सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला.

त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू लागला. मी सरकून त्याच्या उजव्या मांडीवर पहिले माझा डावा नितंब ठेवला आणि मग तो त्याच्या डाव्या बाजूला सारत त्याच्या मांडीवर बसायला लागले.

माझा डावा पाय मी अजयच्या डाव्या पायावरून पलीकडे नेला आणि मग मी अजयच्या मांडीवर नितंब ठेवत बसले. अजयने मा‍झ्या कंबरेला धरून मला मागे ओढले आणि मी त्याच्या जांघेच्या भागावर नितंब घासून मागे होत त्याच्या पोटाला आणि छातीला टेकून मा‍झ्या अंगाचा पूर्ण भार त्याच्या मांडीवर सोडून आरामात बसले.

अजयने मला मांडीवर घेतलेले पाहून प्रियाला खूप मजा वाटली आणि ती हसायला लागली. टाळ्या वाजवून अभिनंदन करायची ॲक्शन करत ती हसून म्हणाली,

“अरे व्वा. स्टॉंग मॅन. घेतलेस की तू मम्मीला मांडीवर.”

“बसली का ही खरोखर?”

असे म्हणून मा‍झ्या नवऱ्याने पटकन मागे एक कटाक्ष टाकत माझ्याकडे पाहिले आणि परत नजर समोर रस्त्यावर ठेवून तोपण हसायला लागला.

“बसली बसली. आता बघू स्टॉंग मॅन किती वेळ तिला घेऊन बसतोय.” आपले हसूं दाबून धरत प्रिया म्हणाली आणि ती सरळ बसून पुढे पाहू लागली.

मी बाजूला झुकून मागे वळून अजयकडे एक कटाक्ष टाकत त्याला विचारले, “ठीक आहेस ना रे तू? जमतेय ना मला मांडीवर घ्यायला?”

“हो हो, मम्मी. तू काळजी करू नकोस! बस तू बिनधास्त! ह्या आजीबाईंना सांग जरा सरकून आरामात बसायला.” अजयने आत्मविश्वासाने माझी कंबर धरून मला आपल्या मांडीवर अजून दाबून घेत म्हटले.

मी मग मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंना हलवून उठवले आणि त्यांना सरकून आरामात बसायला सांगितले. त्या आजीबाईंनी डोळे उघडून आमच्याकडे पाहिले आणि कौतुकाने हसून त्या आमच्याकडे पाहू लागल्या. आणि मग त्या सरकून आरामात बसल्या आणि शाल अंगावर गुंडाळून परत झोपी गेल्या.

मी सीटवर पडलेली माझी शाल घेतली आणि पुढून मा‍झ्या अंगावर घेऊ लागले. त्यावर अजय ती शाल माझ्याकडून काढून घेत म्हणाला,

“थांब. ती अशी अंगावर घेववूया.”

असे म्हणत त्याने ती शाल स्वत:च्या अंगाच्या मागे नेऊन त्याच्या अंगावर दोन्ही बाजूने ओढून पुढे घेतली आणि शालीची दोन्ही टोके मा‍झ्या हातात दिली.

मग मी त्या शालीच्या दोन्ही बाजू मा‍झ्या दोन्ही खांद्यावर घेतल्या आणि माझे पूर्ण अंग झाकून घेतले. आणि मग शाल धरलेल्या मा‍झ्या दोन्ही हातांची मी घडी घातली आणि ते घडी घातलेले हात पुढच्या सीटच्या वरच्या टोकावर ठेवले.

आणि मग मी माझी मान उजव्या बाजूला वळवून माझा गाल त्या हाताच्या घडीवर ठेवून माझे डोके पुढच्या सीटच्या हेडरेटला टेकून झोपायला लागले.

म्हटले तर मी हळूच डोळे उघडले तर मला त्या दोन्ही आजीबाई दिसत होत्या. झालेच तर नजर थोडी वर केली की मला उजव्या बाजूला पुढे बसलेली प्रिया दिसत होती. फक्त पुढे बसलेल्या मा‍झ्या नवऱ्याला चेक करायचे असेल तर मला मान सरळ करून हेडरेस्टच्या बाजूने पुढे पहावे लागणार होते.

मान वर करून मी पुढे चेक करून घेतले की प्रिया तिच्या बाजूच्या दरवाज्याकडे तोंड करून झोपी गेलेली दिसत होती आणि माझा नवरा पुढे रस्त्यावर नजर ठेवून ड्रायव्हिंग करत होता. मान वळवून मी त्या दोन्ही आजीबाईंना चेक केले तर त्या दोघी शालीखाली तोंड घेऊन झोपलेल्या होत्या. म्हणजे आता कारमध्ये फक्त मी आणि अजय जागे होतो आणि आम्ही इतरांच्या नकळत वेगळीच मजा करणार होतो.

