तो ती आणि मी

“अरे! तू कधी आलास?” हर्ष आत येत मला म्हणाला.

“आत्ताच आलो!” मी गडबडत उत्तर दिले.

“ते पुस्तक तू कशाला घेतला?” असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, “अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय.”

हर्षच्या गुजराती उच्चार असलेल्या मराठीची मला नेहमीच मजा वाटायची. पण त्या क्षणी मी वेगळ्याच मूडमध्ये होतो. ते पुस्तक वाचून माझा लंड टाईट झाला होता आणि ते हर्षच्या लक्षात नक्कीच आले होते पण तरीही त्याने ते पुस्तक माझ्या हातातून खेचून घेतले होते. मी पटकन त्याला म्हणालो,

“का? मी का वाचू शकत नाही हे पुस्तक? किती मस्त स्टोरी आहे त्यात. प्लीज! मला वाचू दे ना.”

“अरे ना रे बाबा! जर तू हे पुस्तक वाचले तर तू तुझा स्टडी बरोबर करणार नाय. आणि असा पुस्तक वाचून तुझी बुल्ली उठायची आणि मग तुला मुलगी लागणार. तुला तर गर्लफ्रेंड नाहीच हाय. मग तू मुचूमुचू करणार. ती एकदम वाईट सवय हाय. म्हणून सांगतो, असं पुस्तक वाचू नकोस.”

“प्लीज, हर्षभाय. मला दे ना हे पुस्तक. फक्त आजच्या दिवस. ह्यातली स्टोरी एकदम मस्त आहे! मला ती पूर्ण वाचायचीय. मी ऑलरेडी अर्धी वाचलीय. मग पूर्ण वाचल्याने काय फरक पडतो?”

“नको रे बाबा! जर कोणी खास करून तुझ्या अब्बू-अम्मीने नाहीतर तुझ्या दिदीने हे पुस्तक तुझ्याकडे पाहिले तर तुला प्रॉब्लेम आणि मलाही प्रॉब्लेम.”

“पण भाय त्यांना कसे कळणार? मी त्यांना दाखवणार नाही. मी त्यांच्या समोर हे पुस्तक काढणार नाही. मी प्रॉमिस करतो! प्लीज मला हे पुस्तक आत्ता दे. मी संध्याकाळपर्यंत वाचून तुला आणून देतो. प्लीज!”

मी ते पुस्तक वाचायला इतका उतावळा झालो होतो की मी अक्षरश: त्याला विनवणी करत होतो! माझा उतावळेपणा हर्षच्याही लक्षात आला होता तेव्हा शेवटी तो राजी झाला!

“मी तुला हे पुस्तक देतो पण तू मला प्रॉमिस कर की तू कोणासमोर काढणार नाहीस. आणि तुला जर कोणी वाचताना पकडले तर माझे नाव सांगणार नाहीस. समझ में आवे??”

“येस सरजी! एकदम प्रॉमिस! थँक्स! थँक्यु भाय!”

मी आनंदाने म्हणत ते पुस्तक त्याच्या हातातून घेतले व बाहेर जाऊ लागलो. मला थांबवत तो म्हणाला,

“अरे थांब! असाच पुस्तक घेऊन चाललास? ते पॅन्टमध्ये लपव असे.”

असे म्हणून त्याने माझा शर्ट वर केला आणि पुस्तक माझ्या पॅन्टमध्ये खुपसले व शर्ट खाली केला.

शर्ट खाली करताना त्याने हळूच माझ्या लंडाला हात लावला आणि मला डोळा मारत म्हणाला,

“आणि पुस्तक वाचताना ह्याला हलवू नकोस नाहीतर माझ्या पुस्तकावर गळशील.”

असे बोलून तो खळखळून हसला आणि माझा चेहरा गोरामोरा झाला! कसेनुसे हसत मी त्याच्या दुकानातून बाहेर पडलो.

आमच्या बिल्डींगच्या बाजूच्या गल्लीत एका इस्त्रीवाल्याचा स्टॉल आहे ज्याच्याकडे आम्ही नेहमी कपडे इस्त्री करायला द्यायचो. स्टॉल चालवणाऱ्या मध्यमवयीन माणसाचे नाव आहे ‘हर्ष’ पण आम्ही त्याला ‘हर्षभाय’ बोलायचो. हर्षभाय मुळचा गुजरातमधील कुठल्याश्या गावचा होता पण पोटापाण्यासाठी मुंबईत आला होता.

