सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही.

त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग गाढ झोपेतून जागी होतेय असे दाखवत मी डोळे उघडले आणि त्याची उघडझाप करू लागले. मग मी शुन्यात पाहल्यासारखे अजयकडे पाहिले आणि आजूबाजूला पाहून जणू मी कुठे आहे ह्याचे मला भान नाही असे दाखवले.

माझी ती अवस्था पाहून अजयला हसू आले आणि तो हसत म्हणाला,

“मम्मी असे काय करतेस? जणू तुला माहीतच नाही तू कुठे आहेस.”

“नाही. म्हणजे ते मी.” मी अजूनही संभ्रमात असल्यासारखे बोलले.

“ते तू माझ्याबरोबर इथे बेडवर पडली होतीस आणि आपण दोघे तो अंक वाचत होतो.” त्याने मग मला आठवण करून दिली.

“अरे हो. आपण तो अंक वाचत होतो. आणि माझे डोळे मिटू लागले होते.” मी आठवल्यासारखे दाखवत हसत म्हणाले.

“हो ना. आणि तू इतकी गाढ झोपलीस की काय सांगू आणि मीपण तुझ्या अंगावर डोके ठेवून झोपून गेलो.” तो हसत म्हणाला.

अन मी मनात म्हणाले, ‘अरे लब्बाडा. मला माहीत आहे तू किती झोपला होतास ते.’

“हो का. मला काही कळलेच नाही. म्हणजे मी तशी खूप दमले होते. आणि मला झोप पण येत होती. पण मी इतकी गाढ झोपेन असे मला वाटले नाही. आणि कुठलेही पुस्तक वाचताना झोप लागतेच.” मी त्याला खुलासा केला.

“मलापण आत्ताच जाग आली. मी उठलो तेव्हा पाहिले की तुला चांगली झोप लागली आहे. मग मी उठून बाथरूमला जाऊन आलो. आणि आता येऊन तुला उठवले.”

“अरे मग आधीच मला उठवायचे ना. तुला जाग आली तेव्हा. मी उठून आमच्या रूममध्ये गेले असते.” मी लाडिकपणे तक्रार करत त्याला म्हटले.

“ठीक आहे गं, मम्मी. तू तरी अशी कितीदा माझ्याबरोबर झोपतेस,” अजय असे म्हणाला आणि त्याच्या म्हणण्याचा काय अर्थ होतो हे त्याच्या लक्षात आले आणि तो ओशाळून खुलासा करत म्हणाला, “म्हणजे मा‍झ्या बेडवर असे मला कवेत घेऊन गं.”

“हो. ते तर आहेच. मा‍झ्या बाळाला मी खूप दिवसांनी असे मिठीत घेऊन पडले.” मी त्याच्या चेहर्‍यावरून हात फिरवत कौतुकाने म्हटले.

“मलापण मजा वाटली, मम्मी. खूप दिवसांनी मी तुझ्या मिठीत असा झोपलो.” अजयने चमकत्या डोळ्याने म्हटले.

ते ऐकून मी मनातल्या मनात म्हटले, ‘हो. तुला मजा वाटणारच! मम्मीचे उभार दाबायला आणि चाटायला मिळाले ना लब्बाडा तुला! अशी भरलेल्या अंगाच्या मम्मीला चिकटून मस्त मजा घेतलीस की तू बाळा!’

“बरं चल, अजय. मी मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन पडते. अजूनही मा‍झ्या डोळ्यावर झोप आहे.” मी डोळ्याची उघडझाप करत एक जांभाई देत त्याला म्हटले आणि उठून बसले.

मी त्याच्या बेडवरून उठले आणि बाहेर जायला लागले. मी उठून बसेपर्यंत आणि उठून चालायला लागेपर्यंत अजय गुपचूप मा‍झ्या उभारांकडे पाहत होता. बहुतेक मी रूममधून जाणार म्हणजे त्याला त्या पातळ गाऊन मधून दिसणारे माझे नग्न उभार आणि त्यावरील अरोला अन निप्पल कदाचित परत लवकर बघायला मिळणार नाही म्हणून की काय तो जितके ते पाहून घेता येईल तितके चोरून पाहत होता.

मी त्याच्याकडे पाठ करून बाहेर जायला लागले तेव्हाही त्याचे डोळे मागून मला निरखत होते आणि मा‍झ्या नितंबाची हालचाल टिपत होते हे मी बाहेर गेल्यावर वळून पाहिले तेव्हा मला समजले.

मग मी मा‍झ्या रूममध्ये आले आणि दरवाजा लावून घेत लॉक केला. आणि मग भरभरा मी मा‍झ्या अंगावरील तो गाऊन ओरबाडून काढला आणि ती पॅन्टी काढून पूर्ण नग्न झाले.

