सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली.

मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी मा‍झ्या योनीदाण्याला स्पर्श केला तसे मा‍झ्या अंगाला चांगलाच झटका बसला! नशीब ती बाजूची आजीबाई चांगल्या झोपेत होती तेव्हा ती जागी झाली नाही.

मा‍झ्या योनीदाण्यावरून अजयची बोटे अजून खाली सरकली आणि त्याच्या बोटांना मा‍झ्या योनीची चीर लागली! कामोत्तेजनेने पाझरणाऱ्या मा‍झ्या योनीरसाने ती चीर पूर्ण ओली झाली होती. तेव्हा त्याने आपली बोटे मा‍झ्या त्या योनीच्या पूर्ण बुळबुळीत झालेल्या भागावर फिरली.

अजयने मा‍झ्या योनीरसाने चिंब झालेली आपली बोटे मा‍झ्या स्लॅकमधून बाहेर काढली. मग मा‍झ्या कुर्त्या खालून आणि शाली खालूनपण त्याने हात बाहेर काढला. आणि मग त्याने मा‍झ्या योनीरसाने बरबटलेली ती बोटे वर आणून आपल्या तोंडात घातली आणि तो ती चोखायला लागला.

त्याचे तोंड मा‍झ्या डाव्या गालावर होते म्हणजे मा‍झ्या कानाच्या जवळच होते. त्याच्या बोटावरील माझा योनीरस तो किती आवडीने चाटत होता, चोखत होता त्याचा आवाज मा‍झ्या कानाने स्पष्ट ऐकला.

मी माझी मान मा‍झ्या डाव्या बाजूला वळवली तसे माझे ओठ त्याच्या ओठांजवळ आले. त्याने मग स्वत:च्या ओठांमधली बोटे मा‍झ्या ओठांवर नेली आणि त्याने ती बोटे मा‍झ्या तोंडात सारली.

मग मीपण अधाश्यासारखी त्याची बोटे चोखायला लागले. त्या बोटांवरचा माझा योनीरस तसे तर अजयने ऑलरेडी सगळा चाटून चोखून घेतला होता पण जो काही थोडा अंश त्यावर होता तो मी चोखून घेतला.

त्याने मग आपली बोटे मा‍झ्या तोंडातून काढून घेतली आणि परत खाली नेली. मग परत त्याने त्याचा तो हात शालीखाली मा‍झ्या कुर्त्याच्या आत घातला आणि मा‍झ्या स्लॅकखाली सरकवला.

पुन्हा त्याने त्या हाताची बोटे मा‍झ्या योनीवर नेली आणि माझी पाझरणारी योनी तो चाचपू लागला आणि मा‍झ्या योनीरसाने पुन्हा आपली बोटे बरबटवून घेऊ लागला.

हे सगळे करत असताना त्याचा उजवा हात अजूनही मा‍झ्या नग्न उभाराच्या गोळ्यावर होता आणि तो आळीपाळीने त्यांना सतत दाबत होता, चिवडत होता आणि कुस्करत होता. त्या हाताचे ते काम अविरत चालू होते आणि दुसर्‍या हाताने तो दुसरा प्रताप करत होता!

अजयने त्याच्या डाव्या हाताची बोटे पुन्हा मा‍झ्या योनीरसाने व्यवस्थित ओली केली आणि तो हात बाहेर काढून परत वर आणला. मला वाटले की परत तो त्या बोटांवरील माझा योनीरस चाटणार आणि ते पहाण्यासाठी मी माझी मान डाव्या बाजूला वळवून माझे तोंड त्याच्या तोंडाच्या जवळ नेले. पण त्याने वर आणलेली बोटे स्वत:च्या तोंडात टाकायच्या ऐवजी मा‍झ्या तोंडात टाकली.

आता ताजा आणलेला माझा योनीरस तो मलाच चाटायला देत होता! आधी त्याने तो सगळा चाटला होता म्हणून हा घोट त्याने मला चाटवला. मी आवडीने मा‍झ्या तोंडात घातलेली त्याची बोटे चोखू लागले आणि त्यावरील मा‍झ्याच योनीचा कामरस चोखून घेऊ लागले.

मला मा‍झ्याच योनीचा रस चांगला चाटवून अजयने आपला हात खाली घेतला. आणि मग परत मा‍झ्या स्लॅकच्या आत घालून तो बोटांनी माझी योनी चोळायला लागला.

खाली माझी पाझरणारी योनी चोळत, वर माझे गोळे दाबत, त्याच्यावर मा‍झ्या गालावर ओठांनी चुंबत अजय जे कामुक चाळे करत होता त्याने मी प्रचंड तापले होते. मा‍झ्या योनीतून कामसलील अविरत झिरपत होता.

