सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता.

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात चिकटलेला जाणवत होता. मग वर मा‍झ्या डाव्या निप्पलवर तो त्या हाताच बोट कसे काय फिरवत असावा?

ते कुतुहल मला स्वस्थ पडू देईना आणि म्हणून मी डेअरींग करत माझे डोळे काळजीपूर्वक किलकिले करून खाली पाहिले. मला जे दिसले आणि कळले त्याने मा‍झ्या अंगातून कामोत्तेजनेची एक सणसणी खालून वर सळसळत गेली!

‘ओ माय गॉड! ओह माय गॉड! ह्या नालायकाने मा‍झ्या निप्पलला जीभ लावली आहे!’

अजय आपल्या जि‍भेच्या शेंड्याने मा‍झ्या गाऊनच्या पातळ कपड्यावरून माझा ताठरलेला निप्पल छेडत होता! मा‍झ्या त्या डाव्या उभारावर त्याचे तोंड होते त्यामुळे मी डोळे किलकिले करून त्याला पाहतेय हे त्याला कळत नव्हते.

काही क्षण तसे माझा निप्पल जि‍भेने हलकेच चाटून त्याने डोके मागे घेतले आणि चेहरा वर करून माझ्याकडे पाहिले. मी किलकिले केलेले डोळे व्यवस्थित बंद करून घेतले. पुन्हा त्याने मिनिटभर मला निरखून पाहिले की मी जागी तर झाले नाही ना.

मग त्याचे समाधान झाले असावे कारण पुन्हा काही क्षणात मला मा‍झ्या त्या डाव्या उभाराच्या निप्पलवर त्याच्या जि‍भेचा स्पर्श जाणवला! मी पुन्हा हळूच डोळे किलकिले केले आणि त्याला पाहू लागले.

तो आता माझा तो निप्पल जि‍भेने छेडण्यात मग्न झाला! झालेच तर तो त्याच्या डाव्या हाताने माझा उजवा उभार हलकेच दाबत होता. आणि खाली तो माझी मांडी आपल्या दोन्ही पायात जखडून त्यावर आपला कडक झालेला लंड दाबत हलकेच हलत होता.

‘व्वा रे मा‍झ्या बच्च्या! तुला बोट धरायला दिले तर तू हात धरायला लागलास! तुला हात लावायला दिला तर तू बोट लावत होतास. आणि दुसरीकडे तू हात लावायचा सोडून आपली जीभ लावत आहेस. शोभतोस खरा माझा बच्चा!’

असे काहीसे विचार मा‍झ्या मनात आले! मी जर खरोखर झोपलेली असते तर मा‍झ्या अंगाशी तो जे चाळे करत होता त्याने मला नक्कीच जाग आली असती. मग एक मुलगा स्वत:च्या आईबरोबर असे कामुक चाळे करतो ही गोष्ट कुठल्याही आईकरिता प्रचंड धक्कादायकच वाटली असती.

जर मला त्याच्या मनातली वासना माहीत नसली असती आणि त्याला मी असे मा‍झ्या अंगाशी गुपचूप चाळे करताना मार्क केले असते तर तो माझ्यासाठी किती मोठा धक्का असला असता! पण नशीबाने मला ते सगळे माहीत होते.

खरे तर मीच त्याला ते करू देत होते आणि तशी परिस्थिती मीच निर्माण केली होती. त्यामुळे मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत निपचित पडून होते आणि त्याला मा‍झ्या मांसल भरीव अंगाशी पाहिजे तसे कामुक चाळे करून देत होते. आणि मी काही हालचाल करत नव्हते की त्याच्या स्पर्शाने माझी झोप चाळवत नव्हती त्यामुळे तो अजून डेअरींग करत मा‍झ्या अंगाचे स्पर्शसुख घेत होता.

त्याच्या जि‍भेच्या चाटण्याने मा‍झ्या गाऊनचा पातळ कपडा मा‍झ्या निप्पलवर ओला झाला होता. तो ओला झाल्याने कदाचित अजून पारदर्शक दिसत असावा आणि त्यातून माझा निप्पल स्पष्ट दिसत असावा.

त्याचे डोके मध्ये येत होते त्यामुळे मी डोळे उघडून जरी पाहिले तरी मला ते चेक करता येत नव्हते. तेव्हा मी नुसतेच डोळे मिटून पडून राहून त्याच्या चाळ्यांचा आनंद घेत होते. मा‍झ्या योनीतून जो कामरस पाझरत होता त्याने आता माझी पॅन्टीपण ओलसर झाली होती आणि मा‍झ्या जांघेत मला त्याचा ओलसरपणा स्पष्ट कळत होता.

मनातून अशी तीव्र इच्छा होत होती की पटकन डोळे उघडावे आणि अजयचे तोंड घट्टपणे आपल्या उभारावर दाबावे आणि त्याला आपल्या मांड्यांमध्ये आवळून घेऊन आपली पुच्ची त्याच्या लंडावर दाबावी. पण मी तसे काही करू शकत नव्हते.