मग मा‍झ्या बेडवर पडून मी मा‍झ्या योनीत बोटे घालू लागली आणि माझा योनीदाणा घासू लागले. मग मी वर मा‍झ्या उभारांचे गोळे दुसर्‍या हाताने दाबू लागले, त्यांना वर करून तोंडाने ते चोखू लागले.

अजयने मा‍झ्या अंगाशी काय आणि कसे कामुक चाळे केले ते आठवून मी मा‍झ्या योनीतली आग अजून भडकवली आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचून झडायला लागले. योनीत बोटे घालून आणि दाणा घासून मी तीव्रपणे झडले आणि तेव्हाच शांत झाले.

मग थोडा वेळ बेडवर तसेच पडून मी नॉर्मल झाले. मग उठून एक दुसरा साधा गाऊन घालत मी पुन्हा बेडवर येऊन पडले आणि खरीखुरी झोपून गेले.

अशा तर्‍हेने मी कपडे बदलताना अजयला मा‍झ्या मादक सेक्सी अंगाचे कामुकतेने नेत्रसुख घ्यायची संधी देत असे आणि इतर वेळी आम्ही जवळ असलो की मा‍झ्या मांसल भरीव अवयवाचे कामुक स्पर्शसुख घेऊ द्यायचे.

जेव्हा केव्हा मी एखादे काम करून किंवा शॉपिंग करून बाहेरून परत येत असे आणि जर अजय घरात एकटाच असेल तेव्हा आमच्यात तो कामुक प्रसंग हमखास घडत असे.

मी खरोखर थकलेली तर असायचेच तेव्हा मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन पूर्ण कपडे काढून मी नागडी होत असे आणि शॉवर घेऊन फ्रेश होत असे. ते सगळे करताना मा‍झ्या रूमचा दरवाजा आवर्जून किंचित उघडा ठेवणे आणि मी पूर्ण कपडे काढून नागडी होऊन त्याला गुपचूप माझे अंग दाखवणे, मग मी शॉवर घेत असताना त्याने गुपचूप मा‍झ्या रूममध्ये येऊन मा‍झ्या त्या घामोजलेल्या अंतर्वस्त्रांशी चाळे करून लंड हलवणे, मग मी शॉवरमधून बाहेर यायची चाहुल लागली की अजयचे बाहेर पळणे, मग मी बाहेर येऊन नग्नपणे अंग पुसणे, एखादा पातळसा गाऊन घालणे आणि आत वर ब्रा न घालता फक्त खाली पॅन्टी घालणे, मग चेहर्‍यावर हलकासा मेकअप करून मी त्याच्या रूममध्ये जाणे हे काहीसे रुटीन झाले होते.

मग जणू आमच्यात ते आधीच ठरलेले आहे अशा तर्‍हेने अजय ऑलरेडी एखादे मासिक किंवा अंक घेऊन त्याच्या बेडवर पडलेला असणे, आणि मग मी त्याच्या बाजूला जाऊन पडणे व त्याने मला बिलगणे आणि मग आम्ही दोघांनी तो अंक धरून वाचणे, मग मी झोपी जाणे आणि मग त्याने गुपचूप मा‍झ्या उभारांचे, पोटाचे, मांड्यांचे स्पर्शसुख घेणे, मग मा‍झ्या मांडीला आपल्या जांघेत घेऊन त्यावर आपला लंड घासून अजयचे गळणे, आणि मग अजयचे बाथरूममध्ये जाऊन ते साफ करून येणे व नंतर काही क्षण माझे उभार दाबून मला उठवणे, आणि मग मी मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन माझी योनी अन दाणा घासून स्वत:ची कामतृप्ती करून घेणे. ही अशी आम्हा मायलेकातली लैंगिक मजा नंतर अनेकदा घडली.

आमच्यात हमखास घडणाऱ्या त्या प्रसंगात मी झोपी गेलेली असताना अजय मा‍झ्या नाजुक मांसल अवयवांना असे मुक्त स्पर्श करायचा आणि तरीही मला जाग येत नसे ह्याचे नक्कीच त्याला आश्चर्य वाटत असावे.

तसे म्हटले तर मी थकलेली असायचे तेव्हा पुस्तक वाचायला सुरुवात केल्यानंतर आधी मला ख्ररोखर झोप लागायची. नंतर मी दोन तीनदा वेळ चेक केली तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की साधारण १५/२० मिनिटे मला खरोखर गाढ झोप लागायची.

त्या झोपेत अजय मा‍झ्या अंगाशी चाळे करायला सुरुवात करायचा आणि त्या मा‍झ्या गाढ झोपेत त्याला मा‍झ्या उभारांचे आणि मांड्यांचे मुक्त असे स्पर्शसुख घ्यायला मिळायचे. त्याच्या दाबण्याची तीव्रता वाढली की त्याने माझी झोप चाळवायची.

