सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता.

तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या कुरबुरीत अजून भर पडत होती. शेवटी त्यांच्या चिडवा चिडवित प्रिया जाम वैतागली आणि तिने तिच्या पप्पांना कार थांबवायला सांगितली.

तिला पुढे बसायला जायचे होते आणि अजयला मागे दाटीवाटीत बसायला लावून मागे कसा त्रास होतो हे त्याला सहन करायला लावायचे होते. तिची तक्रार खूपच वाढली म्हणून मग तिच्या पप्पांना तिची दया आली! त्यांनी पुढे एका पेट्रोल पंपवर पेट्रोल भरायला कार थांबवली आणि अजयला मागे बसायला सांगितले.

अजयने त्याबद्दल अजिबात तक्रार केली नाही आणि तो आनंदाने मागे बसायला तयार झाला! त्याला माझ्याबरोबर चोरटे चाळे करायला मिळतील म्हणून तो खुश झाला होता! दोन तीन बाजू आमच्या जमेच्या होत्या.

एक म्हणजे रात्रीचा अंधार होता तेव्हा कारमध्ये क्वचितच लाईट पडत होती. दुसरे म्हणजे त्या दोन्ही आजीबाई वयस्कर असल्याने शाल लपेटून घेत बऱ्यापैकी झोपत होत्या. तिसरी गोष्ट म्हणजे कारच्या एसीच्या त्रासाने मीपण अंगावर शाल ओढून घेतलेली होती.

आता फक्त हीच उत्सुकता होती की मागे मा‍झ्या बाजूला त्या दोन आजीबाई बसलेल्या असताना अजयला माझ्याबरोबर चाळे करायचा कसा चान्स मिळेल आणि तो काय काय करेल?

त्या पेट्रोल पंपवर त्या दोन आजीबाईंसकट आम्ही सगळेच वॉशरूममध्ये जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन आलो होतो. आता प्रिया पुढच्या पॅसेंजर सीटवर बसली आणि अजय मागे आला होता. म्हणजे ड्रायव्हर सीटवर बसलेल्या मा‍झ्या नवऱ्याच्या मागे पहिला अजय मग त्याच्या उजव्या बाजूला मी आणि नंतर त्या दोन आजीबाई असे क्रमाने बसलो होतो.

कारचा पुढचा प्रवास चालू झाला तसे त्या दोन्ही आजीबाईंनी शाल लपेटून घेतली होती आणि त्या झोपी गेल्या. मीपण अंगावर शाल टाकून घेऊन अजयला पूर्ण चिकटून सरळ बसले होते.

बसल्यावर थोडा वेळ प्रिया अन अजयमध्ये थोडी चिडवा चिडवी झाली होती आणि नंतर प्रिया पुढच्या बाजूला झोपी गेली. माझा नवरा ड्रायव्हिंगवर लक्ष केंद्रीत करत कार चालवत राहला. म्हटले तर कारमध्ये अंधारच होता आणि एखादे गाव आले की रस्त्याच्या लाईटचा थोडा थोडा प्रकाश आत यायचा.

प्रियाला झोप लागेपर्यंत अजय तसा शांतच बसून होता आणि ती झोपी गेल्याची खात्री झाल्यानंतर त्याने आपल्या हालचाली चालू केल्या! वरून मी पुढच्या बाजूने अंगावर ओढून घेतलेल्या शालीचे अजयच्या बाजूचे टोक त्याने आपल्या अंगावर ओढून घेतले.

म्हणजे आता मा‍झ्या शालीने आम्ही दोघांनी पुढून आमचे अंग झाकून घेतले होते. ते केल्यानंतर शालीच्या आत अजयने त्याचा डावा हात वर आणला आणि मा‍झ्या डाव्या उभारावर ठेवला.

मी हळूच मान वळवून त्याच्याकडे पाहिले आणि त्यानेही मान वळवून माझ्याकडे पाहत स्मित हास्य केले. अंधून प्रकाशात आम्हाला एकमेकांचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता पण तरीही एकमेकांचा इशारा आम्हाला कळला! आणि मग शालच्या खाली अजय माझा डावा उभार आसक्तीने दाबायला लागला.

त्याने त्याचा खाली असलेला उजवा हात खाली मा‍झ्या डाव्या पायाच्या मांडीवर ठेवला आणि तो तेथे कुरवळायला लागला. नकळत माझा डावा हात अजयच्या उजव्या मांडीवर गेला आणि मी त्याची मांडी कुरवळायला लागले.

काही क्षण तसे कुर्त्यावरून माझा उभार दाबल्यानंतर अजय माझा कुर्ता वर करू लागला. माझा कुर्ता थोडा वर करून त्याने त्याचा हात आत टाकला आणि परत वर नेऊन मा‍झ्या उभारावर ठेवला. मी आत एक कॉटनची ब्रेसीयर घातलेली होती आणि त्यावरून अजय माझा उभार दाबायला लागला.