अजयचा मा‍झ्या उजव्या उभारावरील हाताचा दाब वाढला. तसेच मा‍झ्या डाव्या उभारावरील त्याचे निप्पल चाटणेही वाढू लागले. खाली त्याच्या पायाचा विळखा मा‍झ्या मांडीवर अजून घट्ट झाला आणि तो कंबर हलवून मा‍झ्या मांडीवर आपला कडक लंड घासू लागला.

म्हणजेच त्याची कामोत्तेजना शिगेला पोहचत होती आणि बहुतेक तो गळण्याच्या बेतात आला होता. त्या उत्तेजनेच्या भरात त्याने त्याचा मा‍झ्या उजव्या उभारावरील डावा हात उचलला आणि मा‍झ्या जांघेवर ठेवला. तेथे किंचित चाचपून तो मा‍झ्या जांघेत मा‍झ्या योनीला हात लावू लागला.

एक तर आधीच माझी योनी तापलेली होती, पाझरत होती. त्याने गाऊनच्या आतील माझी पॅन्टी ऑलरेडी ओली झाली होती. त्यात आता अजयने आपला हात मा‍झ्या योनीवर नेला तसे पॅन्टीचा ओलसरपणा मा‍झ्या गाऊनला लागला आणि पर्यायाने तो अजयच्या हाताला जाणवला!

मा‍झ्या ओलसर योनीची त्याला जाणीव झाली तसे त्याने झटकन मा‍झ्या डाव्या निप्पलवरील आपले तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटलेलेच होते पण त्याच्या हालचालीवरून मला तो काय करतोय ते सगळे कळत होते.

माझी योनी ओली झाली आहे म्हणजे मीपण उत्तेजित झाली आहे ह्याचा त्याला शोध लागला होता! आणि म्हणूनच तो वर माझ्याकडे पाहून मी जागी आहे का ह्याचा मागोवा घेऊ लागला. पण मी प्रचंड सहनशक्तीने डोळे मिटून घेऊन स्तब्ध पडले होते.

बहुतेक अजय अविश्वासाने मा‍झ्या चेहऱ्याकडे पाहत असावा की मम्मीची योनी ओली झाली आहे म्हणजे तीपण उत्तेजित झाली आहे पण ती तरीही झोपेत कशी काय? माझी योनी ओली आहे म्हणजे माझे शरीर त्याच्या चाळ्यांना साथ देत आहे असा त्याने समज करून घेतला आणि त्याचा मा‍झ्या मांडीवरील लंडाचा दाब वाढला.

आता अजय अजून थोड्या जास्त स्पीडने मा‍झ्या मांडीवर लंड घासू लागला आणि डाव्या हाताने मा‍झ्या योनीचा भाग चाचपू लागला. तेथे खरे तर मा‍झ्या पॅन्टीचे आवरण होते आणि झालेच तर गाऊनच्या कपड्याचा अजून एक थर होता. पण मा‍झ्या योनीचा जो काही स्पर्श त्याला मिळत होता त्याने त्याची कामोत्तेजना शिगेला पोहचली.

त्याचा स्पीड वाढत होता त्यावरून मला कळत होते की आता तो गळण्याच्या बेतात आला होता. आणि मग एका क्षणी त्याचे शरीर कडक झाले आणि त्याने त्याच्या दोन्ही पायात माझी मांडी घट्ट जखडली.

मा‍झ्या मांडीवर आपला कडक लंड दाबून तो स्तब्ध झाला. मा‍झ्या मांडीवर मला त्याचा लंड आचके देत असलेला जाणवला. म्हणजे त्याचा लंड गळत होता हे स्पष्ट होते!

माझी मांडी आपल्या जांघेत घट्ट आवळून धरत तो त्याच्या बर्मुड्यात आणि आतील अंडरवेअरमध्ये गळत होता. जेव्हा त्याचा गळण्याचा भर ओसरला तेव्हा त्याची पकड ढिल्ली झाली.

गळून त्याचा लंड शांत झाला तेव्हा त्याचे अंग ढिल्ले पडले आणि तो मा‍झ्या अंगापासून किंचित मागे झाला. मागील भिंतीला आपले अंग दाबून तो रिलॅक्स होऊ लागला. त्याने त्याचे डोके आता पुन्हा मा‍झ्या उभारावरील वरच्या भागावर ठेवले होते आणि तो दीर्घ श्वास घेत शांत होत होता.

माझा मुलगा मा‍झ्या अंगाशी कामुक चाळे करून स्खलित झाला होता! मा‍झ्या अंगाचे स्पर्शसुख घेऊन त्याने त्याचा लंड गाळला होता! आणि त्याला ते सगळे मी स्वत:हून करू दिले होते.

