सुपर मम्मी भाग : १५

माझे मन मला सांगू लागले की ‘पुरे झाले आता झोपेचे नाटक! आता जागी हो आणि घे चढवून आपल्या मुलाला! दे त्याला आपल्या मम्मीच्या योनीची चव! घे आपल्या योनीत आपल्या मुलाचा ताठलेला लंड!’

अचानक अजयने एक घुसमटलेला चित्कार सोडला आणि त्याच्या लंडावर त्याची मूठ प्रचंड वेगाने मागे-पुढे व्हायला लागली. पुढच्याच क्षणी त्याच्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडाली आणि ती डायरेक्ट मा‍झ्या योनीवर पडली.

मी किलकिल्या नजरेने तो काय करतो हे पाहत होते आणि त्याच्या वीर्याच्या पिचकारीचा बाण सुटलेला मी पाहिला. त्याच्या गळणाऱ्या लंडाची पहिली पिचकारी मा‍झ्या योनीवर उडाली ह्याची मला जाणीव झाली आणि मी खाडकन डोळे उघडले!

लंड गळायला लागला तसे अजयला त्याच्या लंडात स्वर्गीय सुख जाणवायला लागले आणि त्या सुखाने त्याने गच्च डोळे मिटून घेतले. त्यामुळे मी डोळे सताड उघडून त्याच्याकडे पाहायला लागले आहे हे त्याच्या लक्षात आले नाही!

तो डोळे मिटून, आपला लंड हलवत, त्यातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या सोडत राहला, ज्या आधी मा‍झ्या योनीवर आणि मग मा‍झ्या जांघेवर आणि मग मा‍झ्या मांडीवर उडत राहिल्या.

आश्चर्याने, उत्तेजनेने आणि कामासक्तीने मी मान वर करून खाली त्याच्या गळणाऱ्या लंडाकडे पाहू लागले. मग मी माझा उजवा हात पुढे करून मा‍झ्या योनीला लावला आणि तेथे उडालेले त्याचे वीर्य चाचपून पाहिले. त्या भरात मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श मा‍झ्या योनीदाण्याला झाला आणि तो घासला जाऊन त्यातून एक सणक मा‍झ्या डोक्यात गेली!

मा‍झ्या मुलाने त्याचा लंड बाहेर काढून मा‍झ्या योनीवर आपले वीर्य उडवले होते, मला नागडी करून मा‍झ्या अंगावर त्याने मूठ मारली होती. ह्या जाणि‍वेने, त्या वस्तुस्थितीने तसेही मी प्रचंड कामोत्तेजित होतेच आणि त्यात वर मा‍झ्या दाण्याला मा‍झ्या बोटांनी छेडले गेले तसे मा‍झ्या योनीत झडण्याची कामेच्छा उफाळू लागली.

मी खसा खसा माझा योनीदाणा घासू लागले आणि अजयने जे जे काही मा‍झ्या अंगाशी केले ते ते आठवून त्या सुखाची उजळणी करू लागले.

शेवटी मी कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचले आणि झडायला लागले. मा‍झ्या तोंडूनही एक घुसमटलेला चित्कार बाहेर पडला आणि मी रत व्हायला लागले. मा‍झ्या कामानंदाच्या ग्लानित मी डोळे मिटून घेऊ लागले आणि मा‍झ्या चित्काराच्या आवाजाने अजय डोळे उघडू लागला.

आता मी डोळे मिटून माझा दाणा घासत मा‍झ्या झडण्याचा आनंद अनुभवत होते आणि अजय डोळे उघडून मी काय करत आहे ते आश्चर्याने पाहायला लागला. अजयने मा‍झ्या नग्न अंगाला पाहून, आपला लंड बाहेर काढून, तो मा‍झ्या अंगावर गाळला होता आणि मी त्याचा लंड पाहून, त्याचे गळणे पाहून, उत्तेजित होऊन माझा योनीदाणा घासून कामतृप्त झाले होते!

आज जे मी ठरवले होते की आमच्या दोघांमधील लैंगिक मजा अजून वरच्या थरावर न्यावी तो माझा उद्देश सफल झाला होता आणि आम्ही बिनधास्त एकमेकांच्या समोर गळलो होतो अन झडलो होतो.

झडून अन रत होऊन मी हळूहळू शांत होत गेले आणि माझा हात मा‍झ्या योनीवरून वर घेत तशीच डोळे मिटून पडून राहले. अजयलाही गळून किंचित थकवा जाणवला असावा कारण तो सुद्धा मा‍झ्या बाजूला खाली पडला आणि तसेच डोळे मिटून तो पडून राहला.

