सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता.

दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो मूठ मारून आपला लंड गाळण्यात मग्न असावा. ते होऊ द्यायचे नव्हते म्हणून मी दरवाज्यावर टकटक करत अजयला हाक मारली.

“अजय. तू आत आहेस का?”

“हो मम्मी. काय झाले? काही पाहिजे तुला?”

“जरा दरवाजा उघड. मग सांगते.” मी हसून म्हणाले.

“बरं. मी येतो बाहेर हॉलमध्ये पाच मिनिटात.” त्याने आतून किंचित त्रासिकपणे उत्तर दिले.

“नको. तू दार उघड. मला आत यायचंय.” मी त्याला निक्षून सांगितले.

“अगं पण मी ते बरं थांब.” अजय शेवटी नाइलाजाने असे म्हणाला.

बहुतेक त्याला अजून काही कारण देऊन मला घालवायचे होते पण मी कदाचित ऐकणार नाही ह्याची त्याला खात्री असावी. म्हणून तो दरवाजा उघडायला तयार झाला!

काही सेकंदात त्याच्या रूमचा दरवाजा उघडला आणि कपाळावर किंचित आठ्या पण चेहर्‍यावर हसू ठेवत त्याने बाजूला होत मला आत यायला सांगितले. मी आत शिरायला लागले पण नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची नजर पटकन खाली मा‍झ्या उभारावर गेली.

अपेक्षेप्रमाणे त्याने गाऊनच्या आतले माझे नग्न उभार आणि त्यावरील गडद अरोला हेरला होता! त्याच्या नजरेकडे दुर्लक्ष करत मी आत शिरत त्याला विचारले,

“काय करतोयस तू आत? मघाशी तर बाहेर बसून टीव्ही बघत होतास.”

“हो. पण मी बोअर झालो आणि डोळे पेंगायला लागले. तेव्हा बेडवर पडून ते पुस्तक वाचत होतो म्हणजे झोप लागेल.” त्याने त्याच्या बेडवर पडलेल्या एका पुस्तकाकडे बोट दाखवत म्हटले.

“मीपण बाहेरून येऊन जरा थकले आहे. झोपेन थोडा वेळ. पण म्हटलं तुझ्याबरोबर थोडा वेळ घालवावा.” असे बोलून मी आत शिरून त्याच्या बेडजवळ जायला लागले.

अजय मा‍झ्या मागे थांबून मला मागून न्याहाळायला लागला. बहुतेक मागून त्याला पातळ गाऊन वरून माझी उघडी पाठ तसेच खाली मा‍झ्या गुलाबी पॅन्टीची झलक मिळाली असावी.

ती पॅन्टी तशी हाय-कट होती तेव्हा माझे अर्धे अधिक नितंब त्यातून बाहेरच होते. ते त्या पातळ गाऊन वरून त्याला स्पष्ट पाहायला मिळाले असावे.

मी त्याच्या बेडजवळ जाऊन त्यावर बसत विचारले,

“कुठले पुस्तक आहे? ते मागे आपण वाचले होते ते तुमच्या कॉलेजचे मॅगझिन आहे का?” मी कुतुहल दाखवत विचारले.

“हो. हा ह्या महिन्याचा अंक आहे.”

मा‍झ्या जवळ येत अजयने खुलासा केला. मी खाली वाकून तो अंक बघत होते म्हणजे वरून अजय मला बघत असावा. नक्कीच त्याची नजर वरून खाली मा‍झ्या गाऊन वरून दिसणार्‍या नग्न उभारावर असावी.

इतक्या जवळून त्याला मा‍झ्या निप्पलचा आकारही दिसत असावा. त्या विचाराने माझे अंग मोहरून गेले आणि अंगावर एक काटा उभा राहला! त्याने माझे निप्पल कडक होत असल्यासारखे मला जाणवले.

“अस्सं. बघू दे बरं ह्या वेळी कोणते लेख आहेत ह्यात.” असे म्हणत मी तो अंक घेऊन चाळायला लागले.

अजय आधी मा‍झ्या बाजूला बेडवर बसला. पण मग पटकन त्याने पाय वर घेतले आणि तो मागे बेडच्या भिंतीच्या कडेला लवंडला. मागे जसे तो अन मी बेडवर झोपून ते एक मॅगझिन वाचले होते तसेच काही आत्ता होईल असा त्याने अंदाज बांधला असावा आणि म्हणूनच तो आधीच बेडवर पडून कुशीवर झाला होता.

त्याने उजवा हात दुमडून आपल्या उचललेल्या डोक्याखाली घेतला होता आणि तो मा‍झ्या अंगाकडे बघत होता. आणि त्याच्या बेडवर बसून तो अंक चाळताना मा‍झ्या मनातही तोच विचार होता की मागच्या सारखे त्याच्या बेडवर त्याच्या बाजूला पडावे आणि तो अंक वाचावा.

