सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा पायाच्या पोटर्‍यापर्यंत नेला.

जसे त्याचा बर्मुडा खाली सरकवला गेला तसे मी पुन्हा त्याच्या जांघेवर बसायला गेले. अचानक मला मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत त्याच्या कडक लंडाचा स्पर्श झाला! मी त्याच्या जांघेवर आणि लंडावर बसले तसे मा‍झ्या लक्षात आले की त्याचा लंड नागडा होता.

म्हणजे त्याने बर्मुडा खाली सरकवला तेव्हा त्याच्याबरोबर आपली अंडरवेअरही खाली सरकवली होती. आणि आता तोपण कंबरेखाली नागडा होऊन बसला होता!

‘काय नालायक आहे हा कुत्रा? काय ही ह्याचे डेअरींग? चक्क स्वत:पण नागडा झाला? मम्मीला नागडी केली आणि स्वत:ही नागडा झालाय. नागडा कुठला! सॉरी, नालायका कुठला! सॉरी सॉरी, नालायक कुत्रा!!’

माझे नग्न नितंब आता अजयच्या नग्न लंडावर दाबले गेले होते. मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत खालून वर असा त्याचा लांब कडक लंड पूर्णपणे दाबला गेला होता. जणू कोणी लोखंडाची सळई मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत दाबली आहे.

मी माझी कंबर मागे पुढे हलवून त्याच्या लंडाला मा‍झ्या नितंबाच्या फटीचा मसाज आणि गरमी देऊ लागले. तोपण मा‍झ्या कंबरेवर हात ठेवून मा‍झ्या मसाजची मजा घेऊ लागला.

दोन मिनिटे तसा मसाज झाल्यावर अजयने मला घट्ट धरून थांबवले आणि मग त्याने मला धरून वर ढकलले. मी वर व्हावे असा त्याने इशारा केला आणि मी परत सीटला धरून माझे अंग तोलत वर झाले. अजयने तितक्यात आपला मागे दबला गेलेला लंड पकडला आणि तो खाली दाबू लागला.

त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याचा स्पर्श जेव्हा मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत मा‍झ्या बोच्याच्या भोकाला झाला तेव्हा एक भीतीची थंड सणक मा‍झ्या अंगातून मा‍झ्या डोक्यात गेली!

तो मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात लंड घालायला प्रयत्न तर करत नाही आहे ना? तसे वाटले आणि भीतीने माझी गाळण उडाली आणि माझे हात कंप पावून सुटू लागले. घाबरून मी खाली त्याच्या लंडावर बसू लागले.

त्याचा लंड ऑलरेडी त्याने वाकवला होता आणि डायरेक्ट त्याच्या सुपाड्यावर मा‍झ्या नितंबाचा जोर पडू लागला. तसे त्याच्या लंडावर वेदनेचा ताण पडू लागला आणि तो आपली कंबर मागे घेऊ लागला.

पटकन त्याने माझी कंबर धरून मला वरच्या वर धरून ठेवले आणि कसे बसे आपला लंड खाली दाबून खालच्या दिशेने वाकवला. आणि मग अजयने मला परत आपल्या लंडावर बसवले!

आता त्याचा लंड मा‍झ्या नितंबाच्या फटीच्या खालच्या भागातून पुढे सरळ झाला होता आणि आता तो खालून मा‍झ्या योनीच्या खालच्या भागाला लागत होता.

नकळत माझा एक हात खाली गेला आणि मी त्याच्या खाली वाकवलेल्या लंडावरून तो हलकाच फिरवला. आणि मग मी त्याचा लंड वर करू लागले आणि त्याच्या लंडाची लांबी पुढून मा‍झ्या योनीच्या चीरेवर दाबून घेऊ लागले.

त्याने अजय प्रचंड सुखावला आणि तो आपली कंबर हळूच हलवायाला लागला. तो हलू लागला तसे मीपण कंबर हलवून हलायला लागले आणि आम्हा दोघांच्या हालचालीने त्याच्या लंडाचा वरचा भाग मा‍झ्या योनीच्या चीरेवर वरखाली घासायला लागला. मा‍झ्या योनीरसाने मी त्याच्या लंडाचा वरचा भाग ओला करू लागले.

प्रथमच मी अजयचा लंड असा मा‍झ्या नग्न योनीला लावून घेत होते. प्रथमच मा‍झ्या मुलाचा लंड त्याच्या मम्मीच्या योनीवर घासला जात होता. प्रथमच एक आई आपल्या मुलाचा लंड आपल्या योनीवर घासून घेत होती.

ते फिलिंग, ती भावना, ती जाणीव अतिशय मादक आणि प्रचंड कामोत्तेजक होती! खालून मी अजयच्या लंडावरून माझा हात फिरवत होते म्हणजे त्याच्या लंडाच्या खालच्या भागाला मा‍झ्या हाताचा मसाज देत होते. तसेच वरून मी त्याचा लंड मा‍झ्या योनीच्या चीरेवर घासत होते म्हणजे त्याच्या लंडाच्या वरच्या भागाला मी योनीच्या चीरेचा मसाज देत होते.

