सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल.

रूममध्ये आल्यावर मी हळूहळू माझी साडी फेडायला लागले. आधी मी साडी फेडून बेडवर टाकली. मग मी ब्लाउजचे हूक काढायला लागले. मी मुद्दाम दरवाज्याकडे माझी साईड होईल अशी उभी होते, जेणेकरून अजयला माझा साईड-विव्हू पाहायला मिळेल.

ब्लाउज काढण्याच्या गडबडीत मी हळूच दरवाज्याकडे कटाक्ष टाकून खात्री करून घेतली की अजय बाहेरून मला न्याहाळत आहे की नाही ह्याची. मला त्याची आकृती दिसली म्हणजे तो नक्कीच तेथे उभा होता आणि कदाचित हपापल्या नजरेने मला पाहत असावा.

मग मी ब्लाउज काढला आणि बेडवर टाकला. मग मी कंबरेवरील परकरची नाडी ओढली आणि परकर वर ढिल्ला केला. मग परकर खाली सरकवत मी पायातून काढून टाकला. आता मी काळ्या ब्रा आणि पॅन्टीमध्ये तेथे उभी होते.

काही क्षण थांबून मी माझे मोकळे असलेले केस धरून त्यांचा वर अंबाडा बांधला. तसे करताना मा‍झ्या हाताच्या हालचालीने माझे ब्रामध्ये ठासून भरलेले उभार डुचमळले आणि नक्कीच त्यांच्या हालचालीने बाहेर अजयचा लंड कासावीस झाला असावा.

नॉर्मली अजयने आत्तापर्यंत मला फक्त ब्रा-पॅन्टीवर असलेली अर्धनग्न अवस्थेत पाहिले होते. पण आज मी त्याच्यासाठी पूर्ण नग्न होणार होते. आज मी त्याला प्रथमच एकही वस्त्र नसलेले असे माझे नागडे अंग दाखवणार होते. एक आई आपल्या मुलासमोर पूर्ण नग्न होणार होती. एक मुलगा आपल्या जन्मदात्या आईला पूर्ण नागडी बघणार होता. ती भावना, तो विचार मा‍झ्या योनीत आग लावत होता.

अजय बाहेरून मला गुपचूप न्याहाळतोय आणि त्याने बघावे म्हणून मी येथे आत पूर्ण नग्न होत होते ह्या विचाराने माझी तापलेली योनी पाझरायला लागली. किंचित कंप पावत असलेले माझे हात मी मागे नेऊन मा‍झ्या ब्राचा हूक खोलला आणि पुढून मा‍झ्या उभारावरून ब्रा काढून बेडवर फेकली.

मी एक उसासा सोडल्याचा आवाज दरवाज्याकडून ऐकला! घरात आम्ही फक्त दोघेच होतो आणि दुपारची वेळ असल्याने निरव शांतता होती. तेव्हा बारीकसा आवाजही ऐकायला येत होता.

माझे पूर्ण नग्न झालेले उभार अजयला दिसले तसे त्याने उन्मादाने उसासा सोडला असावा. आपल्या मम्मीचे पृष्ठ गुबगुबीत उभार पहिली वेळ पूर्ण उघडे नागडे त्याला पाहायला मिळत होते! त्याने तो नक्कीच अजून कामोत्तेजित झाला असावा.

त्याला अजून चेकळवायला मी माझा हात मा‍झ्या जांघेत नेला आणि पॅन्टीवरून माझी योनी चोळली. तसेही माझी योनी तापलेली होती आणि त्यात मी पॅन्टीचा कपडा त्यावर घासला. त्याने माझी योनी अजून पाझरली आणि मी उत्तेजनेने डोळे मिटून तोंड वर करत उन्मादाचा एक चित्कार सोडला.

मा‍झ्या पाझरणाऱ्या योनीरसाने माझी पॅन्टी ओली झाली हे अजयने नक्कीच ओळखले असेल. मग पुढे न राहवून मी मा‍झ्या पॅन्टीमध्ये बोटे खुपसली आणि खाली सरकवू लागले.

मी पॅन्टीपण काढून पूर्ण नग्न होतेय ह्याची आता अजयला कल्पना आली असावी आणि आपल्याला मम्मीला पूर्ण नागडे बघायला मिळणार ह्या आनंदात तो फक्त नाचायचाच बाकी राहला असणार.

मी आरामात वेळ घेत माझी पॅन्टी काढून टाकली आणि खाली टाकली. आता मी अजयसाठी पूर्ण नग्न होऊन उभी होते! फक्त त्याच्यासाठी, त्याने पहावे म्हणून मी माझी लाजलज्जा सोडून बेशरम झाले होते!

मी अशी साईडने उभी होते की अजयला मा‍झ्या नग्न अंगाची एक बाजू म्हणजे एका उभाराचा गोळा दिसत असावा. तेव्हा त्याला मा‍झ्या पुढच्या अंगाचा नजराणा अप्रत्यक्षपणे देण्यासाठी मी ड्रेसिंग टेबलच्या आरशाजवळ गेले. आरशासमोर मी नग्न उभी राहले तसे अजयला आरशामधून मा‍झ्या दोन्ही उभारांचे गोळे दिसायला लागले आणि बाहेर मी पाठमोरी नग्न दिसत असावी.