काही मिनिटे आम्ही दोघेही डोळे मिटून तसेच एकमेकांना चिकटून तेथे पडून राहलो. ना कोणी काही हालचाल करत होते ना कोणी काही बोलत होते. शांतपणे डोळे मिटून दोघांनी जी मजा घेतली त्याची मनातल्या मनात उजळणी करत होतो, त्यावर विचार करत होतो.

मग सगळ्यात पहिले मी भानावर आले आणि डोळे उघडून अजयकडे पाहू लागले. मा‍झ्या किंचित हालचालीची त्याला चाहुल लागली आणि त्यानेही आपले डोळे उघडले आणि माझ्याकडे पाहिले.

जरी हे सगळे मी प्लॅन केले होते तरी ते जे काही घडले त्याची शरम आता मला वाटायला लागली. कामवासनेचा दाह शांत झाला तसे माझे सुप्त मन जागे झाले. मा‍झ्या मुलाच्या नजरेसमोर मी नग्न आहे ह्याची जाणीव होऊन मला लाज वाटायला लागली.

शरमून मी मान खाली घातली आणि पटकन उठून बसले. माझा अजयने उघडा केलेला गाऊन मी पटकन मा‍झ्या अंगाभोवती लपेटून घेऊ लागले आणि त्याच्या बेडवरून उठू लागले.

मी उठले तसे अजयही कुशीवर वर झाला आणि माझ्याकडे पाहू लागला. त्याच्या नजरेत मला ना कुठली शरम दिसली ना लाज दिसली! तो अजूनही लालसावलेल्या नजरेने माझ्याकडे पाहत होता.

मी गाऊन मा‍झ्या अंगावर लपेटून पटकन वळले आणि दरवाज्याकडे जाऊ लागले. मी त्याच्या रूममधून बाहेर जातेय ह्याची अजयला जाणीव झाली आणि त्याने मला हाक मारली “मम्मीऽऽऽ.”

मीपण त्याची हाक ऐकून क्षणभर थांबले पण मग पुढच्याच क्षणी मी चालायला लागले. अजयने पुन्हा मला म्हटले, “मम्मी, थांबऽऽऽ.” पण मी त्याच्या हाकेकडे दुर्लक्ष केले आणि भरभरा चालत त्याच्या रूममधून बाहेर पडले.

मला भीती वाटली की तो कदाचित मा‍झ्या मागे मागे येईल. मी मा‍झ्या रूमकडे जाताना मागे कानोसा घेऊ लागले की तो मा‍झ्या मागे येतोय की काय? पण मला त्याची चाहुल जाणवली नाही आणि मी भरभर चालत मा‍झ्या रूममध्ये आले.

मा‍झ्या रूममध्ये शिरल्यावर मी दरवाजा लावून घेतला आणि लॉक केला. तेव्हा मला थोडे हायसे वाटले की आता अजय माझ्यापर्यंत येऊ शकत नाही. मग मी तो गाऊन अंगातून काढून टाकला आणि मा‍झ्या बाथरूममध्ये शिरले.

शॉवर चालू करून मी गरम पाणी ॲडजस्ट केले आणि शॉवरखाली उभी राहले. मा‍झ्या अंगावर पाणी घेतल्यानंतर मी शॉवर हातात घेतला आणि मा‍झ्या मांडीवरून अन योनीवरून अजयचे वीर्य पाण्याने साफ करू लागले.

शॉवर घेताना मला माझेच आश्चर्य वाटायला लागले की कसे काय मी अजयला इतकी डेअरींग करू दिली? त्याला माझे उभार मी उघडे करू दिले, त्याला माझे उभार मी चोखू दिले, त्याला माझा गाऊन खोलून मी नागडी करायला दिले, त्याला त्याचा लंड मी मा‍झ्या मांडीवर अन योनीवर गाळायला दिले. कसे काय मी त्याला इतके सारे काही करू दिले?

जरी मी मा‍झ्या मनाला ते प्रश्न विचारत होते पण मला त्याची उत्तरे माहीत होती! मा‍झ्या मनातल्या आणि अंगातल्या कामवासनेने, कामासक्तीने अन कामोत्तेजनेने मी त्याला ते करायला भाग पाडले होते आणि म्हणून त्याने ते केले होते अन मी त्याला ते करू दिले होते! तेव्हा काही क्षण त्याबद्दल मा‍झ्या मनात जी लाज होती, शरम होती ती नंतर नाहीसी झाली आणि मी शॉवरच्या पाण्याचा आनंद घेत फ्रेश व्हायला लागले.

