स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो.

शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते. पण दोघे एकाच शरीरात होते. कदाचित दोघे वेगवेगळ्या शरीरात असते तर दोघांचेही जीवन किती सुखी असते.

पण आता माझ्या शरीराचा पूर्ण ताबा माझ्यातील पुरुषाने घेतला होता. ज्याने रौद्र रूप धारण केलेले होते. तो शिखावर प्रचंड रागावला होता.

मी रागारागात उठलो आणि ओरबाडून अंगावरील कपडे काढू लागलो. या प्रयत्नात माझा ब्लाउज, परकर, ब्रा, पॅन्टी सर्व फाटले होते. हातातल्या बांगड्या एक एक करून काढायला वेळ नव्हता, म्हणून मी माझे दोन्ही हात ड्रेसिंग टेबलवर आपटले.

हातातल्या काचेच्या बांगड्या तुटल्या होत्या. हाताला पण काच लागला होता आणि रक्त येत होते. पण आता मला त्याची परवा नव्हती. उरलेल्या पितळच्या बांगड्या काढताना मला खूप त्रास होत होता. जेव्हा त्या हातातून बाहेर आल्या, तेव्हा त्या चपल्या होत्या.

हातातून बांगड्या काढल्यावर ओरबाडून मी डोक्यातून विग आणि कानातील झुमके काढले आणि खाली फेकले. कधी काळी या विगची मी खूप काळजी घेत होतो, तोच विग मी आता खाली फेकून त्याला पायाने चिरडू लागलो.

मग माझी नजर मा‍झ्या पैंजणावर गेली. मी खाली वाकून दोन्ही हातांनी एक एक करून दोन्ही पायातील पैंजण तोडून टाकली आणि लाथ मारून दूर लोटली.

मग माझी नजर मा‍झ्या नखांवर पडली. लाल नेल पेंटने रंगवलेली नखे आता मला नकोशी वाटत होती. मी ड्रेसिंग टेबल जवळ गेलो आणि ड्रॉवरमधून नेल पेंट रिमूव्हर काढून नखांना लावला. नखांचा रंग निघाल्यावर मी सरळ बाथरूममध्ये शिरलो.

बराच वेळ शॉवरखाली उभा राहल्यावर सर्व मेकअप निघून गेला होता. अंघोळीनंतर मी शॉवर बंद करून टॉवेल उचलला आणि सवयीप्रमाणे माझ्या छातीवर बांधला.

जेव्हा माझ्या लक्षात आले की मुलीसारखा टॉवेल बांधला आहे, तेव्हा मी तो लगेच काढून आपल्यापासून दूर फेकला आणि तसाच नग्न अवस्थेत बाथरूममधून बाहेर आलो.

बाथरूममधून बाहेर आल्यावर सर्वात पहिले माझी नजर आरशातील प्रतिबिंबावर गेली. माझा डावा गाल काळा-निळा झाला होता. आता मी पुरूष रुपात आरशासमोर होते, ज्याचे पुरूषत्व समोर लटकत होते. मी ड्रेसिंग टेबलवरील तेलाची बाटली उचलली आणि त्यातील तेलाचे काही थेंब सरळ आपल्या लिंगावर ओतले.

मग मी मागे जाऊन बेडवर लेटलो आणि मा‍झ्या हातात माझे लिंग पकडून जोरजोरात हलवायाला लागलो. बाथरूममधून आल्याने माझे शरीर अजूनही ओले होते. मी आता बेडवर पडून जोरजोरात माझे लिंग हलवत होतो, जणू मला कोणाला दाखवून द्यायचे आहे की, बघा मी पुरूष आहे, एक मर्द आहे!

काही तासापूर्वी झालेल्या प्रसंगाने माझे लिंग मलूल पडले होते आणि इतके घाबरले होते प्रयत्न करूनही त्याच्यात कुठलीही हालचाल होत नव्हती. एकाकी मी एक नपुंसक असल्याची भावना मा‍झ्या आली.

मी स्वतःचीच पुटपुटलो, “श्रेया बरोबर होती, खरंच मी छक्का आहे!”

काही वेळेपूर्वी मी ज्या शरीरावर अभिमान करत होतो, आता मला त्याच शरीराची किळस यायला लागली. डोक्यात राग अनावर होत होता, काय करावे काही सुचत नव्हते. मी बेडवर पडून रडायला लागलो.


आता माझा स्वतःवरील राग कमी झाला होता. माझ्या हातातून रक्त निघत होते. काही वेळेपूर्वी जेव्हा मी माझे लिंग जोराजोरात हलवले तेव्हा मी माझ्या हातावरील जखमांना नकळत छेडले होते. मी आता जखमांना मलम लावला आणि दोन्ही मनगटांवर पट्टी बांधली.

