सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले.

त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे बाथरूममध्ये घेऊन आले. तेव्हा मी शॉवर घेत असताना अजयला मा‍झ्या अंतर्वस्त्रांशी चाळे करून मूठ मारायचे सुख मिळाले नाही.

मी बाथरूमचा दरवाजा थोडा उघडा ठेवला होता तेव्हा तो गुपचूप येऊन मला नग्नपणे शॉवर घेताना बघत होता. पण त्याला मा‍झ्या ब्रा-पॅन्टीशी चाळे करून जे सुख मिळते तसे सुख मला शॉवरखाली नागडी पाहून बहुतेक मिळाले नसावे आणि काहीसा हिरमोडल्या सारखा तो मा‍झ्या रूममधून निघून गेला.

पण मी आज त्याला अजून वेगळी मजा देण्याचे प्लानिंग केले होते तेव्हा आज त्याला अजून जास्त कामानंद मिळणार होता ह्याची मला खात्री होती!

मी शॉवर घेऊन बाहेर आले आणि नग्नपणे अंग पुसून तसेच नागड्याने चेहर्‍यावर हलकासा मेकअप केला. मग कपाटाजवळ जाऊन मी एक स्पेशल असा नाईट गाऊन बाहेर काढला.

हा नाईट गाऊन मी फक्त मा‍झ्या बेडरूममध्ये जेव्हा मला मा‍झ्या नवऱ्याला रिझवायचे असेल तेव्हाच फक्त घालायचे. त्या रूमच्या बाहेर किंवा मा‍झ्या मुलांसमोर मी तो गाऊन कधीही घातला नव्हता कारण तो खूपच सेक्सी होता! तर तो सेक्सी गाऊन मी अंगावर चढवला.

आमच्या ह्या लैंगिक मज्जेत मी पारदर्शक गाऊन घालून नॉर्मली वर उभारावर ब्रेसीयर घालत नसे आणि फक्त खाली पॅन्टी घालत असे. पण त्या दिवशी त्या सेक्सी गाऊनखाली मी पॅन्टी घातली नाही! म्हटले तर त्या सेक्सी गाऊनच्या आत मी पूर्ण नागडी राहून अजयसमोर जायला तयार झाले!

या आधी मी घातलेल्या पारदर्शक गाऊन वरून त्याला मा‍झ्या नग्न उभारांचे, त्यावरील अरोल्याचे आणि ताठरलेल्या निप्पलचे ओझरते दर्शन व्हायचे. पण ह्या सेक्सी गाऊनखाली मी पॅन्टी घातलेली नसल्याने त्याला मा‍झ्या जांघेच्या भागाचे आणि योनीचे ओझरते दर्शन मिळणार होते.

आपल्या मम्मीला अजय प्रथमच इतक्या सेक्सी आणि बिनधास्त रुपात पहाणार होता. आणि मी झोपेचे नाटक करत असताना मा‍झ्या ह्या सेक्सी गाऊन वरून त्याला मा‍झ्या अंगाशी कामचाळे करायला मिळणार त्याने तो नक्कीच खूप एक्साईट होणार होता.

ह्या सेक्सी गाऊन वरून तो मा‍झ्या अंगाशी कसे आणि किती सेक्सी चाळे करेल ह्या कल्पनेने माझी योनी आत्ताच पाझरायला लागली. माझा तो पाझरणारा योनीरस आत्ताच मा‍झ्या जांघेत पसरायला लागला तेव्हा मी रूमच्या बाहेर पडण्याआधी तो पुसून घेतला.

मग मी मा‍झ्या रूममधून बाहेर पडले आणि अजयच्या रूमकडे गेले. माझे काळीज आज जास्तच धडधड करत होते कारण मी प्रथमच अजयसमोर इतक्या सेक्सी रुपात चालले होते. मग मला पाहून त्याची काय अवस्था होईल ह्या उत्सुकतेने माझे मन उचंबळून येत होते.

