सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते.

तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे उत्तान अंगप्रदर्शन होत होते हे न कळण्या इतकी मी दुधखुळी नाही ह्याची त्याला कल्पना होती. आणि तरीही काही माहीत नसल्यासारखे दाखवत मी त्याला तसे प्रश्न नवलाईने करत होते तेव्हा तोपण तितकाच निरागसपणा दाखवत मा‍झ्या प्रश्नांना उत्तर देत होता.

“काय दिसायचे बाकी राहले नाही ते विचार.” अजयने चावटपणे हसून म्हटले.

“अरे पण काय दिसले? सांग तरी.” मीपण चावटपणे हसून त्याला विचारले.

“आतले तुझे पूर्ण गोळे दिसले!” अजयने चेकाळत म्हटले.

“शीऽऽऽ गोळे काय म्हणतोस. उभार म्हण ना.”

मी लाजून त्याला दटावत म्हटले. पण त्याने गोळे म्हटल्याचे मला खूप आवडले! त्याच्या तोंडून मा‍झ्या गोळ्यांचा उल्लेख मी पहिली वेळ ऐकला आणि त्याने माझी उत्तेजना अजून चेतावली!

“तेच ते गं. तुझे उभार! पूर्ण दिसत होते.” अजयने उत्तेजित स्वरात म्हटले.

“हंम्म्म. आय सी. मग मला वाकताना काळजी घ्यायला हवी.” मी त्याला डोळा मारत चावटपणे म्हटले.

“हॅंऽऽऽऽ जरी तू नाही वाकलीस. तरी ते दिसतातच.” अजयने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“कसे काय?” पुन्हा मी लटकेपणे नवल दाखवत विचारले.

“अगं हा गाऊन किती ट्रान्सपेरंट आहे. सगळे दिसते त्यातून. वरचेपण आणि खालचेपण.” आता अजयने मला डोळा मारत चावटपणे म्हटले.

“खरं की काय??” असे म्हणत मी गाऊनच्या दोन्ही कडा एकमेकांवर अजून लपेटून घेत जणू मला झाकून घेतेय असे दाखवले.

त्यावर अजय हसून पुढे म्हणाला,

“अजून एक, मम्मी. हा गाऊन त्याच्या दोन्ही बाजू एकमेकांवर लपेटून फक्त एका लेसी नाडीने बांधलेला आहे. त्याला ना हूक आहेत ना बटणे. नाडी खोलली की गाऊन उघडा.” अजय चावटपणे हसत म्हणाला.

“नाहीऽऽऽ हंऽऽऽ नाडी खोलली की गाऊन पटकन उघडणारच नाही!” मी चावटपणे हसत त्याला म्हटले.

“का? कसे काय?” अजयने आश्चर्याने विचारले.

“कारण ह्या गाऊनची ही आतली कड आत जाते तेथे नाडी आहे. ही वरची कड खालच्या कडेवरून घेण्याआधी ती आतली नाडी बांधायची आणि मग वरची कड लपेटून ही वरची नाडी बांधायची.” मी त्याला वरची कड थोडी ओढून आतली नाडी दाखवत सांगितले.

“अस्सं आहे होय. म्हणजे नाडी सुटली तरी गाऊन उघडा पडायची भीती नाही.” अजय हसून म्हणाला.

“हो. ती आतली नाडी बांधली तर अजिबात नाही. हांऽऽऽ पण आत्ता मी ती आतली नाडी बांधलेली नाहीये.” मी कॅज्युअली म्हटले.

तसे साळसूदपणे त्याला सांगून मी एका अर्थी त्याला हिंट दिली की गाऊन आत बांधलेला नाही तेव्हा सहज उघडता येईल. आणि तोही ते कळून न कळल्यासारखा पान पालटत मला विचारू लागला.

“पण मम्मी त्या बाहेरच्या कडेला ती छोटी नाडी कसली? तीपण त्या बाजूला वरून बांधायची असते का?”

