स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली.

“आउचऽऽ!!”

वेदनेने मी जोरात ओरडलो आणि पटकन पायाची बोटं पकडून बेडवर बसलो. मला रडू येत होते पण आता रडून मला माझा मेकअप खराब करायचा नव्हता. मा‍झ्या वेदना लपवण्यासाठी मी माझे दोन्ही ओठ दाताखाली दाबून डोळे मिटले.

दोन मिनिटांनी मी पुन्हा उठलो आणि तो बॉक्स काढून ड्रेसिंग टेबलवर ठेवला. मग मी वॉर्डरोबचा दुसरा ड्रॉवर उघडला. त्यात वेगवेगळ्या रंगांच्या बांगड्यांचे अनेक बॉक्स ठेवले होते. त्यातील वर ठेवलेला बॉक्स घेऊन मी ड्रेसिंग टेबलच्या दिशेने निघालो.

तेवढ्यात माझा फोन वाजू लागला. आईचा फोन आला होता. पण फोन उचलायला मी घाबरत होतो, जणू साडी नेसून या रुपात मी आईला सामोरे जात आहे, असे मला वाटत होते.

भीती वाटणे साहजिकच होते. कारण तिचा लाडका मुलगा, ज्याच्यावर तिला गर्व आहे, तो एकांतात असे कृत्य करत होता, ज्यामुळे तिचे डोके शरमेने झुकले असते. साडी नेसलेल्या आपल्या तरुण मुलाला पदराने स्तन लपवताना पाहून कोणत्या आईला गर्व वाटेल?

पण मला फोन उचलावा लागला. फोन उचलला नाही म्हणजे आई आणि वहिनीची काळजी वाढली असती. मग उद्याच एक तर ती स्वतः मला भेटायला आली असती किंवा तिने दादाला पाठवले असते.

मी फोन उचलला आणि ड्रेसिंग टेबल जवळील स्टूलवर आरशासमोर बसलो.

“हॅलो, आई.”

“शेखर बेटा, तुझे कपडे धुतले आहेत. ये आणि घेऊन जा.”

“मी सोमवारी घ्यायला येईन, आई.”

“अरे, तू ऑफिसच्या कामात व्यस्त असशील तर मी रूपालीला पाठवते.”

“नको आई! वहिनीला उगाच कशाला त्रास?”

मग मी हळू आवाजात बोललो, “ती न आलेलीच बरी!”

“बरं, ठीक आहे, नाही पाठवत तिला. पण चार दिवस झालेत. तुझे बाकी कपडेही घाण झाले असतील. तू काय घालशील? तू आता काय घातले आहेस?”

आईने हे विचारताच, जणू तिने मला साडी नेसताना रंगेहाथ पकडले, असा धक्काच बसला.

या गोंधळात मा‍झ्या साडीचा पदरही हातातून खाली पडला. मा‍झ्या पदराला सावरत, आरशात स्वतःकडे बघत मी हळूच म्हणालो, “कपडे घातले आहेत, आई, आणखी काय घालणार?” आणि लाजून मी तोंडात बोट घातलं.

पण आईपासून काही लपवणे एवढे सोपे असते का?

“असा का बोलत आहेस? कुठे हरवला आहेस? कामात व्यस्त आहेस का, बेटा?”

मी मनात बोललो, “इश्श्य! आई तुला मी कसं सांगू की, मीही तुझ्यासारखीच साडी नेसली आहे आणि आपल्या साडीच्या पदराशी खेळण्यात हरवलो आहे.”

“काही नाही, आई, एका प्रोजेक्टवर काम करतोय.”

मी मा‍झ्या आईशी कधीच खोटं बोलत नाही. पण मी तिला पुढे सांगूही शकलो नाही की, मी ज्या प्रोजेक्टवर काम करतोय, त्या प्रोजेक्टमध्ये मी स्वतः साडी नेसून एका स्त्रीची भूमिका करत आहे.

“ठीक आहे. तुला कपडे हवे असल्यास मला सांग. खूप घाणेरडे कपडे घालू नको. गरज पडल्यास नवीन अंडरवेअर बनियान घे.”

मी मा‍झ्या साडीचा पदर आणि लांब केस हाताळत आरशासमोर उभा राहून म्हणालो, “हो आई, सांगेल.”

शहरात एकट्या राहणाऱ्या आपल्या मुलाची काळजी आईने करणे योग्यच होते. तिला माहीत नव्हते की, गेल्या तीन-चार दिवसांपासून तिचा मुलगा फक्त मुलींचेच कपडे आहे, त्यामुळे त्याचे कपडे खराब होण्याचा प्रश्नच नव्हता.