मा‍झ्या दाण्याची आग वाढली होती आणि तो आता झडायला आतुर झाला होता. तेव्हा मग मी न राहवून माझे तोंड वर केले आणि हलकेच हुंकारून अजयचे लक्ष वेधून घेतले. अजयने पटकन आपला कान मा‍झ्या ओठांजवळ आणला आणि मी त्याच्या कानात कुजबुजले,

“अजयऽऽऽ मा‍झ्या योनीत बोटे घाल. माझी योनी बोटांनी झवऽऽ आणि माझा दाणा बोटांनी घास. मला झडायचे आहे. प्लीज मा‍झ्या योनीशी खेळ.”

आणि मग अजयने मा‍झ्या योनीत आपली दोन बोटे घालून मला बोटांनी चोदायला सुरुवात केली. वर माझा उजवा उभार आपल्या उजव्या हातात घट्ट पकडून तो कुस्करून दाबायला लागला आणि त्वेशाने मा‍झ्या योनीत आपली बोटे आत-बाहेर करू लागला.

ते करताना तो वर आपल्या अंगठ्याने मा‍झ्या योनीचा दाणा घासू लागला आणि मा‍झ्या दाण्याला छेडत माझी योनी झवू लागला. त्याच्या ह्या हल्ल्याने माझी उत्तेजना शिगेला पोहचू लागली.

मी प्रचंड कामोत्तेजित झाले होते! कारण माझा नवरा आणि मुलगी इतक्या जवळ असताना मी त्यांच्या सान्निध्यात मा‍झ्या मुलाकडून माझी योनी बोटांनी झवून घेत होते. ती भावना, ती जाणीव मला प्रचंड तापवत होती.

मी किंचितशी कंबर हलवून त्याच्या बोटावर माझी योनी दाबू लागले. माझी ती सूक्ष्म हालचाल मला कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहोचवायला पुरेसी होती. हळूहळू मा‍झ्या योनीत झडायच्या भावना तयार झाल्या आणि त्या संवेदना आपला चरम बिंदू गाठू लागल्या. डोळे मिटून घेऊन मा‍झ्या योनीदाण्यावर लक्ष केंद्रित करून मी स्वत:ला झडवण्याचा अजून प्रयत्न करू लागले. आणि काही क्षणातच माझा कडेलोट झाला आणि मी झडायला लागले.

त्या कारमध्ये इतर ४ व्यक्तींच्या सान्निध्यात मी मा‍झ्या मुलाकडून बोटाने योनी चोदून घेऊन कामरत झाले! कामतृप्तीच्या गोडीने घोळवलेला माझा कामरस तृप्तीच्या भावनेने मा‍झ्या योनीतून पाझरू लागला. कंबरेची ती सूक्ष्म हालचाल हळूहळू मी कमी केली आणि शेवटी शांत होऊन बसून राहले.

अजय अजूनही त्याची बोटे मा‍झ्या योनीत आत बाहेर-करत होता आणि अजूनही तो माझा योनीदाणा घासत होता. मी मान वर करून माझे ओठ त्याच्या गालाला लावून त्याला पुरे म्हणून सुचित केले पण तरीही तो मा‍झ्या योनीशी खेळत राहला.

शेवटी मग त्याचे काहीसे समाधान झाले तेव्हा त्याने आपला हात बाहेर काढला. पुन्हा त्याने मा‍झ्या योनीरसाने बरबटलेला त्याचा हात चाटून, चोखून घेतला. मग परत तो हात शालीच्या खाली कुर्त्यात मा‍झ्या डाव्या उभारावर नेला आणि परत तो माझे दोन्ही उभार आपल्या दोन्ही हाताने धरून दाबायला लागला.

त्याने मला झडवून आनंद दिला होता तेव्हा आता मला त्याला काहीतरी मजा देणे भाग होते. तेव्हा मी माझा डावा हात नेऊन डायरेक्ट त्याच्या बर्मुड्यावरून त्याच्या लंडावर ठेवला. त्याचा लंड माझे उभार आणि योनीशी खेळून चांगला कडक झाला होता.

मी त्याच्या बर्मुड्यावरून त्याला कुरवाळू लागले. कपड्यावरूनच मी त्याची जाडी आणि लांबी चाचपून पाहू लागले. त्याला हलकेच दाबून मा‍झ्या हाताची ऊब त्याला देऊ लागले. त्याच्या लंडाला मी कुरवाळतेय हे त्याला खूप भावले आणि तो चेकाळल्या सारखा माझे उभार दाबायला लागला.

मग मी माझा हात त्याच्या लंडावरून खाली नेला आणि त्याच्या बर्मुड्याच्या खालच्या कडेवर नेला. त्याच्या बर्मुड्याची खालची कड धरून मी वर करू लागले आणि त्याचा बर्मुडा मी त्याच्या गुडघ्याच्या वर आणला.

मग मी त्याच्या बर्मुड्याच्या आत हात घालून त्याच्या लंडावर नेला. त्याने आत घातलेली अंडरवेअर मा‍झ्या हाताला लागली. आणि मग मी त्याच्या अंडरवेअर वरून त्याचा लंड कुरवाळू लागले.

अजयला काय सुचले कुणास ठाऊक? पण त्याने माझे उभार सोडून दिले आणि हळूच मला पुढे ढकलले. मग तो पुढे झाला आणि सरळ होऊन बसला. तो सरळ झाल्याने मलाही सरळ व्हावे लागले.