एकमेकांना चिकटून झोपल्याने मलाही त्याच्या अंगाला चिकटता येईल आणि त्यालाही मा‍झ्या अंगाला चिकटून स्पर्शसुख मिळेल असा मी विचार केला.

दोन तीन मिनिटे मी मान खाली घालून तो अंक चाळत राहायचे नाटक केले, जेणेकरून उजव्या हातावर डोके ठेवलेल्या अजयला साईडने दिसणारा माझा उजवा उभार त्या पातळ गाऊन वरून इतक्या जवळून निरखायला मिळावा.

मग मी हलून त्याच्याकडे पाहत म्हटले,

“चल. मागच्या सारखे आपण दोघे हा अंक वाचूयात.” असे बोलून मी बसल्या जागीच मा‍झ्या डाव्या बाजूला वळले आणि माझे पाय वर बेडवर घेत मागे खाली लवंडले.

अजय आपल्या हातावर डोके ठेवून पडला होता तेव्हा त्याची ऊशी त्याच्या हातापुढे होती, ज्यावर मी माझे डोके टेकवले. मी पाठीवर खाली सरळ झोपले तेव्हा माझे अंग जेमतेम अजयच्या अंगाला चिकटले होते.

त्याचे अंग मा‍झ्या अंगाला अजून घट्ट चिकटवून घेण्यासाठी मी दोन्ही हाताने अंक धरलेला होता. त्यापैकी मा‍झ्या डाव्या हातातला अंक मी सोडून दिला आणि त्या हाताने त्याचा डावा हात पकडून अंकाच्या डाव्या कडेला नेत मी त्याला म्हटले,

“मागच्या सारखे तू इथून अंक पकड आणि मी इथून पकडते. म्हणजे आपल्या दोघांनाही अंक वाचता येईल.”

मा‍झ्या बोलण्याचा फायदा घेत अजय मा‍झ्या अंगाला अजून चिकटला. त्याने त्याच्या डाव्या हाताने अंक समोर धरला हिता आणि मी मा‍झ्या उजव्या हाताने अंक धरला होता.

आता त्याच्या अंगाला माझे अंग अजून जास्त घट्ट चिकटले होते. अजय मा‍झ्या डाव्या बाजूला पूर्ण चिकटला होता तेव्हा माझा डावा हात जो मोकळा होता तो मला खाली नेता येत नव्हता. म्हणून मी तो हात वर नेऊन अजयच्या मानेखाली टाकला.

अजय लगेच मा‍झ्या अंगाला अजून चिकटला आणि मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या वरच्या भागावर आपले डोके त्याने विसावले.

अजयच्या माने खालून घेतलेल्या मा‍झ्या त्या डाव्या हाताने मी त्याच्या डाव्या दंडाला कुरवाळायला सुरुवात केली आणि मध्ये मध्ये मी त्याचे डोके मा‍झ्या उभारावरील भागावर किंचित दाबून घेऊ लागले.

प्रत्येक वेळी जेव्हा मी त्याला माझ्यावर अजून दाबून घ्यायचे तेव्हा तो मा‍झ्या अंगाला अजून घट्ट बिलगायचा, ज्याने त्यांचा अंगाचा दाब मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या साईडला जाणवायचा तर खाली मा‍झ्या मांडीवर त्याच्या जांघेचा दाब मी ओळखायचे. नॅचरली अजयचा लंड बर्मुड्यात टाईट झालेला होता त्याचा दाब मला मा‍झ्या मांडीवर समजत होता.

अंकाचे जे समोर उघडून धरलेले पान वाचून झाले तेव्हा ते पान पालटायचे होते. तेव्हा मी माझा डावा हात पुढे नेला आणि त्या हाताने अंकाचे पान पालटायला लागले. माझा हात पुढे झाल्याने अजयचे डोके पुढे ढकलले गेले, जे मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या वरच्या भागाला चिकटले.

तसेच मी पान पालटत होते म्हणून अजयने तो अंक धरलेला आपला डावा हात खाली नेला आणि अभावितपणे मा‍झ्या पोटावर ठेवला, जवळ जवळ मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या खालच्या भागाला टच करत.

म्हटले तर आता माझा डावा गुबगुबीत पृष्ठ उभार, जो पातळ गाऊन वरून स्पष्ट दिसत होता, तो अजयच्या तोंडाखाली तर हाताच्या वर ट्रॅप झाला होता. अक्षरश: अजयला माझा तो उभार मा‍झ्या पातळ गाऊन वरून त्याच्या डोळ्याच्या दोन इंचावरून पाहायला मिळत होता.

इतक्या जवळून अजय माझा उभार पाहत असेल, त्याला माझा डार्क अरोला दिसत असेल, त्याला माझा उत्तेजनेने टपोरा झालेला निप्पल कळत असेल ह्यात काहीच शंका नव्हती.

