सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो.

मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे मिटून घेऊ लागले तर हाताने धरलेला अंक मध्ये मध्ये पाडू लागले.

गंमत म्हणजे मी झोप येत असल्याचे नाटक करत होते पण खरोखर मला झोप यायला लागली होती! खरे तर मी बाहेरून फिरून आले होते तर तसेही मला थकवा होता. त्यात आणि मी शॉवर घेऊन फ्रेश झाले होते तेव्हा आपोआप मला झोप येत होती. तेव्हा झोपेचे नाटक करता करता खऱ्या ग्लानित कधी माझे डोळे मिटले आणि मी झोपी गेले ते मला कळलेच नाही!

कधी कोणास ठाऊक? पण माझी झोप चाळवली आणि मला मा‍झ्या उभारावर दाब जाणवला! मी झोपेत किंचित हालचाल केली तसे मा‍झ्या उभारावरील दाब नाहीसा झाला. मी पुन्हा स्तब्ध राहत झोपेच्या आधीन व्हायला लागले. पण माझे अंतर्मन जागे झाले होते आणि ते विचार करायला लागले होते.

मी अजयला चिकटून झोपत तो अंक वाचत होते आणि त्याला मा‍झ्या अंगाचे स्पर्शसुख देत होते. ते करता करता मला झोपेचे नाटक करायचे होते, जेणेकरून मा‍झ्या झोपेचा फायदा घेत अजय मा‍झ्या इतर नाजुक भागांना स्पर्श करेल.

पण झोपेचे नाटक करता करता मला खरी झोप लागली होती. आणि आत्ता माझी झोप चाळवली होती आणि तेव्हा मला मा‍झ्या उभारावर दाब जाणवला होता. खरे तर मा‍झ्या उभारांवरील त्या दाबानेच माझी झोपमोड झाली होती. माझी झोप चाळवली तसे मी हालचाल केली तेव्हा तो दाब नाहीसा झाला होता. काय बरे असावे ते?

पटकन मला स्ट्राईक झाले की कदाचित अजय खरोखर माझे उभार दाबत असावा! त्याने तेच करावे म्हणूनच तर मी झोपेचे नाटक करायला गेले होते. पण मी खऱ्या झोपेतून जागी होऊ लागले तसे त्याने मा‍झ्या उभारावरील आपला हात मागे घेतला असावा.

मी अत्यंत सावधपणे माझे डोळे जेमतेम किलकिले करून पाहिले तर अजयचे डोके मा‍झ्या छातीच्या वरच्या भागावरच होते आणि त्याचा हात मा‍झ्या उभाराच्या खालच्या भागाला जेमतेम स्पर्श करून स्तब्ध होता.

खाली त्याने त्याच्या दोन्ही पायामध्ये माझा डावा पाय जखडून घेतला होता पण तेथे काही हालचाल नव्हती. मला त्याचा लंडाचा कडकपणा मा‍झ्या मांडीवर बाकी जास्तच जाणवत होता.

म्हणजे मी झोपेत असताना त्याने मा‍झ्या उभारावर हात फिरविला असावा आणि आपल्या पायात माझी मांडी धरून त्यावर आपला लंड दाबून तेथील स्पर्शसुख घेतले असावे. आणि मी जागी झाली तसे त्याने हात काढून घेतला असावा आणि तो पुन्हा साळसूदपणे त्यालाही झोप लागलीय असे दाखवायला लागला असावा.

मी डोळे मिटून घेतले आणि पुन्हा झोपेचे नाटक करू लागले. मघाशी मला ती पेंग आली होती ज्याने मला खरी झोप लागली होती. कदाचित ती पाच दहा मिनिटाची झोप असेल किंवा अर्ध्या तासाचीही असू शकेल.

मी टाईम पाहिला नाही तेव्हा मी सांगू शकत नव्हते की किती वेळ मला ती खरी झोप लागली होती. पण आता मला झोप लागणे शक्य नव्हते कारण माझी झोप पूर्ण झाली होती.

तेव्हा आता मी झोपेचे पुन्हा नाटक करायला लागले आणि स्तब्धपणे पडून राहले. अजयही मा‍झ्या अंगावर झोपल्याचे नाटक करत स्तब्ध पडून होता आणि मा‍झ्या पोटावर तो अंक अजूनही होता जो झोप लागल्याने खाली पडलेला होता.

थोड्या वेळाने अजयने हालचाल केल्याचे मला जाणवले. मी डोळे मिटलेले असल्याने पाहू शकत नव्हते पण तो काय करतोय हे मी समजू शकत होते, ओळखू शकत होतो. त्याने हळूच आपले डोके मागे घेतले आणि चेहरा वर केला.