शालीखाली त्याने माझा उजवा हात धरला आणि वर आणून पुढच्या मा‍झ्या नवऱ्याच्या बॅकसीटच्या वरच्या भागावर ठेवला. त्याने आता मा‍झ्या अंगावर घेतलेली शाल मा‍झ्या त्या हातावरून पुढे झाली.

मग अजय हळूच खाली झुकला आणि त्याने त्याच्या बाजूची शालीची कड स्वत:च्या डोक्यावर घेतली. आणि मग अजून खाली झुकत त्याने आपले हात दुमडून गुडघ्यावर ठेवले आणि त्यावर आपले शरीर तोलून धरत शाल आपल्या पाठीवर ओढून घेतली.

आता मी माझा उजवा हात वर करून पुढील सीटच्या बॅकवर ठेवून सरळ बसलेली होते आणि अजय खाली गुडघ्यावर हात रोवून वाकलेला होता, जणू तो हाताची घडी करून खाली वाकून झोपत होता. आणि आमच्या अंगावर शाल ओढलेली होती तेव्हा त्याच्या खालची आमची ती पोझीशन इतर कोणाला दिसत नव्हती.

काही क्षण थांबल्यानंतर अजयने माझा डावा हात पकडला आणि आपल्या उजव्या पायावरील बर्मुडा वर करून त्याच्या आत माझा हात सारला. जेव्हा मी हात आत नेऊन त्याच्या अंडरवेअर वरून त्याचा लंड कुरवाळू लागले तेव्हा त्यानेही आपला हात आत घातला आणि तो आपल्या अंडरवेअरशी काहीतरी करू लागला.

नंतर मा‍झ्या लक्षात आले की तो आपला लंड त्या अंडरवेअर मधून बाहेर काढत होता आणि तो ऑलरेडी कडक झालेला असल्याने त्याला तो बाहेर काढायला थोडे कष्ट पडत होते.

काही क्षणापूर्वी जेव्हा मी अंडरवेअर वरून त्याचा लंड कुरवाळत होते तेव्हा मा‍झ्या मनातही आले होते की त्याचा लंड त्यातून बाहेर काढावा. पण त्याचा लंड चांगला कडक झालेला होता आणि अंडरवेअर त्यावर एकदम फिट बसलेली होती तेव्हा मला त्याला बाहेर काढता आलेच नसते. म्हणूनच बहुतेक अजय मा‍झ्या मदतीला आला आणि त्याने त्याचा लंड त्या अंडरवेअरच्या जोखडातून मुक्त करत मा‍झ्या हातात दिला.

जसा मा‍झ्या मुलाचा लंड मा‍झ्या हातात आला तसे माझे अंग शहारले आणि मा‍झ्या अंगावर काटा आला! बहुतेक प्रथमच मी मा‍झ्या मुलाचा तसा ताठरून कडक झालेला जाडजूड लांब लंड मा‍झ्या हातात तसा धरत होते.

मनातून मा‍झ्या तीव्र इच्छा होत होती की त्याचा तो दमदार लंड मा‍झ्या हातात असताना मला जर पाहायला मिळाला असता तर किती एक्सायटींग वाटले असते! पण तेथे त्या क्षणी ते शक्य नव्हते तेव्हा अंधारात तसे शालीखाली मी अजयचा लंड मा‍झ्या हातात धरून हलवायाला लागले.

मी त्याचा लंड हलवू लागले तसे अजयने आपले पाय अजून फाकवले आणि आपल्या बर्मुड्याचा कपडा अजून वर करून आपल्या पायाखाली सारून व्यवस्था केली की त्याचा लंड पूर्ण बाहेर राहील आणि यदा कदाचित त्याचा लंड गळाला तर त्याचे वीर्य कपड्यावर उडणार नाही.

मग मला जाणवले की अजयने मा‍झ्या डाव्या बाजूचा कुर्त्याचा भाग वर करायला सुरुवात केली. शालीच्या खाली माझा कुर्ता मा‍झ्या उभारापर्यंत वर करून त्याने ब्रेसीयरचा कपडा वर करून माझा उभार आत उघडा केला.

मग काही क्षण तो माझा तो उघडा उभार दाबत राहला. आणि मग मला त्याचे अंग हलल्याचे जाणवले आणि ते मा‍झ्या अंगाकडे वळल्याचे मला जाणवले. त्याने आपले डोके मा‍झ्या कुर्त्याखाली घातलेले मला जाणवले आणि पुढच्याच क्षणी मला त्याचे तोंड मा‍झ्या उभारावर दाबलेले जाणवले.

‘हंम्म्म. म्हणजे मी अजयचा लंड हलवत असताना त्याला माझे उभार तोंडात घेऊन चोखायचे होते म्हणून त्याने ही पोझीशन घेतलीय होय! व्हेरी स्मार्ट बॉय!’ असे मनातल्या मनात म्हणून मी त्याचे कौतुक केले!

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!