पान पालटून झाल्यावर मी माझा डावा हात मागे घेतला आणि अजयने परत आपला डावा हात वर नेऊन अंकाची ती कड परत हातात पकडली. ती क्रिया जेमतेम काही सेकंदाची होती. पण त्याने अजयला मा‍झ्या उभारावर दाबून घ्यायचा चांगला चान्स मिळाला.

मा‍झ्या मांडीला खुपत असलेला त्याचा लंड मला अजून जास्त कडक भासायला लागला. त्याला असे कवेत घेऊन मा‍झ्या नग्न उभाराच्या इतक्या जवळ धरून माझी उत्तेजनाही तापत होती आणि नकळत मा‍झ्या योनीतून कामरस पाझरायला लागला.

आपल्या उजव्या कुशीवर झोपून खाली तो मा‍झ्या मांडीला चिकटला होता आणि हळूच त्याने त्याचा वरचा डावा पाय मा‍झ्या डाव्या पायावर टाकला. त्याला वाटले असेल की मा‍झ्या ते लक्षात आले नाही पण मला व्यवस्थित कळले की त्याने एका अर्थी त्याच्या दोन पायामध्ये माझा डावा पाय घेतला होता. आता तो मा‍झ्या मांडीवर आपला कडक लंड दाबून मा‍झ्या मांडीचे स्पर्शसुख घेत होता.

पुन्हा एकदा ते पान वाचून झाले तसे ते पालटायला मी माझा डावा हात पुढे नेला. मी हात पुढे नेलाय म्हणजे मी पान पालटणार ह्याची अजयला कल्पना होती कारण जसे मी हात पुढे नेला तसे त्याने त्याचा डावा हात खाली आणला.

पण यावेळी त्याने तो मा‍झ्या पोटाच्या वरच्या भागावर ठेवताना मा‍झ्या उभाराच्या खालच्या भागावर दाबला. पान पालटण्यासाठी मी जी हालचाल करत होते त्या अनुषंगाने त्याची हालचाल होतेय असे तो दाखवत होता आणि मा‍झ्या उभाराचा खालचा भाग दाबत होता. मी ते लक्षात आले नाही असे दाखवले आणि माझा हात अजून पुढे ढकलून पान पालटू लागले.

मा‍झ्या तसे ढकलण्याने पुन्हा अजयचे डोके खाली मा‍झ्या उभारावर ढकलले गेले आणि ह्यावेळी त्याने ते बऱ्यापैकी मा‍झ्या उभाराच्या वरच्या भागावर दाबले. त्याचे ओठ जवळ जवळ मा‍झ्या उभाराच्या अरोल्यापर्यंत पोहचले होते.

अजून एखादं इंच आणि त्याचे तोंड मा‍झ्या निप्पलला टच झाले असते. नशीब गाऊनच्या कपड्याचे आवरण मा‍झ्या उभारावर होते. नाहीतर त्याने नक्कीच किंचित पुढे तोंड नेले असते आणि माझा निप्पल तोंडात घेतला असता.

अजयला तसे मी मा‍झ्या अंगावर चिकटून घेतले होते आणि काही हालचालीच्या आड त्याला मा‍झ्या मांसल भागावर मी अजून दाबून घेत होते. ते करताना मा‍झ्या अंगातून कामोत्तेजनेच्या लहरी सळसळत होत्या आणि मा‍झ्या योनीतून कामरस पाझरत होता.

तो अंक वाचण्याच्या बहाण्याने मी त्याला मा‍झ्या अंगाचे स्पर्शसुख देत होते आणि त्याने ते अजून घ्यावे अशी माझी इच्छा होती. मी तो अंक वाचतेय असे दाखवत होते पण मा‍झ्या मनात विचार चालू होते की मी त्याला अजून स्पर्शसुख कसे देऊ शकत होते?

विचार केल्यावर मला काहीतरी सुचले आणि मी त्यावर अंमल करायला सुरुवात केली. तो अंक वाचताना मला पेंग येत आहे असे मी दाखवायला लागले. मी माझे डोळे मिटून घेऊ लागले आणि समोर अंक धरलेला हात खाली पाडू लागले.

एक दोनदा अंक धरलेला माझा उजवा हात खाली पडला आणि मी पुन्हा सतर्क होऊन परत तो नीट पकडला. माझी ती विचित्र हालचाल अजयच्या लक्षात आली आणि त्याने मान वर करून माझ्याकडे पाहिले. मी आळसावलेल्या नजरेने हसून त्याच्याकडे पाहत म्हटले,

“वाचून पेंग येतेय. डोळे जड झालेत.”

“माझेपण मला तर मघाशीच झोप येत होती.” असे बोलून अजयने परत नजर खाली फिरवली आणि तो किंचित अजून पुढे मा‍झ्या उभारावर सरकला.

खाली सुद्धा त्याने त्याचा डावा पाय अजून पुढे सरकवत तो मा‍झ्या दोन पायांमध्ये खुपसला.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!