शॉवर घेऊन मी फ्रेश झाले आणि बाहेर येऊन टॉवेलने माझे अंग पुसले. मग कपाटातून एक गाऊन काढून मी अंगात घातला आणि मा‍झ्या बेडवर जाऊन पडले. मग मा‍झ्यात आणि अजयमध्ये आज जे जे काही झाले ते परत परत आठवून मी झोपेच्या आधीन झाले!

त्या दिवशी नंतर मी संध्याकाळ होईपर्यंत झोपून राहले आणि मा‍झ्या रूमचा दरवाजा लॉक असल्याने अजयलाही मा‍झ्या रूममध्ये यायला मिळाले नाही. संध्याकाळी प्रिया घरी आली आणि मी नंतर घरातल्या कामात अन रात्रीचे जेवण बनवण्यात गुंतले.

अजय बाहेर हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघून तर कधी आपल्या रूममध्ये जाऊन काहीतरी करत टाईमपास करत राहला. मध्ये मध्ये तो किचनमध्ये पाणी प्यायला किंवा काहीतरी खायला यायचा.

त्याच्या हालचालीने आणि अस्वस्थतेने मला कळत होते की त्याला माझ्याशी बोलायचे आहे. पण प्रियाही घरात होती तेव्हा तीपण किचनमध्ये येत-जात होती तेव्हा मला अन अजयला बोलायला पाहिजे तसे एकांत मिळत नव्हता.

रात्री त्यांचे पप्पा आले आणि मग तर मला आणि अजयला काही बोलायला एकांत मिळण्याचा काही चान्सच नव्हता.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी त्यांचे पप्पा ऑफिसला आणि प्रिया कॉलेजला निघून गेली तेव्हा आम्हाला एकांत मिळाला! तसे तर अजयलाही कॉलेजला जायला त्यांच्याबरोबर बाहेर पडायचे होते पण तो उशीरा जायचेय सांगून मागे राहला.

ते सगळे निघून गेल्यावर मी किचनमध्ये काहीतरी करत होते तेव्हा अजय किचनमध्ये आला. मी सिंकवर काही भांडी धुत होते आणि अजय मा‍झ्या मागून येऊन मला चिकटला.

मागून मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत आपला लंड दाबून मला कवेत घेत त्याने त्याचे डोके मा‍झ्या खांद्यावर ठेवले आणि मा‍झ्या गालावर गाल घासत म्हणू लागला,

“मम्मी. आय ॲम सॉरी! ते मीऽऽ.”

“सॉरी कशाबद्दल?” मी भांडी धुवायचे थांबवत त्याला विचारले.

“तेऽऽ मी तुझ्या अंगावर ते पाऽऽ.” बोलायला तो थोडा चाचरू लागला.

“अरे काय ‘ते-ते मी-मी’ करतोय? करताना लाज नाही वाटली? मग आता बोलताना का चाचरतोय? बोल ना घडा घडा.” मी लटकेपणे त्याला दटावत म्हटले.

“अगं, ते मी तुझ्या अंगावर माझे पाणी सोडले ना. त्याबद्दल सॉरी.” शेवटी तो स्पष्ट बोलला.

“पाणी म्हणजे काय? आणि अंगावर कुठे? स्पष्ट बोल की.” मी परत त्याला दटावत म्हटले आणि वळून त्याच्याकडे पाहिले.

“पाणी म्हणजे माझा चीक. तुझ्या मांडीवर, तुझ्या जांघेवर, तुझ्या पुऽऽ योनीवर मी गाळले. त्याबद्दल खरच सॉरी! मला कंट्रोलच झाले नाही.” अजय मागे होत ओशाळत म्हणाला.

“तू ते बाहेरच का काढलेस? आणि तेपण मा‍झ्या समोर? तुझी इतकी डेअरींग?” मी डोळे मोठे करून खूप आश्चर्य दाखवत विचारले.

“अगं मी खूप एक्साईट झालो होतो तुला पाहून. त्या सेक्सी गाऊनमध्ये.” अजय हळूच वर माझ्याकडे पाहून म्हणाला.

