलायचंय. तुम्हीच आहात का, मालक?" राजने या वेळी तो नाजूक...

राँग नंबर

ती आज पुन्हा अंधारात बसली होती. तिला असे अंधारातच बसायला आवडायचे. बायका शक्यतो रात्री एकट्या असल्या की घरातले लाईट लावून ठेवतात, रेडीओ किंवा मोबाइलवर गाणी लावून ठेवतात. त्यामुळे घरात कुणी तरी असल्याचा भास त्यांना धीर देतो. पण ती सगळ्या बायकांपेक्षा वेगळी होती. तिला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!