स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता.

“हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?”

“हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये.”

“लवकर? का? काय झालं आई?”

“काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये.”

“अग, काय झालं ते तरी सांग?” माझी चिंता आणखी वाढली. “तुला बरं वाटत नाहिये का?”

“आता प्रश्न विचारण्यात वेळ वाया घालू नकोस, किती वाजेपर्यंत येतो ते सांग!”

“मी आता बाहेर आहे. मी फ्लॅटवर जातो आणि सगळं आवरून निघतो. खूप इमर्जन्सी असेल तर लगेच येतो.”

“ठीक आहे, फ्लॅटवर जा आणि चांगले कपडे घाल. आणि हो, तुला चांगले दिसतील असेच कपडे घालून ये, कळलं?”

“आता मला चांगले दिसतील म्हणजे कोणते कपडे घालू?” मी हसत म्हणालो, “मी शेरवानी घालून येऊ का?”

“अरे, कोणाच्या लग्नाला जाताना मी नवरी बनून जाते का? मी छान साडी नेसते. तसं तूही काही घालून ये.”

मी आधीच साडी नेसण्याच्या विचारात हरवून गेलो होतो. त्यात आईच्या वाक्याने आगीत तुपाचे काम केले आणि मी नकळत पटकन उत्तर दिले, “असं म्हणते, तर मी पण साडी नेसून येतो!”

मी फोनचा स्पीकर तोंडाला लावून हळू आवाजात बोलत होतो जेणे करून कॉफी शॉपमध्ये कोणालाही ऐकू येणार नाही.

“अग, पण माझ्याकडे एकही साडी नाही. मी घरी आल्यावर वहिनीची साडी नेसली तर चालेल का?” मी निरागसपणे हसत आईला म्हणालो.

“फालतू काही बोलू नकोस! कुठला तरी चांगला ड्रेस घाल आणि ये.”

“काय! ड्रेस? अग आई, माझ्याकडे तो सुद्धा नाही.” मी आईची आणखी मस्करी करत म्हणालो, “हा, मा‍झ्या घराशेजारी एक मुलगी राहते, तिच्याकडून उसना घेतो आणि लगेच घालून येतो.”

“मूर्खा! ते काय म्हणतात? कोट की ब्लेझर? ते म्हणतेय मी! आता मस्करी पुरे! लवकर तिथून निघ!”

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ! हो ग आई, आहे माझ्याकडे! मी लगेच कपडे बदलून निघतो.” मी हसत म्हणालो.

“एक मिनिट ऐक, थोडी दाढी पण ठेव. क्लीन शेव्ह करून येऊ नकोस, मुलगी वाटतो.”

“अरे देवा! अग, मी तर ते कालच केलं. मग मी एक काम करतो, साडी नेसूनच येतो म्हणजे पूर्ण मुलीसारखा दिसेल!”

मी क्लीन शेव्ह केलेले नव्हते. फक्त आईला चिडवण्यासाठी मी हे बोललो.

“मेल्या, फोन ठेव आणि निघ!”

आईने रागारागात फोन कट केला.


गेला तासभर मी कॉफी शॉपमध्ये बसून मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या भूतकाळातील आठवणींमध्ये रमलो होतो. त्या आठवणींचा परीणाम मा‍झ्या लिंगावर झाला होता आणि उत्तेजनेने ते कडक झाले होते.

त्यात आईशी झालेल्या या संवादामुळे ते आणखी ताठर आणि अस्वस्थ झाले होते. साधारण पाच-दहा मिनिटे मी खुर्चीवर बसून स्वतःला शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि मग कॉफीचे बिल भरून फ्लॅटच्या दिशेने निघालो.

क्रॉस ड्रेसिंगच्या त्या आठवणी आणि आईसोबतचा संवाद वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर येत होता. आता मी तयार होण्यासाठी बाथरूममध्ये गेलो आणि दाढी करायला आरशात बघितले तर मला आईने सांगितलेली गोष्ट आठवली, ‘क्लीन शेव्ह करून येऊ नकोस, मुलगी दिसतो’ आणि पुन्हा माझी अस्वस्थता वाढू लागली.

गेल्या काही दिवसांपासून मला साडी नेसायची इच्छा होत होती. मेकअप करून मला एकदा नटायचे होते. पण आता ते शक्य नव्हते!