“अरे म्हणून तुझा बाहेर काढायचा? बरे काढला तर काढला वर आणि मूठ मारलीस? मूठ मारली तर मारलीस वर आणि गाळलास मा‍झ्या अंगावर?” मी पुन्हा लटके आश्चर्य दाखवत डोळे मोठे करून म्हणाले.

“सॉरी ना, मम्मी. मी म्हटले ना. मी खूप एक्साईट होतो. मला कंट्रोलच झाले नाही. प्लीज मला माफ कर!”

शरमून तसे म्हणत अजय पुढे झाला आणि मला बिलगला.

त्यावर मी मिश्किलपणे हसायला लागले आणि त्याला कवेत घेऊन हसून म्हणू लागले,

“ईट्स ओके रे, बेटा. मी चिडली नाहीय! खरे तर चूक माझी होती! मीच तो सेक्सी गाऊन तुझ्यासमोर घालायला पाहिजे नव्हता.”

“नाही नाही, मम्मी. तुझी चूक नव्हतीच. तू काय काहीही घालू शकतेस. ते मीच माझ्यावर कंट्रोल ठेवायला पाहिजे होता.” अजय उलट सफाई देत म्हणाला.

“अरे पण मी तो माझे पूर्ण अंग दाखवणारा सेक्सी गाऊन घातला होता ना. मग तू एक्साईट होणारच. आणि त्यात मी तशी तुझ्या बाजूला झोपले. त्यात आणि त्या गाऊनची नाडी सुटली आणि मी उघडी झाले. मग तुझा तुझ्यावर कंट्रोल राहीलच कसा?” मी हसून म्हणाले.

“पण मम्मी. ती नाडी आपोआप सुटली नाही,” अजय पुन्हा ओशाळत चाचरत बोलला आणि पुढे मान खाली घालून हळूच म्हणाला, “ती नाडी मी सोडली होती. तुझा गाऊन बाजूला करून. तुला पूर्ण नग्न बघायला.”

“हंम्म्म. म्हणजे तू तो प्रताप केला होतास होय,” ते माहीत असूनही मी माहीत नसल्यासारखे दाखवत म्हटले, “कशाला? तर मला पूर्ण नागडी बघायला होय?”

सुपर मम्मी

अचानक मला जाग आली आणि क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे? मग मा‍झ्या लक्षात आले की मी मा‍झ्याच बेडरूममध्ये बेडवर झोपली होते. बाजूच्या साईड टेबलवरील घड्याळात मी पाहिले तर ४ वाजून गेले होते. ताडकन मी उठले आणि लगबगीने बाहेर जायला लागले. प्रियाने मला सांगितले होते की तिला आज...

सुपर मम्मी भाग : २

मी किचनमध्ये काम करत असताना साधारण दहा मिनिटांनी मी नजरेच्या कोपर्‍यातून पाहिले की अजयची सावली पॅसेजमधून प्रियाच्या रूमकडे जात होती. आत्ता प्रिया तिच्या रूममध्ये बाहेर जायला तयार होत असणार हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि म्हणूनच अजय तिच्या रूमकडे गेला असावा हे मी ओळखले....

सुपर मम्मी भाग : ३

मा‍झ्या उजव्या हाताने मी ते मॅगझिन धरले होते आणि अजयने त्याच्या डाव्या हाताने मॅगझिन धरले होते. पुढे मला वाचायला सांगत त्याने मॅगझिन सोडून दिले होते तेव्हा मी त्याच्या डोक्याच्या मागचा माझा डावा हात पुढे नेला आणि दोन्ही हाताने मॅगझिनची पुढची पाने उलटू लागले. त्याचे...

सुपर मम्मी भाग : ४

मी मा‍झ्या रूममध्ये येऊन बेडवर बसले आणि झाल्या प्रकाराबद्दल विचार करू लागले. मला बिलगून, मा‍झ्या छातीचा उभार पाहून अजय कामोत्तेजित झाला, त्याचा लंड ताठ झाला ही वस्तुस्थिती होती. म्हणजेच त्याला मी उत्तेजित केले होते, त्याच्या मम्मीने उत्तेजित केले होते!! खरंच...

सुपर मम्मी भाग : ५

मा‍झ्या हे लक्षात आले होते की अजयसाठी मी माझ्यामध्ये हा जो बदल केला होता त्याने मलाही वेगळेच फिलिंग चालू झाले होते. मा‍झ्या मुलाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे मी करतेय हे फिलिंग माझ्यातच एक वेगळी कामोत्तेजना निर्माण करायला लागले होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : ६

मी थकल्यासारखी चालत मा‍झ्या रूममध्ये गेले. दरवाजा उघडून मी आत शिरले तसे पूर्ण दरवाजा लावून न घेता दोन तीन इंच फट उघडा ठेवला. म्हणजे बाहेर उभा राहून अजय मला चोरून बघत असताना मी त्याला बघायची शक्यता कमी राहील आणि त्याला मला बिनधास्त पहाता येईल. रूममध्ये आल्यावर मी...

