स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २३

मनात हजारो विचार आले की, जर मी मा‍झ्या स्त्री रूपात बाल्कनीचा दरवाजा उघडला असता, तर माझे काय झाले असते? तेवढ्यात फोनच्या आवाजाने माझी तंद्री तुटली. तो त्याच व्यक्तीचा फोन होता, जो मला भेटायला येणार होता.

मी उचलला आणि त्याने मला सांगितले की कॉलनीच्या गेटवरील वॉचमन त्याला आत येऊ देत नाहिये. त्याने लगेच वॉचमनला फोन दिला आणि मी त्याला आत सोडायला सांगितले.

तो आता आत येत होता. मी लगेच कॉल कट केला आणि बेडवर फोन ठेऊन मी घाईघाईने ड्रेसिंग टेबल जवळ गेलो. मग ड्रेसिंग टेबलवरील एक दागिन्यांचा बॉक्स उघडला, ज्यात लहान लहान घुंगरू असलेले चांदीचे पैंजण होते. मी त्यांना पटकन मा‍झ्या दोन्ही पायात घातले.

“इश्श्य!! आता वेळ नाहिये तो येतच असेल.” असे म्हणून लाजलो.

कॉलनीच्या गेटपासून मा‍झ्या दुसर्‍या मजल्यावरील फ्लॅटपर्यंत पायऱ्या चढून यायला पाच मिनिटे लागतात, तरीही मी घाई करत होतो.

आता मा‍झ्या सौंदर्यात काही कमी तर नाही ना, याची मला खात्री करून घ्यायची होती. मी आरशासमोर उभं राहून स्वत:ला व्यवस्थित न्याहाळलं आणि मला काहीतरी आठवलं.

मग मी ड्रेसिंग टेबल समोर ठेवलेला दुसरा दागिन्यांचा बॉक्स उघडला आणि त्यातून एक सोन्याचे नेकलेस काढले. दोन महिन्यांपूर्वी जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा आणि शेवटचे भेटलो होतो, तेव्हा त्याने मला परत फ्लॅटवर सोडताना मा‍झ्या गळ्यात घातले होते.

मी एक क्षणही वाया न घालता त्याला बाहेर काढले आणि मा‍झ्या गळ्यात घातले. मा‍झ्या गोर्‍या गळ्यात ते नाजूक नेकलेस शोभून दिसत होते.

तेवढ्यात मा‍झ्या दारावरची बेल वाजली. शेवटी सकाळपासून मी ज्या व्यक्तीची वाट पाहत होतो आणि ज्याच्यासाठी मी शिखा बनून तयार झालो होतो, ती व्यक्ति या दारावर उभी होती.

सकाळपासून मी एका अभिसारिकेसारखा नटत होतो, जी आपल्या प्रियकराच्या भेटीसाठी आतुर आहे आणि आज त्याची भेट घेऊन त्याच्यासोबत रत होण्याची इच्छा आपल्या मनात बाळगून आहे.

त्याच्या आणि माझ्यामध्ये आता फक्त एक दार उरलं होतं. या भेटीच्या सुंदर तळमळीचा अंत जवळ आला होता.

मा‍झ्या चेहऱ्यावर हलके हसू उमटले. हे स्मित सांगत होते की, पाच मिनिटांपूर्वी मी बाल्कनीचा दरवाजा उघडण्याच्या चुकीमुळे किती घाबरलो होतो. आता ती अस्वस्थता नाहीशी झाली आणि पुन्हा मा‍झ्या स्त्रीत्वाचा आनंद घेऊ लागलो.

दारावरील बेलचा आवाज ऐकताच मी आरशात माझी एक झलक पाहिली. मेकअप, टिकली, लिपस्टिक, काजळ, झुमके, केस, साडी, बांगड्या आणि गळ्यातील नेकलेस, सगळं अगदी परिपूर्ण होतं.

तेवढ्यात माझं लक्ष ड्रेसिंग टेबलवरील लेडीज परफ्युमकडे गेले. मी लगेच तो उचलून आपल्या अंगावर मारला आणि आरशात माझं शेवटच रूप पाहून हसत हसत मी दार उघडण्यासाठी ड्रॉईंग रूमच्या दिशेने निघालो.

