सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले.

मलाही जाग आली होती तेव्हा मी बाथरूममध्ये गेले आणि प्रातर्विधी उरकून फ्रेश झाले. शॉवर घेतल्याशिवाय पूर्ण फ्रेश वाटणार नाही ह्याची मला जाणीव झाली आणि मी मनसोक्त शॉवर घेत पूर्णपणे फ्रेश झाले!

डोक्यात सतत काल रात्रीच्या प्रवासात काय आणि कसे झाले तेच विचार होते आणि अजयने माझ्याशी जे कामुक चाळे करून चक्क मला झवले त्या आठवणीने, त्या चोरट्या सुखाने मी उत्तेजित फिल करत होते. उत्तेजनेने असे वाटले की शॉवरमध्ये योनीदाणा घासून झडावे. पण तो विचार मी सोडून दिला आणि अंघोळ उरकून बाहेर आले.

बाहेर आल्यावर अंग पुसून मी घरात घालायचा एक टी-शर्ट आणि स्लॅक घातली आणि मा‍झ्या रूमच्या बाहेर पडले. अजय कुठे होता कोणास ठाऊक पण त्याला शोधायची किंवा त्याच्या समोर जायची मला हिंमत झाली नाही.

काहीतरी खाण्यासाठी मी किचनमध्ये शिरले आणि फ्रेश होण्यासाठी मी चहा करायला ठेवू लागले. काही क्षणातच मला किचनच्या दरवाज्यात पावलांचा आवाज ऐकू आला. मी ताडले की बहुतेक अजय आला आहे.

मी गॅसवर चहा ठेवला होता तेव्हा ओट्याजवळ उभी राहून मी गॅसकडे बघत तशीच पाठमोरी उभी राहले. तो दरवाज्यात आला आहे हे मला कळले आहे ह्याची जाणीव मी त्याला होऊ दिली नाही.

दरवाज्यातील पावलांचा आवाज मला जवळ जवळ येताना ऐकू येऊ लागला. मा‍झ्या छातीतली धडधड वाढली आणि माझी उत्तेजना वाढू लागली. मी मनातून विचार करू लागले की आता अजय काय करेल?

तो मागून येऊन मला मिठीत घेईल की मला गच्च आवळेल? मला आवळून तो मा‍झ्या गालाचा मुका घेईल की मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घेईल? मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत आपला कडक लंड खूपसून तो मा‍झ्या बगलेत हात घालून माझे उभार चिडवेल की माझे निप्पल कुस्करेल?

प्रचंड उत्सुकतेने मी मा‍झ्या मागे उभ्या राहलेल्या अजयच्या पुढच्या हालचालीची वाट बघू लागले. आणि त्याने मा‍झ्या कंबरेवर हात ठेवून मला पकडले आणि मला फिरवून त्याच्याकडे तोंड करायला भाग पाडले!

अजय मा‍झ्या नजरेला नजर देऊन पाहत होता! त्याच्या डोळ्यात भरलेली प्रचंड कामवासना आणि आसक्ती पाहून मा‍झ्या हृदयाचा ठोकाच चुकला! काही क्षण मा‍झ्या नजरेत पाहल्यावर त्याची नजर खाली वळली आणि तो मा‍झ्या उभाराकडे पाहू लागला.

मी अंगात घातलेला टी-शर्ट तसा थोडा पातळच होता त्यामुळे मा‍झ्या उभारावरील डार्क अरोला त्यातून दिसत होता. उत्तेजनेने ताठरलेल्या मा‍झ्या निप्पलचा आकार त्यावरून स्पष्ट दिसत होता!

“मम्मी. तुला हे आधी कधी सांगायची माझी हिंमत झाली नाही. पण तू अशा टाईट टी-शर्ट आणि स्लॅकमध्ये खूप खूप सेक्सी दिसतेस!! अगदी प्रिया दिदीपेक्षाही जास्त. तुझे गोळे टी-शर्ट फाडून बाहेर येतात की काय असे वाटते. तुझे नितंब स्लॅक फाडून बाहेर पडताहेत की काय असे नेहमी वाटते. मला खूप खूप आवडते तुझ्या ह्या गोळ्याकडे, नितंबाकडे बघायला, मम्मी.” असे बोलून त्याने मला घट्ट आवळले!