माझी झोप चाळवली की मा‍झ्या मनात यायचे की अजयने किंचित जोराने दाबले म्हणून आपली झोप चाळवली. पण मग मी झोपेच्या ग्लानित असल्याने सतर्क न होता पुन्हा झोपेच्या आधीन व्हायचे. मग पुन्हा अजय मला दाबायला सुरुवात करायचा आणि मग नंतर काही मिनिटांनी त्याचा दाब वाढला की मला खरी जाग यायची.

एक होते की माझी झोप चाळवली की मी पटकन डोळे उघडत नसे की डोळ्यांची हालचालही करत नसे. मिटल्या डोळ्यांनी मला जाग यायची आणि मग मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक पुढे चालू ठेवत त्याला स्पर्शसुख घेऊ द्यायची आणि त्याच्या स्पर्शसुखाची मजा घेत मी कामोत्तेजित व्हायची.

माझी ताठरणारे निप्पल आणि पाझरणारी योनी अजयला संकेत देत होते की त्याच्या कामुक चाळ्यांचा माझ्यावर परिणाम होत होता आणि माझे अंग नकळत त्याला रिस्पॉन्स देत होते. पण मी झोप मोडल्याचे दाखवत नसे की झोपेतून अजिबात उठत नसे त्यामुळे तो नक्की सांगू शकत नव्हता की मी खरोखर झोपली असते की झोपेचे नाटक करत असते.

तो मा‍झ्या अंगाशी जे चाळे करतोय ते मला खरोखर समजत नाही आहे की मी समजूनही झोपेचे नाटक करत असते हे तो सांगू शकत नव्हता. त्याला मा‍झ्या अंगाचे कामुक सुख मिळत होते तेव्हा त्याबाबत खोलात शिरून अजय ते माहीत करून घेत नव्हता आणि मीपण तसेच नाटक वटवत त्याला सुख देत होते.

खरे तर अजय जेव्हा मा‍झ्या अंगाशी चाळे करायचा, मा‍झ्या उभारांना, मा‍झ्या नितंबांना आणि मा‍झ्या योनीला स्पर्श करायचा तेव्हा मी प्रचंड कामोत्तेजित व्हायचे. मा‍झ्या योनीत कामोत्तेजनेचा भडका उडायचा आणि ती खूप पाझरत राहायची.

कित्येकदा मला वाटायचे की आपण जागे व्हावे आणि त्याला जाणून द्यावे की मला माहीत आहे तो जे काही करतोय ते. आणि मग त्याला ते जागेपणी राजरोसपणे करू द्यावे. खरे तर त्याने ते करावे आणि मग त्याला मा‍झ्या मादक सेक्सी अंगाचे शरीरसुख द्यावे हीच तर माझी इच्छा होती.

पण ती अंतिम पायरी गाठण्याआधी जितके शक्य होईल तितके मी त्याला नुसतेच स्पर्शसुख आणि नेत्रसुख देऊन टाईमपास करत होते. मा‍झ्या मादक सेक्सी अंगाच्या आकर्षणात मला त्याला जितके जमेल तितका जास्त वेळ गुंतून ठेवायचे होते म्हणजे त्याच्या मनातली प्रियाविषयीची कामवासना कमी कमी व्हावी किंवा पूर्ण नष्ट व्हावी.

तेव्हा मी अजयला तसेच झुलवत, खेळवत ठेवत होते आणि तो मा‍झ्या मागे पागल राहत होता अन पर्यायाने प्रियावरून त्याचे लक्ष उडाले होते. माझा तो उद्देश सफल होताना मला दिसत होता.

पण कितीही नाही म्हटले तरी अजयबरोबर मी ज्या सेक्स्युअल ॲक्टिविटी करत होते त्या मला पुढच्या लेवलवर नेण्याची ऊर्मी मनात उफाळून यायची. आताशा मला त्याला फक्त नेत्रसुख आणि चोरटे स्पर्शसुख देण्यापेक्षा पुढील मजा देण्याची इच्छा प्रबळ होत होती.

त्याला अशी चोरटी मजा देऊन माझ्याकडे आकर्षित करण्याचा माझा उद्देश होता पण आता मीच त्याच्याकडे जास्त आकर्षित होत होते. त्याच्याकडून मला अजून जास्त सुख घेण्याची कामना मनात प्रबळ होत होती.

तसेही हल्ली मला त्याच्या पप्पांकडून म्हणजे माझा नवरा, संजयकडून रेग्युलर कामसुख मिळत नव्हते. तेव्हा कामसुखाच्या बाबतीत मी काहीशी अतृप्तच होते.

नीट विचार केल्यानंतर मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या त्या अतृप्तीमुळेच मी अजयला माझ्याकडे जास्त आकर्षित करून त्याला चोरटे कामसुख देत होते आणि पर्यायाने मी स्वत: कामसुख घेत होते. म्हणून मग एके दिवशी मी आमच्या संबंधाची पुढची पायरी गाठली!

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!