एक मन म्हणत होते की परत मागे फिरावे आणि तो गाऊन बदलून दुसरा घालावा. पण मग दुसरे कामुक मन जास्त स्टॉंगपणे म्हणत होते की अशीच बिनधास्त पुढे जा आणि आपल्या मुलाला अजून जास्त कामोत्तेजित कर.

हाच गाऊन घालून मी मा‍झ्या नवऱ्याला रिझवत असे आणि आता मा‍झ्या मुलाला रिझवायला मी तो गाऊन घालून चालले होते. शेवटी मी अजयच्या रूमच्या दरवाज्याजवळ आले आणि काही क्षण थांबले. मग डेअरींग करत मी सरळ आत घुसले.

आत घुसून मी थांबले आणि पाहिले तर अजय त्याच्या बेडवर पडून हातातल्या पुस्तकाकडे बघत होता. मी आत आलेले त्याच्या लक्षात आले असेल पण त्याने पटकन वळून माझ्याकडे पाहिले नाही.

नेहमीसारखे मी त्याच्या बेडजवळ येईन आणि त्याच्या बाजूला पडेल ह्याची त्याला पक्की खात्री होती! म्हणून तो माझी वाट पाहत दरवाज्याकडे बघत नव्हता तर पुस्तकात नजर लावून पडला होता.

मी खाकरून त्याचे लक्ष वेधून घेतले आणि त्याने मान वळवून माझ्याकडे पाहिले! जसे मी त्याला दिसले तसे तो पटकन उठून वर झाला आणि विस्फारलेल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे बघायला लागला! तो जागीच सुन्न झाला आणि आश्चर्याने त्याचे तोंड वासले गेले!

मला अजयकडून अशीच रिएक्शन अपेक्षित होती आणि ती आली तसे माझे अंग आनंदाने मोहरून गेले! हळूवार पाऊले टाकत मी अजयच्या जवळ जाऊ लागले आणि अजयची नजर मा‍झ्या त्या सेक्सी गाऊन वरून अंगावर भिरभिरू लागली.

तो मा‍झ्या अंगाकडे बघण्यात इतका तल्लीन झाला की मी बेडच्या जवळ येऊन उभी राहले तरी त्याची नजर मा‍झ्या अंगावरून हटली नाही. शेवटी मी किंचित खाली वाकले आणि त्याच्या डोक्यावर एक हात तर त्याच्या हनुवटीखाली दुसरा हात ठेवला.

मग दाब देत त्याचे उघडे तोंड बंद करत मी मिश्किलपणे हसून त्याला म्हटले,

“बंद कर तोंड. अजून वासले तर फाटेल!”

त्यावर तो ओशाळून हसला आणि भानावर आला. वर मा‍झ्या चेहऱ्याकडे पाहून तो शरमेने म्हणाला,

“सॉरी मम्मी. ते मी तुला असे कधी पाहिले नव्हते ना म्हणून.”

“हो का. असे म्हणजे कसे रे?” मी चावटपणे हसून त्याला विचारले.

“असे म्हणजे अशा गाऊनमध्ये.” अजय मा‍झ्या अंगावर नजर फिरवत चाचपत बोलू लागला.

“असे काय खास आहे ह्या गाऊनमध्ये? इतर गाऊनसारखाच तर आहे.” मी जणू तो साधाच गाऊन आहे अशा कॅज्युअल स्वरात म्हणाले.

तसे बोलून मी बाजूच्या भिंतीवर आरसा होता त्याच्या समोर जाऊन स्वत:ला आरशात सगळ्या बाजूने पाहू लागले आणि पर्यायाने अजयला मला सगळ्या बाजूने पहायचा चान्स देऊ लागले.

“अगं नाही, मम्मी. हा गाऊन खूपच वेगळा आहे.” अजय लालसावलेल्या नजरेने मला वरून खाली न्याहाळत म्हणाला.

“वेगळा म्हणजे कसा? मला तरी हा इतर गाऊन सारखाच वाटतोय.” असे म्हणून मी त्याच्यासमोर इकडे तिकडे फिरू लागले.

