सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले.

त्रासिकपणे मी मनात म्हटले काय करायचे ह्या पोराचे? आणि दबक्या पावलाने मीपण किचनमधून बाहेर पडत प्रियाच्या रूमकडे गेले. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे अजय तिच्या रूम बाहेर उभा राहून किंचित उघड्या दारातून गुपचूप आत बघत होता.

किंचित संतापाची एक शिरशिरी मा‍झ्या डोक्यात गेली की नालायक मुलगा, स्वत:च्या बहि‍णीला कपडे बदलताना बघतोय. मी मुद्दाम पायाचा आवाज केला ज्याने अजयला चाहुल लागली की मी तेथे आली आहे. त्याने पटकन वळून मला पाहिले आणि तो स्तब्ध झाला.

आमची नजरा नजर झाली आणि अजयने शरमेने मान खाली घातली! पटकन तो जागचा हलला आणि मला ओलांडून त्याच्या रूमकडे भरभर चालत गेला. मीपण त्याच्या मागे निघाले होते पण मग प्रिया बाहेर जात होती म्हणून मी बाहेर हॉलमध्ये येऊन बसले.

नंतर काही क्षणांनी प्रिया तयार होऊन बाहेर आली आणि मला बाय करत मेन डोअरकडे पळाली. बाहेर पडता पडता तिने दरवाजा लावून घेतला जो सेल्फ लॉकने लॉक झाला. मग मी अजयला हाक मारून हॉलमध्ये बोलावले.

हाका मारूनपण तो बाहेर आला नाही म्हणून मी त्याला बघायला त्याच्या रूमकडे गेले. त्याच्या रूमचा दरवाजा उघडून मी आत शिरले तर तो रूममध्ये नव्हता. मग मी बाहेर आले आणि बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले.

अपेक्षेप्रमाणे अजय आत होता आणि आत राहून तो काय करत असावा हे सांगायची गरज नव्हती. मी हळूच बाथरूमच्या दरवाज्याला कान लावून आतल्या आवाजाचा कानोसा घेतला. आत अजय हुंकारत होता आणि जे आवाज बाहेर येत होते त्यावरून मी ओळखले की तो आपले ते हलवत होता.

आता आत ते हलवत असताना तो आपल्या बहि‍णीची सुंदर फिगर किंवा ती कपडे बदलत असताना पाहिलेली तिची अर्धनग्न छबी डोळ्यासमोर आणत असावा ह्यात काहीच शंका नव्हती. त्याचा एक घुसमटलेला चित्कार आणि नंतर जोराचे हुंकार ऐकायला आले तसे मा‍झ्या लक्षात आले की तो गळाला असावा.

मी गुपचूप निघून परत येऊन हॉलमध्ये बसले. पाच सात मिनिटांनी अजय बाहेर आला आणि मला विचारू लागला,

“मम्मी, तू मला हाक मारली होतीस?”

“हो! ये इकडे बस. मला तुझ्याशी बोलायचे आहे.” मी थंडपणे त्याला म्हणाले.

मा‍झ्या आवाजाचा टोन ऐकून त्याच्या लक्षात आले की मी कशाबद्दल बोलणार आहे आणि त्याने तो अस्वस्थ झाला! किंचित घाबरत दबकत तो मा‍झ्या बाजूला बसला आणि मी तोफेसारखी त्याच्यावर बरसायला लागले.

तो आधी प्रियाच्या रूममध्ये तिला न्याहाळत हलवत होता त्याचा मी उल्लेख केला नाही पण नंतर तो तिला कपडे बदलताना बघत होता आणि आधीही काही वेळा मी त्याला तसे करताना नोटीस केले होते त्याबद्दल मी त्याला बडबड करायला सुरुवात केली. तो प्रियाला कसे चोरटे स्पर्श करायचा त्याचा उल्लेख करून मी त्याला खूप झाडायला लागले.

आपली चोरी पकडली गेली आहे आणि ते मम्मीला आधीपासून माहीत आहे हे जेव्हा अजयच्या लक्षात आले तेव्हा तो प्रचंड घाबरून गेला! मी त्याबद्दल त्याच्या पप्पांना सांगायची धमकी दिली तसे तो रडायला लागला आणि ‘मम्मी नको, मम्मी नको’ म्हणून गयावया करायला लागला. ‘पुन्हा मी तसे काही करणार नाही, प्लीज मला एक चान्स दे’ म्हणत तो अक्षरश: माझे पाय धरू लागला.

मग मी थोडी वरमले आणि त्याला बडबड करण्याचा जोर मी कमी केला आणि त्याला समजावायला लागले. तो जे करत होता ते किती घृणास्पद होते आणि ते जर बाहेर कोणाला कळले तर त्याची किती बदनामी होईल हे मी त्याला समजावून सांगितले.

शेवटी तो तसे काही पुन्हा करणार नाही ह्याची हमी परत परत त्याच्याकडून वदवून घेत मी त्याला बडबड करायचे थांबवले.