अजय जणू आनंदाच्या डोहात डुंबत असल्यासारखा आपली कंबर हलवून त्याच्या लंडाला मी देत असलेल्या सुखाचा आस्वाद घेत होता. त्याच्या लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या योनीदाण्यावर घासला जात होता आणि त्याने माझा दाणा छेडला जाऊन माझी उत्तेजना अजून वाढत होती.

मध्येच मी त्याचा लंडाचा सुपाडा मा‍झ्या दाण्यावर दाबून धरला आणि माझी कंबर अशी हलवायाला लागले की त्याच्या लंडाचा सुपाडा फक्त मा‍झ्या दाण्यावर घासला जाईल. तोपण स्तब्ध राहून मला त्याच्या सुपाड्याची आणि माझा दाणा घासल्याची मजा घेऊ देऊ लागला. माझा दाणा तसा स्पेशल रित्या घासला जाऊ लागला आणि मी कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचू लागले.

माझी कंबर हलायची गती किंचित वाढली तसे अजयच्या लक्षात आले की मी झडायच्या दिशेने कुच करत आहे. तेव्हा त्याने माझी कंबर धरून मला थांबवले आणि मला ढकलून वर उठायला भाग पाडले.

जेव्हा मी त्याच्या लंडावरून वर झाले तसे त्याने त्याच्या लंडाचा सुपाडा खाली सरकवायला सुरुवात केली. आपली कंबर किंचित मागे घेऊन त्याने आमच्यात अजून जागा करून घेतली आणि तो मा‍झ्या योनीच्या चीरेत आपल्या लंडाचा सुपाडा घालू लागला.

आणि मा‍झ्या लक्षात आले की त्याला मा‍झ्या योनीत लंड घालायचा होता. ती वेळ आली होती की मी माझ्या मुलाचा लंड मा‍झ्या योनीत घालून घेणार होते. अजयसाठी तो क्षण आला होता की तो आता आपल्या मम्मीच्या योनीत लंड घालणार होता.

त्याला मा‍झ्या भोकात लंड घालायला थोडी अडचण वाटू लागली तसे मी खाली हात नेऊन त्याचा लंड पकडला. आणि मग मा‍झ्या कंबरेची विशिष्ट हालचाल करून मी त्याच्या लंडाचा सुपाडा बरोबर मा‍झ्या योनीच्या भोकावर टेकवला.

आणि मग मी वरून दाब द्यायला लागले आणि त्याच्या लंड मा‍झ्या योनीच्या भोकात शिरायला लागला. मी स्वत:ला खाली ढकलत होते आणि अजयचा लंड मा‍झ्या योनीत घालून घेत होते. अजय स्तब्ध राहून नुसता बसला होता आणि आपल्या मम्मीच्या योनीची ऊब अनुभवत तिच्या योनीत लंड पूर्ण गडप व्हायची वाट बघत होता.

शेवटी माझे नितंब अजयच्या जांघेवर टेकले आणि मी त्याचा पूर्ण लंड मा‍झ्या योनीत घेऊन त्याच्या मांडीवर बसले. आम्हा माय-लेकाचे ते अनोखे मिलन त्या चालत्या कारमध्ये चोरटेपणे झाले!

माझा नवरा आणि मुलीच्या उपस्थितित मी माझ्या मुलाचा लंड मुळापर्यंत मा‍झ्या योनीत घालून घेतला होता! आपल्या बापाच्या आणि बहिणीच्या सान्निध्यात अजयने आपल्या मम्मीच्या योनीत पूर्ण लंड घालून झेंडा गाडला होता आणि आपल्या मम्मीची योनी काबीज केली होती!

काही क्षण आम्ही दोघे असेच स्तब्ध बसून राहलो. अजयने आपले हात वर आणले आणि तो माझे दोन्ही नग्न उभार धरून त्यांना दाबत राहला आणि स्वत:च्या लंडावरील मा‍झ्या योनीचे फिलिंग एंजॉय करत राहला. मीपण त्याच्या हातात माझे दोन्ही गोळे सोपवून त्याच्या लंडाची ऊब मा‍झ्या योनीत अनुभवू लागला.

मा‍झ्या योनीतली कामवासना इतकी पेटली होती की निव्वळ थोडी हालचाल व्हायचा अवकाश की मी कामतृप्तीच्या शिखरावर कडेलोट होऊन झडायला लागणार होते.

काही क्षण तसेच शांत राहून मी मा‍झ्या उत्तेजनेवर आणि तीव्र भावनांवर कंट्रोल केला. आणि मग मी हळूहळू माझी कंबर वर्तुळाकार हलवायाला लागले आणि त्याच्या लंडाला एक वेगळाच मसाज द्यायला लागले.