त्याने तसे काहीतरी करावे ह्यासाठी मीच त्याला तशी परिस्थिती निर्माण करून दिली होती. कोणाला सांगूनही खरे वाटले नसते की एका आईने मुलाशी अशी लैंगिक चाळे केले होते. मी अजूनही झोपेचे नाटक करत डोळे मिटून पडून होते.

अजय आपला लंड गाळून शांत झाला होता पण मा‍झ्या योनीत अजूनही आग पेटलेली होती. मा‍झ्या मुलाने मा‍झ्या अंगावरून लैंगिक सुख घेतले होते ही वस्तुस्थिती, ही जाणीव मा‍झ्या योनीत कामाग्नी भडकवत होती.

माझा योनीदाणा घासून आणि योनीत बोटे वगैरे घालून मला तीव्रपणे झडायची इच्छा होती. पण ते करण्यासाठी मी कशी आणि कधी उठू तेच मला समजत नव्हते. जर मी आत्ता जागी झाल्याचे दाखवले तर कदाचित अजयला संशय येईल की मी जागीच होते किंवा त्याने मा‍झ्या अंगाशी जे काही केले त्याची मला जाणीव होती.

कारण एकतर माझी योनी पाझरत होती हे त्याला कळले होते आणि त्यात तो झडून बाजूला झाल्यानंतरच मला कशी काय जाग आली ह्याचा त्याला संशय आला असता. तेव्हा मग आता काय करावे ह्या विवंचनेत मी पडून होते.

पण मग अजयनेच हालचाल केली आणि त्या विचित्र परिस्थितीमधून माझी सुटका केली! तो मा‍झ्या बाजूने उठला आणि बेडखाली उतरला. तो जसे खाली उतरला तसे मी काळजीपूर्वक डोळे किलकिले करून त्याला पाहू लागले.

मग तो दबक्या पावलाने त्याच्या रूममधील कपाटाजवळ गेला आणि कपाट उघडून त्याने आतून काहीतरी काढले. मी डोळे पूर्ण उघडून बघत नव्हते म्हणून मला त्याने काय घेतले ते स्पष्ट दिसले नाही.

पण तो एखादा कपडा असावा हे मी ओळखले आणि तो कपडा छोटाच होता म्हणजे बहुतेक त्याची अंडरवेअर असावी हे मी ओळखले. तो कपडा घेऊन तो रूमच्या बाहेर निघून गेला. बहुतेक त्याच्या वीर्याने त्याची अंडरवेअर ओली चिकट झाली होती तेव्हा ती बदलायला तो बाथरूममध्ये गेला असावा.

जसे तो रूमच्या बाहेर गेला तसे मी पूर्ण डोळे उघडले आणि एक दीर्घ उसासा सोडला. मग मी अंग हलवले आणि माझे हात पसरवून एक मादक आळस दिला. बराच वेळ स्तब्ध राहून माझे अंग आखडले होते.

तेव्हा मी अंगाला आळोखे पिळोखे देऊन माझे आखडलेले अंग मोकळे केले. मग मी विचार करू लागले की अजय परत येईपर्यंत पडून राहावे की उठावे? तो परत येईपर्यंत थांबले तर मग परत मला झोपेचे नाटक करत राहावे लागणार.

बरे ते नाटक करत राहले आणि तो परत आल्यावर त्याने मला उठवले तर बरेच आहे. पण तो परत मला चिकटून झोपला आणि पुन्हा चाळे करायला लागला तर मग मी पुन्हा इथे अडकून राहले असते.

तो कोवळा तरुण मुलगा होता आणि ह्या वयात मुलांमध्ये लैंगिक वासना खूप तीव्र असते. तेव्हा मला झोपलेली पाहून तो परत मला भिडला असता. तेव्हा पुन्हा झोपेचे नाटक करत पडून राहणे मला रिस्की वाटत होते.

मला त्याच्या येण्याची चाहुल लागली तसे मी डोळे मिटून घेतले आणि निपचित पडून राहले. मी झोपेत आहे असेच त्याला दाखवत होते. तो मा‍झ्या जवळ आल्याचे मला जाणवले आणि तो बेडवर मा‍झ्या मांडीजवळ बसला हे मला कळले.

पुढची दोन मिनिटे काहीच घडले नाही म्हणजे तो मला न्याहाळत असावा असा मी विचार केला. त्याच्या हाताचा स्पर्श मला मा‍झ्या उभारावर जाणवला तसे मला वाटले की आता तो पुन्हा मा‍झ्या अंगाशी चाळे करायला लागणार.

पण त्याने काही क्षण माझा तो उभार चाचपला आणि मग हात उचलून मा‍झ्या दंडावर नेला. मग तो मा‍झ्या दंडाला हलवून मला उठवत हाक मारू लागला. “मम्मी. मम्मी, उठ ना.”

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!