काही क्षण मला तसे आवळून झाल्यावर अजय किंचित मागे झाला आणि त्याची नजर मा‍झ्या उभारावरून अजून खाली गेली. तो मा‍झ्या मांड्यांकडे आणि मा‍झ्या जांघेत रोखून पाहू लागला.

तो खाली बघतोय म्हणून मीपण खाली पाहिले तर मला त्याच्या बर्मुड्यात त्याचा लंडाचा तंबू मघापेक्षा जास्त उंचावलेला जाणवला. मी वर त्याच्याकडे पाहिले तर तो मा‍झ्या चेहऱ्याकडेच बघत होता. मी त्याच्या लंडाकडे पाहत होते हे पाहून तो घोगऱ्या आवाजात म्हणाला,

“मम्मी तुझ्यामुळे माझा लंड सतत असा कडक आणि ताठरलेला राहतोय. तुला काहीतरी करायलाच पाहिजे.”

असे बोलून तो पुढे झुकला तसे मी माझे डोळे मिटून घेतले.

त्याने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर दाबले आणि त्याची जीभ मा‍झ्या उघड्या ओठांत शिरली!

पहिली वेळ माझा मुलगा मा‍झ्या ओठांचे असे चुंबन मम्मी म्हणून नाही तर एक मादी म्हणून घेत होता! आणि त्याची मादी बनायला मी मनापासून तयार होते. मला स्वत:च्या अंगाशी घट्टपणे आवळून अजय आपला कडक लंड मा‍झ्या योनीच्या भागावर दाबत होता आणि मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घेत होता!

पुन्हा मा‍झ्या योनीला पाझर फुटला आणि माझी स्लॅक त्याने ओली व्हायला लागली. मा‍झ्या योनीतून जणू कामरसाचा लाव्हा बाहेर पडत आहे असे मला वाटायला लागले.

नकळत माझा हात त्याच्या डोक्यामागे गेला आणि मी अधाश्यासारखी त्याला चुंबायला लागली. आधी त्याने त्याची जीभ मा‍झ्या तोंडात घातली होती पण आता मी माझी जीभ त्याच्या तोंडात घालून त्याची जीभ चोखायला लागले.

मा‍झ्या त्या उत्कटतेने तो चेकाळला आणि त्याचे हात वर येऊन मा‍झ्या उभारावर स्थिरावले. काही क्षण त्याने हात तसेच मा‍झ्या उभारावर ठेवून त्याचा स्पर्श फिल केला. आणि मग तो माझे उभार वेड्यासारखा दाबायला लागला.

बोटांनी मा‍झ्या उभारांचा गुबगुबीतपणा तो चिवडत होता अन कुस्करत होता. मध्येच त्याच्या हाताला माझा ताठरलेला निप्पल लागला तसे त्याने बोटाच्या चिमटीत माझा निप्पल पकडला आणि त्याच्याशी तो खेळायला लागला.

आम्ही त्याच्या रूममध्ये जे कामुक चाळे करायचो त्यातही तो मा‍झ्या निप्पलशी असा खेळायचा. पण आता तो जास्त मुक्तपणे आणि आसक्तीने मा‍झ्या निप्पलशी चाळे करत होता! त्याने एक मादक सणक मा‍झ्या निप्पलमधून मा‍झ्या अंगात सळसळत गेली.

मी माझा हात नेऊन त्याच्या हातावर ठेवला आणि त्याला अजून जोरात दाबायला प्रोत्साहीत केले. जेव्हा तो अजून जोराने माझे निप्पल दाबायला लागला तसे मी हात खाली नेऊन त्याच्या नितंबावर ठेवले आणि त्याला मा‍झ्या योनीवर अजून घट्टपणे आवळले.

जसे मी त्याला माझ्यावर आवळले तसे त्यानेही आपला कडक लंड मा‍झ्या योनीवर अजून दाबत जोर लावला. त्याच्या जोराने मी मागे सरकले आणि माझे नितंब किचनच्या ओट्यावर दाबले गेले.

आता ओट्याला मी दबले गेल्याने त्याला अजून जोर लावता आला आणि तो हलके धक्के मारत मला जणू झवायला लागला. कपड्यावरूनच तो जणू मला झवत होता. त्याला बहुतेक आपल्या लंडातले प्रेशर सहन होत नव्हते. तेव्हा तो मा‍झ्या तोंडात पुटपुटला,

“मम्मीऽऽ ओहहऽऽ मम्मी. माझा लंड जाम टाईट झालाय. कर ना त्याला काहीतरी. आता तूच त्याला शांत कर. तुझ्या स्पर्शाची तो वाट बघतोय. कर त्याला तृप्त.”