त्याला भेटण्यासाठी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हसू उमटले होते. मा‍झ्या चालण्यात मादकता आली होती. साडीत छोटी पावले पुढे टाकत असताना माझी नाजूक कंबर लचकत होती आणि मा‍झ्या रुंद नितंबाचे मोठे गोळे हलत होते.

मला असे माझी कंबर लचकवत आणि माझे गरगरीत नितंब मटकावत कोणी मागून पहिले असते तर नक्कीच तो मला आपल्या मिठीत घेण्यासाठी उतावळा झाला असता आणि तोंडातून लाळ गाळत मा‍झ्या मागे मागे आला असता.

मा‍झ्या हातातील बांगड्यांची किणकिण आणि पायातील पैंजणाची छमछम मला चालताना मंत्रमुग्ध करत होती. प्रत्यक्षात हे शरीर शेखरचे होते, पण आता या शरीरावर त्याचा अधिकार राहिलेला नव्हता आणि मनातही त्याच्यासाठी जागा शिल्लक नव्हती. मी आता शिखा होतो, फक्त शिखा!

दारापाशी पोहोचताच मी एक मोठा श्वास घेतला आणि मग डोळे खाली करून हसतमुखाने दरवाजा उघडला.

दार उघडताच मी डोळे मोठे करून समोर पाहिले, माझे डोळे पाणावले, माझे पाय थरथरू लागले आणि हृदयाचे ठोके वेगाने वाढू लागले. दर उघडताच जणू मला विजेचा धक्काच बसला.

मी माझा उजवा हात दरवाजा उघडण्यासाठी हॅण्डलवर ठेवलेला होता, तो मागे खेचला आणि डाव्या हातात पकडलेला पदराचा कोपरा आपल्या तोंडाजवळ आणून दोन्ही हाताने तोंड झाकले त्याच्याकडे बघायला लागलो.

एक उंचापुरा गोरापान पुरूष दारात उभा होता. त्याने जीन्स आणि टी-शर्ट घातलेला होता. त्याच्या टी-शर्टच्या बाहीतून दिसणारे त्याचे मजबूत हात आणि त्याची भारदस्त छाती त्याच्या पुरूषत्वाची ओळख करून देत होते.

तो दारात आपल्या गुडघ्यावर बसलेला होता आणि दार उघडताच त्याने आपल्या दोन्ही हातांनी एक लाल गुलाब पकडून मा‍झ्या दिशेने समोर केले. त्याची हीच कृती पाहून मला लाजल्यासारखे झाले.

मी लाजून त्याच्या हातातून गुलाब घेतला आणि तो गुडघ्यावरून उठून उभा राहिला. मी लाजून मागे झालो आणि तो दार मागे लोटून मा‍झ्या आणखी जवळ आला.

क्षणाक्षणाला माझे श्वास वाढत होते. त्याने एका हाताने माझी हनुवटी वर करून माझा चेहरा त्याच्या चेहऱ्याकडे वळवला आणि दुसरा हात मा‍झ्या नाजूक कंबरेवर ठेवून मला जवळ ओढू लागला.

मी ज्या क्षणाची वाट पाहत होतो, तो आता आला होता. मी मान समोर करून माझे ओठ त्याच्या ओठांवर टेकवले आणि तो माझे ओठ चोखायला लागला.

माझे हात त्याच्या पाठीवरून फिरत होते. तर त्याचा एक हात मा‍झ्या छातीवरील उभार आणि दुसरा हात मा‍झ्या नितंबाचे गोळे दाबायला लागला. आम्हा दोघांनाही आपल्यावर कुठलाच संयम नव्हता.

पण मला हे इतक्यात पुढे जायचे नव्हते. चुंबन तोडत मी त्याला दोन्ही हाताने मागे केलं आणि त्याचा हात पकडून बेडवर नेऊन बसवले. त्याने मला डोळ्यांनी इशारा करून विचारले, “काय झालं?”