“अरे नाही रे. आता मी ह्या गाऊनची ही उजवी बाजू खाली घेऊन डावी बाजू वर घेतली आहे तसेच जर मला वाटले की डावी बाजू खाली घेऊन उजवी बाजू वर घ्यावे तर मग डावी बाजू आत बांधायला ती नाडी आहे. म्हणजे हा गाऊन कुठलीही बाजू आत बाहेर करून घालता येतो.”

“ओहहह. अस्से आहे काय. सही आहे! खूपच मस्त आहे हा गाऊन, मम्मी.” अजय खुशीत म्हणाला.

“मस्त आणि सेक्सी सेक्सीऽऽऽ हो ना? हाऽऽ हाऽऽऽ हाऽऽऽऽ” मी चावटपणे म्हणत मोठ्याने हसले.

“होऽऽऽ एकदम सेक्सी सेक्सीऽऽऽ आणि तुझ्या अंगावर तो एकदम सेक्सी दिसतोय, मम्मी.” अजय उत्तेजित स्वरात म्हणाला.

“मा‍झ्या अंगावर की मी त्या गाऊनच्या आत सेक्सी दिसतेय?” मी त्याला डोळा मारत मादक स्वरात विचारले.

“काहीही म्हण तुझ्यामुळे गाऊन सेक्सी दिसतोय की गाऊनमुळे तू सेक्सी दिसतेय. ते सांगणे कठीण आहे.” अजयने चेकाळत म्हटले.

“हो ना? तुझे पप्पापण हेच म्हणतात जेव्हा मी हा गाऊन त्यांच्यासाठी घालते तेव्हा.” मी लाडिकपणे हसून अजयला म्हणाले.

“हंम्म्मऽऽऽ पण मी नाही कधी पाहिले तुला ह्या गाऊनमध्ये. तू नवीन घेतला आहेस काय?” अजयने मा‍झ्या अंगावर नजर फिरवत म्हटले.

“नाही रे. हा तसा जुनाच आहे. मी फक्त आमच्या बेडरूममध्ये घालते फक्त तुझ्या पप्पांसमोर. त्यांच्यासाठी खास. जेव्हा एखादा खास दिवस असतो तेव्हा.”

“खास दिवस म्हणजे कधी?” अजयने हळूच विचारले.

“म्हणजे जेव्हा माझा बर्थडे किंवा तुझ्या पप्पांचा बर्थडे असतो तेव्हा. किंवा आमच्या लग्नाचा वाढदिवस असतो तेव्हा. किंवा वेलेंटाइन डे वगैरे स्पेशल दिवस असतो तेव्हा.” मी उत्तेजनेच्या भरात नकळत खुलासा केला.

“ओहहहहऽऽऽ रोमांटिक डे, रोमांटिक मूड, हो ना?” अजयने चावटपणे हसत विचारले.

“येस्स. व्हेरी स्पेशल डे आणि रोमांटिक मूड असतो तेव्हा.” मी लाजत म्हणाले.

“पण मम्मी आज कुठला स्पेशल डे नाहीये. मग तू कसा काय हा गाऊन घातलास?” अजयने मिश्किलपणे हसून मला विचारले.

“अरे असाच घातला. खूप दिवस हा गाऊन घातला नव्हता. म्हटलं घालावा आज असाच.” मी लाजत खुलासा केला.

“अगं पण तू म्हणालीस की तू फक्त तुमच्या बेडरूममध्ये फक्त पप्पांसमोर हा गाऊन घालतेस, त्यांच्यासाठी. पण आता इथे पप्पा नाहीत. आणि तू इथे मा‍झ्या रूममध्ये आहेस. तरीही तू हा गाऊन घातलास? का बरं?” अजयने गुढपणे हसून मला विचारले.

“घातला असाच. माझी मर्जी.” मी उत्तर न सुचल्याने हसून त्याला उडवून लावत म्हटले.