अजयने मला त्याच्या मांडीवर बसायला का सांगितले ह्याचा मला थोडा फार अंदाज होता. आणि मी जर त्याच्या मांडीवर बसले तर तो माझ्याशी कसे आणि काय काय कामुक चाळे करेल ह्याची प्रचंड उत्सुकता मा‍झ्या मनात होती. आणि आता त्याने ती शाल तशी आम्हा दोघांच्या अंगावरून घेऊन खरोखर खूपच स्मार्टपणा दाखवला होता!

आता मी त्याच्या मांडीवर बसलेली असताना ती शाल आमच्या अंगावरून घेऊन मी माझे हात पुढील सीटवर घडी करून ठेवले होते आणि पर्यायाने माझे आणि अजयचे अंग पूर्णपणे झाकून घेतले होते. आमच्या अंगाचा कुठलाही भाग कोणालाही दिसायची शक्यता नव्हती आणि आम्ही त्या शालीखाली काय करतोय ह्याची कोणालाही कल्पना येणार नव्हती!

अजयने जराही वेळ न दवडता आपले कामुक चाळे चालू केले होते. जेव्हा मी वर हाताची घडी घालून त्यावर डोके ठेवून स्थिर स्थावर होत होते तेव्हाच त्याने आपले दोन्ही हात मा‍झ्या कुर्त्याच्या घालून मा‍झ्या पाठीवर आणले होते आणि मा‍झ्या ब्रेसीयरचा हूक खोलला होता.

मग हात त्याने पुढे आणून माझी ब्रेसीयर वर सरकवून माझे नग्न उभार दाबायला सुरुवात केली होती. खाली मी माझे नितंब त्याच्या जांघेच्या भागावर कंबरेची किंचित हालचाल करून अजून दाबत होते आणि त्याचा लंड ऑलरेडी टाईट होऊन मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत खुपायला लागला होता.

अजयही मग खालून आपली कंबर हळूच हलवून मला हलके धक्के देऊ लागला आणि कपड्यावरून मला मागून झवायचे सुख घेऊ लागला. बाजूच्या आजीबाई आणि अजयमध्ये चार बोटांचे अंतर होते तेव्हा त्याची आणि माझी हालचाल त्यांना जाणवणार नव्हती.

थोडा वेळ अजय तसेच मला खालून हलके धक्के मारत वर माझे दोन्ही उभार दाबत राहला आणि मग त्याने हात मा‍झ्या पोटावर आणले. थोडा वेळ तो माझे पोट आणि बेंबीचा भाग कुरवाळत राहला.

मग हात त्याने मागे मा‍झ्या कंबरेवर आणले आणि तो मा‍झ्या कंबरेचा भाग दोन्ही हाताने कुरवाळत राहला. मा‍झ्या कंबरेवर दोन्ही बाजूने मा‍झ्या मांसल भागाचे फुगवटे होते ते तो अत्यंत प्रेमाने कुरवाळत होता आणि त्यांचे स्पर्शसुख घेत होता.

मी त्याच्या हात फिरवण्याने सुखावत चालले होते आणि त्याचा परिणाम मा‍झ्या योनीवर व्हायला लागला. तसे तर तो जेव्हा मागून मा‍झ्या नितंबावर धक्के मारत माझे उभार दाबायला लागला होता तेव्हाच माझी योनी पाझरायला लागली होती आणि त्याच्या प्रेमाने हात फिरवण्याने मा‍झ्या योनीचा पाझर अजून फुटत होता.

मी मनातून असाही विचार करत होते की अजय हात खाली आणून मा‍झ्या ओटी पोटावर आणि कंबरेच्या भागावर इतका वेळ का फिरवत आहे? माझे उभार किंवा नितंब यासारखे मांसल भरीव भाग दाबायचे सोडून तो तेथे का हात फिरवत आहे?

मी तसा विचार करत होते आणि पुढच्याच क्षणी मला त्याचे उत्तर मिळाले! अजयच्या मागे मा‍झ्या कंबरेवर असलेल्या हातांची बोटे त्याने मा‍झ्या स्लॅकच्या इलास्टीकमध्ये घुसवली. आणि मग तो मागून माझी स्लॅक खाली खेचू लागला.

त्याच्या त्या हालचालीने माझे अंग शहारले आणि आता तो काय करतोय ह्या उत्सुकतेने मा‍झ्या अंगाला उत्तेजनेने कंप सुटायला लागला.

अजयने माझी स्लॅक आतील पॅन्टीसकट मा‍झ्या नितंबावरून खाली सरकवली. त्याच्या मांडीवर मी बसलेली होते तेव्हा ती स्लॅक फक्त तेथपर्यंत सरकली. आणि मग त्याने मा‍झ्या नितंबांना खालून वर ढकलत मला वर उठायला भाग पाडले.

मी समोरील सीटच्या वर मा‍झ्या हाताची घडी करून ठेवलेली होती ते हात सोडून मी सीट दोन्ही बाजूने धरली.