म्हणजे तो चेक करत होता की मला पुन्हा झोप लागली आहे की नाही ते. मी डोळे मिटलेले होते आणि एका लयीत श्वास घेत होते, ज्याने त्याची खात्री झाली असावी की मला पुन्हा झोप लागली आहे.

मग त्याने हळूच मा‍झ्या डाव्या उभारा खालील आपला हात हलवला आणि उचलला. काही क्षण असेच गेले आणि मला त्याच्या हाताची हालचाल जाणवली नाही.

त्याने तेथून वर उचललेला हात वरच धरलाय की अजून कुठे नेलाय हे मला कळत नव्हते. मी डोळे मिटलेले होते तेव्हा पाहू शकत नव्हते आणि फक्त हालचालीनेच अंदाज बांधू शकत होते की तो काय करतोय ते.

आणि अचानक मला मा‍झ्या डाव्या उभारावर त्याच्या त्या हाताचा स्पर्श जाणवला! त्याने हलकेच आपला तो पंजा मा‍झ्या गुबगुबीत उभारावर ठेवला. जवळ जवळ दोन तीन मिनिटे त्याने त्याचा हात तसाच स्तब्धपणे मा‍झ्या उभारावर ठेवला होता. कदाचित तो पाहत असावा की त्याच्या त्या स्पर्शाने माझी झोप पुन्हा चाळवतेय की नाही.

मी डोळे उघडले नाही की काहीच हालचाल केली नाही तेव्हा मग त्याने आपली बोटे किंचित हलवली. त्याच्या बोटांची ती सूक्ष्म हालचाल चालू झाली तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तो बोटांची किंचित हालचाल करून माझा उभार दाबत होता.

मा‍झ्या मांसल गुबगुबीत उभाराचे तो हलकेच स्पर्शसुख घेत होता. त्याने ते करावे म्हणूनच मी झोपेचे नाटक करत होते. आणि आता तो ते खरोखर करायला लागला तसे माझी उत्तेजना वाढायला लागली.

उत्तेजित अवस्थेत तसे स्तब्धपणे पडून झोपेचे नाटक करत राहणे माझ्यासाठी खूप जिकरीचे होते. पण मी जर हालचाल केली तर तो सावध होऊन ते चाळे बंद करेल म्हणून मी स्वत:वर खूप कंट्रोल करून स्तब्ध राहत होते.

काही क्षण अजयने तसे मा‍झ्या डाव्या उभारावर आपला पंजा ठेवून बोटांची किंचित हालचाल करून त्याचे स्पर्शसुख घेतले. तो ते करत असताना मला खाली मा‍झ्या मांडीवर त्याच्या लंडाचा दाब किंचित वाढल्याचे जाणवले.

नक्कीच आपल्या मम्मीचे गोळे फिल करून तो अजून कामोत्तेजित होत असावा. मग त्याने तो हात मा‍झ्या उभारावरून उचलला. पुन्हा दोन मिनिटे त्याने काही हालचाल न करत तो तसाच वर धरून ठेवला, कदाचित माझी रिएक्शन बघायला.

मी काही हालचाल केली नाही तसे त्याने त्याचा तो आत मा‍झ्या उजव्या उभाराखाली टेकवलेला मला जाणवला. त्याने त्याचे मनगट मा‍झ्या उभाराच्या खालच्या भागावर टेकवले होते आणि त्याचा पंजा अजूनही हवेतच होता. तो नक्की काय करतोय ह्याची उत्सुकता मा‍झ्या मनाला लागून राहिली.

मग अचानक मला मा‍झ्या त्या उजव्या उभाराच्या निप्पलवर बोटाचा स्पर्श जाणवला. आधी तो हलकासा स्पर्श होता आणि मग बोट तेथे निप्पलवर स्तब्ध धरलेले होते. एखादं मिनिटे ते बोट मा‍झ्या निप्पलवर तसेच स्तब्ध धरून त्याने मा‍झ्या चेहऱ्यावरील हावभावांचा कानोसा घेतला.

काही हालचाल दिसली नाही तसे त्याने त्याचे ते बोट हलवले आणि मा‍झ्या निप्पलवर किंचित दाब दिला. आणि मग हलेकच दाब देऊन तो माझा निप्पल दाबायला लागला. ते त्याचे तर्जनीचे बोट होते आणि त्या बोटाने तो मा‍झ्या निप्पलचा कडकपणा जोखत होता तर तो खाली दाबल्याने मा‍झ्या उभाराच्या गुबगुबीतपणात तो कसा किंचित खुपला जात होता हे तो अनुभवत होता.

एक तर मी गाऊनच्या आत ब्रेसीयर घातलेली नव्हती त्यामुळे माझा उभार आणि निप्पल उघडाच होता. त्यात आणि तो गाऊनचा कपडा पातळ होता त्यामुळे मला असे फिल होत होते की त्याने त्याचे बोट मा‍झ्या नग्न निप्पलवरच ठेवले आहे.