मी त्याला म्हणालो, “जरा थांब, एवढी कसली घाई?”

मग मी ग्लासात त्याच्यासाठी पाणी आणले. पण चालताना माझी लचकणारी माझी कंबर आणि हलणारे माझे नितंब, मला त्याला दाखवायचे होते.

त्याच्या हातात ग्लास देताना मी त्याच्यापुढे झुकलो आणि त्याच्या डोळ्यांत पाहत मा‍झ्या पदराने माझे स्तन झाकून घेतले. असे करताना मी त्याचे लक्ष मा‍झ्या स्तनांकडे खेचले होते.

पाणी पिल्यावर त्याने ग्लास बेडच्या जवळ खाली जमिनीवर ठेवला. मी त्याच्या समोर जाऊन उभा राहिलो आणि स्वतःभोवती गोल फिरून त्याला दाखवले की, मी सकाळपासून त्याच्यासाठी किती नटलो होतो.

त्याच्या चेहऱ्यावरील स्मित पाहून मला कळले, तो खुश झाला आहे. त्याने माझा हात पकडून जवळ ओढलं आणि आपल्या मांडीवर बसवलं. पहिल्यांदाच मी कुठल्या पुरुषाच्या मांडीवर बसलो होतो, तेही साडी नेसून!

साडीवरूनही मला त्याच्या पॅन्टमधील फुगवटा स्पष्ट जाणवत होता. त्या फुगवट्याच्या आकारावरून, मी त्याला मोहित करण्यात यशस्वी झालो, याचे मला समाधान झाले. त्याने आपल्या हाताचे एक बोट मा‍झ्या गालावून फिरवले आणि मग त्याच बोटाने माझी हनुवटी पकडून म्हणाला, “शिखा, आय लव यु.”

तो आल्यापासून आम्ही काहीही बोललो नव्हतो. सगळं काही मूकपणे चालले होते. रूममध्ये फक्त मा‍झ्या बांगड्यांचा आणि पैंजणचा आवाज होता. पण आता त्याच्या आवाजाने माझे मन आनंदाने भरले. मी त्याला मिठी मारली आणि म्हणालो, “आय लव यु, जय.”


(क्रमशः)

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १

मी एका कॉफी शॉपमध्ये बसून पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांच्या आठवणींत मग्न होतो. मा‍झ्या आयुष्यात सर्व काही खूप चांगले होते. श्रेया नावाची एक सुंदर मैत्रीण होती, एक महागडी बाईक होती, चांगली नोकरीची होती आणि बऱ्याच मुली माझ्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण सहा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २

मी मा‍झ्या गोड आठवणीत हरवलो होतो. तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली आणि माझी तंद्री तुटली. बऱ्याच दिवसांनी आईने फोन केला होता. "हॅल्लो, आई, बोल कशी आहेस?" "हॅल्लो, बाळा, लवकर घरी ये." "लवकर? का? काय झालं आई?" "काय झालं ते सोड, तू फक्त लवकर घरी ये." "अग, काय झालं ते तरी सांग?”...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३

आज तब्बल सहा महिन्यांनी मी क्लीन शेव्ह केले. मी शेवटच्या वेळी असे केले होते, तेव्हा मला अंगावर एक सुंदर साडी नेसायची होती. आता या अवस्थेत मला अंगावर साडीची कमतरता जाणवली आणि मी निराश झालो. पण हे नैराश्य फार काळ टिकलं नाही. स्वतःला क्लीन शेव्हमध्ये आरशात पाहत आपसूक...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ४

इयत्ता आठवीनंतर, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांत, मला क्रिकेटचे प्रचंड वेड लागले आणि मला महेंद्रसिंग धोनीची हेअरस्टाईल भावली. त्याच्यासारखं दिसावं म्हणून मी माझे केस सुद्धा वाढवले. माझा चेहरा मा‍झ्या शरीरापेक्षा लहान होता. लांब केसांनी तो थोडा भरलेला आणि आकर्षक दिसत होता....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ५

