स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, “वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…”

कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज घातला होता, जसा मला घालायला आवडायचा.

तिची पाठ पूर्ण उघडी होती. त्या चौकोनी गळ्याच्या ब्लाउजला पाठीमागून आधारासाठी खाली दोन इंच पट्टी आणि वरच्या बाजूला खांद्याजवळ बांधायला दोन लांब बंध होते. तिच्या गळ्यात लटकलेले मंगळसूत्र ब्लाउजमधील स्तनांच्या घळीत विसावले होते.

दोन्ही हातात खाली वर दोन-दोन सोन्याच्या बांगड्या आणि त्यांच्यामध्ये डझनभर गडद गुलाबी बांगड्या सुंदर दिसत होत्या. मेकअप केलेले गुलाबी गाल, नखांना गुलाबी नेल पेंट, गडद गुलाबी लिपस्टिक, कानात सोन्याचे झुमके आणि कपाळावर एक गोल लाल लहान आकाराची टिकली, तिचे सौंदर्य खुलवत होते.

वहिनींनी केसांची वेणी केली होती. जी डाव्या खांद्यावरून तिच्या स्तनांना स्पर्श करत नाभीजवळ लटकत होती. चेहऱ्याच्या दोन्ही बाजूला समोर आलेल्या केसांच्या बटा ती हाताने परत परत कानामागे करायची. अशा वेशात ती एक परिपूर्ण स्त्री दिसत होती.

वहिनीचे नाव ‘रूपाली’ असेच नव्हते, तर ती खरंच सुंदर रूपाचीही मालकिन होती. तिला अशा प्रकारे काळजीपूर्वक निरखून पाहिल्यावर कोणालाही वाटू शकते की, तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात काही वाईट हेतू आहे. पण मा‍झ्या वहिनीवर माझी वाईट नजर नव्हती!

मला फक्त तिने घातलेल्या साडी, ब्लाउज, दागिने आणि मेकअपचे आकर्षण होते. वहिनी आणि मी सारख्याच उंचीचे होतो. दोघांचे शरीर सुद्धा सारखेच गोरे, घाटदार आणि नाजूक होते.

तिने नेसलेली ती साडी माझ्यावर तितकीच खुलली असती, जितकी तिच्या अंगावर खुलत आहे. मी मनात वहिनीच्या जागी स्वतःची कल्पना करत होतो. मला पण तिच्यासारखे सुंदर दिसायचे होते.

अरेरे! मी आलो तेव्हा माझी नजर वहिनीच्या साडीकडे का गेली नाही? कदाचित मा‍झ्या लग्नाबद्दल ऐकून मला धक्का बसला होता.

काही क्षणातच मला वहिनीच्या संपूर्ण रूपाचे दर्शन झाले आणि त्या रुपात स्वतःला पाहता यावं, अशी मी कामना केली. मी वहिनीच्या जागी स्वतःची कल्पना करण्यात मग्न होतो. तेवढ्यात आईच्या बोलण्याकडे माझं लक्ष गेलं.

“तो कुठे ऐकतो? अशा मुलाला खरं कोणी आपली मुलगी देईल का? ते लोक आज आले नाहीत तर मी त्याच्यासाठी दुसरी कुठली मुलगी शोधणार नाही.”

“अहो आई, तुम्हाला भावजीचं लग्नच करायचं आहे ना, मग काय फरक पडतो त्यांनी यांना जावईच्या जागी सून म्हणून पसंत केलं तर? यांना क्लीन शेव्ह करून मुलीसारखं दिसायला आवडते तर निशाऐवजी आपण कुणालबद्दल विचारूया. ते लगेच होकार कळवतील.”

या वेळी वहिनीने मला चिडवलं यापेक्षा माझं लक्ष तिच्या त्या साडीकडेच जास्त जात होते.

आई काहीच बोलली नाही. भावना शून्य चेहऱ्याने ती सोफ्यावर बसून राहिली. वहिनी आणि माझ्यात असे प्रेमळ भांडण नेहमीच चालू असते. त्यामुळे ती कंटाळली होती.

पण आता मी गप्प बसलो नाही. मी सोफ्यावरून उठलो आणि वहिनीजवळ जात म्हणालो, “ठीक आहे वहिनी, पण या अवतारात ते मला पसंत करतील?”

वहिनी मागे वळून माझ्याकडे पाहत हसत म्हणाली, “आता काय मी तुला साडी नेसवू?”

“नाही तर काय? पाहुणे येणार आहेत, साडी पण चालेल.” मी मुलीसारखे डोळे मिचकावत, मान हलवत म्हणालो.

मग मी मुलीसारखा कंबर मटकवत वहिनीच्या जवळ गेलो आणि तिचा हात पकडून तिला तिच्या बेडरूमकडे नेऊ लागलो.

मुलीच्या स्टाईलमधलं माझं हे बोलणं ऐकून आणि चालणं पाहून वहिनी मोठ्याने हसू लागली आणि मा‍झ्या मागे मागे येत म्हणाली, “काय ग लाडो, कुठली साडी नेसणार?”

