सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले.

त्याचे डोके मा‍झ्या उभाराच्या वर होते आणि त्याच्या डोक्याच्या मागून हात टाकून मी मॅगझिन चाळत होते त्यामुळे त्याचे डोके हलू लागले आणि पर्यायाने त्याचे तोंड मा‍झ्या उभाराच्या वरच्या भागावर दबले जाऊ लागले.

मी आपले मा‍झ्या तंद्रीत मॅगझिन चाळत होते आणि अजय मला बिलगून पडला होता. एका पानावर थांबत मी तो लेख मनातल्या मनात वाचायला लागले तसे काही क्षण आम्ही दोघेही शांत आणि स्तब्ध पडून होतो. अचानक मला मा‍झ्या मांडीवर हालचाल जाणवली.

अजय एक पाय मा‍झ्या पायावर टाकून पडला होता आणि त्याचे खालचे अंग थोडे हलत होते तेव्हा ती हालचाल काय आहे हे आधी मा‍झ्या लक्षात आले नाही. पण तिथे मला मांडीला काहीतरी खुपायला लागले तसे माझे चित्त त्या स्पर्शाकडे ओढले गेले. मी मॅगझिनमधील लेख वाचत होते पण माझे मन त्या स्पर्शावर केंद्रित व्हायला लागले.

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की ते काय मला खुपत आहे! तो स्पर्श म्हणजे अजयचे ते होते जे ताठरायला लागले होते! अजयच्या बर्मुड्यातील त्याचा लंड कडक व्हायला लागला होता जो मा‍झ्या मांडीला खुपत होता!

त्याची मला जाणीव झाली आणि मी सावध होत विचार करू लागले. अजयचा लंड ताठ व्हायचे कारण काय? त्याचा लंड टाईट झाला म्हणजे त्याच्यात कामोत्तेजना निर्माण झाली, ती कशाने? तो तर मला बिलगून मॅगझिन बघत होता तर मग त्याला असे काय दिसले, त्याच्या मनात असे काय आले असेल ज्याने तो कामोत्तेजित झाला आहे?

मी सहज नजर खाली मा‍झ्या छातीकडे वळवली तसे मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या गाऊनचा गळा जास्तच उघडा होता. ते पाहून मला आश्चर्य वाटले की मा‍झ्या गाऊनच्या गळ्याचा हूक उघडा कसा? मी नीट निरखून पाहिले तर मेटलचा हूक ज्या धाग्याच्या फास्यात अडकवला जातो तो धाग्याचा फास तुटला होता ज्याने मा‍झ्या गळा उघडा झाला होता.

मग मा‍झ्या लक्षात आले की मघाशी मी पडत असताना अजयने मला धरून वर ओढले होते त्या गडबडीत तो हुकचा फासा तुटला असावा. आणि मग जेव्हा सरकून पडताना माझा गाऊन अंगाखाली ओढला गेला असावा ज्याने मा‍झ्या गाऊनचा हूक सुटलेला गळा अजून उघडा झाला असावा.

मी मनातल्या मनात वाचण्यात मग्न आहे असाच अजयचा समज असावा पण मी गुपचूप खाली त्याच्या तोंडाकडे बघत होते. अजयची चोरटी नजर मा‍झ्या उघड्या गळ्याच्या आत होती. तो जवळ जवळ मा‍झ्या डाव्या उभारावर आपले डोके ठेवून मा‍झ्या गाऊनच्या उघड्या गळ्यातून मा‍झ्या उजव्या उभाराकडे चोरून पाहत होता.

अरेऽऽ देवा! मा‍झ्या लक्षातच आले नाही! मी घरात असले की नॉर्मली ब्रेसीयर घालत नाही तसे त्या क्षणीही मी ब्रेसीयर घातलेली नव्हती.

याचा अर्थ अजयला मा‍झ्या उभाराचा मांसल भाग नग्नच दिसत असावा. त्याला कितपत माझा नग्न उभार दिसत असावा ते त्यालाच ठाऊक! पण ते जाणून घेण्यासाठी मी त्याच्या लक्षात येणार नाही अशा तर्‍हेने माझी मान किंचित डाव्या बाजूला वळवून माझी नजर अजून खालच्या दिशेने मा‍झ्या उघड्या गळ्यात टाकली.