आता बाईक चालवताना समोरील आरशात मा‍झ्या क्लीन शेव्ह केलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून काही वर्षांपूर्वी मा‍झ्या वहिनीने मला 'मुलगी' म्हणून हाक मारल्याचे आठवले. जेव्हा कधी कोणी मला मुलगी म्हणायचे, तेव्हा त्या सर्व आठवणी परत मा‍झ्या डोळ्यांसमोर यायच्या आणि मला लाजेने बुडून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ६

माझी अस्वस्थता वाढू लागली. आता मला वहिनीच्या ब्लाउजची मागची बाजू बघायची इच्छा होत होती. मी मनात म्हणालो, "वहिनी, फक्त एकदा, एकदा तरी मागे वळ…" कदाचित वहिनीने मा‍झ्या मनातलं ऐकलं आणि आपला पदर सारका करत ती थोडी वळली आणि माझे मन उत्साहाने भरले. वहिनीने अगदी तसाच ब्लाउज...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ७

वहिनीच्या साडीचा पदर अनुभवण्यासाठी मी इतका आतुर झालो होतो की मनातल्या मनात मी रडायला लागलो. मी मनात म्हणालो, "अग वहिनी, मी तुला कसं सांगू की, मला कोणत्याही मुलीचा फोटो दाखवू नकोस, मला तुझ्या रूममध्ये घेऊन जा आणि तुझी ही गुलाबी साडी नेसवून मलाच मुलगी बनव." तेवढ्यात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ८

वहिनी आणि माझे काहीसे असेच आंबट गोड नाते होते. लग्नानंतर ती आमच्या घरी आली तेव्हा सुरुवातीचा काही काळ मी तिच्याशी बोलायला लाजत असे. ती मला जास्त कठोर आणि स्वत:बद्दल स्वार्थी स्त्री वाटत होती. पण ती माझी चूक होती. हळूहळू मला कळले की ती खूप गोड, प्रेमळ आणि आईसारखी काळजी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ९

वहिनी मला नेसवण्यासाठी आपल्या अंगावरील गुलाबी साडी फेडायला लागली. माझी नजर ब्लाउजमध्ये उभ्या असलेल्या वहिनीच्या रुपाकडे गेली. पण क्षणार्धात ती साडी नेसण्याची कल्पना मा‍झ्या डोक्यातून निघून गेली आणि माझे मन भीतीने भरले. "चल शिखा, तूही तुझे कपडे काढ. त्या समोरच्या...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १०

वहिनीने मा‍झ्या हातातून ब्रा पॅन्टी घेतली आणि शेजारच्या साडीवर ठेवली. मग आपल्या ओढणीने माझे अश्रू पुसत म्हणाली, "एवढा का रडतोस? मी नाही नेसवणार तुला साडी. खरंच मी मस्करी करत होते. तू शांत हो आधी." मला रडू आवरले नाही. मी लगेच मा‍झ्या शेजारी बसलेल्या वहिनीला मिठी मारली...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ११

मी तिचे दोन्ही तळवे अधिक घट्ट पकडले आणि स्वतःचीच लाज वाटून हळूवारपणे बोललो, "वहिनी, मला तुझ्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच मी एवढं मोठं गुपित फक्त तुलाच सांगायचं ठरवलं." वहिनी मा‍झ्या चेहऱ्यावर हात फिरवत म्हणाली, "मग कसला संकोच करत आहेस? मला सांग ना." मा‍झ्या चेहऱ्यावरून...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १२

आता आरशासमोरची माझी प्रतिमा अशी दिसत होती की, जर माझे लिंग समोर नसते तर मी एखाद्या मॉडर्न मुलीसारखा दिसलो असतो. अशी मुलगी, जिला डोक्यावर लहान केस लहान ठेवायला आवडतात आणि स्तन जरा उशिराने वाढत आहे. परंतु, बारीक कंबर आणि कोमल घाटदार शरीर तिच्या रुपात आणखी भर घालते. मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १३