सुपर मम्मी भाग : ७

मी बाहेरच्या कॉमन बाथरूमकडे गेले तर तेथे अजय नव्हता. म्हणजे तो आपल्या बेडरूममध्ये गेला असावा असा विचार करत मी त्याच्या बेडरूमकडे गेले. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या रूमचा दरवाजा लावलेला होता म्हणजे तो आत होता. दरवाजा मी ढकलून पाहिला तर तो आतून लॉक केलेला होता. नक्कीच आत तो...

सुपर मम्मी भाग : ८

आम्ही दोघेही अशा हालचाली दाखवत होतो की एक माय-लेक प्रेमाने एकमेकांना बिलगत आहेत, मिठीत घेत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी होती की आम्ही दोघेही कामुक विचारांनी आणि कामवासनेने एकमेकांना आवळत होतो, स्पर्शसुख घेत होतो. मी झोप येत असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवले आणि माझे डोळे...

सुपर मम्मी भाग : ९

माझा उजवा उभार तो डाव्या हाताने हलकेच दाबत होता तर मा‍झ्या डाव्या उभारावरील निप्पलशी तो उजव्या हाताच्या बोटाने चाळे करत होता. अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की अजयचा उजवा हात तर आम्हा दोघांच्या चिकटलेल्या अंगाच्या मधल्या फटीत होता. मला मा‍झ्या कंबरेच्या भागाला त्याचा हात...

सुपर मम्मी भाग : १०

मला तर उठायचे होतेच पण मी लगेच जागी झाले असते तर त्याला संशय आला असता की नुसते जरा हलवले तर मम्मी उठली पण मघाशी मी तिच्या अंगाशी इतके चाळे करत होतो तेव्हा ती कशी नाही उठली? म्हणून मी लगेच जागी झाले नाही. त्याने जोरजोरात जेव्हा मला हलवले तेव्हा मी डोळे किलकिले केले. मग...

सुपर मम्मी भाग : ११

एकदा मी असेच बाहेरून काहीतरी काम करून आले होते आणि अजय घरात एकटा होता. नेहमीसारखे मी मा‍झ्या रूमचा दरवाजा उघडा ठेवून एक एक करत सगळे कपडे काढून त्याला चोरटे नेत्रसुख दिले. त्या दिवशी मी माझी आधी काढलेली घामोजलेली ब्रा-पॅन्टी बेडवर टाकली नाही तर ते सगळे घातलेले कपडे...

सुपर मम्मी भाग : १२

सगळे माहीत असूनही मी मुद्दाम आश्चर्य आणि नवल दाखवत त्याला प्रश्न विचारून बिनधास्त उत्तर द्यायला भाग पाडत होते आणि त्याच्याबरोबर तो चावट कामुक संवाद साधत होते हे बहुतेक अजयच्या लक्षात येत होते. तो गाऊन किती सेक्सी होता, किती ट्रान्सपेरंट होता, त्यातून किती आणि कसे...

सुपर मम्मी भाग : १३

नेहमीसारखे लांब गाऊनने माझे पाय झाकलेले नव्हते तेव्हा मा‍झ्या मांडीपर्यंत उघडे असलेल्या पायांना चिकटताना अजयला नक्कीच वेगळे फिलिंग मिळत असावे. त्याने त्याचा पाय मा‍झ्या उघड्या पायावर टाकला तेव्हा त्याची जी सूक्ष्म हालचाल तो करत होता त्यावरून मला कळत होते की मा‍झ्या...

सुपर मम्मी भाग : १४

काही क्षण मा‍झ्या दोन्ही उभारांशी आणि निप्पलशी मनसोक्त चाळे करून झाले तसे अजयने मा‍झ्या उभारावरील तोंड वर घेतले. मी डोळे मिटून झोपेचे नाटक करत तशीच पडलेले होते आणि निव्वळ त्याच्या हालचालीवरून अंदाज बांधत होते की तो काय करतोय ते. तो वर झाला आणि एक दोन मिनिटे...