तिला माहीत नव्हते की, तिचा तरुण मुलगा शरीराने पुरूष असला तरी मनाने तो एक स्त्री बनला आहे, जिच्याकडे डझनभर साड्या, ब्लाउज, परकर, नाईटी, सलवार कमीज आणि ओढण्या आहेत आणि त्याच्याकडे अंडरवेअर बनियान नसले तरी तो ब्रा पॅन्टी घालून आपले काम करेल.

आईने फोन कट केला. मी ड्रेसिंग टेबलवर ठेवलेला दागिन्यांचा बॉक्स उघडला. मग त्यातून आठ पितळच्या बांगड्या काढल्या. मग त्यातील दोन-दोन बांगड्या मी मा‍झ्या दोन्ही हाताच्या मनगटात घातल्या.

मग मी ड्रेसिंग टेबलवर ठेवलेला बांगड्यांचा डबा उघडला. त्यातून मा‍झ्या लाल लिपस्टिक, नेल पेंट आणि ब्लाउजच्या रंगाशी जुळणाऱ्या दोन डझन लाल काचेच्या बांगड्या काढल्या.

हळू हळू मी मा‍झ्या दोन्ही मनगटात प्रत्येकी एक डझन बांगड्या घातल्या आणि शेवटी उरलेल्या दोन-दोन पितळच्या बांगड्या घातल्या. अशाप्रकारे प्रत्येक मनगटात ४ पितळच्या बांगड्या आणि १२ काचेच्या लाल बांगड्या घातल्याने, माझे मनगट वजनामुळे आपोआप खाली वाकले.

आत्तापर्यंत माझे नटणे शांततेत चालू होते. पण आता मा‍झ्या शरीराची किंचितशी हालचाल होताच संपूर्ण रूम मा‍झ्या हातातल्या बांगड्यांच्या किणकिणने गुंजू लागली.

ही खरंच एक सुंदर अनुभूती होती. जेव्हा मी मा‍झ्या चेहऱ्यावरील बटा हाताने मा‍झ्या कानामागे करायचो, तेव्हा कानाजवळ मा‍झ्या हातातील बांगड्यांचा होणारा आवाज मा‍झ्या हृदयात आणि मनात गुंजायचा.

आता जर या अवस्थेत जर मला कोणी, ‘हातात बांगड्या घालणारा हा कसला पुरूष आहे? हा तर नपुंसक आहे!’ असे जरी म्हणले, तरी मला या गोष्टीचे बिलकुल वाईट वाटणार नाही.

ज्या पुरुषांना आपले पुरूषत्व दाखवता येत नाही, त्यांना लोक नेहमीच टोमणा मारतात की, ‘तू पुरुष नाहीस, बांगड्या घाल.’ पण मी एक पुरूष असूनही स्त्री रूप धारण केल्यावर मला बांगड्या घालण्यात मजा यायची. यात मला कुठलाही अपमान वाटायचा नाही.

माझे मनगट एखाद्या मुलीसारखे किंवा त्यापेक्षा खूप नाजूक आहेत. एकदा मस्करीत वहिनीने माझे मनगट घट्ट पकडले होते, तेव्हा मला सोडवणे खूप कठीण झाले होते. जेव्हा मी रडायला लागलो, तेव्हा कुठे तिने सोडले होते.

माझे गोरे, सडपातळ, गुळगुळीत आणि नाजूक मनगट बांगड्या घालून अतिशय आकर्षक दिसत होते. जणू त्या बांगड्या याच मनगटासाठी बनविल्या गेल्या आहेत, असे वाटत होते.

एक पुरूष म्हणून मला माझे मनगट दाखवायला लाज वाटते, त्यामुळे मी नेहमी लांब बाह्यांचे सैल टी-शर्ट घालतो. पण आता मनगटात बांगड्या घातल्यावर मला लाज वाटण्या ऐवजी अभिमान वाटत आहे.

तेवढ्यात मला काहीतरी आठवले आणि मी घाईघाईने वॉर्डरोबच्या उघड्या ड्रॉवरकडे गेलो आणि एका कोपऱ्यात ठेवलेले टिकल्याचे पाकिट उचलले.

मग त्या पाकिटातून एक मध्यम आकाराची गोल लाल रंगाची टिकली काढून आरशासमोर आले आणि आरशात पाहत ती टिकली मा‍झ्या कपाळावर लावली.

तेवढ्यात पुन्हा फोन वाजला आणि स्वतःला आरशात पाहण्यापूर्वीच फोनच्या स्क्रीनवरील नाव पाहून मा‍झ्या हृदयात धडकी भरली.

माझे हृदयाचे ठोके अनेक पटींनी वाढले, श्वास वेगवान झाला, हात थरथरू लागले, अंगाला घाम फुटला आणि मी फक्त चिंताग्रस्त चेहऱ्याने फोनच्या स्क्रीनकडे पाहू लागलो. मला फोन उचलण्याचे धाडस होत नव्हते.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!