एक म्हणजे, माझ्याकडे नेसायला कुठलीच साडी शिल्लक नव्हती आणि दुसरे म्हणजे, मला करायचेही नव्हते.

काहीही झाले तरी मला आता मला पुरूषच बनून राहायचं आहे. मी कधीच साडी नेसणार नाही आणि कधी इच्छा झाली तर फक्त मा‍झ्या विचारात मी स्वतः स्त्री असल्याची कल्पना करेन, असे मी ठाम ठरवले होते.

गेल्या सहा महिन्यांपासून मी साडी नेसून नटलो नव्हतो, त्यामुळे मी या स्त्री सुखापासून वंचित होतो. पण आता त्या आठवणी आणि आईसोबतच्या बोलण्यामुळे वाढलेली अस्वस्थता शमावणे आवश्यक होते.


मी मा‍झ्या घरापासून एका तासाच्या अंतरावर मा‍झ्या स्वत:च्या फ्लॅटमध्ये राहून वर्क फ्रॉम होम करत होतो. दहा-पंधरा दिवसातून एकदा मी घरी जात असे.

घरी जायच्या दिवशी, जेव्हा मला स्त्री बनण्याची अस्वस्थता व्हायची, तेव्हा मी डोळे मिटून अंथरुणावर पडायचो आणि एखाद्या तरुण मुलीप्रमाणे स्वतःच्या शरीराशी खेळून माझी अस्वस्थता शांत करायचो जेणे करून मी मा‍झ्या कुटुंबासमोर सामान्य व्यवहार करू शकेल.

असे फक्त एक-दोनदाच घडले, असे नव्हते. सहा महिन्यांपूर्वी जेव्हा मी क्रॉस ड्रेसिंग करत होतो, तेव्हा माझ्यातील स्त्री मा‍झ्या शरीराचा पूर्ण ताबा घ्यायची.

तेव्हा मला नटायला, खरेदी करायला, घरातील कामे करायला आणि स्वयंपाक करायला आवडायचे. त्या वेळी स्वतःच्या शरीराशी खेळायला, मला मुळीच आवडायचे नाही.

पण जेव्हा मी क्रॉस ड्रेसिंग सोडले, तेव्हा मला त्याचे महत्त्व कळले. मला दररोज मा‍झ्या स्त्रीत्वाची जाणीव झाल्यासारखे व्हायचे. म्हणून या काळात कधी घरी जावं लागलं किंवा क्रॉस ड्रेसिंग करायची इच्छा झाली, तेव्हा मी स्वतःला स्त्री समजून डोळे मिटून स्वतःच्या अंगाशी खेळायचो.

आजही तीच अस्वस्थता जाणवत होती. पण ही नेहमीपेक्षा वेगळी होते. मी आरशासमोर उभा होतो आणि आईचे शब्द वारंवार मनात येत होते की, क्लीन शेव्ह केली की मुलगी दिसतो.

मा‍झ्या मनात विचार आला की, जर मला साडी नेसता येत नसेल तर किमान माझा मुलीसारखा चेहरा बघून तरी माझी अस्वस्थता शांत करता येईल.

मी मा‍झ्या आईला आधीच सांगितले होते की, मी कालच क्लीन शेव्ह केले आहे. त्यामुळे आता फारसा फरक पडणार नव्हता. मी पटकन तोंडाला फोम लावला आणि रेझर उचलून चेहऱ्यावर फिरवला.

तशी माझी दाढीही फारशी दाट नाही. मिशाही विरळ आहेत. माझे दाढी आणि मिशांचे केस खूप मऊ आहेत. त्यामुळे मी बरेचदा क्लीन शेव्ह करायचे टाळतो. त्याचे कारणही तसेच आहे.

जेव्हा मी क्लीन शेव्ह करतो, तेव्हा गाल अगदीच गुळगुळीत होतात. इतके मऊ होतात की त्यावर कधी दाढी-मिशीचे केस होते, असे जाणवतच नाही. त्यामुळे माझा चेहरा क्लीन शेव्ह केलेल्या मुलाच्या जागी क्लीन शेव्ह केलेल्या मुलीसारखा दिसतो.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!