सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला.

मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस केले. मग त्याचा लंड मी अजून वर करत लंडाच्या खालच्या भागावर हलके हलके किस करत करत त्याच्या लंडाच्या मुळापर्यंत गेले, म्हणजे त्याच्या गोट्यापर्यंत आणि मग मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि त्याच्या गोट्या हलकेच चाटायला लागले. त्याने अजय प्रचंड सुखावला!!

तो माझे डोके धरून आपली कंबर किंचित हलवायाला लागला अन पुटपुटायला लागला,

“ओहह मम्मीऽऽ कायऽऽऽ मस्तऽऽऽ चाटतेयसऽऽऽ इतके वेगळे वाटतेय की काय सांगू. तुझ्या ह्या झलकीवरूनच कळतेय की तू खरी लंडचोखी आहेस. आहहहऽऽ मम्मी सुपररररऽऽऽ”

मा‍झ्या मुलाच्या स्तुतिने माझी उत्तेजना चेकाळली आणि मी त्याच्या गोट्या चाटायचा जोर वाढवला. कधी मी त्याच्या गोट्या तोंडात घेऊन चोखायचे तर कधी पूर्णपणे चाटायचे. मा‍झ्या लाळेने त्याच्या गोट्या पूर्ण ओल्या ओल्या झाल्या होत्या.

त्याचा लंड वरच्या दिशेने पकडून धरत मी बराच वेळ फक्त त्याच्या गोट्यांनाच प्रेम दिले. आणि मग मी जि‍भेने त्याच्या लंडाचा खालचा भाग गोट्यापासून वर त्याच्या सुपाड्यापर्यंत चाटायला लागले. वरून खाली अन डाव्या बाजूने उजव्या बाजूकडे असे सगळ्या बाजूने मी त्याच्या कडक लंडाचा खालचा पूर्ण भाग चाटत होते, ओला करत होते.

मग मी परत वर त्याच्या लंडाच्या सुपाड्यावर आले. त्याच्या सुपाड्याचे सगळ्या बाजूने चुंबन घेतल्यावर मी हळूच त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या तोंडात घेतला. मग फक्त सुपाडा मा‍झ्या तोंडात ठेवून मी तो आसक्तीने चोखायला लागले.

लॉलीपॉप पूर्ण तोंडात घेऊन जसे आपण चोखतो तसे मी त्याचा फक्त सुपाडा चोखायला लागले. एका क्षणी मी दोन्ही हातांनी त्याचा लंड घट्ट पकडला आणि त्याचा सुपाडा प्रचंड जोराने चोखायला लागले जसे त्याच्या लंडातून मी पूर्ण रस जणू शोषून घेत आहे.

पुन्हा त्याने अजय प्रचंड सुखावला आणि माझे डोके धरून ते आपल्या लंडावर दाबत कंबर हलवू लागला. आणि एका बेसावध क्षणी मी माझे तोंड वासले आणि गपकन अजयचा पूर्ण लंड मा‍झ्या तोंडात घेत माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या मुळाशी दाबले.

त्याचा पूर्ण लंड मा‍झ्या तोंडात ठेवून मी माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या मुळाशी दाबत माझे डोके हलवू लागले जणू मी त्याच्या मुळापासून त्याचा लंड काढून घेणार होते. त्याचा लांबलचक लंड मी पूर्ण मा‍झ्या तोंडात घेतला होता आणि नक्कीच त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या घशात होता.

किती वेळ मी त्याचा पूर्ण लंड मा‍झ्या तोंडात तसाच ठेवून होते, जणू मला खरोखरच सनी लिवोनला हरवायचे होते. त्याचा लंड तसाच तोंडात ठेवून मी वर पाहिले तर अजय अतीव सुखाने आपले डोळे मिटून घेत त्याच्या लंडावरील मा‍झ्या तोंडाच्या सुखाचा आनंद घेत होता.

त्याची मम्मी, त्याची जन्मदाती आई त्याचा लंड चोखत होती. ती भावना, ते सुख तो डोळे बंद करून जणू आपल्या मनात साठवून ठेवत होता आणि ते सुख अजयला असह्य झाले आणि त्याने माझे डोके घट्ट पकडले! डोळे उघडून त्याने खाली माझ्याकडे पाहिले.

आमची नजरा नजर झाली तसे मी गालातल्या गालात हसले. त्यानेही हसून माझ्याकडे पाहिले आणि त्याचा चेहरा लगेच सिरीअस झाला! माझे डोके घट्ट पकडून तो मा‍झ्या नजरेत नजर रोखून धक्के मारायला लागला.