तो स्टॉल त्याने भाड्याने घेऊन त्यात तो इस्त्रीचा धंदा करत होता. तो स्टॉल म्हणजे एक पत्र्याची शेड होती ज्यात पुढच्या बाजूला इस्त्रीचे एक टेबल व एक काउंटर होता. नंतर एक पार्टीशन टाकून मागे एक रूम केली होती ज्यात तो राहत होता.

बरीच वर्षे तो येथे धंदा करत होता तेव्हा सगळे त्याला ओळखायचे. आम्हीही त्याच्याकडे पहिल्यापासून कपडे इस्त्री करायला द्यायचो तेव्हा आमची त्याच्याशी चांगली ओळख होती.

माझ्या वडीलांचे किराणा मालाचे एक दुकान आहे व दिवसभर ते त्या दुकानावर असतात. माझी आई गृहिणी आहे व फावल्या वेळेत वडि‍लांच्या दुकानावर जाऊन बसते. मला एक मोठी बहीण आहे, सपना दिदी. तिचे दोन वर्षापूर्वी लग्न झाले होते व ती नाशिकला तिच्या नवऱ्याच्या घरी गेली होती. इंग्रजांच्या काळात बांधलेल्या ह्या बिल्डींगमध्ये आमचे घर बऱ्यापैकी मोठे आहे आणि प्रत्येकाला वेगवेगळी रूम आहे.

माझे नाव समीर. मी कॉलेजमध्ये जातो व फर्स्ट इयरला आहे. कॉलेजमध्ये माझे बरेच मित्र आहे पण कोणी मैत्रिणी नाहीत. आमच्या एरियात माझे खास कोणी मित्र नाहीत तेव्हा एरियातील मुलींबरोबरही माझी ओळख नाही. त्यामुळे मुलींशी मैत्री करायला, त्यांच्या सहवासात राहायला मी आतुर झालो होतो.

दोन महिन्यापूर्वी माझ्या बहि‍णीचे मिस्टर एका टेंपररी असाईनमेंटसाठी दुबईला गेले आहेत व ते तेथे २ वर्षे राहणार आहेत. बहि‍णीचे सासर खरे पुण्याला आहे व तेथे तिचे सासू-सासरे असतात पण तिच्या मिस्टरांची पोस्टींग नाशिकला होती म्हणून ते दोघे फक्त नाशिकला राहत होते.

आता तिचे मिस्टर दुबईला गेल्यानंतर नाशिकला ती एकटीच होती तेव्हा ती सासरी न जाता माहेरीच म्हणजे आमच्याकडे राहायला आली. आता २ वर्षे ती आमच्याकडेच राहणार होती. मला अर्थात त्याने आनंद झाला कारण माझ्या वयाचे कोणी माझे मित्र नव्हते तेव्हा माझ्या बहि‍णीची कंपनी मला मिळणार होती.

दोन महिन्यापूर्वी पर्यंत तरी माझे लाईफ एकदम नॉर्मल चालले होते. दर दिवशी सकाळी मी ह्या इस्त्रीवाल्याच्या स्टॉलवर कपडे द्यायला जायचो व संध्याकाळी त्याच्याकडून कपडे घेऊन यायचो. कधीतरी एखादं दिवस कपडे इस्त्रीला नसायचे नाहीतर ऑलमोस्ट डेली मी त्याच्याकडे जायचो.

जेव्हापासून माझी बहीण आमच्याकडे राहायला आली तेव्हापासून माझ्या लाईफमध्ये बदल होत गेला! एक महत्त्वाचा बदल मला जाणवला तो इस्त्रीवाला हर्षभायच्या वागण्यात.

माझी बहीण आमच्याकडे नव्हती तेव्हा तो माझ्याशी फारश्या गप्पा मारत नसे की मला त्याच्या स्टॉलवर जास्त थांबू देत नसे पण जेव्हापासून दिदी आली होती तेव्हापासून तो माझ्याशी जरा जास्तच गप्पा मारू लागला. माझ्याशी थट्टामस्करी करू लागला, अघळपघळ बोलू लागला.

मी जायला निघालो की मला थांबवायचा आणि मला बऱ्याच इंटरेस्टींग गोष्टी सांगत रहायचा. मलापण जवळचा असा कोणी मित्र नव्हता तेव्हा मला त्याची कंपनी आवडायला लागली व मी त्याच्याबरोबर मनमोकळेपणे गप्पा मारू लागलो.