सुपर मम्मी भाग : १६

“होय मम्मी. परत सॉरी. मला राहवले नाही!” अजय शरमत म्हणाला. “हंम्म्म. मग मला पाहून समाधान झाले की नाही? तुझा तो शांत झाला असेल आता पूर्ण.” मी खाली त्याच्या लंडाकडे पाहून चावटपणे हसून म्हटले. “छेऽऽ मम्मी. तो असा एका वेळेत थोडीच शांत होणार?” अजयने डेअरींग करत चावटपणे हसून...

सुपर मम्मी भाग : १७

अजयला पुढे पॅसेंजर सीटवर एकदम कंफर्टेबली बसायला मिळाले होते म्हणून तो मध्ये मध्ये प्रियाला वेडावून दाखवत होता आणि तिला मागे दाटीवाटीने बसायला लागत होते म्हणून तो तिला चिडवत होता. तसेही प्रिया टाईट जागेमुळे थोडीशी त्रस्त झालेली होती आणि त्यात अजयच्या चिडवण्याने तिच्या...

सुपर मम्मी भाग : १८

प्रथमच अजयला मा‍झ्या अंगाचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट भाग कपड्या विना हात लावायला मिळत होता! त्याच्या हाताच्या बोटांना प्रथम मा‍झ्या योनीच्या वरच्या भागाच्या केसांची लव लागली. मग ती बोटे अजून खाली सरकली तसे त्यांना मा‍झ्या योनीदाण्याचा स्पर्श लाभला! जसे त्याच्या बोटांनी...

सुपर मम्मी भाग : १९

मा‍झ्या बाजूला बसलेल्या आजीबाईंनी किंवा पुढे बसलेल्या प्रियाने जरी आमच्याकडे पाहिले असते तर त्यांना समजलेही नसते की आम्ही अंगावर घेतलेल्या शालीखाली अजय माझा उभार चोखतोय आणि मी त्याचा लंड बर्मुड्यातून बाहेर काढून हलवतेय. पुन्हा मनात विचार आला की माझा नवरा आणि मुलगी...

सुपर मम्मी भाग : २०

मी मा‍झ्या नवऱ्याच्या सीटच्या बॅकला धरून वर झाले आणि माझे नितंब मी बसलेल्या सीटवरून उचलले. अजयने लगेच आपला उजवा हात मा‍झ्या मागे नेला आणि मा‍झ्या उजव्या कंबरेवर ठेवला. त्याच वेळी त्याने त्याचा डावा हात मा‍झ्या डाव्या कंबरेवर ठेवला आणि तो मला स्वत:च्या अंगावर ओढू...

सुपर मम्मी भाग : २१

आधी मला वाटले की तो फक्त त्याचा बर्मुडा खाली सरकतोय. मी अजून थोडी वर झाले आणि त्याला त्याचा बर्मुडा अजून खाली सरकवायला अजून जागा करून दिली. त्याने आपली कंबर किंचित वर उचलली आणि आपला बर्मुडा मांडीवरून खाली सरकवला. मग गुडघ्यावरून खाली सरकवत त्याने त्याचा बर्मुडा...

सुपर मम्मी भाग : २२

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सगळेच खूप उशीरा उठले. मा‍झ्या नवऱ्याला ऑफिसला वेळेवर जायचे होते आणि प्रियाला कॉलेजला वेळेवर जायचे होते पण दोघेही सकाळी झोपून राहले. पण नंतर त्यांना जाग आली तसे ते दोघे उठून भरभरा आवरून साधारण दहा साडे दहाच्या दरम्यान घरातून निघून गेले. मलाही जाग...

सुपर मम्मी भाग : २३

नशिल्या डोळ्याने मा‍झ्या मुलाकडे पाहत मी ते आव्हान स्वीकारले आणि त्याचा लंड सरळ धरत, वर त्याच्या नजरेला नजर देत मी पुढे झुकले. माझे ओठ त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकले! तसे मी त्याचा एक किस घेतला. मग मी त्याचा लंड थोडा वर केला आणि सुपाड्याच्या खालच्या भागाला किस...

सुपर मम्मी भाग : २४

बघता बघता माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. त्याचे डोके मा‍झ्या योनीवर दाबून मी जोरजोराने कंबर हलवू लागले आणि कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचू लागले. माझा मुलगा माझी योनी चोखतोय. एक मुलगा आपल्या आईची योनी चोखतोय. ही भावना मा‍झ्या वासनेचा भडका उडवत होता. एका क्षणी मला ते सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!