माझ्या रूममध्ये सर्व समान अस्तव्यस्त होते. मी एक बॅग उचलली आणि शिखाचे सर्व सामान त्यात भरायला लागलो.

सर्व कपडे, दागिने, लेडीज परफ्युम, मेकअपचे सामान त्यात भरल्यावर ती बॅग नेऊन दरवाजाजवळ ठेवली. मग मी वार्डरोबमधून पुरुषी कपडे काढून अंगावर घातले आणि घर आवरायला लागलो.

घर आवरल्यावर मला काहीतरी आठवले. मी बाथरूममध्ये लपवून ठेवलेल्या ब्रा, पॅन्टी, हेअर रिमूव्हर क्रीम, सुगंधी साबण, शाम्पू, गुलाबी टॉवेल आणि जे काही माझ्यात पुन्हा स्त्रीत्वाची भावना निर्माण करेल, ते सर्व समान घेऊन मी ड्रॉईंग रूममध्ये आलो आणि त्या बॅगेत टाकले.

मग मी तोंडाला रुमाल बांधला, जेणे करून माझ्या गालावरील जखम कोणाला दिसू नये. मग ती बॅग घेऊन बाहेर आलो. मग बाईकने दूर सुनसान ठिकाणी ती घेऊन गेलो. मग तिथे ती जाळून टाकली. ती पूर्ण जळेपर्यंत मी तिथेच उभा होतो. जणू मी शिखाची हत्या करून, तिचे मृत शरीर नष्ट करत होतो.

बॅग जळल्यावर मी बाईकवर येऊन बसलो आणि माझी नजर मा‍झ्या गळ्यावर पडली. ते नेकलेस अजूनही मा‍झ्या गळ्यात होते. हे तेच नेकलेस होते, जे त्याने मला पहिल्या भेटीनंतर दिले होते.

मी नेकलेस काढले आणि हातात घेऊन रडायला लागलो. मला ते दूर फेकायचे होते, पण माझे हात ते करायला तयार नव्हते.

त्या नेकलेसचे काय करावं कळत नव्हते. फेकायचे मन नव्हते आणि स्वत:जवळ ठेवू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मा‍झ्या डोळ्यांसमोर एकच चेहरा आला, तो म्हणजे माझी रुपाली वहिनी!

मी दुसऱ्या दिवशी आपले कपडे आणण्याच्या बहाण्याने घरी जायचे ठरवले. पण रुमालाने लपवलेल्या मा‍झ्या चेहऱ्याची मला आठवण झाली. श्रेयाने माझ्या गालावर कित्येक जोरदार थप्पड लगावल्या होत्या.

घरी गेल्यावर मा‍झ्या आधीच मा‍झ्या काळ्या-निळ्या चेहऱ्याने मी काहीतरी कुकर्म करून आलोय, असे सांगितले असते. दोन-चार दिवसांनी आईचा फोन आला तेव्हा मी वहिनीला कपडे घेऊन पाठवायला सांगितले.

वहिनी आल्यावर सगळ्यात पहिले मी तिला मिठी मारली आणि ते नेकलेस तिच्या हातात टेकवले. तिच्या खोडकर स्वभावाप्रमाणे तिने मला विचारले, “कोणत्या खुशीत वहिनीवर एवढं प्रेम उतू चाललंय?”

मला तिच्या या प्रश्नाचे काहीच उत्तर द्यायचे नव्हते. मी फक्त शांततेने पुन्हा मिठी मारली आणि बराच वेळ तिच्या मांडीवर डोकं टेकवून पडून राहिलो.

वहिनी बराच वेळ मा‍झ्या केसात हात फिरवत राहिली. मला कधी झोप आली कळले नाही. जेव्हा मी उठलो, तेव्हा ती गेलेली होती.

कॉलनीतील बहुसंख्य लोक अमराठी होते. त्या दिवशी श्रेया खूप रागात होती, ती मोठमोठ्याने ओरडत होती, माझ्या रूमधील सामान फेकत होती, तरीही कॉलनीतील कोणी याबद्दल काहीच बोलले नाही, याचे मला आश्चर्य वाटले.

सर्व परिस्थिती सुरळीत झाल्यावर मी चौकशी केली, तेव्हा मला कळले की, ज्या दिवशी ती घटना घडली, त्या दिवशी कॉलनीत चोऱ्या करणाऱ्या मुलाला लोकांनी पकडले होते.

श्रेया आली त्या वेळी सर्व लोक त्याला घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये गेले होते. त्यामुळे मा‍झ्या फ्लॅटमध्ये जी घटना घडली, त्याला फक्त मी, श्रेया आणि श्रेयाचा भाऊ तिघेच साक्षीदार होतो. माझ्याबद्दल कोणाला काही कळले नाही, हे ऐकून मला बरं वाटलं.


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता. मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!