मग मी त्याचा आधार घेत माझे पाय खाली रोवून उठायला लागले. सीटला धरून मी उठू लागले आणि माझे नितंब व अजयची मांडी ह्यामध्ये फट पडायला लागली. त्याचा फायदा घेत अजयने पटकन मा‍झ्या नितंबावरून स्लॅक अन पॅन्टी अजून खाली सरकवली आणि माझे पूर्ण नितंब मागून उघडे केले.

निव्वळ तेथेच तो थांबला नाही तर मा‍झ्या जांघेच्या आणि मांडीच्या भागावर आलेली स्लॅक आणि पॅन्टी त्याने अजून खाली सरकवत मा‍झ्या गुडघ्यावर आणली. मग मी त्याच्या जांघेवर पुन्हा बसले आणि त्याने मा‍झ्या गुडघ्यावरून स्लॅक आणि पॅन्टी अजून खाली सरकवत मा‍झ्या पायात पाडली.

‘काय ही डेअरींग ह्या मुलाची? चक्क आपल्या मम्मीला कंबरेखाली नागडी केलीय! तेपण पुढे त्याचा बाप आणि बहीण बसलेली असताना.’ मी मनातल्या मनात असे म्हणत त्याच्या धाडसाला त्याला दाद दिली!

अजयने मला खालून नागडी केलीय आणि आता मी त्याच्या लंडावर माझे नागडे नितंब आणि योनी दाबून बसलेय ही जाणीव, ही भावना मा‍झ्या योनीतली कामवासना भडकवायला पुरेसी होती. मी हळूहळू माझी कंबर हलवून त्याच्या लंडाच्या उंचवट्यावर माझे नग्न नितंब दाबू लागले.

अजयने आपले दोन्ही हात मा‍झ्या कंबरेवरून पुढे नेले आणि मा‍झ्या जांघेत घुसवले. त्याने मला माझे पाय थोडे फाकवायला भाग पाडले आणि त्याने त्याचे दोन्ही हात मा‍झ्या योनीवर नेले. त्या कारमध्ये दुसऱ्यांदा अजयने मा‍झ्या योनीला स्पर्श केला होता आणि आता तो पुढे काय करतोय ह्या उत्सुकतेने मी त्याच्या लंडावर माझे नितंब दाबायला लागले.

अजयने आधी मा‍झ्या योनीचा सगळा ओलसर भाग आपल्या दोन्ही हाताच्या बोटांनी चाचपून पाहिला. मा‍झ्या योनीदाण्याला बोटांनी छेडून त्यांना व्यवस्थित घासले. आणि मग मा‍झ्या योनीच्या चीरेवर बोटे फिरवून त्याची पटले बोटांनी चाचपून पाहिली.

तो जे जे काही करत होता त्याने मा‍झ्या योनीतली कामुक आग अजून भडकत होती आणि मी अजून कामोत्तेजित होत होते. मग त्याने मा‍झ्या योनीत मधली दोन बोटे घातली आणि तो मा‍झ्या योनीला बोटांनी झवायला लागला.

मघाशी तो असाच मा‍झ्या योनीला बोटांनी झवला होता पण आता त्याच्या हालचालीला जास्त वेग होता आणि तो अजून त्वेशाने मा‍झ्या योनीत बोटे घालून मला झवत होता. त्याच्या बोटाच्या झवण्याने मा‍झ्या योनीचा पाझर अजून फुटायला लागला. माझी योनी तसेही ओली होऊन बुळबुळीत झालेली होती पण अजयच्या बोटाच्या झवण्याने ती अजून चिंब व्हायला लागली.

तो मला असे कामसुख देत असताना मला त्यालाही सुख द्यावेसे वाटले. म्हणून मी माझा एक हात खाली नेला आणि मा‍झ्या पायामधून अजून खाली नेत अजयच्या लंडावर ठेवला. बर्मुड्यात प्रचंड कडक झालेला त्याचा लंड मी पुढून चाचपू लागले आणि त्यावर माझी बोटे फिरवून त्याला कुरवाळू लागले.

त्याने अजयच्या उत्तेजनेत अजून भर पडली आणि तो अजून जोराने मा‍झ्या योनीत बोटे घालू लागला आणि खालून मा‍झ्या नागड्या नितंबाला अजून धक्के मारू लागला. जरी त्याचा हात हलत होता किंवा त्याची कंबर हलत होती तरी त्याच्या त्या हालचाली थोड्या सूक्ष्मच होत्या.

बाजूने कोणी बघितले असते तरी नक्की सांगू शकले नसते की आम्ही हलतोय. आणि मग अजयला काय सुचले कोणास ठाऊक? पण त्याने मा‍झ्या योनीवरील हात काढून मागे आणले आणि त्याने मा‍झ्या नितंबांना धरून मला वर व्हायला भाग पाडले.

मी खाली नेलेला माझा एक हात वर आणला आणि दोन्ही हातांनी सीट धरून त्यावर आपले अंग तोलून वर व्हायला लागले. जसे माझे नितंब अजयच्या जांघेवरून वर झाले तसे मला जाणवले की अजय आपला बर्मुडा खाली सरकवत आहे.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!