त्याने अजयची उत्तेजना अजून चाळवली आणि तोपण आपली कंबर हलवू लागला. मग मी मागे-पुढे होत त्याच्या लंडाला मा‍झ्या योनीत थोडे आत-बाहेर व्हायला भाग पाडू लागले. मग अजयही आपली कंबर मागे-पुढे हलवून मा‍झ्या योनीला झवू लागला.

माझे वरचे शरीर तसे स्थिर होते आणि फक्त मा‍झ्या कंबरेची हालचाल होत होती. अजयचीही फक्त कंबर हलत होती आणि त्याचे बाकी अंग स्तब्धच होते. कोणाला सांगूनही पटले नसते की शालीच्या खाली आम्ही अर्धनग्न अवस्थेत झवायचा खेळ खेळत होतो. अजून चार व्यक्तींच्या सान्निध्यात आम्ही माय-लेक चोदायची मजा घेत होतो.

ती जाणीव, ती भावना आणि ती वस्तुस्थिती बहुतेक आम्हा दोघांच्या मनाला सरकवून गेली आणि आम्ही दोघेही उत्तेजनेची परम सीमा गाठू लागलो. ज्या तर्‍हेने अजयची हालचाल व्हायला लागली त्यावरून मी ओळखले की तो हातघाईला आला आहे आणि गळायच्या बेतात आला आहे. मीपण माझी कंबर अशी हलवायाला लागले की मा‍झ्या योनीतून कामतृप्तीचा लाव्हा रस उफाळून बाहेर पडायला लागला.

अजयने आपले हात वर आणले आणि मा‍झ्या दोन्ही उभारांचे गोळे हातांनी गच्च पकडले आणि मग त्यांना प्रचंड ताकदीने दाबत त्याने मला स्वत:च्या लंडावर दाबून धरले. त्याचा बांध फुटला होता आणि तो मा‍झ्या योनीत झडायला लागला होता. ती जाणीव झाली आणि माझाही कडेलोट झाला आणि मी त्याच्या लंडावर झडायला लागले.

आम्ही दोघेही माय-लेक आमच्या पहिल्या खऱ्या झवण्यात एकाच वेळी गळून आणि झडून कामतृप्त व्हायला लागलो. कामसलीलाच्या तृप्त लाटा मा‍झ्या योनीतून बाहेर पडू लागल्या आणि मा‍झ्या योनीत गळणाऱ्या अजयच्या वीर्यात त्या मिसळू लागल्या. मा‍झ्या योनीत मला प्रचंड ऊब जाणवत होती. अजयच्या लंडाने ती भरली होती आणि तिला आता आत त्याच्या वीर्याचा अभिषेक लाभत होता.

एकमेकांच्या अंगावर एकमेकांना घट्टपणे दाबून आम्ही दोघेही त्या कामवासनेच्या वादळी लाटेत गटांगळ्या खात होतो, डुंबत होतो, स्वत:ला वाहून नेत होतो. प्रचंड तृप्तीने आणि समाधानाने मी माझे डोळे मिटून घेतले आणि मला खात्री होती की अजयनेही आपले डोळे अतीव सुखाने बंद करून घेतले असावे. निर्वाणाच्या अनामिक सुखाची अनुभूति मला जाणवत होती आणि त्या भरात मला ग्लानी येऊन कधी झोप लागली ते मला कळलेच नाही!

अजयच्या हालचालीने मी भानावर आले आणि मग मा‍झ्या लक्षात आले की आम्ही काय केले होते ते. अजयने मा‍झ्या योनीतून आपला लंड बाहेर काढला होता आणि तो माझी स्लॅक आणि पॅन्टी मा‍झ्या गुडघ्यावरून वर सरकवत होता. मी पूर्ण शुद्धीवर येऊन पटकन वर झाले आणि झटकन मी पॅन्टी आणि स्लॅक मा‍झ्या नितंबावरून वर सरकवत पूर्ण घातली.

मी वर झाले होते आणि स्वत:हून माझे कपडे घालत होते तसे त्या वेळेत अजयने झटकन आपली अंडरवेअर आणि बर्मुडा वर खेचला आणि आपल्या अंगात घातला. त्याने त्याचे कपडे घालून बसायला आणि मी माझे कपडे घालून बसायला एकच वेळ साधली. त्याच्या मांडीवर बसून मी माझे अंग मागे टाकले आणि त्याच्या अंगावर माझा भार टाकून निर्वाणीचा दीर्घ श्वास घेऊन सोडला.

यथावकाश त्या रात्री आम्ही मुंबईला जवळ जवळ पहाटे पोहचलो. त्या प्रवासात मी आणि अजयने जी कामुक मजा केली होती त्याचा सुगावा कोणालाही लागला नाही. त्या दोन आजीबाईंना आम्ही त्यांच्या नातेवाईकाच्या घरी सोडले आणि आम्ही आमच्या घरी पोहचलो. सगळेच थकलेले होते तेव्हा सगळेच परत झोपून गेले.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!