अजून खालच्या ॲन्गलने मला माझा उभार दिसायला लागला आणि मा‍झ्या उभाराच्या उंचवट्यावरील अरोल्याचा भाग मला दिसायला लागला. ज्या अर्थी मला मा‍झ्या उभारावरील अरोल्याचा भाग ह्या ॲन्गलने दिसत होता त्या अर्थी अजयला खालच्या बाजूने, अजून जवळून पाहताना खालून वरच्या ॲन्गलने मा‍झ्या उभारावरील पूर्ण अरोला दिसत असावा. कदाचित मा‍झ्या अरोल्यावरील निप्पलही त्याला दिसत असावा!

ती जाणीव मला झाली आणि माझे अंग किंचित शहारले! मा‍झ्या उभाऱ्यावरील निप्पल अजयला दिसत असावा ह्या विचाराने मला एक अनामिक उत्तेजना जाणवायला लागली. त्याने आपोआप माझा निप्पल ताठ व्हायला लागला.

अरे देवा! हे मला काय होतेय? मला कसली उत्तेजना जाणवतेय? आणि माझा निप्पल असा का ताठरतोय? असे विचार मा‍झ्या मनात यायला लागले.

त्या अनामिक उत्तेजनेने माझा निप्पल चांगलाच कडक झाला आणि गाऊनच्या कपड्यावरून मला त्याचा आकार स्पष्टच दिसायला लागला. मी मनातून प्रार्थना करू लागले की ते अजयच्या लक्षात येऊ नये. त्याला मा‍झ्या गाऊन वरून कडक झालेल्या निप्पलचा आकार न दिसावा.

अरे पण तो गाऊनच्या वरून थोडीच बघतोय? तो तर गाऊनच्या उघड्या गळ्यातून आत बघतोय. त्या ॲन्गलने त्याला माझा उघडा नग्न निप्पल दिसत असावा. मनुक्यासारखा छोटा निप्पल आता कडक होऊन द्राक्षासारखा टपोरा झालेला त्याला आतून नक्कीच दिसत असावा.

आता काय करावे मला सुचेना. आधी वाटले हलावे आणि पटकन त्याला दूर करावे. का कोणास ठाऊक पण त्याला दूर करण्या इतकी शक्तीच मा‍झ्या अंगात जणू नव्हती असे मला वाटायला लागले. जणू दुसरीच कुठली तरी अनामिक शक्ती मला जागीच खिळवून ठेवत होती. मी तशीच शांत पडून राहून जे घडतेय त्याची जाणीव अनुभवत होते. खाली मा‍झ्या मांडीवर अजयचे ते जास्तच खुपत होते.

तो किंचित हालचाल करून मला अजूनच बिलगत होता आणि घट्टपणे मा‍झ्या अंगाला चिकटला होता. मा‍झ्या डाव्या उभारावर आपले डोके रोवून तो मा‍झ्या गाऊनच्या उघड्या गळ्यातून आतला माझा नग्न उभार बघत होता, अरोला पाहत होता, निप्पल निरखत होता. आणि अर्थात, मी नुसतीच पडून राहून मनातल्या मनात मॅगझिन वाचतेय असे नाटक करत ते सगळे बघत होती.

काळ जणू थबकला होता. कदाचित काही मिनिटे पास झाली होती पण ती तासासारखी वाटत होती. ना मला उठावेसे वाटत होते ना अजयला माझ्यापासून दूर व्हावेसे वाटत होते. तो तर काय आपल्या उत्तेजनेच्या प्रभावाखाली असा दिवसभर मला चिकटून अन आवळून पडून राहील.

पण मलाच शेवटी काहीतरी हालचाल करून ही विचित्र अवस्था बदलायला पाहिजे होती. म्हटले तर मी लगेच हालचाल करून त्याला दूर करत उठवू शकत होती. पण मा‍झ्या मनाच्या एका सुप्त कोपऱ्यात मला वाटत होते की मी ते करू नये आणि तसेच पडून राहावे. ते हलू नकोस फिलिंग हालचाल कर फिलिंगवर भारी पडत होते.