पुन्हा एकदा मी एक स्पष्ट उसासा ऐकला म्हणजे मा‍झ्या पुढील अंगाच्या दर्शनाने अजय अजून चेकळला आहे हे कळत होते. काही क्षण तसेच आरशासमोर नग्न उभी राहून मी केसांचा अंबाडा सोडला आणि पुन्हा बांधला.

मी टाईमपास करत होते हे अजयला नक्कीच कळत असावे आणि कदाचित त्याला शो दाखवण्यासाठीच मी वेळ घेत होते ह्याची त्याला खात्री असावी. मग मी वळले आणि चालत परत तेथे आले जेथे माझी पॅन्टी खाली पडली होती.

मग मी खाली वाकले आणि ती पॅन्टी उचलून वर बेडवर टाकली. ते करताना मी मुद्दामहून हळूच दरवाज्याकडे माझी पाठ केली होती, ज्यामुळे मी खाली वाकले असताना अजयला मा‍झ्या दोन्ही गरगरीत नितंबाचा शो मिळावा. नक्कीच माझे गरगरीत भरीव नितंब पाहून अजयचा लंड पुन्हा कासावीस झाला असावा!

मग मी सावकाश चालत बाथरूमकडे गेले. बाथरूममध्ये शिरत मी बाथरूमचा दरवाजा लावला पण पुन्हा त्या दरवाज्याला किंचित फट सोडली.

अजयने जर थोडी डेअरींग केली आणि मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बाथरूमच्या दरवाज्याच्या फटीतून मला आत नग्नपणे शॉवर घेताना चोरून पाहिले तर त्याला मा‍झ्या नग्न अंगाचे अजून नेत्रसुख मिळणार होते. तेव्हा तो आत येतो का हे पहायची मला उत्सुकता होती.

मी शॉवर चालू करून त्याखाली उभी राहले आणि अंघोळ करू लागले. म्हटले तर मी शॉवरच्या भागाचा कर्टन लावून घेऊन शकले असते पण मी मुद्दामहून तो न लावता तशीच शॉवर घेत होते.

मध्ये मध्ये मी तोंडावर आणि डोक्यावर सगळीकडे पाणी घेण्याच्या बहाण्याने माझी मान फिरवत होते आणि दरवाज्याच्या फटीकडे पाहत होते, चेक करायला की अजय मला पाहतोय की नाही ते.

पण मला अजयचा मागमूस किंवा हालचाल दिसली नाही. तेव्हा मी शॉवर तसाच चालू ठेवून दबक्या पावलाने शॉवरखालून बाहेर आले आणि बाथरूमच्या दरवाज्याकडे गेले. मग बाथरूमच्या दरवाज्याच्या फटीतून मी बाहेर बेडच्या एरियाकडे पाहिले तर मला दिसले की अजय मा‍झ्या रूममध्ये आला होता आणि बेडजवळ उभा होता.

त्याच्या एका हातात माझी काळी ब्रा होती तर दुसर्‍या हातात माझी काळी पॅन्टी होती. माझी पॅन्टी तो आपल्या नाकाजवळ नेऊन तिचा वास घेत होता तर कधी ती आपल्या तोंडात घालून तिचा योनीचा भाग चोखत होता. खाली तो त्याच्या बर्मुड्यावरून त्याच्या कडक लंडावर माझी ब्रा दाबत तो हलवत होता.

‘हंम्म्म्म. तो लबाड लांडगा मा‍झ्या अंतर्वस्त्रांची मजा घेत होता होय!’

मला वाटले तो बाथरूमच्या दरवाज्याच्या फटीतून शॉवर घेताना माझे नग्न अंग न्याहाळेल. पण हा महाशय तेथे बाहेर माझी ब्रा-पॅन्टी घेऊन त्याच्याशी चाळे करून आपली उत्तेजना वाढवत होता!

आधी त्याला मा‍झ्या नग्न अंगाचे दर्शन देण्याच्या विचाराने माझी योनी पाझरत होती आणि त्या योनीरसाने मा‍झ्या पॅन्टीचा तो भाग चांगला ओला झालेला होता. आणि आता तोच मा‍झ्या योनीरसाचा ओला भाग अजय आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता. म्हणजे त्याला मा‍झ्या योनीसराची फ्रेश चव मिळत होती.

माझा मुलगा मा‍झ्या योनीचा रस, आपल्या मम्मीच्या योनीचा रस चोखतोय ह्या विचाराने माझी योनी पुन्हा पाझरायला लागली. मी मा‍झ्या योनीवर हात नेऊन माझा दाणा घासायला लागले आणि उत्सुकतेने अजयला पाहायला लागले.

शॉवर चालू होता म्हणजे त्याच्या आवाजावरून अजयला वाटत असावे की मी अजूनही शॉवरखाली असावी. पण त्याला कुठे माहीत होते की मी गुपचूप दरवाज्यात आले होते आणि दाराच्या फटीतून त्यालाच बघत होते.