माझे केस घट्ट धरून तो माझे डोके मागे-पुढे करू लागला आणि माझे तोंड झवायला लागला. आपल्या मम्मीचे तोंड तो झवत होता, एक मुलगा आपल्या आईचे तोंड झवत होता. आणि मी त्याची मम्मी सनी लिवोन सारखी रांड होऊन त्याचा लंड चोखत होते.

एक जोरदार धक्का मारत अजयने माझे तोंड आपल्या लंडाच्या मुळाशी घट्ट रोवून धरले आणि तो मा‍झ्या तोंडात आपले पाणी सोडू लागला! त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या घशात होता. त्यामुळे त्याच्या पाण्याच्या पिचकाऱ्या डायरेक्ट मा‍झ्या घशात उडत होत्या.

मी जराही मागे व्हायचा प्रयत्न करत नव्हते आणि त्याच्या पिचकाऱ्या तोंडातल्या तोंडातच घेत होते. माझे लंड चोखण्याचे कसब मी त्याला दाखवत होते तेव्हा मी किती वेळ लंड तोंडात ठेवू शकते तसेच गळणारा लंडही कसा तोंडातच ठेवू शकते हे जणू मी मा‍झ्या मुलाला दाखवत होते.

पण तो इतके पाणी मा‍झ्या तोंडात सोडत होता की शेवटी माझा नाईलाज झाला आणि मला तोंड मागे घ्यावे लागले.

जसे मी तोंड मागे घेतले तसे त्याचा चीक मा‍झ्या ओठांमधून बाहेर गळायला लागला. जेव्हा मी त्याचा लंड जवळ जवळ पूर्ण बाहेर काढला, फक्त लंडाचा सुपाडा तोंडात ठेवून तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की त्याने किती रस मा‍झ्या तोंडात सोडला होता.

तासभरापूर्वीच त्याने इतकाच लोड तिथे बाथरूममध्ये उडवला होता आणि पुन्हा तितकाच माल त्याने मा‍झ्या तोंडात ओकला होता ह्याचे खरंच मला आश्चर्य वाटले!

मुलांचा स्टॅमिना किती जास्त असतो ह्याची प्रचिती त्या क्षणी मला आली! मा‍झ्या मुलाचे ते घट्ट पाणी, मा‍झ्या मुलाचा तो सफेद चीक मी एखाद्या गोड खीरेसारखा गिळून घेतला. जि‍भेने मा‍झ्या ओठांवर राहलेला त्याचा चीक चाटून पुसून घेत मी उभी राहले.

अभिमानाने मी मा‍झ्या मुलाच्या नजरेला नजर दिली आणि तोही आदराने मा‍झ्या डोळ्यात पाहत पुटपुटला,

“यु आर ग्रेट, मम्मी! तू खरंच सुपरररऽऽऽ आहेस! मला खूप खूप मस्त वाटले! असे सुख मी या आधी कधीही अनुभवले नव्हते.”

“हो ना. या आधी तू चीकाची चव घेतली होतीस का?” मी चावटपणे हसून त्याला विचारले.

“म्हणजे? कसल्या चीकाची चव?” त्याने गोंधळून विचारले.

“स्वत:च्या चीकाची चव. चल आता घे.”

असे म्हणून मी माझे तोंड त्याच्या तोंडावर दाबले आणि त्याच्या तोंडात आपली जीभ सारून त्याची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेतली. आणि मी मा‍झ्या जि‍भेने त्याच्या जिभेला मा‍झ्या तोंडातला त्याच्या चीकाचा अंश चाटून चोखून घ्यायला लावू लागले.

तोपण माझाच मुलगा होता. तेव्हा तोही तितक्याच आवडीने आपल्या मम्मीच्या तोंडातला आपला चीक चोखत होता. त्याने मला काल रात्री मा‍झ्या योनीच्या रसाची चव दिली होती आणि आता मी त्याला त्याच्या चीकाची चव दिली!

बराच वेळ आम्ही तोंडात तोंड घालून एकमेकांना चोखत होतो, चाटत होतो.

अजयचे हात पुन्हा मा‍झ्या उभाराच्या गोळ्यावर आले आणि तो माझे उभार चिवडू लागला. मी त्याला मागे सारले आणि दोन्ही हातांनी माझा टी-शर्ट धरत एका झटक्यात डोक्यावरून काढून टाकला.