सुरवातीच्या दिवसात कधी कधी हर्ष सपना दिदीबद्दल चौकशी करायचा. लग्नानंतर ती कुठे गेली? तिचे सासर कुठे आहे? तिचा नवरा कुठे आहे आणि तो कधी येणार? जेव्हा मी त्याला सांगितले की तिचा नवरा २ वर्षानंतर येणार व ती २ वर्षे आमच्याकडे राहणार तेव्हा त्याच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक आली!

ते ऐकून तो इतका का उत्साहीत झाला ह्याचे कारण त्यावेळी माझ्या लक्षात आले नाही. पण मला थोडा संशय आला तेव्हा मी त्याच्याबरोबर माझे संबंध थोडे कमी केले. मला मनातून वाटायला लागले की हर्षभायच्या मनात माझ्या बहि‍णीबद्दल चांगले विचार नव्हते. पण त्याच्यापासून तिला काही धोका नव्हता तेव्हा मला त्याबद्दल काळजी वाटली नाही.

हळूहळू हर्षभाय माझ्याबरोबर बायका-मुलींबद्दल गप्पा मारू लागला. तो स्त्रियांचे नाजूक अवयव, सेक्सबद्दल माझ्याशी बिनधास्तपणे बोलू लागला. त्याने मला विचारले की मला गर्लफ्रेंड आहे का? मी जेव्हा त्याला म्हटले की ‘नाही’ तेव्हा त्याने मला विचारले की मला कोणा मुलीबरोबर फ्रेंडशिप करायला आवडेल का? मी त्याला म्हटले कोणाला नाही आवडणार?

मग त्याने मला विचारले की मी कधी कोणा मुली किंवा बाईचे नाजूक अवयव पाहिले का किंवा मी कोणाला नग्न पाहिले का? मी त्याला खरे सांगितले की मी अजूनपर्यंत कोणालाही नग्न किंवा अर्धनग्न पाहिले नाही. मग त्याने चुकचुकत मला सांत्वनपर शब्दात सांगितले की मी कोणा मुलीबरोबर फ्रेंडशिप करण्याचा प्रयत्न करावा म्हणजे मला त्या मुलीकडून सेक्सबद्दल ज्ञान मिळेल.

आमच्या अशा सेक्सबद्दलच्या गप्पा जरा जास्तच होत चालल्या होत्या पण मला त्यात काही वागवे वाटले नाही. एकतर मला त्याच्याबरोबर सेक्सबद्दल बोलून मजा वाटायची आणि मला असे मनमोकळेपणे बोलायला कोणी नव्हते तेव्हा मीपण बिनधास्त त्याच्याशी सेक्सबद्दल बोलत असे.

माझे एक मन मला म्हणत असे की मी त्याच्याबरोबर असे सेक्ससारख्या घाणेरड्या विषयाबद्दल बोलू नये पण माझे दुसरे मन मला सांगत असे की त्यात काही वाईट नाही. नंतर मग आमच्यातील संबंध जास्तच फ्री झाले!

एके दिवशी सकाळी मी हर्षभायच्या इस्त्रीच्या दुकानात कपडे इस्त्रीला द्यायला गेलो होतो तेव्हा मला तो दुकानात दिसला नाही. तो बहुतेक मागच्या रूममध्ये गेला होता. मी त्याच्या दुकानात गेलो की पुढे असलेल्या काउंटरसारख्या उंच टेबल पुढे उभे न राहता पलीकडे आत जायचो.

तेव्हा माझ्या सवयीप्रमाणे मी टेबलच्या मागे गेलो व स्टूलवर बसून त्याची यायची वाट पाहू लागलो. बसल्या बसल्या मी इकडे-तिकडे पाहत होतो तर काउंटरच्या मागे असलेल्या कप्प्यात मला एक पुस्तक दिसले. सहज चाळा म्हणून मी ते पुस्तक काढले आणि पाहू लागलो.

पुस्तकाच्या कव्हर वर नागड्या बाईचे चित्र पाहून मी चपापलो! मला आश्चर्याचा धक्का बसला की तो असली पुस्तक वाचतो ते! आणि जास्त आश्चर्य ह्याचे वाटले की ते पुस्तक त्याने बिनधास्त दुकानात तसे ठेवले होते.