“तरी पण? काहीतरी कारण असेल ना?” तरीही त्याने मला खोदून विचारले.

“अरे विशेष काही नाही. तुझ्या पप्पांनंतर तूच एक आहेस माझ्यासाठी खास. तेव्हा घातला.” मी लाजत म्हटले आणि त्याच्या जवळ गेले.

“ओहहह म्हणजे मी पप्पांसारखा खास आहे होय. माझी छाती अभिमानाने फुलून आली बघ.”

अजयने आनंदाने चेकाळत म्हटले आणि आपली छाती अभिमानाने बाहेर काढून मला दाखवू लागला.

“येस्स्स. आहेसच खास,” मी त्याच्या केसांवरून प्रेमाने हात फिरवत म्हटले आणि मग त्याच्या गालावर एक प्रेमाने चापट मारत पुढे त्याला म्हटले, “फाजीलपणा पुरे. आता सरक तिकडे. कुठले पुस्तक आहे आज वाचायला?”

असे म्हणत मी त्याला बेडवर सरकायला लावले, कारण आमच्या ह्या सगळ्या चावट संभाषणात तो बेडवर सरकून पुढे आला होता. जेव्हा तो मागे सरकून कुशीवर पडला तेव्हा मी बेडच्या मध्यावर बसले. बसताना माझे पाय खाली होते आणि मी त्याच्याकडे पाठ केलेली होती.

मग मी मा‍झ्या उजव्या हाताने मा‍झ्या मांडीवर गाऊनच्या दोन्ही कडा पकडल्या आणि मा‍झ्या डाव्या बाजूला वळायला लागले. वळताना मी माझे पाय वर घ्यायला लागले आणि जेव्हा मी काटकोनात वळून मा‍झ्या डाव्या बाजूला असलेल्या अजयला समांतर झाले तेव्हा मी माझे पाय वर बेडवर सरळ पसरवले.

मग मी माझे अंग मागे झोकून दिले आणि वर उशीवर डोके ठेवून झोपले. ते करतानाही मी मा‍झ्या उजव्या हाताने गाऊनच्या कडा मा‍झ्या मांडीमध्ये धरलेल्या होत्या. एकतर गाऊन तोकडा होता आणि मी आत खाली पॅन्टी घातलेली नव्हता. तेव्हा मग खाली झोपताना गाऊनच्या कडा इकडे-तिकडे सरकून मला आत्ताच अजयला शो दाखवायचा नव्हता.

मा‍झ्या लक्षात आले होते की अजयबरोबर माझे ते चावट संभाषण चालले होते आणि तो मला सगळ्या बाजूने कामुकपणे गुपचूप न्याहाळत होता त्याने तो अगोदरच कामोत्तेजित झालेला होता.

त्याच्या बर्मुड्याच्या आत त्याचा लंड कडक झालेला होता आणि अनेकदा तो त्याच्यावर हात नेऊन त्याला गुपचूप ॲडजस्ट करत होता. पण तो आपल्या लंडाचा फुगीरपणा माझ्यापासून लपवायचा जराही प्रयत्न करत नव्हता.

माझी नजर अनेकदा त्याच्या लंडाच्या उंचवट्यावर गेली होती पण आमच्या चावट बोलण्याच्या भरात मी ते मार्क केले नाही असे दाखवत होते.

आमच्या चावट बोलण्याने निव्वळ अजयच नाही तर मीपण कामोत्तेजित झालेली होते. मा‍झ्या मुलाशी तसे चावट पांचट बोलून मा‍झ्या योनीत आग लागली होती आणि माझा योनीरस पाझरत होता.

तो मा‍झ्या जांघेत पसरून किंचित खाली ओघळायलाही लागला होता. म्हणूनच मी त्याच्याशी बोलताना इकडे तिकडे फिरून गुपचूपपणे मा‍झ्या मांडीवर मांडी घासून माझा तो कामरस मांडीने पुसायचा प्रयत्न करायचे.