खाली त्याचा हात मा‍झ्या डाव्या मांडीच्या आतल्या भागावर फिरत होता आणि तेथून त्याचा हात वर मा‍झ्या जांघेत सरकत होता. पण दाटीवाटीने बसलेलो असल्याने मला मा‍झ्या मांड्या फाकवता येत नव्हत्या आणि अजयला मा‍झ्या मांड्यांचा आतला भाग म्हणावा तसा मुक्तपणे कुरवळता येत नव्हता.

तसेच आम्ही दोघे सरळ समोर पाहत बसलेलो असल्याने त्याला डाव्या हाताने माझा फक्त डावा उभार दाबायला मिळत होता. तेव्हा मग अजय माझ्याकडे झुकला आणि त्याने मला हळूच कानात म्हटले,

“मम्मी. मी कारच्या दरवाज्याला टेकून वळून बसतो. मग तूपण वळून मला मागे टेकून बस. त्याने आपल्याला थोडी मोकळीक मिळेल.”

अजयने त्याचा उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि वळून तो अर्धा कारच्या दरवाज्याला आणि अर्धा सीटला पाठ टेकवून बसला. मीपण मा‍झ्या उजव्या बाजूला वळले आणि मागे त्याच्या छातीला माझी पाठ टेकवून बसले.

पुढून मी शाल पुन्हा मा‍झ्या पूर्ण अंगावर ओढून घेतली आणि अजयने त्याच्या दोन्ही बाजू माझे आपल्या खांद्यावर घेतल्या. मग त्याने आपले दोन्ही हात मा‍झ्या दोन्ही बाजूने मा‍झ्या कुर्त्याच्या आत घुसवले.

मग ते आपले दोन्ही हात तो मागे मा‍झ्या पाठीवर आणू लागला आणि त्याने मा‍झ्या पाठीवर जोर देत मला थोडे पुढे झुकायला भाग पाडले. मी थोडी पुढे झाले तसे त्याला मा‍झ्या कुर्त्याच्या आत पाठीवर आपले हात फिरवायला मोकळीक मिळाली!

काही क्षण तो मा‍झ्या पाठीवर हात फिरवत राहला आणि मा‍झ्या पाठीवरील ब्रेसीयरच्या पट्ट्या बोटांनी ट्रेस करत राहला. मग त्याने आपली बोटे मा‍झ्या ब्रेसीयरच्या हूकवर नेली आणि तो हूक खोलायला लागला.

त्याला मा‍झ्या ब्रेसीयरचा हूक खोलायला जरा त्रास झाला पण शेवटी त्याने तो खोलला. मा‍झ्या ब्रेसीयरचा हूक उघडल्याबरोबर त्या घट्ट ब्रेसीयरच्या दोन्ही बाजू मा‍झ्या दोन्ही बगलेत उडाल्या.

मग अजयने पुन्हा काही क्षण मा‍झ्या आता पूर्ण उघड्या झालेल्या पाठीवर हात फिरवले आणि मग ते मा‍झ्या दोन्ही बगलेत नेले. बगलेतून त्याचे दोन्ही हात पुढे आले आणि त्याने ते पुढून मा‍झ्या दोन्ही उभारावर नेले.

मा‍झ्या कुर्त्या खाली अजूनही ब्रेसीयरचा कपडा पुढून मा‍झ्या दोन्ही उभारावर होता आणि अजयने काही क्षण त्यावर आपले हात ठेवून माझे उभार कुरवाळले, दाबून पाहिले. मग त्याने हात खाली घेतले आणि ब्रेसीयरच्या खालच्या कडेमागे नेऊन पुन्हा वर आणायला सुरुवात केली. आणि मग त्याचे ते दोन्ही हात मा‍झ्या नग्न उभाराच्या गोळ्यावर पोहचले!

आता खऱ्या अर्थाने मा‍झ्या दोन्ही उभारांचे गोळे अजयच्या ताब्यात आले होते. त्याने माझे दोन्ही नग्न उभार धरले तसे मी मागे झाले आणि माझी पाठ पुन्हा मी त्याच्या छातीला टेकवली. माझे डोके मी मागे नेऊन त्याच्या उजव्या खांद्यावर टेकवले आणि त्याने मा‍झ्या डाव्या खांद्यावरून आपले तोंड पुढे आणून मा‍झ्या गालाला ओठ लावले.

मग हळूहळू अजय माझे दोन्ही नग्न उभार आपल्या हाताने कुस्करू लागला आणि दाबायला लागला. त्याने उत्तेजित होत मी माझे डोके मा‍झ्या डाव्या बाजूला वळवून त्याच्या उजव्या खांद्यावर सूक्ष्मपणे घासू लागले आणि अजय आपले आपले ओठ मा‍झ्या डाव्या गालावर अजून पुढे नेत त्यांना हलकेच चुंबायला लागला.

दोन वयस्कर आजीबाई बाजूला बसलेल्या असताना, माझा नवरा आणि माझी मुलगी पुढच्या सीटवर बसलेली असताना मी मा‍झ्या मुलाकडून शाल आणि कुर्त्या खालून मा‍झ्या नग्न उभारांचे गोळे दाबून घेत होते, चिवडून घेत होते, कुस्करून घेत होते. तोपण आपले पप्पा आणि बहीण जवळ असताना गुपचूप आपल्या मम्मीचे गोळे दाबत होता.