नकळत माझा तो निप्पल अजून कडक आणि निबर व्हायला लागला. अजयच्या बहुतेक ते लक्षात आले असावे कारण तो डाव्या-उजव्या बाजूला माझा निप्पल हलवत त्याचा कडकपणा जोखू लागला. कधी तो बोटाने वरून खाली दाब द्यायचा तर कधी मागे-पुढे नाहीतर आजूबाजूला हलवायचा.

जरी तो मा‍झ्या त्या निप्पलशी असे बिनधास्त चाळे करत होता तरी त्याच्या त्या हालचाली सूक्ष्म होत्या. जर इतर कोणी लांबून मा‍झ्या उभाराकडे पाहिले असते तर त्याला अजयच्या बोटाची ती हालचाल कदाचित कळलीच नसती. त्या हालचाली मा‍झ्या निप्पलवर होत होत्या म्हणून मला जाणवत होत्या!

अजयचे मा‍झ्या निप्पलशी चाललेले ते चाळे डायरेक्ट मा‍झ्या योनीवर परिणाम करत होते. मा‍झ्या योनीत एक अनामिक उत्तेजना भडकली होती आणि ती खूपच पाझरायला लागली होती. मा‍झ्या योनीतली ती खुजली मला खरे तर अस्वस्थ करत होती आणि एक तर मांड्या हलवून किंवा योनीवर हात नेऊन ती चोळली तरच ती खुजली कमी होण्याची शक्यता होती.

पण मी तसे काहीही करू शकत नव्हते आणि स्तब्ध पडून राहून मा‍झ्या योनीत आतल्या आत स्नायूंची हालचाल करून मा‍झ्या त्या खुजलीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. तसे तर वर माझा निप्पलही प्रचंड ताठरून दुखरा झाला होता.

पण त्याचे दुखणे हे सुखकारक होते तेव्हा हवेहवेसे वाटत होते. अजून किती वेळ अजय मा‍झ्या निप्पलशी असा चाळे करत राहणार होता ते त्यालाच माहीत पण त्याने थांबावे असे मलाही वाटत नव्हते.

पण शेवटी त्याने मा‍झ्या निप्पलशी खेळणे थांबवले!

त्याने आपले बोट वर उचलले आणि आपला पूर्ण पंजा मा‍झ्या त्या उजव्या उभारावर ठेवला. आणि मग काही क्षण वाट बघून त्याने तो उभारही डाव्या उभारा सारखा हलकेच दाबायला सुरुवात केली.

तो आपल्या बोटांची सूक्ष्म हालचाल करत आता माझा उजवा उभार दाबत होता. त्या उभाराचा निप्पल त्याने बोटाने चाळे करून आधीच ताठरविला होता आणि आता त्याच्या तळहाताचा दाब त्यावर पडत होता आणि तो मा‍झ्या उभाराच्या मांसलपणात दाबला जात होता.

माझा उभार साईझने चांगलाच पृष्ठ आणि गुबगुबीत होता जो त्याच्या हातात मावत नव्हता. कदाचित त्याला मा‍झ्या पूर्ण उभारावर हात फिरवून तो दाबावसा वाटत असावा पण त्याने मी जागी होण्याची शक्यता म्हणून तो फक्त एकाच जागी हात ठेवून हलकेच तो दाबत होता.

नंतर मला जाणवले की त्याने मा‍झ्या डाव्या उभाराच्या वरच्या भागावरील त्याचे डोके उचलले आहे. डोके उचलून तो कदाचित कुठे तरी काहीतरी पाहत असावा. कदाचित मा‍झ्या गाऊनच्या पातळ कपड्यातून दिसत असलेला काळपट अरोला निरखून पाहत असावा किंवा अरोल्याच्या मध्यावर असलेला ताठरलेला निप्पल पहाण्याचा प्रयत्न करत असावा.

इतक्या जवळून तो माझा अरोला किंवा निप्पल न्याहाळतोय आणि मी त्याला ते करू देत होती ह्या जाणि‍वेत प्रचंड उत्तेजना होती! अचानक मला जाणवले की मा‍झ्या त्या डाव्या निप्पलला कसला तरी स्पर्श झाला!

मी ओळखले की त्याने बहुतेक मा‍झ्या उजव्या निप्पलला जसे बोट लावून चाळे केले होते तसे आता तो मा‍झ्या डाव्या निप्पलला बोट लावून चाळे करणार. हलकेच तो आपले बोट मा‍झ्या त्या निप्पलवर फिरवू लागला.

मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत पडले होते त्यामुळे मला काही पहाता येत नव्हते. निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून मी अंदाज बांधत होते की तो काय आणि कसे करतोय ते!

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!