“कशी करू त्याला तृप्त?” मी त्याच्या ओठांवर ओठ दाबत मादक स्वरात विचारले.

“तुझ्या तोंडानेऽऽ हो मम्मी, तुझ्या तोंडाने. तुझ्या तोंडाचे सुख त्याला अजून मिळालेले नाही.”

“अच्छा. आता तुझ्या लंडाला मम्मीचे तोंड हवे आहे तर.”

असे बोलून मी अजयला मागे ढकलले आणि त्याच्या नजरेला नजर देत खाली गुडघ्यावर बसले.

मग वर त्याच्याकडे पाहत मी त्याच्या बर्मुड्यामध्ये बोटे खुपसली आणि त्याचा बर्मुडा खाली खेचायला लागले. बर्मुडा खाली खाली येत होता पण त्याच्या ताठलेल्या लंडामुळे तो अडकला होता. शेवटी मी नजर खाली केली आणि हात घालून त्याचा लंड पकडला.

जसे मी त्याचा कडक लंड पकडला तसे मा‍झ्या अंगातून कामोत्तेजनेची एक लहर सळसळत गेली. भर दिवसा राजरोसपणे मी मा‍झ्या मुलाचा लंड हातात धरला होता. एका आईने आपल्या सख्ख्या मुलाचा लंड हातात धरला होता. हे फिलिंग, हे विचार मा‍झ्या अंगात कामवासनेचे वादळ अजून वाढवू लागले.

एका हातात अजयचा लंड पकडून मी दुसर्‍या हाताने त्याचा बर्मुडा पूर्ण खाली करून त्याच्या पायात सारला. आणि मग मी कुतुहलाने त्याचा लंडाचे निरीक्षण करू लागले. मा‍झ्या मुलाचा लंड मी इतक्या जवळून प्रथमच पाहत होते.

काल रात्री कारमध्ये जेव्हा मी त्याच्या लंडाला हात लावला होता तेव्हा मला त्याच्या लंडाला बघायची खूप इच्छा झाली होती! ती माझी इच्छा आता पुरी होत होती.

नकळत मा‍झ्या मनात त्याच्या लंडाची आणि मा‍झ्या नवऱ्याच्या लंडाची तुलना चालू झाली. कोवळ्या वयाच्या अजयचा लंड मला त्याच्या पप्पांच्या लंडापेक्षा थोडा जास्त जाड आणि लांब भासला! अजय माझ्याकडे पाहत होता आणि त्याने मा‍झ्या मनातले विचार जणू ओळखले अशा तर्‍हेने तो मला विचारू लागला,

“कसा आहे माझा लंड, मम्मी? तू बहुतेक फर्स्ट टाईम असा पाहत आहेस ना?”

“होऽऽ असा जवळून लख्ख प्रकाशात प्रथमच.” मी मादक स्वरात उत्तर दिले.

“कसा आहे मग? पप्पांपेक्षा मोठा की छोटा?”

“तुझ्या पप्पांसारखाच आहे. कदाचित किंचित जाड असेल त्यांच्यापेक्षा.” मी त्याच्या लंडाकडे पाहत कौतुकाने म्हणाले.

“चोखलास कधी त्यांचा लंड? म्हणजे तुम्ही ओरल सेक्स करता ना?” त्याने कुतुहलाने विचारले.

“अरे हे काय विचारणे झाले? तुझे पप्पा मला ‘लंडचोखी’ म्हणतात.” मी वर त्याच्याकडे मादक कटाक्ष टाकत किंचित अभिमानाने त्याला म्हणाले.

“काय सांगतेस, मम्मी? खरंच? तू लंडचोखी आहेस?” त्याने आश्चर्याने नवल करत विचारले.

“खूप!! तुझे पप्पा म्हणतात लंड चोखण्यामध्ये मी सनी लिवोनलापण मागे टाकेल!”

“सुपररररऽऽऽ मम्माऽऽऽऽ,” अजय चेकाळत ओरडला आणि घोगऱ्या आवाजात पुढे म्हणाला, “मग मलापण दाखव ना त्याची झलक. बघू तरी माझी सुपर मम्मी सनी लिवोनचीपण मम्मी आहे का ते.”

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!