हे ऐकून मी मागे वळालो आणि पटकन म्हणालो, “कुठली काय? तू नेसलेली हीच साडी काढ आणि लगेच मला नेसव. पाहुणे येतीलच इतक्यात.”

वहिनी जोरजोरात हसत होती, पण माझे बोलणे ऐकून तिचे हसू थांबले आणि आ वासून माझ्याकडे पाहू लागली. मग तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्यचकित हास्य उमटले.

मी पुढे काही बोलायच्या आधीच आई रागाने बोलली, “आता मस्करी पुरे! रुपाली, तू एका मुलाची आई झाली आहेस. थोडी तरी लाज बाळग.”

आईचा राग पाहून आम्ही दोघेही शांत झालो. वहिनीने डोळे वटारून मला गप्प राहण्याचा इशारा केला. माझ्यामुळे आई तिच्यावर चिडली होती त्यामुळे मी तिचा राग समजू शकत होतो. तसेही चूक माझीच होती, उत्साहाच्या भरात माझी जीभ घसरली आणि मी चुकून बोललो की, हीच साडी काढ.

वहिनी शांत झाली आणि स्वयंपाक घराकडे जात म्हणाली, “आई, तुम्ही खाली तयारी करा, मी फराळ आणते.”


यानंतर मुलीकडील लोक येईपर्यंत वातावरण गंभीर होते. मला भेटायला फक्त मुलीचे आईवडील आले होते. आईने मला त्या दोघांसमोर आणून बसवले. मग मुलीची आई मला एक एक करून प्रश्न विचारू लागली.

एकीकडे मी, शेखर, तिच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देत होतो, तर दुसरीकडे, माझीतील शिखा, तिची साडी, ब्लाउज, दागिने आणि मेकअप गुपचूपपणे निरखून पाहत होती. जणू तिला तिच्या सासरी तिच्या आवडीचे कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य असेल की नाही, याची ती खात्री करून घेत होती.

शेवटी त्यांनी आम्हाला त्यांच्या मुलीला बघण्याची तारीख ठरवायला सांगितले. त्यांना मी आवडलो म्हणून आई खुश होती. पण मी मात्र एका विचित्र अवस्थेत अडकलो होतो.

आज सकाळी बाथरूममध्ये मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे बघून मी मुलीप्रमाणे माझी छाती चोळत होतो, मा‍झ्या शरीराशी खेळत होतो. काही तासांपूर्वी वहिनीच्या जागी स्वतःची कल्पना करून साडी नेसण्याची कामना करत होतो.

पण आता काही वेळेपूर्वी मी एका मुलीच्या पालकांसमोर बसलो होतो. त्यांना त्यांच्या मुलीचे लग्न माझ्याशी करायचे होते, जो स्वतःच मुलगी होण्याचे स्वप्न पाहत आहे.

माझे लग्न आता त्या मुलीसोबत ठरले होते. मुलीच्या पालकांनी मला पसंत केले आणि पुढील भेट निश्चित केली, हे ऐकून मला आनंद झाला. तेवढ्यात आई येऊन मा‍झ्या उजव्या बाजूला बसली आणि फोटो दाखवत म्हणाली, “ही बघ निशा, सुंदर आहे ना?”

“हो, आहे सुंदर.” मी रडवेल्या चेहऱ्याने म्हणालो.

कदाचित वहिनीला मा‍झ्या मनातील उलथा पालथ कळली. ती मा‍झ्या जवळ आली आणि मा‍झ्या गळ्यात हात घालून मा‍झ्या डाव्या बाजूला बसली. बसताना तिच्या साडीचा पदर मा‍झ्या मांडीवर पसरला आणि माझी नजर त्याच्यावर पडली.

वहिनीने आईच्या हातातून त्या मुलीचा फोटो घेतला आणि मला दाखवत म्हणाली, “भावजी, निशा किती सुंदर दिसत आहे, बघा. मला माहीत आहे, लग्नाचा निर्णय काही सोपा नाही, पण एकदा तिला भेटण्यात काय हरकत आहे?”

पण माझी नजर त्या फोटोकडे तेव्हाच गेली असती, जेव्हा माझे लक्ष मा‍झ्या मांडीवर पडलेल्या वहिनीच्या साडीच्या पदरापासून दूर झाले असते. वहिनीला त्या मुलीचा फोटो मा‍झ्या हातात द्यायचा होता आणि माझे हात फक्त एकदा बोटांनी वहिनीच्या साडीचा पदराला स्पर्श करण्यासाठी आतुर झाले होते.

“वहिनी, एकदा तरी मला तुझ्या पदराला हात लावू दे, मला त्याचा स्पर्श अनुभवायचा आहे.” मी मनात म्हणालो.

सर्व हिंमत एकवटून मी हात पुढे केले. तेवढ्यात वहिनी म्हणाली, “अहो, भावजी, ऐकताय ना? एकदा बघा तरी!”


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!