अर्थात! काउंटरचा हा कप्पा मागून होता व सहसा कोणी काउंटर मागे येत नसत. ते माझी त्याच्याबरोबर जास्त घसट होती म्हणून मी आत येऊन बसत असे. पटकन मी त्याच्या आतल्या रूमच्या दरवाज्याकडे पाहिले व खात्री केली की तो येत तर नाही ना. मग मी ते पुस्तक चाळू लागलो.

मला वाटले ते नागड्या बायकांच्या फोटोचे बुक असेल पण आत पाहिले तर ते हिंदी अश्लील कथांचे बुक होते. आत कार्टूनसारखी २/३ संभोगाची चित्रे फक्त होती. माझा थोडा हिरमोड झाला पण मी त्यातील चावट कथा वाचायला लागलो. जी कथा मी वाचायला लागलो ती एक विधवा वहिनी आणि तिचा कोवळ्या वयाचा दीर यांच्या मधील संभोगाची होती.

बापरे! काय सेक्सी पुस्तक होते ते! झवाझवीचे एकदम खुले वर्णन त्या पुस्तकात केले होते. मी जेमतेम २/३ पॅराग्राफ वाचले आणि माझा लंड एकदम टाईट झाला! मी वाचण्यात इतका गुंग झालो होतो की हर्षभाय केव्हा बाहेर आला ते मला कळलेच नाही.

कथेच्या पहिल्या पानावरील आमच्यातील संभाषण त्यावेळी घडले होते. मग त्याने माझ्यावर फार मोठे उपकार करतोय अशा आविर्भावात मला ते पुस्तक दिले. मला त्यावेळी माहीत नव्हते की त्याने ते पुस्तक तेथे मुद्दाम ठेवले होते आणि त्याने रचलेल्या सापळ्यात मी अलगद सापडलो होतो!

नंतर मग घरी आल्यावर मी माझ्या रूममध्ये गेलो व दरवाजा लॉक करून गुपचूप ते पुस्तक वाचायला लागलो. सेक्सी कथांचे तसे घाणेरडे पुस्तक वाचायची ती माझी पहिली वेळ होती. वाचायच्या आधीच मी एक्साईट होतो तेव्हा मी माझा लंड माझ्या बर्मुड्यातून बाहेर काढला आणि लंड हलवत ते पुस्तक वाचू लागलो.

त्या पुस्तकामधील कथा एकदम सेक्सी होती! सेक्समधील सगळ्यात घाणेरड्या शब्दात खुलेपणे त्या पुस्तकात वर्णन केले होते की कशी एक वहिनी आपल्या दीराला आपले नग्न अवयव दाखवून उत्तेजित करते आणि त्याच्याकडून झवून घेते. त्या पुस्तकात झवाझवीचे पाच सहा वेगवेगळे प्रसंग होते आणि मी ते दोन दोनदा वाचले! ते पुस्तक वाचून होईपर्यंत मूठ मारून मी दोनदा माझा लंड गाळला होता!

हर्षला वचन दिल्याप्रमाणे संध्याकाळी मी त्याच्या दुकानावर ते पुस्तक परत द्यायला गेलो पण मला ते पुस्तक परत द्यावेसेच वाटत नव्हते. पण मला ते देणे भागच होते तेव्हा नाइलाजाने मी त्याच्याकडे गेलो होतो. जेव्हा मी त्याला ते पुस्तक परत दिले तेव्हा त्याने माझ्याकडे निरखून पाहत हसत विचारले,

“तुला आवडले का पुस्तक?”

“हो!” मी थोडे लाजत उत्तर दिले.

“अरे लाजतोस काय. सांग ना मग बिनधास्त.” त्याने माझ्या खांद्यावर हात ठेवत मला विचारले.

“हो ना. एकदम मस्त होते पुस्तक! तुझ्याकडे अजून आहे का?” मी त्याला विचारले.

“आहेत ना, भरपूर पुस्तक आहे अशी.” तो हसत म्हणाला.

“मग मला देशील का वाचायला?” मी आशाळभूतपणे त्याच्याकडे पाहत विचारले.

“देईन. आत्ता नाहीत पण नंतर देईल तुला.” असे म्हणून ते पुस्तक घेऊन तो आतल्या रूममध्ये ठेवायला गेला.

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!