मी त्याच्या समोर फिरताना त्याला मा‍झ्या सगळ्या अंगाचे दर्शन मिळेल असे फिरत होते. तोही माझे सगळे अंग ज्या ज्या ॲन्गलने दिसत होते आणि जे जी काही बघायला मिळत होते ते बिनधास्त न्याहाळत होता.

अजय मला न्याहाळतोय आणि त्याने मला तसे निरखून पहावे म्हणून मी त्याच्यासमोर फिरतेय ही जाणीव मा‍झ्या योनीतली उत्तेजना तापवत होती आणि ती पाझरायला लागली. आता माझा तो पाझरणारा योनीरस मी त्याच्यासमोर कशाने पुसूनही घेऊ शकत नव्हते म्हणजे तो लवकरच मा‍झ्या जांघेतून ओघळायला लागेल ह्यात काहीच शंका नव्हती!

“मम्मी हा गाऊन नाऽऽ हा गाऊनऽऽ म्हणजे एकदम मस्तऽऽ आहे!” अजय उत्तेजित स्वरात म्हणाला.

“हॅऽऽऽ नुसता मस्त? ह्याच्यात वेगळे काय आहे ते सांग? अगदी न लाजता सांग.” मी त्याला अजून फ्रिली बोलायला प्रोत्साहन देत विचारले

“म्हणजे एकदम सेक्सीऽऽ सेक्सीऽऽ आहे.” अजय शेवटी डेअरींग करत म्हणाला.

“हो का? सेक्सी सेक्सी म्हणजे कसा रे? बिनधास्त सांग.” मी मादक स्वरात त्याला म्हटले.

“मम्मी, एक तर हा गाऊन ब्लॅक कलरचा आहे. तेव्हा तुझ्या गोऱ्या गोऱ्या अंगावर तो एकदम उठून दिसतोय!” तो चमकत्या नजरेने म्हणाला.

“अच्छा आणि?” मी लाडिकपणे म्हणाले.

“दुसरे असे की तो बऱ्यापैकी ट्रान्सपेरंट आहे. तेव्हा त्यातून तुझे आतले सगळे अंग दिसतेय!” चावटपणे हसत अजय म्हणाला.

“हो का? किती दिसतेय?” असे विचारून मी उगाचच खाली मा‍झ्या गाऊनकडे पाहून काय दिसतेय हे चेक करत असल्यासारखे दाखवू लागले.

“बऱ्यापैकी दिसतेय. मी सांगू शकतो की तू आत अजून काहीही घातलेले नाहीस.” अजय उत्तेजनेने घोगऱ्या स्वरात म्हणाला.

“हंम्म्म. हुश्शार आहेस! आणि?” मी मादक स्वरात त्याला म्हटले.

“तिसरे असे की हा गाऊन खूपच शॉर्ट आहे. इतका शॉर्ट गाऊन तू घातलेला मी तरी आधी कधी बघितला नाही.” अजय मा‍झ्या मांड्यांकडे पाहत म्हणाला.

“कुठे इतका शॉर्ट आहे?” मी खाली वाकून मा‍झ्या मांडीकडे पाहत म्हटले आणि माझा हात गुडघ्याच्या थोडा वर धरून त्याला विचारले, “मी ह्या इतक्या लांबीपर्यंतचा गाऊन घातला आहे.”

“बस काय, मम्मी. माझ्यासमोर तरी कधी घातला नाहीस. तुझे गाऊन तर त्या गुडघ्याच्या खालीच असतात.” अजय वर माझ्याकडे पाहत म्हणाला.

त्यावर मी पटकन खाली वाकून माझा हात मा‍झ्या गुडघ्याच्या खाली ६ इंचावर धरून फक्त डोके वर करून त्याच्याकडे पाहत विचारले,

“म्हणजे माझे बरेचसे गाऊन इतक्या उंचीचे आहेत. हो ना?”