तो बाहेर तेथे गुपचूप माझी ब्रा-पॅन्टी घेऊन त्याच्याशी चाळे करत होता आणि मी येथे आत उभी राहून माझा योनीदाणा घासत त्याला गुपचूप पाहत होते. मा‍झ्या योनीतली उत्तेजना त्याने अजून तापली आणि मला तीव्रपणे झडायची इच्छा झाली.

पण ते असे तेथे बाथरूममध्ये उभे राहून करण्यापेक्षा थोडे कंफर्टेबली बाहेर बेडवर पडून झडावे असे मला वाटले. म्हणून मी योनीदाणा घासणे थांबवले आणि परत शॉवरखाली गेले. मग अजून दोन मिनिटे अंगावर पाणी घेऊन मी शॉवर बंद केला.

मग दरवाज्याकडे येऊन मी टॉवेल घेतला आणि अंग पुसू लागले. दरवाज्याच्या फटीतून मी बाहेर पाहिले तर मला अजय बेडजवळ दिसला नाही आणि ब्रा-पॅन्टी बेडवर पडलेली दिसली. म्हणजे मी शॉवर बंद केला तसे तो पुन्हा बाहेर पळाला असावा.

मग मी अंग पुसत पुसत बाथरूमच्या बाहेर आले. पुन्हा मी ड्रेसिंग टेबलजवळ जाऊन समोरच्या आरशात पाहत माझे अंग पुसत राहले. आरशातून मी हळूच दरवाज्याकडे पाहिले तर मला दरवाज्याच्या फटीतून अजयची छबी दिसली.

म्हणजे आता तो बाहेरून मला पुन्हा न्याहाळत होता. सावकाश वेळ घेत मी माझे सगळे अंग पुसले आणि त्या बहाण्याने अजयला मा‍झ्या नग्न अंगांच्या सगळ्या अवयवाचे मस्त दर्शन दिले.

मग मी कपाटाजवळ जाऊन ते उघडले आणि एक खास गाऊन बाहेर काढला. फिकट गुलाबी रंगाचा तो गाऊन किंचित पातळ होता आणि अंगात घालून पुढून लपेटून घेऊन लेसी नाड्यांनी बांधण्यासारखा होता.

तो गाऊन घालायच्या आधी मी ब्रा आणि पॅन्टी घालायला पाहिजे होती. पण ती अंतर्वस्त्रे न घालता मी तसेच तो गाऊन घालायला लागले. तो गाऊन अंगात घालेपर्यंत अजय मला बाहेरून गुपचूप न्याहाळत होता.

जसे माझे गाऊन घालणे झाले आणि मी ओले केस टॉवेलने पुसायला लागले तसे अजय बाहेरून निघून गेल्याचे मा‍झ्या लक्षात आले. त्याला मी मा‍झ्या नग्न अंगाचे इतके नेत्रसुख दिले होते की तो प्रचंड कामोत्तेजित झाला असणार ह्यात काहीच शंका नव्हती.

आणि आता तो त्याच्या रूममध्ये जाऊन किंवा बाहेरच्या कॉमन बाथरूममध्ये जाऊन मूठ मारून आपला लंड गाळणार होता ह्याची मला खात्री होती. पण मला त्याला इतक्यात आपला लंड गाळून आपली वासना शमवू द्यायची नव्हती. मला त्याला अजून नेत्रसुख आणि जमले तर स्पर्शसुख देऊन जास्तीत जास्त तापवायचे होते.

तेव्हा मी केस सुकवायचे थांबवत पटपट चेहऱ्याला पावडर लावली आणि ओठांवर हलकी लिपस्टिक लावली. मग गाऊन वरून मी एक बॉडी स्प्रे मारला आणि मला आरशात शेवटचे मागून पुढून पाहून घेतले.

मा‍झ्या लक्षात आले की मी गाऊनच्या आत ब्रा घातलेली नसल्याने त्या पातळ गाऊन मधून माझे उभार दिसत होते आणि त्यावरील काळपट अरोला सहज दिसत होता. तसेच खाली मी पॅन्टी घातली नसल्याने मा‍झ्या जांघेत मा‍झ्या योनीवरील काळ्या केसांची झलक स्पष्ट दिसत होती.

ते पाहून मी किंचित थबकले आणि तसेच गाऊनच्या आत नग्न राहून बाहेर अजयसमोर जावे की नाही असा मला प्रश्न पडला!

वर उभारांचे ठीक होते कारण कित्येक वेळा मी कपड्याच्या आत ब्रा घालत नसे आणि अजयला मा‍झ्या बिन ब्राच्या उभारांचे चोरटे दर्शन अनेकदा झाले होते. पण खाली पॅन्टी न घातल्याने मा‍झ्या योनीवरील काळ्या केसांचे दर्शन होत होते त्याने मला लाज वाटायला लागली.

तेव्हा मग विचार करून मी कपाटातून एक गुलाबी पॅन्टी काढली आणि ती घातली. आणि मी लगबगीने मा‍झ्या रूममधून बाहेर पडले.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!