ओठ आणि डोळे सजवल्यानंतर, आता नखांची पाळी होती. समोरच्या ड्रेसिंग टेबलवर पाय ठेवून मा‍झ्या डाव्या पायाच्या नखांवर नेलपेंट लावण्यासाठी मी पुढे झुकलो, तेव्हा अचानक माझी नजर आरशावर पडली. वाकल्यामुळे खाली लटकलेल्या मा‍झ्या स्तनांची घळ पाहून नेलपेंट लावताना माझे हात तिथेच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १४

ओणवा झोपल्यामुळे जेव्हा मा‍झ्या स्तनांना बेडचा स्पर्श झाला, तेव्हा मला छातीवर एक दाब जाणवला. मी स्तनांकडे पाहिले तर दाबामुळे ते पूर्वीपेक्षा जास्त मोठे दिसत होते. माझे मन पुन्हा कामुक विचारांनी भरले. मी लगेच उठलो आणि डोळे बंद करून मा‍झ्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १५

मी - काय? ती – एवढी परफेक्ट दिसतेस. सेक्स चेंज केले आणि मला सांगितले सुद्धा नाही? मी - मला सरप्राईज द्यायचे होते. तो - सरप्राईज देऊन काय होणार? आता माझ्याशी लग्न करायचं आहे का तुला? मी - हो! तो - जेव्हा मी लग्नासाठी तुझ्या मागे लागलो तेव्हा केले नाहीस. आता तर मुळीच...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १६

काही वेळेपूर्वी मेसेंजरमधील त्या व्यक्तीशी झालेल्या गप्पांचा प्रभाव होता की मा‍झ्या सौंदर्याचा प्रभाव होता पण माझ्यातील स्त्रीत्वाने मा‍झ्या पुरूषत्वावर आता मात केली होती. पण आता ते काहीही असले तरी ही अनुभूती खूप छान होती. "इश्श्य! पुरूष म्हणून जीवन जगणं, हे काही जगणं...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १७

आता मा‍झ्या मेकअपमध्ये मला फक्त दागिन्यांची कमतरता जाणवत होती आणि जे वॉर्डरोबच्या वरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले होते. समोर झुकून मी दागिन्यांचा बॉक्स काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात मा‍झ्या पायाची करंगळी ड्रेसिंग टेबलच्या कोपऱ्यावर आपटली. "आउचऽऽ!!" वेदनेने मी जोरात...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १८

मा‍झ्या उजव्या हातात फोन होता आणि माझा डावा हात मा‍झ्या अस्वस्थतेची साक्ष देत होता. मी भीतीने माझा डावा हात मा‍झ्या छातीवर ठेवला होता आणि श्वासोच्छवासामुळे माझे स्तन वर खाली होत होते. मी प्रचंड घाबरलो होतो. कधी मी माझ्या पदराशी खेळत होतो तर कधी केसांच्या बटा कानामागे...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग १९

मी श्रेयाला या आधीही अनेक वेळा मा‍झ्या क्रॉस ड्रेसिंगच्या छंदाबद्दल सांगितले होते. पण तिने मा‍झ्या बोलण्यावर कधीच विश्वास ठेवला नाही. तुझ्यासारखा देखणा मुलगा कधीच मुलींचे कपडे घालू शकत नाही, असे बोलून ती नेहमी विषय टाळायची. पण त्या वेळी तिला माझ्या फोनमधील माझे स्त्री...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २०

थोड्या वेळाने मला व्हॉट्सअॅपवर नोटिफिकेशन आली. मी पाहिले की, श्रेयाने स्वतःचा एक फोटो पाठवला होता. तिने निळा डेनिम जिन्स व व्हाईट टॉप घातला होता आणि पोनीटेल केली होती. मी तिच्या फोटोकडे पाहून हलकासा हसलो आणि पुटपुटलो, "लठ्ठ!!" मग आरशात स्वतःकडे बघत हसत म्हणालो, "मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २१

रस्त्यावर क्रिकेट खेळणाऱ्या या टुकार मुलांची टोळी कॉलनीतील मुलींना छेडण्यासाठी प्रसिद्ध होती. क्रिकेट खेळण्याच्या बहाण्याने ते मुले जमायचे आणि कॉलनीतील सर्व मुलींवर लक्ष ठेवायचे. तसे ते सर्व माझ्यापेक्षा लहान होते आणि मला 'भैया' म्हणायचे. ते माझ्याच फ्लॅटच्या गेटबाहेर...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २२