आता पुन्हा तो तसे काही करणार नाही ह्याची मला खात्री झाली आणि आता प्रिया त्याच्यापासून सुरक्षित राहील ह्या विचाराने मला हायसे वाटले!

नंतर मग अजय सुतासारखा सरळ झाला आणि मी त्याला प्रियाला कामवासनेने न्याहाळताना किंवा चोरटे कामुक स्पर्श करताना पाहिले नाही. म्हणजे त्याची चूक त्याच्या लक्षात येऊन तो सुधारला होता हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि मी खुश झाले!

तरीही नंतर साधारण महिनाभर मी त्याच्याशी थोडे अलिप्तपणे वागत होते आणि त्याच्याशी मोजकेच बोलत होते जेणेकरून त्याला जाणीव राहावी की तो जे काही करत होता ते बरोबर नव्हते.

साधारण महिना दीड महिना असेच गेले आणि अजयने परत तसे काही केले नाही. नंतर मग आमचे वागणे हळूहळू पुन्हा पुर्व पदाला आले आणि मी पहिल्यासारखेच त्याच्याशी हसत-खेळत वागायला लागले.

आपल्या मम्मीच्या मनातला राग आता पूर्ण गेला आहे आणि ती पहिल्यासारखीच आपल्याशी प्रेमाने वागतेय ह्याची जाणीव त्याला झाली आणि तोही पहिल्यासारखा उत्साहाने भरलेल्या उदम्या-उनाड मुलासारखा वागायला लागला.

आम्ही पहिल्यासारखे एकमेकांशी हसत-खेळत, थट्टा-मस्करी करत बोलायला अन वागायला लागलो. कित्येकदा आम्ही कधी त्याच्या रूममध्ये नाहीतर बाहेर हॉलमध्ये बसून मस्ती करायचो, गप्पा मारायचो.

मी त्याला त्याच्या कॉलेजमधील मित्र-मैत्रिणीबद्दल, त्यांच्या गंमती-जंमतीबद्दल विचारायची आणि तो उत्साहाने मला ते सांगायचा. त्याच्याशी बोलताना मला खूप मजा वाटायची आणि आजच्या पिढीतल्या त्या मुलांच्या गंमती-जंमती ऐकून मी हरखून जायचे.

जेव्हा प्रिया त्याच्या वयाची होती तेव्हा तिच्याशीही मी तितकीच अटॅच्ड होती आणि अजूनही आहे. पण अजयशी मी तितकी नव्हते पण हल्ली हल्ली मी त्याच्याशी जास्त अटॅच्ड व्हायला लागले होते. आणि पुन्हा अजयने माझ्यावर बॉम्ब टाकला!!

त्याला मी परत प्रियाकडे कामवासनेच्या नजरेने बघताना हेरू लागले. पहिल्यासारखे परत तो तिला चोरटे कामुक स्पर्श करून स्पर्शसुख आणि नेत्रसुख घेऊ लागला. अर्थात आता मला त्याबद्दल माहीत आहे म्हणून तो ते करताना जास्त काळजी घेत होता.

पण शेवटी ते मा‍झ्या बरोबर लक्षात आले! तो परत तसे करायला लागला आहे ह्याची जेव्हा मला खात्री झाली तेव्हा पुन्हा मी अस्वस्थ झाले आणि मला त्याचा राग यायला लागला. अर्थात आता मी त्याच्याशी जास्त अटॅच्ड होते त्यामुळे मी पहिल्या वेळेसारखी त्याच्यावर खूप रागवले नाही उलट मला त्याची काळजी वाटायला लागली.

त्याला गर्लफ्रेन्ड होती आणि त्याच्या काही मैत्रिणीबरोबर तो थोडी मजा करत होता हे त्याने मला सांगितले होते. मग तसे असताना परत त्याला आपल्या बहि‍णीकडे कामवासनेने बघायची गरज का पडली ह्याचे कोडे मला उलगडत नव्हते.

मी पुन्हा ह्या विषयावर त्याच्याशी बोलून त्याला समज द्यायचे ठरवले.

दोन दिवसानंतर एका दुपारी मी आणि अजय फक्त एकटेच घरात होतो. तो त्याच्या रूममध्ये होता आणि मी मा‍झ्या रूममध्ये बेडवर पडले होते. त्याच्याशी प्रियाविषयी बोलावे असे ठरवून मी उठले आणि केसांचा अंबाडा बांधत त्याच्या रूमजवळ आले.

त्याच्या रूमचा दरवाजा बंद होता म्हणून मी तो उघडायला गेले तर तो आतून लॉक होता. मी दरवाज्यावर टकटक करून त्याला हाक मारली. त्याने आतून आवाज दिला आणि येऊन दरवाजा उघडला.

“अजय, काय करतोस रे दरवाजा बंद करून.” म्हणत मी त्याच्या रूममध्ये शिरले.

“काही नाही. हे मॅगझिन वाचत होतो.” असे म्हणत अजय त्याच्या बेडजवळ गेला आणि बेडवर पडत त्याने मला एक उघडे ठेवलेले मॅगझिन दाखवले.