माझी योनी तर ऑलरेडी पाझरायला लागली होती आणि तिच्यातली कामवासना भडकायला लागली होती. अजय माझे दोन्ही गोळे कधी कुरवाळत होता तर कधी त्यांना दाबत होता. मध्येच तो त्यांना उचलून धरत होता तर मध्येच त्यांना तो कुस्करत होता.

कधी तो दोन्ही गोळे एकमेकांवर दाबत आपल्या दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत गुंफून घ्यायचा प्रयत्न करत होता. कधी तो नुसताच मा‍झ्या निप्पलवर बोट नेऊन त्यांना छेडत होता तर कधी बोटांच्या चिमटीत माझा निप्पल धरून त्यांना कुस्करत होता.

त्याने माझा निप्पल कुस्करला की मा‍झ्या अंगाला किंचित झटका बसायचा. माझे थोडे अंग बाजूला बसलेल्या आजीबाईंच्या अंगाला चिकटलेले होते तेव्हा मा‍झ्या अंगाला उत्तेजनेने जो झटका बसायचा त्याने माझे अंग जास्त हलणार नाही ह्याची मला काळजी घ्यावी लागत होती.

असे मा‍झ्या दोन्ही उभाराच्या गोळ्याशी मनसोक्त खेळून झाल्यावर अजयने त्याचा डावा हात खाली नेला. खाली नेऊन त्याने तो हात मा‍झ्या डाव्या मांडीच्या आतल्या भागावर नेला आणि आतल्या बाजूने ती माझी मांडी पकडली.

मग त्याने माझा तो डावा पाय वर उचलला आणि मला तो त्याच्या उजव्या मांडीवर टाकायला भाग पाडले! पुढून माझे पूर्ण अंग शालीने झाकलेले होते तेव्हा माझा डावा पाय उचलून मी त्याच्या उजव्या पायावर टाकून माझे पाय फाकवलेले कोणाला कळणार नव्हते.

माझे पाय तसे किंचित फाकवून त्याने त्याचा डावा हात खाली आणला आणि मा‍झ्या जांघेच्या पूर्ण भागावर तो फिरवू लागला. मा‍झ्या डाव्या जांघेवरून तो मा‍झ्या योनीवरून तो पुढे मा‍झ्या उजव्या जांघेत न्यायचा आणि पुन्हा मरत मागे आणायचा.

असे काही क्षण केल्यानंतर त्याने मग हात पुढून मा‍झ्या योनीच्या भागावर ठेवला आणि तो माझी योनी चाचपून पाहू लागला.

खाली मी पातळ स्लॅक घातलेली होती आणि आत पातळ पॅन्टी होती. त्यामुळे अजयला मा‍झ्या त्या दोन्ही कपड्याच्या वरून मा‍झ्या योनीच्या भागाचे चांगले स्पर्शसुख मिळायला लागले. माझी योनी उत्तेजनेने पाझरत होती आणि मा‍झ्या योनीरसाने माझी आतली पॅन्टी ओली झाली होती.

त्या पॅन्टीवरचा ओलसरपणा मा‍झ्या स्लॅकवर सुद्धा आला होता आणि नक्कीच अजयच्या हाताला मा‍झ्या योनीरसाचा तो ओलसरपणा जाणवत असावा! थोडा वेळ तसे तो डाव्या हाताने माझी योनी चाचपून पाहत राहला आणि त्याच्या उजव्या हाताने वर माझे दोन्ही उभार आळीपाळीने दाबत, कुस्करत राहला.

नंतर मग त्याने आपला डावा हात वर आणला आणि मा‍झ्या पोटावर नेला. मा‍झ्या पोटाच्या उघड्या त्वचेला त्याच्या बोटांचा स्पर्श झाला तेव्हा माझे अंग शहारले! कारण त्याची बोटे मा‍झ्या योनीरसाने ओलसर झाली होती आणि मा‍झ्या पोटाच्या उघड्या त्वचेला तो ओलसर थंड स्पर्श झाला तेव्हा मा‍झ्या अंगावर काटा उभा राहला!

पुन्हा काही क्षण तो मा‍झ्या पोटावर हात फिरवून तो कुरवाळत होता आणि मध्ये मध्ये आपली बोटे मा‍झ्या बेंबीच्या भागावर आणून तो माझी बेंबी चाचपून पाहत होता.

थोडा वेळ तसे माझे पोट कुरवाळून झाल्यावर त्याने हात किंचित खाली सरकवला अणि मा‍झ्या स्लॅकच्या इलास्टीकमध्ये घुसवला.

स्लॅकच्या इलास्टिक नंतर त्याच्या हाताला मा‍झ्या पॅन्टीची कड लागली. मग मा‍झ्या पॅन्टीच्या कडेमधून त्याने हात आत घुसवला आणि तो खाली खाली नेऊ लागला.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!