माझ्या पॅन्टची झिप बंद केल्यावर तो उठून उभा राहिला. त्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला होता. माझ्याकडे मादकतेने पाहत तो आपल्या चेहऱ्यावरील वीर्य आपल्या बोटांनी पुसून चाटू लागला, जणू कोणी त्याला, असे करायचे प्रशिक्षण दिले आहे. मग त्याच्याकडील त्या रुमालाने त्याने...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २४

जवळपास एका वर्षापूर्वी फेसबुकवर माझी त्याच्यासोबत ओळख झाली. माझ्यासारखीच त्यानेही फेसबुकवर खोट्या नावाने प्रोफाईल बनविली होती. त्यामुळे सुरुवातीला मला त्याच्यासोबत बोलताना संकोच वाटे. पण हळूहळू त्याच्या कोमल स्वभावाने मला प्रभावित केले आणि ओळख प्रेमात बदलली. हो, मी...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २५

आता या वेळी मी त्याच्या मांडीवर बसलेलो होतो आणि तो मा‍झ्या ओठांचे रसपान करत होता. मनसोक्तपणे माझे ओठ चोखल्यावर त्याने माझे ओठ सोडले. आता त्याचे हात मा‍झ्या छातीवर फिरत होते आणि मी लाजून डोळे बंद केले होते. "काय ग, तू तर म्हणाली होतीस की, हा रस कोणालाही चाखायला मिळणार...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २६

आता मला खरंच जीव द्यावासा वाटला. मी ज्यांच्यावर निस्वार्थ प्रेम केले त्यांच्याबद्दल काहीच माहिती मिळवली नव्हती. एकीकडे श्रेया होती, जिला मी दोन वर्षांपासून ओळखत होतो. तिला मी कित्येक वेळा तिच्या घराजवळ सोडले आहे. पण कधीच तिच्या घरात गेलो नाही किंवा तिच्या कुटुंबाबद्दल...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २७

दोघा बहिण भावाने एकमेकांची समजूत घातली होती आणि मला आयुष्यातून ब्लॉक केले होते. पण इथे माझी समजूत घालायला कोणीच नव्हते किंवा मी कोणाला याबद्दल सांगू शकणारही नव्हतो. शेखर श्रेयावर प्रेम करत होता तर शिखा जयवर प्रेम करत होती. दोघे आपापल्या परीने निस्वार्थ प्रेम करत होते....

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २८

या घटनेला आता सहा महिने झाले होते. शिखाने आता मा‍झ्या मनात पुनर्जन्म घेतला होता. माझा भूतकाळ कितीही कठीण असला तरी मी आता पुन्हा शिखाला माझे शरीर सोपवायला तयार होतो. त्यामुळेच मी मा‍झ्या वहिनीला सगळं सांगायला तयार होतो. मला वहिनीला सांगायचे होते की, वहिनी, तुझी ही...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग २९

मी सकाळपासून तिसऱ्यांदा गळलो होतो आणि या वेळी स्खलन खूप तीव्र होते. त्यामुळेच माझे वृषण दुखत होते. मी अंडरवेअर न घालता तशीच पॅन्ट घालू शकत नव्हतो. तेवढ्यात मला वहिनीची आठवण झाली. तिने थोड्या वेळापूर्वीच मला ड्रॉवरमधून आपली एक ब्रा पॅन्टी घ्यायला सांगितली होती आणि मग...

स्त्रीसुलभ सौंदर्य | भाग ३०

काही मिनिटात मी ब्रा पॅन्टीमध्ये तिच्यासमोर उभा झालो. ती वार्डरोबमधून तीच साडी घेऊन आली, जी सकाळी तिच्या अंगावर होती आणि मला घालायची इच्छा होती. काही तासांपूर्वी ती साडी मी मा‍झ्या कपड्यांवर नेसली होती पण आता वहिनी मला तीच साडी नेसवणार होती. वहिनीने मला आपल्या हाताने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!