जर तो ते मॅगझिन वाचत होता तर त्याला दरवाजा लॉक करायची गरज नव्हती. नक्कीच तो दुसरे काहीतरी करत होता आणि मी त्याचा छडा लावायचे असते म्हटले तर लावू शकले असते. पण मी त्याच्याशी प्रियाबद्दल बोलायला आले होते तेव्हा मी दुसरे काही न बोलता त्याच्या बेडजवळ गेले आणि त्यावर बसत कुतुहलाने विचारले,

“कुठले मॅगझिन वाचतोयस?” म्हणत मी ते मॅगझिन त्याच्या हातातून घेतले आणि पाहू लागले.

ते त्याच्या कॉलेजचे दर महिन्याला प्रकाशित होणारे मॅगझिन होते ज्यात कॉलेजमधील मुलांनीच दिलेले विविध लेख, चित्र, कविता वगैरे साहित्य होते. ते मॅगझिन मी त्याच्या हातात देत त्याला विचारले,

“काय इतके इंटरेस्टींग वाचत होतास ह्यात?”

त्याने मॅगझिन घेतले आणि ते उघडून त्यातील एक लेख मला दाखवत म्हणाला, “मी हे वाचत होतो.”

“अस्सं. बघू तरी काय आहे,” असे म्हणत मी त्याच्या बाजूला पडले आणि म्हणाले, “आपण दोघे वाचूया.”

अजयच्या सिंगल बेडवर अजय पाठीवर सरळ पडला होता तेव्हा त्याच्या बाजूला असलेल्या थोड्याश्या जागेत मी पडले. मग पडल्या पडल्या त्याने मॅगझिन उघडून धरले आणि मी कुशीवर वळून त्याला बिलगत ते मॅगझिन वाचू लागले.

तो एक लेख आम्ही दोघांनी वाचून काढला. मग पुढे काय वाचायचे हे पाने पालटून आम्ही पाहू लागलो तसे अजय किंचित त्रासिकपणे म्हणाला,

“दुसरे काही इंटरेस्टींग नाही ह्यात. तुला काय वाचायचे तर वाच.” म्हणत त्याने मॅगझिन मा‍झ्या हातात दिले.

मी मग वळून मा‍झ्या पाठीवर सरळ व्हायला लागले पण मी बेडच्या कडेला होते तेव्हा माझा खाली तोल जायला लागला. ‘अरे मी पडले’ म्हणेपर्यंत अजयने पटकन हात लांब केला आणि तो मला पकडायला गेला. त्याचा अंदाज किंचित चुकला आणि त्याचा हात मा‍झ्या उभारावर पडला.

मला पकडायचे म्हणून तो बोटे आवळत होता तेव्हा त्याचा पंजा मा‍झ्या उभाराच्या गोलाईवर आवळला गेला. पण मग ते त्याच्या लक्षात आले आणि पटकन माझा उभार सोडून त्याने मा‍झ्या दंडाला पकडले आणि मला खेचले. झटकन त्याने बाजूला सरकत मला खेचून बेडवर व्यवस्थित झोपायला जागा करून दिली.

म्हटले तर दोन तीन सेकंदच माझा उभार त्याच्या हाताने दबला गेला पण त्याने एक विचित्र सळसळ मा‍झ्या अंगातून गेली. आणि त्या स्पर्शाने अजयच्याही मनात काहीतरी खळबळ निर्माण केली कारण त्याचा चेहरा कावराबावरा झाला!

“सॉरी, मम्मी. ते मी.” तो खुलासा करायला लागला तसे मी पटकन म्हटले,

“अरे सॉरी काय त्यात. उलट मी तुला थँक्स म्हणायला पाहिजे. पडली असते ना मी खाली.”

मी हसत म्हटले तसे तोपण हसायला लागला आणि वातावरण थोडे हलके झाले! मग मी ते मॅगझिन उघडून समोर धरत अजयला म्हटले,

“ये तू मला वाचून दाखव. मला ना बाई ही छोटी अक्षर स्पष्ट दिसत.”

तो उठून जाऊ नये म्हणून मी त्याला मुद्दाम तो लेख वाचून दाखवायला सांगितले. अजय आता बेडच्या त्या कडेला होता तेव्हा तो माझ्याकडे तोंड करून कुशीवर वळला आणि मला बिलगून एका हाताने ते मॅगझिन धरत ते मोठ्याने वाचायला लागला.

त्याला जरा कंफर्टेबल वाटावे म्हणून मी माझा डावा हात त्याच्या डोक्याखाली घातला आणि त्याला अजून मा‍झ्या जवळ ओढले. तो एक पाय मा‍झ्या पायावर टाकून, आपले डोके मा‍झ्या उभाराच्या वर ठेवून अजून घट्टपणे मला बिलगला आणि मॅगझिन वाचायला लागला.

तो एक लेख त्याने मला मोठ्याने वाचून दाखवला आणि म्हणाला, “आता बस. पुढचं तूच वाच.”

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!