मग मा‍झ्या स्लॅकमध्ये माझी बोटे खुपसून पटकन माझी स्लॅक काढून टाकली. मी नग्न होतेय हे पाहून अजयनेही त्यांच्या अंगावर असलेले एकमेव वस्त्र म्हणजे त्याचे टी-शर्ट काढून टाकले.

आता आम्ही दोघे माय-लेक एकमेकांसमोर पूर्ण नागडे उभे होतो. ह्याच्या आधी मी फक्त त्याच्यासमोर पूर्ण नागडी झाले होते पण आता तो प्रथमच असा माझ्यासमोर पूर्ण नागडा झाला होता!

त्याचा हात धरून मी डायनिंग टेबल जवळ गेले आणि टेबलच्या वर बसले. मागे टेबलवर झोपत मी माझे पाय फाकवले आणि माझी योनी मा‍झ्या मुलासमोर पूर्ण फाकवली!

आधी त्याने माझी योनी अशीच ओझरती पाहिली होती पण आत्ता मी स्वत:हून त्याला माझी योनी फाकवून दाखवत होते. जणू मा‍झ्या मुलाला मी माझी योनी ऑफर करत होती आणि तो जणू फार मोठे बक्षीस मिळाल्याच्या आनंदात मा‍झ्या योनीवर झुकला.

डायनिंग चेअरवर बसत अजयने मा‍झ्या मांड्यांवर हात फिरवला आणि मा‍झ्या फाकलेल्या योनीवर आपले तोंड ठेवून तिची एक पप्पी घेतली. त्याच्या पप्पीने मी सुखावले आणि मादक स्वरात त्याला म्हटले,

“ओहहहऽऽ अजय. आधीपण तू मा‍झ्या योनीजवळ तोंड नेऊन तिचा वास घेतला होता ना?”

“हो, मम्मी.” तो घोगऱ्या आवाजात म्हणाला.

“तेव्हा मला वाटत होते की तू मा‍झ्या योनीला तोंड लावशील.”

“हो ना. खरे तर तेव्हा मला तुझ्या पुच्चीची अशीच पप्पी घ्यायची होती.” अजयने खुलासा केला.

“हो का? मग घ्यायची होतीस ना? का घेतली नाहीस?” मी अधीरतेने विचारले.

“माझी डेअरींग झाली नाही. म्हणून मी नुसतीच जीभ बाहेर काढून तुझ्या दाण्याला लावली.” अजय उत्तेजित स्वरात म्हणाला.

“हो. आणि त्याने मा‍झ्या अंगाला झटका बसला.” मी सुखाने डोळे मिटून घेत म्हटले.

“हो ना. मग आतापण मी तुला झटका देतो.”

असे म्हणून अजयने आपले ओठ मा‍झ्या योनीच्या चीरेवर दाबले, ज्याने त्याचे नाक मा‍झ्या योनीदाण्यावर दबले गेले.

त्याने पुन्हा एकदा मा‍झ्या अंगाला उत्तेजनेचा झटका बसला आणि माझे अंग थरारले! काही क्षण तो नुसता मा‍झ्या योनीचा तसा वास घेत राहला आणि नंतर तसे मा‍झ्या योनीचे स्थिर चुंबन घेत राहला.

आपल्या मम्मीची योनी तो फिल करत होता. मम्मीच्या योनीची ऊब, योनीचा गुबगुबीतपणा, योनीची चव तो अनुभवत होता. मग त्याने आपली जीभ बाहेर काढली आणि तो माझी योनी चाटायला लागला.

खालून-वरून सगळ्या बाजूने त्याने मा‍झ्या योनीची चीर, मा‍झ्या योनीच्या पाकळ्या व्यवस्थित मनसोक्तपणे चाटून घेतल्या, चोखून घेतल्या. त्या सुखाने मी प्रचंड सुखावले आणि माझी कंबर नकळत हलवू लागले. मा‍झ्या मांड्यांना घट्ट धरत शेवटी त्याने मा‍झ्या योनीदाण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आणि तो माझा दाणा चोखायला लागला.

योनी चोखायचे हे ज्ञान त्याला कोठून मिळाले, त्याला कोणी शिकवले कोणास ठाऊक पण त्याचा विचार करण्याच्या मी पलीकडे गेले होते आणि मा‍झ्या अंगात सळसळणाऱ्या कामवासनेच्या गर्तेत मी गटांगळ्या खात होते.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!