शेवटी जणू मनावर फार मोठा दगड ठेवून मी निर्णय घेतला आणि अजय, मा‍झ्या अंगाला रग लागलीय. असे म्हणत मॅगझिन मा‍झ्या पोटावर ठेवून त्या हाताने त्याला ढकलत जरा दूर व्हायला लावले आणि मी थोडी वर सरकत, त्या भरात माझा गाऊन खाली ओढून ठीक करत, डोक्याखालील उशी वर करून त्याला रेलून किंचित बसती झाले.

मी त्याला दूर करून बसती झाले तसे त्याचाही नाईलाज झाला आणि तोपण वर सरकून बसता झाला. त्यातल्या त्यात मी एक चोरटा कटाक्ष त्याच्या बर्मुड्यावर टाकला तर मला तेथे चांगला उंचवटा जाणवला. म्हणजे तो कामोत्तेजित झाला होता हे स्पष्ट होते. निव्वळ त्याच्याशी पुढे काहीतरी बोलावे म्हणून मी त्याला म्हटले,

“अजय, माझा घसा सुकलाय. पाणी आणतोस का मला ग्लासभर?”

“आणतो ना, मम्मी.”

अजय बेडवरून उठला आणि बाहेर मला पाणी आणायला गेला.

मी बेडवर अजून वर सरकले आणि पाठीला उशी लावून त्याला टेकून बसले. तसे करताना अचानक मला जाणवले की माझी योनी ओलसर झाली होती! मा‍झ्या योनीतून पानी सुटले होते आणि माझी पॅन्टी ओली झाली होती! असे का झाले हे मला कळेना.

मा‍झ्या योनीतून पाणी सुटले होते म्हणजे मी उत्तेजित झाले होते का? ती जी काही अनामिक उत्तेजना मघाशी मी अनुभवली ती म्हणजे कामोत्तेजना होती का? छेऽऽऽ!! मी कशी कामोत्तेजित होईल? मा‍झ्या मुलाच्या स्पर्शाने, त्याच्या बघण्याने मला कशाला उत्तेजना वाटायला पाहिजे? मी ते विचार मनातून झटकले!

अजय जेव्हा पाणी घेऊन परत आला तेव्हा मी एक चोरटा कटाक्ष त्याच्या जांघेत टाकला तर तेथील उंचवटा सपाट झाला होता. तो बाहेर गेला तसे मला सावरायला थोडी उसंत मिळाली आणि त्यालाही त्याची कामोत्तेजना घालवायची संधी मिळाली होती.

मी ‘थँक्स’ म्हणत पाण्याचा ग्लास त्याच्या हातातून घेतला आणि गटागट पिऊन टाकला. पाणी प्यायल्याने मला बरे वाटले. मा‍झ्या हातातला ग्लास घेऊन अजयने बाजूला ठेवला आणि तो बेडवर परत मा‍झ्या बाजूला बसला आणि मला चिकटला. मी त्याच्या खांद्यावर हात टाकून त्याला कवेत घेतले आणि तो अजून मला बिलगला.

मग मी त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली आणि हलके फुलके विषय काढत खेळीमेळीतच प्रियाचा विषय काढून त्याला विचारले की त्याने परत का तिच्याकडे कामवासनेच्या नजरेने बघायला सुरुवात केली.

माझा प्रश्न ऐकून तो गडबडला आणि ‘नाही नाही’ म्हणायला लागला. मी त्याला दोन तीन वेळेचे उदाहरणे देऊन सांगितले की कसे तो तिला चोरून बघत होता आणि तिला चोरटा कामुक स्पर्श करत होता.

पण अजयने ते मान्य केले नाही आणि तो म्हणाला की त्याच्या मनात प्रियाबद्दल कामवासना नाही आहे आणि माझा गैरसमज झाला आहे की तो दिदीबद्दल परत कामुक विचार करतोय हा!

शेवटी मी हसत खेळकर मूडमध्ये त्याला सौम्य ताकीद दिली की पुन्हा तिच्याबद्दल कामवासना मनात ठेवू नकोस. त्याने हसत हसत ते मान्य केले आणि मला हमी दिली. नंतर मग आम्ही इतर काही विषयावर थोडावेळ बोललो आणि मग मी जाते म्हणून त्याच्या रूममधून निघाले आणि मा‍झ्या रूममध्ये आले.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!