अजयला मा‍झ्या गाऊनच्या उंचीचे माप दाखवायला मी वाकल्याने त्याला मा‍झ्या गाऊनच्या उभारावरील घळीतून मा‍झ्या उभारांचे गोळे दिसायला लागले. आणि तो चान्स अजिबात न सोडता अजय लालसावल्या सारखा माझे जे गोळे दिसत होते ते पाहू लागला.

मा‍झ्या गोळ्यांकडे पाहूनच त्याने उत्तर दिले,

“नाही नाही, मम्मी. तुझे गाऊन तर अजून ४/५ इंच खालच्या मापा एवढे असतात.”

मग मी अजून खाली वाकून माझा हात अजून २/३ इंच खाली नेत त्याला ते माप दाखवत विचारले “इतका?” मग त्याने “नाही अजून खाली” म्हणत मला अजून खाली हात घ्यायला लावला.

मी जितकी जास्त खाली वाकत होते तितके त्याला मा‍झ्या गाऊनच्या गळ्यातून माझे उभारांचे गोळे दिसत होते. मला खात्री होती की त्याला माझे लोंबणारे पूर्ण उभार तर दिसत असावेच पण माझा अरोला आणि निप्पलही स्पष्ट दिसत असावे.

शेवटी त्याने “हांऽऽऽ इतके असतात” म्हणत माप फायनल केले आणि मग मी वर होत हसून म्हणाले,

“हंम्म्म. माझे गाऊन इतके लांब असतात म्हणजे त्या मानाने हा गाऊन चांगलाच शॉर्ट आहे तर.”

तसे हा गाऊन म्हणताना मी माझा हात त्या गाऊनच्या खालच्या कडेवर म्हणजे मा‍झ्या मांडीच्या मध्यावर ठेवून त्याचे लक्ष मा‍झ्या मांडीवर वेधून घेतले.

“तेच तर सांगतोय. तुझ्या मांड्या दिसताहेस ह्यातून पूर्ण.” अजय लाळ घोटत म्हणाला.

“हंम्म्म. अजून काय?” मा‍झ्या कंबरेवर हात ठेवून मी लाडाने हलत पुढे त्याला विचारले.

“अजून ह्या गाऊनचा वरचा गळा खूप उघडा आहे.” अजय मा‍झ्या उभाराच्या घळीकडे पाहत म्हणाला.

“गळा? ह्याला गळाच नाहीये. ह्या तर गाऊनच्या दोन्ही बाजू आहे.” मी मा‍झ्या उभाराच्या गोळ्यावरील गाऊनच्या दोन्ही कडांवर बोटे फिरवून त्याला दाखवत म्हटले.

“तेच ते. गळा म्हणजे गाऊनचे ओपनींग. ते खूप वाईड आहे.” अजय मा‍झ्या त्या गाऊनच्या ओपनींग मधून दिसणार्‍या उभाराच्या उंचवट्याकडे पाहत म्हणाला.

“अरे हे ओपनींग मी जर गाऊन अजून जास्त लपेटून घेतला तर अजून नॅरो होईल.” असे म्हणून मी उभारांवरील गाऊनच्या दोन्ही कडा धरून त्या एकमेकांकडे ओढून ते ओपनींग थोडे कमी केले आणि त्याला दाखवले.

“अगं हो. पण जेव्हा तू खाली वाकतेस. तेव्हा ते ओपनींग परत वाईड होते.” अजयने जणू काही नवीनच खुलासा केला असे म्हटले.

“अरे हो. पण इतके काही मोठे होत नसेल.” असे बोलून मी थोडे खाली वाकून मा‍झ्या गाऊनच्या ओपनींगकडे पाहून ते चेक केल्यासारखे दाखवले.

“चांगलेच मोठे होते. मघाशी तू ते गाऊनची ऊंची दाखवायला खाली वाकली होतीस ना. तेव्हा तर ते खूपच वाईड झाले होते.” अजयने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“चल काहीतरीच काय? इतके कितीसे वाईड होणार? तुला काय काय दिसले?” मी डोळे मोठे करून आश्चर्य दाखवत लटकेपणे त्याला विचारले.

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’ अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!