कदाचित अजयच्या ते लक्षात आलेही असावे किंवा जेव्हा मी एका जागी उभी रहायचे तेव्हा त्याला मा‍झ्या मांडीचा ओलसरपणा दिसलाही असावा. पण त्यानेही ते मार्क केल्याचे दाखवले नाही. आम्ही दोघेही ‘तेरी भी चुप् और मेरी भी चुप्’ असे वागत होतो आणि एकमेकांबद्दल काही मार्क केले तरी दाखवत नव्हतो.

नॉर्मली असे जेव्हा मी अजयच्या बाजूला झोपायचे तेव्हा तो त्याच्या उजव्या कुशीवर होऊन लगेच मला बिलगायचा. मला बिलगल्यावर त्याचा डावा पाय तो मा‍झ्या डाव्या पायावर टाकायचा. आणि तसे करून तो त्याचा लंडाचा भाग मा‍झ्या मांडीवर दाबायचा.

पण आत्ता जेव्हा मी त्याच्या बाजूला झोपले तेव्हा तो मला पटकन बिलगला नाही. माझे अंग जेमतेम त्याच्या अंगाला स्पर्श करत होते आणि त्याच्या लंडाचा उंचवटा तो मा‍झ्या मांडीला लागणार नाही ह्याची काळजी घेत होता.

कदाचित नेहमी मी माझे अंग झाकेल असा लांब गाऊन घालायचे तेव्हा गाऊन वरून मला बिलगायला किंवा मा‍झ्या गाऊनने झाकलेल्या पायावर पाय टाकायला त्याला काही वाटत नसे. पण आज मी खूपच तोकडा गाऊन घातला होता ज्यात खाली माझी मांडी पूर्ण उघडी होती तर वर मा‍झ्या गळ्याखालील बराचसा भाग मा‍झ्या उभाराच्या घळीपर्यंत उघडा होता. तेव्हा मा‍झ्या अशा उघड्या अंगाला भिडायला त्याला संकोच वाटत असावा.

मी आपले नेहमीसारखीच ते एक पुस्तक घेऊन चाळायला लागले आणि मग त्यातील एक पान उघडे ठेवून मी माझा डावा हात वर केला. अजय मा‍झ्या त्या हालचालीची जणू वाटच बघत होता कारण मी तसे नेहमीच करत असे. माझा तो डावा हात वर नेऊन मी अजयच्या मानेखाली नेऊ लागले.

अजयने लगेच आपली मान उचलली म्हणजे मला हात त्याखाली टाकता येईल. त्याच्या माने खालून मी हात पुढे नेला आणि त्याने पुढे होत आपले डोके मा‍झ्या उभारांच्यावरील भागावर ठेवले. नेहमी तेथे मा‍झ्या पातळ गाऊनच्या कपड्याचे आवरण असे पण आज त्या स्पेशल गाऊनमुळे माझा तो भाग उघडा होता.

म्हटले तर अजयच्या तोंडाला मा‍झ्या गाऊनची डावी कड लागत होती. मा‍झ्या अंगावर मान ठेवल्यावर नेहमीसारखे त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या उभाराला जेमतेम चिटकवून मा‍झ्या अंगावर ठेवला.

अजयला अजून कंफर्टेबल वाटावे किंवा त्याने मला अजून बिलगावे म्हणून मी त्याच्या खांद्याला धरून त्याला मा‍झ्या अंगावर दाबून घेतले. मा‍झ्या त्या हालचालीने त्याला प्रोत्साहन मिळाले आणि त्याने त्याचा डावा पाय मा‍झ्या डाव्या पायावर टाकला.

एव्हाना त्याचा कडक झालेला लंड काहीसा मलूल झालेला असावा म्हणून त्याने आपल्या लंडाचा भाग मा‍झ्या मांडीवर दाबला.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!